Joustavaa, monimuotoista opiskelua uralla edeten

Tämä kirjoitus on toinen osa Avoimen yliopiston opiskelijatarinoiden blogisarjasta. Ensimmäisen osan löydät täältä.

Avoimen yliopiston opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelu on onnistuu joustavasti oman työn ohessa. Olemme myös koonneet opintoja siten, että opiskelija voi löytää sopivia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja oman ammatillisen osaamisen päivittämiseen. Useissa opiskelutarinoissa aikuisopiskelu kytkeytyikin työelämään, kun opintoja hyödynnetään joko ammatillisen osaamisen päivittämiseen ja/tai uuden uran luomisessa.

Opinnot herättivät lopullisesti kiinnostuksen opiskelemaani alaan.

Miika 30, yrittäjä

Uusi pätevyys, mikä mahdollistaa laajemman työkentän ja toisaalta nostaa palkkaa. Opinnot ovat antaneet myös lisää tietoa ja näkökulmia nykyiseen ammattiini.

Opiskeleva äiti, 30

Opinnoista on koettu olevan paljon etua sekä työelämässä että muussa elämässä. Osa koki, että on saanut vastuullisempia tehtäviä ja päässyt etenemään urallaan. Jotkut kertoivat, että opintojen myötä käytännön työhön on tullut lisää merkitystä teoriatiedon kautta. Kirjoittajat kuvasivat opiskelun etuja ja hyötyjä muun muassa näin:

Opinnoista on ollut hyötyä työelämässä, koska opintojen myötä on tullut kykyä nähdä asioita työyhteisössä laajemmin ja monelta eri kantilta. Opinnot ovat tuoneet itseluottamusta työhöni teoriatiedon kautta. Pyrin avoimen yliopiston opintojen kautta tulevaisuudessa tutkinto-opiskelijaksi haavenani kandin ja ehkä joskus maisterin tutkinto.

Sari 45, sairaanhoitaja

Työelämässä: taitoa ymmärtää työyhteisön erilaisia jäseniä ja ymmärtää omaa tekemistä. Muussa elämässä: tälläkin iällä vielä oppii ja pystyy kehittämään uusia ajatuksia. Virkisti ajattelua todella paljon.

Pippuri 56, kirjastonhoitaja

Opinnot vaikuttivat valintaani ison yksikön esimieheksi ja koska oman työn kehittäminen on osa työtämme, olen näkyvästi toiminut omaa työtapaani parantaen. Olen myös ollut kuuntelevana henkilönä ystävieni työpaikkojen ongelmanselvittelyssä.

Hanna 45, esimies

Opiskelu Avoimessa yliopistossa on myös hyvä tapa viettää välivuosi lukion jälkeen, mikäli opiskelupaikka ei heti avautunut. Avoimessa yliopistossa saa varmuutta opiskeltavasta alasta ja opiskeluvuosi auttaa myös valmistautumaan tuleviin valintakokeisiin. Avoimen yliopiston opinnot ovat aina osa jotakin yliopistotutkintoa eli niitä ei tarvitse opiskella uudelleen, kun on tullut valituksi yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Opiskelkaa ihmeessä avoimessa yliopistossa! Saatte siitä paljon valmiuksia, jos tavoittelette tutkinto-opiskelupaikkaa yliopistossa. Välivuodelle avoimen opinnot ovat todella hyödyllisiä ja tulevaisuutta ajatellen järkeviä, sillä ne hyväksi luetaan, kun saat opiskelupaikan.

Maria 19, välivuotta viettävä

Avoimeen yliopistoon ilmoittautuminen oli elämäni parhaita päätöksiä. Ne auttoivat minut yliopistoon sisään, ja vauhdittamalla opintojani ne auttavat minut nyt nopeammin ulos valmiina opettajana. Kiitos paljon! Järjestelmä on kertakaikkiaan loistava! Sitä tarvitaan kun koulutuspaikkoja on niin vähän ja opintoajat niin pitkät.            

nainen 24, opiskelija

Tarinoissa kiiteltiin myös paljon joustavista ja monimuotoisista opinnoista, joita ilman opiskelu ei olisi välttämättä onnistunut työn ja muun elämän ohella. Tätä kehitystyötä olemme tehneet aktiivisesti koko 2010-luvun ja erityisesti olemme panostaneet verkko-opintojen kehittämiseen. Meillä Itä-Suomen yliopiston Avoimella yliopistolla on myös noin 50 yhteistyöoppilaitosta ympäri Suomen, mikä osaltaan helpottaa opiskelua omalla paikkakunnalla.

Nykyiset mahdollisuudet opiskeluun ovat huikeat verrattuna viimevuosisataan.

Veepee 57, kauppatieteilijä

Erityisesti niissä elämänvaiheissa, jolloin on aikaa esim. työttömyyden vuoksi, kannattaa panostaa oman osaamisensa vahvistamiseen. Opiskelu on aina osoitus aktiivisuudesta, kun työtä haetaan. Taloudellista ja ajallista satsausta tämä vaatii, mutta koen sen kannattavaksi. Kiitos, että opintoja voi tehdä joustavasti etäyhteyksien ja luentotallenteiden kautta. Se on mahdollistanut opinnot muualtakin kuin Itä-Suomesta.                              

Kirsi 43, sosionomi (YAMK)

Rohkeasti vaan matkaan! Minä olen hyvä esimerkki siitä miten esim. ilman lukio-opintoja, yli 40-vuotiaana voi onnistua ja oppia akateemiseksi opiskelijaksi. Yhteistyöoppilaitoksia löytyy ympäri Suomea mikäli epäröi ihan yksin aloittaa. Mutta kokeilemalla, kurssi kerrallaan, kannattaa yrittää. Mitään ei ole hävittävänä ja vaikkei tähtäisi jatko-opintoihin, itsensä kehittäminen opiskellen on aina hyödyllistä. Vaikka opiskelu vaatii paljon työtä, se myös antaa elämään paljon uutta ja iloakin.

Maarit 44, opiskelija

Blogisarjan kolmas osa julkaistaan ensi viikolla. Pysythän kuulolla…

Saramäki Leila aducateKirjoittaja Leila Saramäki (@LeilaSaramki)on Itä-Suomen avoimen yliopiston opinto-ohjaaja, joka on kovin innostunut opinto-ohjaajan työstään sekä ohjauksen kehittämisestä ja haluaa kannustaa kaikkia opiskelun polulle.Mottona: koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa aikuisopiskelua

Johtamistiedon hiljaiset virrat

Jokaisessa työpaikassa on paljon arvokasta kokemustietoa, joka usein kätkeytyy näkyvän tekemisen alle ja yhteispelin sanattomiin kuvioihin. Tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan, mutta miten tätä kätkettyä, mutta toimintaan vaikuttavaa tietoa voisi tehdä näkyväksi ja miten sitä voisi kerätä yhteiseen käyttöön tai miten johtaa tämän tiedon avulla?

Hiljaista tietoa on usein kuvattu yksilölliseksi, jolloin sillä tarkoitetaan sanatonta ja näkymätöntä tietoa. Se voi olla henkilökohtaista, kuten kokemuksen ja kehon tietoa, eräänlaista näppituntumaa. Se voi olla myös taitoa, tai paremminkin näkymätöntä tietoa siitä, miten jokin asia on tehtävä. Entä millaista on yhteinen hiljainen tieto, esimerkiksi jonkin työporukan yhteispeli jossa ei juurikaan puhuta mutta jokainen tietää tehtävänsä? Voisiko se olla yksi osa johtamistietoa, sitä tietoa jota ei löydy raporteista tai järjestelmistä, vaan enemmän tai vähemmän rivien välistä ja numeroiden takaa.

Johtaja sovittaa hiljaista tietoa yhteiseksi tarinaksi

Keskustelin Savon Taimen Oy:n tuotantojohtaja Yrjö Lankisen kanssa johtamisen hiljaisen tiedosta:

yrko_lankinen_savontaimen”Yhtiömme työntekijöillä on valtavasti olosuhteisiin kehittynyttä hiljaista tietoa, erityisesti kentällä on paljon sellaista tietoa, jolla tulos tehdään. Johdon tehtävänä on luoda edellytykset ja viedä oma hiljainen tieto kentälle. Näin hiljainen tieto sovitetaan yhteiseksi isoksi tarinaksi.”

Yrjö Lankinen on havainnut, että yrityksen sisäistä hiljaista tietoa saa menemällä työntekijöiden keskelle. ”Työntekijöiltä ja kentältä tuleva hiljainen tieto on mahdollista kerätä vain läheltä ja edestä johtaen”, hän painottaa ja jatkaa: ”Johdon tehtävä on lisäksi haravoida signaaleja monelta eri taholta: markkinoilta, julkisen hallinnon toimista, kilpailijoilta ja jalostaa kaikki hiljainen tieto ja heikot signaalit tulevan toiminnan pohjaksi.” Hänen mukaansa johtajan on hyvin tärkeää keskustella tekemisen suuntaamisesta, perustella laajasti päätöksiä ja pyytää kokeneilta työntekijöiltä arvioita siitä, mikä on mahdollista ja millä edellytyksillä muutoksia ja esimerkiksi investointeja voidaan tehdä. Näin johtamisen hiljainen tieto jalostuu vuoropuhelun kautta näkyväksi tiedoksi ja yrityksen toimintaa ohjaaviksi päätöksiksi.

Tämän näkemyksen soveltaminen voi johtaa vuoropuhelun kautta virtaavaan strategiatyöhön, jossa yksilöiden osaaminen ja tieto jalostuvat yrityksen strategiaan. Hyvä johtaja aistii sanattomat tilanteet ja pystyy toimimaan ennakoivasti niiden mukaan. Tunnistamalla työntekijöiden vahvuuksia voidaan samalla löytää myös uutta virtaa organisaation toimintaan, esimerkiksi erityisosaamiseen rakentuvia tuotteita. Mitä paremmin organisaation koko potentiaali on tiedossa, sitä paremmat lähtökohdat myös strategiatyöllä on.

Hiljaisen tiedon keräämisellä on merkitystä myös sitoutumisen kannalta. Sitoutuminen yhteiseen päämäärään vahvistuu, kun yrityksessä käydään yhdessä keskustelua toiminnan suunnasta ja kunnioitetaan kokemuksen mukanaan tuomaa viisautta. ”Ihmiset voidaan saada tekemään käskyttämällä, mutta sitoutuminen syntyy vain arvostavan vuoropuhelun kautta”, Yrjö Lankinen korostaa. Siksi johtajan on osattava havaita ja nostaa esiin sellaistakin, mitä ei sanota ääneen.

Kallio-Pauli-2816-10x15

Kirjoittaja Pauli Kallio on ESR rahoitteisen Urahyvinvoinnin johtaminen -hankkeen projektipäällikkö sekä Aducaten johtamiskoulutusten suunnittelija.

Aina kannattaa haastaa itseään ja lähteä opiskelemaan lisää tai jotain ihan uutta!

 Rohkeasti mukaan vaan! Ei haittaa yhtään vaikka omista opinnoista olisi jo aikaa. On riemastuttavaa kun pääsee mukaan nykyaikaiseen opiskelumaailmaan. Sitä tuntee itsensä suorastaan nuorekkaaksi! Ja huomaa,että vielä voi oppia uutta.

Elina, 40

Tällaisia terveisiä halusi Elina sanoa sellaiselle henkilölle, joka miettii avoimen yliopiston opintojen aloittamista. Ja näitä kannustavia tarinoita saimme tänä keväänä yli 250 kappaletta, kun pyysimme opiskelijoitamme kertomaan, millaisia ajatuksia ja kokemuksia on opiskelusta Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa. Tähän olen poiminut muutamia sitaatteja heidän kirjoituksistaan, jotta saamme kuuluviin aikuisopiskelijan ääntä. Sitaatit kuvaavat hyvin aikuisopiskelua, aikuisopiskelijan elämää ja opiskelun tuomia hyötyjä.

Kirjoituksissa näkyy koko aikuisopiskelun kirjo. Kirjoittajien ikäjakauma oli 19 vuodesta noin 60 vuoteen, kuten meidän opiskelijoiden ikäjakauma ylipäätään. Suurin osa kirjoittajista oli 35-50 -vuotiaita, mikä on myös aikuisopiskelijoiden suurin ikäluokka valtakunnallisestikin. Kirjoittajina oli välivuotta pitäviä, jotka etsivät omaa alaansa tai eivät saaneet haluamaansa opiskelupaikkaa heti ylioppilaaksi pääsyn jälkeen. Osa kirjoittajista halusi hyödyntää työttömyysaikaa opiskellen, osa puolestaan halusi irtioton hektisestä työelämästä opintovapaan muodossa aikuiskoulutustuella opiskellen. Osa halusi oppia uutta työuran jälkeen ja pitää yllä omaa hyvinvointiaan opiskelun kautta. Mutta suurin osa kirjoittajista halusi päivittää omaa ammatillista osaamistaan tai pätevöityä uuteen työtehtävään avoimien yliopisto-opintojen myötä.

Työelämässä olen saanut toimia tehtävissä, joissa on ollut riittävästi haasteita ja mielenkiintoa. Olen tällä hetkellä esimiestehtävissä ja ilman näitä opintoja tähän tehtävään en olisi päässyt tai tehtäviä ei olisi minulle tarjottu.

Sairaanhoitaja, 50 

Työssäkäyvänä ja perheellisenä minulla ei ole mahdollisuutta opiskella kokopäiväisesti, joten avoimen yliopiston opinnot sopivat oikein hyvin elämäntilanteeseeni.

Ope, 49

Kyselymme tarkoituksena oli saada erilaisia tarinoita, jotka voivat rohkaista jotakuta toista aloittamaan opinnot Avoimessa yliopistossa. Jokainen tarina on omanlaisensa, mutta yhteisenä tekijänä niissä kaikissa on rohkeus, innostus ja sinnikkyys. Ja lähes kaikissa kirjoituksissa kannustettiin vilpittömästi kokeilemaan opintoja ja sekä omia rajojaan.

Kannattaa kokeilla. Opiskelu on joustavaa, helppoa, ja kohtuuhintaista. Tarjolla on paljon aikaan- ja paikkaan sitomattomia kursseja. Neuvoja saa, jos tarvitsee. Tosin pikkuriikkisen itsekuriakin tarvitaan, jotta opinnot tulevat valmiiksi.

Mari, 42

Opiskelu saa katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, laajentaa perspektiiviä ja antaa tavoitteita elämään. Aivot alkavat naksuttaa uudestaan, omassa tapauksessani pitkän, pitkän tauon jälkeen, ja tämä antaa fiiliksen, että pystynhän minäkin oppimaan uutta, iästä huolimatta. Uuden oppiminen saa elämän maistumaan tuoreelta.

Opettaja, 41

Tarinamme jatkuvat blogisarjan toisessa osassa, jonka löydät täältä

Saramäki Leila aducateKirjoittaja Leila Saramäki (@LeilaSaramki)on Itä-Suomen avoimen yliopiston opinto-ohjaaja, joka on kovin innostunut opinto-ohjaajan työstään sekä ohjauksen kehit
tämisestä ja haluaa kannustaa kaikkia opiskelun polulle.Mottona: koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa aikuisopiskelua