Miksi urheiluravitsemusta?

Kiinnostus ravitsemusta kohtaan on tällä hetkellä todennäköisesti suurempaa kuin koskaan aiemmin. Ihmisiä kiinnostavat oma terveys ja painonhallinta, joissa ruokavalion merkitys on ratkaisevan tärkeä. Liikunta on jälleen nostanut suosiotaan, ja samalla ihmiset ovat aiempaa kiinnostuneempia ruokavalion merkityksestä liikunnan tukena. Tämä suosion lisääntyminen näkyy käytännössä niin kasvaneiden proteiinipatukoiden kuin ravitsemusvalmennuksen suosion kasvuna.

Liikunnan harrastajien, valmentajien, ravitsemusalan ammattilaisten ja muiden liikunnan parissa toimivien tarve saada lisätietoa liikunta- ja urheiluravitsemuksesta on suuri.

”Treeni, lepo ja ravinto on urheilijan pyhä kolminaisuus. Näistä ravintoon liittyy eniten uskomuksia ja villityksiä. Urheilijana haluan rakentaa ravintokäsitykseni tutkitun tiedon pohjalle, jotta pystyn arvioimaan ravintoon liittyvässä keskustelussa kokonaisuutta tosiasioiden pohjalta. Huippu-urheilijat, jotka haluavat viilata viimeisetkin marginaalit suorituksestaan pois, ovat tunnetusti otollista maaperää erilaisille puoskareille. Suosittelen urheiluravitsemusopintoja, jotta pystyt keskittymään ravitsemuksessa oikeisiin asioihin.”

Hannu Airila, Maajoukkuesuunnistaja, Yrittäjä, Kuntokeskus Huippu

Tietoa ravitsemuksen merkityksestä liikunnassa on sen sijaan tarjolla vain rajatusti, lähinnä yksittäisten artikkeleiden, kirjojen ja kurssien muodossa. Kattavampaa koulutusta liikunta- ja urheiluravitsemuksesta ei ole tähän asti ollut tarjolla.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa. Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa on syksyllä 2016 alkamassa urheiluravitsemuksen opintokokonaisuus, joka vastaa juuri kentällä olevaan tarpeeseen. Opintokokonaisuus tulee olemaan 25-30 opintopistettä ja näissä opinnoissa keskitytään pelkästään urheiluravitsemukseen.

”Urheilijan arjen peruspilareita ovat harjoittelun ja levon lisäksi ravitsemus. Oikein toteutettuina ne mahdollistavat terveitä ja tehokkaita treenipäiviä ja sitä kautta urheilumenestystä. Haluamme omalta osaltamme lisätä urheilijoiden ja valmentajien ymmärrystä oikeasta ruokavaliosta, arkiruokailusta ja sen rytmityksestä sekä niiden merkityksestä urheilijana kehittymiselle. Itä-Suomen Avoimen yliopiston tarjoama uusi Urheiluravitsemus -opintokokonaisuus tuo lisää hyviä mahdollisuuksia oman osaamisen ja asiantuntemuksen kehittämiselle.”

Johanna Tikkanen, huippu-urheilukoordinaattori, Pohjois-Savon urheiluakatemia

Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen pohjautuen tutkimustietoon, mukaan lukien viimeisimmät tutkimushavainnot. Opinnoissa tullaan käymään mm. perusteellisesti läpi eri lajien asettamia ravitsemusfysiologisia vaatimuksia, suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointia. Teoriatiedon syventämisen lisäksi näissä opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä ja tullaan harjoittelemaan käytännön ohjausta.

”Työssäni liikunta-alalla ajan hermolla pysyminen on tärkeää. Tästä syystä opiskelen itse jatkuvasti lisää ja täydennän omaa osaamistani. Ensimmäistä kertaa Suomessa alkava urheiluravitsemuksen opintokokonaisuus on laadukas ja kattava paketti teoriaa, jossa syvennytään liikuntaravitsemukseen käytännönläheisesti. Tästä syystä olen itsekin mukana täydentämässä osaamistani 2016 alkavassa opintokokonaisuudessa!”

Antti Rossi (Personal trainer, yrittäjä, Kuopio)

Selkeä toive kentältä on ollut se, että näissä opinnoissa oikeasti mentäisiin syvemmälle ja otettaisiin mahdollisimman kattavasti kaikki eri näkökulmat huomioon, käytännönläheisyyttä ja työelämää unohtamatta. Tämä on alusta lähtien ollut myös meidän tavoitteemme. Näillä urheiluravitsemuksen opinnoilla haluamme vastata juuri siihen kysyntään ja tarpeeseen, joka liikunnan ja ravitsemuksen parissa toimivilla kentällä on. Näitä toiveita/tarpeita voi muuten edelleen laittaa meille tulemaan oheisen kyselylomakkeen kautta.

Myös Itä-Suomen yliopiston liikuntalääketieteen tutkinto-opiskelijat saavat tutkintorakenteeseensa lisävahvistusta kun urheiluravitsemuksen opinnot tulevat jatkossa sisältymään sinne kaikille yhteisenä sivuaineopintokokonaisuutena.

”Kehityksen pyhä kolminaisuus; lepo, ravinto ja liikunta, vahvistaa tulevaisuudessa myös liikuntalääketieteen opintokokonaisuutta antaen myös tutkinto-opiskelijoille kattavan kattauksen urheiluravitsemusta.”

Mika Venojärvi, yliopistolehtori, liikuntalääketiede

Urheiluravitsemuksen opintoja saadaan hetki vielä odotella, mutta sillä aikaa tietoja ja omaa osaamista voi kartuttaa heti loppiaisen jälkeen alkavalla Ravitsemus ja liikunta 3 op opintojaksolla.  Opintojakso järjestetään kokonaan verkko-opintoina 7.1.-29.2.2016. Opintojaksoa (tai vastaavia tietoja/osaamista) myös suositellaan uusien urheiluravitsemuksen opintojen edeltäviksi opinnoiksi.

marjaliisaniemi

Marja-Liisa Niemi, suunnittelija, Itä-Suomen Avoin yliopisto

 

 

 

jaakko_mursu

Jaakko Mursu, Itä-Suomen yliopiston ravitsemusepidemiologian dosentti, tutkija, opettaja ja ravitsemusvalmentaja

Oppiminen alkaa havainnoista, ihmettelystä ja kysymyksistä

Edellisessä kirjoituksessani pohdin pedagogista osaamista. Pedagogiikan tehtävänä on stimuloida ihmisen oppimisprosesseja. Suomen korkeastikoulutettua opettajakuntaa voidaankin pitää pedagogisina erityisasiantuntijoina. Kokonaisvaltaisessa pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa yhdistetään 1. opiskeluun ja koulutukseen orientoituminen, 2. tunteiden ja ajatusmallien tunnistaminen ja käsittely 3. toiminnan ja oppimisen yhdistäminen kehittävällä tavalla koulutus-/oppimisprosessiin. Näin halutut muutokset saadaan pysyvämmin käytäntöön ja saavutetaan parempia oppimistuloksia.

Mutta mitä sitten oppiminen oikeastaan on? Vuosien varrella on käsitys oppimisesta muuttunut yhteiskunnan kehityksen myötä. Oppimista pidetään nykyään yleisesti yhteisöllisenä uuden tiedon rakentamisena, jossa oppijalla itsellään on aktiivinen rooli. Meidän yliopistossa oppiminen määritellään näin: “oppiminen on uusien tietojen ja taitojen tiedostettua tai tiedostamatonta omaksumista. Oppiminen on vuorovaikutteinen prosessi, jossa oppija muuntaa kokemuksiaan siten, että hänen tiedoissaan, taidoissaan ja asenteissaan tapahtuu pysyviä muutoksia”. Varsin moderni käsitys!

Oppimisprosessi ei välttämättä ole mitään ulkoisesti havaittavaa, vaikka erityisesti taitojen oppimisessa (polkupyörällä ajaminen) prosessin tulos on huomattavissa. Oppiminen on usein sisäistä ajattelun kehittymistä ja mahdollisesti myöhemmin toiminnassa ja asenteissa näkyvää. Pitkään kestävää prosessia ei välttämättä edes ajatella oppimiseksi. Tärkeää oppimisessa on, että opiskeltava asia tulee sisäistettyä. Tärkeys korostuu, kun ajatellaan, että sisäistetty ja ymmärretty asia voidaan soveltaa eri konteksteissa ja asiayhteyksissä sekä ottaa opittu tieto omaan käyttöön.

aineeton-pääoma-aducate-2

Oppiminen alkaa havainnoista, ihmettelystä ja kysymyksistä. Tasokkaassa ja mielekkäässä oppimisessa voidaan hyödyntää ihmisen kykyä ihmetellä, tutkia ja ylittää oman tietonsa ja osaamisensa rajoja ryhmässä. Tällainen prosessi ei ole suoraviivainen, vaan monesti luova ja uutta kehittävä ajattelu syntyy erilaisten harhapolkujen kautta. Ajattelun kehittymiseen tarvitaan edelleen tilaa ja aikaa tutkia ja ihmetellä.  Mm. ilmiölähtöinen oppimisprosessi alkaa useimmiten oppijoiden kohtaamista autenttisista ja omakohtaisista havainnoista, kokemuksista sekä niiden herättämistä kysymyksistä. Oppijan omassa todellisuudessa vaikuttavat asiat pyritään valjastamaan oppimisen lähtökohdiksi. Tämän vuoksi useimmat koulutukset alkavat opittavaan aihepiiriin orientoivilla ennakkotehtävillä. Omakohtaisesta kysymyksestä alkaneeseen oppimisprosessiin syntyy omakohtainen suhde; puhutaan oppimisen omistajuudesta.

Oppimisen tasot (mm. Kirsti Lonka & Esa Saarinen)

  1. tiedon lisääntyminen
  2. muistaminen, toistaminen
  3. soveltaminen
  4. ymmärrys
  5. asian näkeminen uudessa valossa
  6. muuttuminen ihmisenä, identiteetin kehittyminen
  7. ihmisten välisten sosiaalisten verkostojen muuttuminen, erilaiset kontekstit ja identiteetit
  8. uuden tiedon ja uusien käytäntöjen luominen

Kun kouluttaja on kiinnostunut tietämään oppijan todellisuutta, se innostaa oppijaa, mutta ennenkaikkea osallistujien ennakkoon tekemät tehtävävastaukset (selvitykset, esimerkit, ongelmat ja ajatelmat) opittavasta asiasta luo kouluttajalle erinomaisen pohjan lähteä rakentamaan omaa opetustaan. Kun oppimiseen lähdetään todellisen maailman kysymyksistä käsin, mahdollisuus oppijan omien lähtökohtien huomioimiseen kasvaa. Koska oppijoiden kiinnostus on yhteydessä aikaisempaan tietoon, kouluttaja herättää kiinnostuksen prosessin alussa ja pyrkii ylläpitämään sitä prosessin aikana. Mikäli toiminta on riittävän mielenkiintoista, oppijoiden kiinnostus oppimisen kohteena olevaan aiheeseen voi kehittyä tilannesidonnaisesta hetkittäisestä kiinnotuksesta kohti pitkäkestoisempaa henkilökohtaista kiinnostusta.

Oppiminen on siltikin melko yksinkertainen juttu. Oppimista tapahtuu, kun oppija kokee omistajuutta opiskeltavaan asiaan. Tämä tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että kokee tarpeen oppia asia. Oppija on silloin sisäisesti motivoitunut ja aktiivinen toimija ja hän ymmärtää, mihin asia liittyy. Tämä tunne ei suinkaan synny automaattisesti, vaan se edellyttää koulutukselta mm. edellä mainitsemiani toimenpiteitä. Oppimista yleensä tapahtuu, kun käynnistetään prosesseja, joiden voidaan katsoa johtavan syvempään oppimiseen, uuden tiedon luomiseen ja uusien käytäntöjen käyttöönottoon. Näitä prosesseja, kuten vastavuoroista opettamista, yhteisöllistä tiedonrakentelua jne. voidaan tukea mm. ohjauksen ja digitaalisten ympäristöjen avulla.

Oppiminen ja kehittyminen eivät yleensä tapahdu suoraviivaisesti, vaan niihin liittyy tiedostamattoman kypsyttelyn ja tietoisen pohdinnan vaiheita. Oppimista ei nykyään ajatella enää tiedon hankintana vaan sisäisten mallien kehittymisensä ja muuttumisena. Oppimisen tarkoitus on puolestaan tuottaa kykyä kokea merkitystä ja toimia maailmassa merkityksellisesti.

Mahdollisuuksia oppimiseen tarjoamme opetusalan henkilöstölle mm. seuraavissa Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa  Tutkiva ja luova yhteisöllinen työskentely ja Kielikasvatus ja kielitietoisuus koulussa sekä Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Juvonen-Liisi

Kirjoittaja Liisi Juvonen on kouluttaja ja ohjaaja ja toimii koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten Oppimisen ja ohjauksen kehittämispalveluissa suunnittelijana.

Uusia ystäviä Shanghain Pudongista

Muutama viikko on vierähtänyt neljännen Shanghain Pudongin terveydenhuollon johtajaryhmän kaksiviikkoisesta koulutusvierailusta Kuopiossa. Olen jo toipunut suurimmasta haikeudesta, joka tulee aina ryhmän lähdön jälkeen. Vaikka ohjelman kokoaminen kaikkine moninaisine järjestelyineen ja muistamisineen on välillä uuvuttavaa, itse toteutus pitkistä päivistä huolimatta antaa valtavasti voimia. Vieraidemme lämmin, avoin, innokas ja motivoitunut läsnäolo saa joka kerta unohtamaan kaiken ennakkotuskan.

Aducate_shanghai2

Mutta mikäpä oli toteuttaessa hyvin suunniteltua ohjelmaa, kun mukana tiimissä ja tukena on kokenut joukko kolleegoja. Ja olihan tämä jo neljäs kerta. Jokaisesta aiemmasta on opittu asioita, jotka auttavat valmistautumisessa.

Ohjelma sujui aivan suunnitellun käsikirjoituksen mukaisesti ilman yllätyksiä. Toteutusta vietiin läpi osittain kahdessa ryhmässä. Toisen ryhmän erityisenä kiinnostuksena olivat terveydenhuollon palvelut ja johtaminen, toisen terveydenhuollon sosiaalityö.

Ryhmän kotiin viemisinä arvokkainta on varmasti juuri suomalaisen sosiaalityön sisältö, merkitys, ammattilaisten koulutus ja tiivis yhteistyö terveydenhuollon kanssa muun muassa ikäihmisten palveluissa. Muina vaikuttavimpina kokemuksina palautteissa nousi aikaisempaan tapaan laaja-alainen ehkäisevän työn ote, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eri professioiden yhteistyö sekä suomalaisen sairaanhoitajan suuri itsenäinen työote ja vastuu potilaiden hoidossa niin terveyskeskuksissa kuin sairaaloissakin.

Syksyn sää yllätti meidät erittäin positiivisesti. Lähes koko kahden viikon ajan paistoi aurinko ja vasta aivan viimeisinä päivinä tulivat tyypilliset lokakuun harmaat ja kosteat päivät. Nautimme patikoinnista Vuorilammen metsissä, makkaran paistosta nuotiolla, savusaunasta ja uimisesta. Ja tietysti jääkiekosta, vaikka Kalpa ei kovasta kannustuksesta huolimatta sinä iltana voittoon yltänytkään.

Aducate_Shanghai1

Luonto, puhtaus ja suomalaisten hiljaisuus tekivät vaikutuksen ystäviimme. Sen voi päätellä ryhmän ottamista sadoista valokuvista, joita saimme ihailla jatkuvasti. Niissä oli meitä uuvuttava määrä kuvia metsästä, puista ja järvistä ja uskomattoman taiteellisia luontokuvia muun muassa auringon laskusta. Me emme vieläkään osaa hyödyntää luonnon arvoa matkailuliiketoiminnassa.

Jäämme suurella innolla odottamaan varmistusta ensi vuoden Shanghain Pudongin opiskelija ystäviemme aikataulun varmistumista.

Olkkonen Anna-10x15.pngKirjoittaja Anna Olkkonen on Aducaten sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutusten suunnittelija.