Espanjastako eväitä SOTE-soppaan? – Monisairaat potilaat SOTE-yhteistyön haasteena, osa 2

Blogin ensimmäisessä osassa avattiin monisairastavuuden haasteita. 

Monisairastavuuden haasteisiin on herätty nyt paitsi Suomessa, myös muualla Euroopassa. Espanjan Valenciassa on käytössä kahden asiakasvastaavan (case managerin) malli, Tanskan Silkeborgissa puolestaan toimii erikoisklinikka monisairaille. Suomessa näihin haasteisiin ovat paneutuneet muun muassa POTKU- ja Parempi Arki -hankkeet.

Esimerkkejä Espanjasta ja muualta Euroopasta

Monisairastavuuden haasteisiin on herätty nyt paitsi Suomessa, myös muualla Euroopassa. Kansainvälisessä ICARE4EU-hankkeessa (Innovating Care for People with Multiple Chronic conditions in Europe, 2013–2016) http://www.icare4eu.org/ on tunnistettu useita lupaavia palvelukäytäntöjä noin 30 Euroopan maassa. Hanketta hallinnoi hollantilainen NIVEL (Netherlands institute for health services research) ja muut mukana olevat maat ovat Saksa, Italia, Suomi ja Englanti. Itä-Suomen yliopistosta on mukana tutkijaryhmä Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.

ICARE4EU-hankkeessa on löydetty useita kiinnostavia tapoja järjestää yhteistyötä monista maista.  Henkilökohtaisesti osallistuin tutkimusvierailuille Espanjan Valenciassa ja Tanskan Silkeborgissa.

Valencian ’kahden asiakasvastaavan malli’

Valencia on asukasmäärältään Suomen kokoinen alue Espanjassa. Alueen pääkaupunki on myös nimeltään Valencia. Valencian terveyspalvelut muistuttivat yllättävän paljon suomalaisia palveluja: terveyskeskukset (tosin ilman vuodeosastoja) palvelevat kunnan tasolla ja sairaalat laajemmalla alueella. Sairaalan ja perusterveydenhuollon väliseen yhteistyöhön on kehitetty erittäin mielenkiintoinen yhteistyömuoto. Suomessakin on koulutettu ja monissa paikoissa jo toimiikin niin sanottuja asiakasvastaavia, joiden tehtävänä on koordinoida asiakkaiden hoitoa. Valenciassa on otettu käyttöön ’kahden asiakasvastaavan malli’. Potilaan siirtymisiä sairaalan ja kodin välillä koordinoi kaksi case manageria (asiakasvastaavaa), joista toinen on sairaalan, toinen kunnan palveluksessa. Kumpikin järjestelee potilaan asioita omassa ympäristössään. Asiakasvastaavat ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja jakavat samat tiedot potilaasta – nykyaikaisesti tablettien välityksellä. Kahden asiakasvastaavan malli vaikutti varsin käyttökelpoiselta: kummassakin päässä hoitoketjua on aina ajantasainen tieto potilaan tilanteesta ja tarpeista. Yhden asiakasvastaavan ei tarvitse hallita kaikkia mahdollisia palveluja ja yhteyksiä. Yhteistyö kahden samanvertaisen ammattilaisen välillä toimii hyvin ja asiakas hyötyy siitä.

Valencialaisessa toimintamallissa on toki kysymysmerkkinsä. Kotisairaalatoiminnan ja kahden asiakasvastaavan yhteistyö mahdollistaa ja on enimmäkseen tarkoitettukin hyvin vaikeasti sairaiden potilaiden kotihoidon tukemiseen. Kotona oleminen onnistuu näillä järjestelyillä, mutta omaishoitajan asema ja edut jäivät suomalaisittain katsottuna mietityttämään.

Monisairaiden asiakkaiden klinikka Tanskassa

Tanskan Silkeborgin sairaala on pyrkinyt monin tavoin uudistamaan potilaiden hoitopolkuja. Silkeborgissa perusterveydenhuollosta vastaavat yleislääkärit voivat lähettää monisairaat ja/tai paljon erilaisia lääkkeitä käyttävät asiakkaat erityiselle monisairasklinikalle.  Usein syynä lähetteeseen on se, että yleislääkäri tarvitsee erityislääkärin – jopa useamman sellaisen – neuvoja siihen, miten edetä monia ongelmia omaavan asiakkaan hoidossa. Olennainen osa klinikan toimintaa perustuu siihen, että sen vastaava erikoislääkäri käy etukäteen läpi asiakkaan potilashistorian. Tämä vaatii usein työtä, jota lääkäri itse kuvasi ’yksityisetsivän hommaksi’. Asiakkaalla on usein ollut hoitosuhteita moniin eri paikkoihin ja kaikista näistä pyritään saamaan olennaiset tiedot saataville. Hyvin usein käy ilmi, että eri lääkärit eri paikoissa ovat määränneet erilaisia lääkkeitä, ja on tehty lääkemuutoksia, joissa on vaikea pysyä mukana.

Asiakas käy etukäteen vastaavan lääkärin määräämissä laboratoriokokeissa ja varsinainen klinikkakäynti hoituu yhden päivän aikana. Päivän aikana tapahtuu kuitenkin paljon. Vastaava lääkäri, asiakasvastaava, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti haastattelevat asiakkaan. Asiakasta pyydetään tuomaan mukanaan kaikki käytössä olevat lääkkeet – purkkeineen päivineen – ja farmaseutti käy hänen kanssaan läpi kaikki lääkitysasiat. Päivän aikana yhteenveto tilanteesta tehdään moniammatillisessa palaverissa, jossa on mukana edellä mainittujen ammattilaisten lisäksi useita kyseisen sairaalan erikoisalojen lääkäreitä, potilaan sairauksista riippuen. Tässä palaverissa hoidoille ja lääkkeille suunnitellaan tärkeysjärjestys ja annetaan suositukset siitä, mihin jatkossa kannattaa keskittyä. Tämä tieto välitetään potilaan omalle yleislääkärille perusterveydenhuoltoon. Sairaalan edustajien mukaan klinikkakäynnin lopputuloksena on usein jopa monien turhien lääkkeiden jääminen pois käytöstä. Asiakkaan lääkehaitat vähenevät, ja yhteiskunnalle tulee säästöjä.

Yhteistyötä yli siilorajojen

Suomessa monisairaat potilaat ovat olleet esillä esimerkiksi POTKU-hankkeessa, jossa kehitettiin käytännön työkaluja sote-ammattilaisille tätä asiakasryhmää silmällä pitäen. Parempi Arki -hanke jatkaa samalla linjalla, kohteena paljon palveluja käyttävät asiakkaat ja tavoitteena sote-yhteistyö, joka ylittää sekä ammatilliset että organisationaaliset raja-aidat. Useissa sairaanhoitopiireissä on tunnistettu monisairastavuuden aiheuttamat ongelmat asiakaspalvelun laadulle ja luonnollisesti myös sen aiheuttamat kustannuspaineet.

Rakenteellinen sote-uudistus on tulossa, mutta sen lisäksi tarvitaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä käytännön toimannan tasolla. Hyviä esimerkkejä ja onnistuneita palvelumalleja kannattaa etsiä läheltä ja vähän kauempaakin. Selvää on, että monisairaat ja muut paljon erilaisia sote-palveluja tarvitsevat asiakkaat haastavat sote-organisaatiot ja -ammattilaiset kehittämään uudenlaisia, perinteiset rajat rikkovia yhteistyön muotoja.

hujala_anneli_photo

Kirjoittaja FT Anneli Hujala on yliopistotutkija Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella.

Monisairaat potilaat SOTE-yhteistyön haasteena, osa 1

Monta sairautta, paljon ongelmia

Monisairastavuudella tarkoitetaan sitä, että potilaalla on samanaikaisesti vähintään kaksi aktiivista hoitoa vaativaa pitkäaikaissairautta. Tällainen potilas joutuu etsimään hoitoa ja palveluja monista paikoista. Monisairas asioi oman kuntansa terveyskeskuksen lisäksi paljon sairaalassa, usein monilla eri osastoilla ja klinikoilla. Lisäksi hän voi tarvita sosiaalipalveluja, kuntoutusta, asumispalveluja, KELAn tukea ja apteekin palveluja. Potilaan omahoidon tukemisessa myös omaisten, vapaaehtoisten ja erilaisten potilasjärjestöjen apu on tarpeen.

Palveluviidakossa on vaikea löytää omaa polkua

Erillisiin yksittäisiin diagnooseihin ja erikoistumiseen perustuva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme näyttäytyy monisairaalle potilaalle usein sekavana palveluviidakkona. Kehen pitäisi ottaa yhteyttä missäkin vaivassa? Miten pääsee helpoimmin erikoislääkärin vastaanotolle? Koska tiedot eri järjestelmien välillä eivät liiku, monisairas potilas joutuu joka kerta kertomaan samat asiat aina uudelle lääkärille tai hoitajalle. Vaikka oman kunnan terveyskeskuksen omalääkäri tai -hoitaja tuntisikin potilaansa, hänenkään asiantuntemuksensa ei aina riitä ohjaamaan potilasta eteenpäin tarkoituksenmukaiseen hoitoon. Samassakin paikassa lääkärit ja hoitajat vaihtuvat. Eri lääkärit määräävät aina uusia lääkkeitä, ja lääkkeiden yhteensopivuus, liikakäyttö ja sivuvaikutukset ovat jokapäiväisiä ongelmia. Ketä pitäisi uskoa vaikkapa lääkkeen vaihdon suhteen, kun toinen suosittelee yhtä ja toinen toista? Kuka koordinoi hoidon kokonaisuutta ja sen jatkuvuutta palveluviidakossa osoittaen polun, jota pitkin asiakkaan turvallista edetä?

Tarvitaan rajat rikkovaa yhteistyötä

Terveyspalvelujen pirstaleisuuden lisäksi sosiaalipalvelut ovat usein niistä erillään, mikä lisää tiedonkulun ja avunsaannin ongelmallisuutta. Kenelläkään ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä kaikkia tahoja monisairaan potilaan hoitopolulla tulee vastaan tai mitä sieltä pitäisi löytyä. Eri tahot ja toimijat eivät keskustele toistensa kanssa. Monisairastavat henkilöt ovat usein iäkkäitä, samoin kuin heidän mahdollinen omaishoitajansa, mikä tekee palveluviidakossa selviytymisestä vieläkin vaikeampaa.

Pirstaleinen, siiloutunut palvelujärjestelmä on hankala asiakkaalle, mutta se aiheuttaa myös turhia kustannuksia yhteiskunnalle palvelujen päällekkäisyyden ja epätarkoituksenmukaisen käytön takia. Monisairaan yhteispotilaan hoito vaatii uudenlaisia tapoja järjestää palveluja yhteistyössä, jossa kohtaavat perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut sekä formaali ja ei-formaali hoiva.

Monisairaiden ja muiden paljon sote-palveluja käyttävien asiakkaiden palvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti on mittava, kansainvälisesti tunnistettu haaste. Nykyiset siiloutuneet, yleensä yhden sairauden hoitoon perustuvat palvelujärjestelmät eivät vastaa näiden potilaiden tarpeisiin. Monisairaan, useiden tahojen palveluja tarvitsevan ’yhteispotilaan’ hoito vaatii uudenlaisia tapoja järjestää palveluja. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut joutuvat yhdistämään voimansa uudenlaisella yhteistyöllä.

Blogin toisessa osassa tuomme esiin muualla Euroopassa käytössä olevista malleista.

hujala_anneli_photo

Kirjoittaja  FT Anneli Hujala on yliopistotutkija Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella.

Haku alkoi, oletko valmis?

Tänä vuonna Itä-Suomen yliopistossa ilmestyi ensimmäisen kerran vain yksi hakuopas, johon on koottu yliopiston hakukohteet sekä hakumenettelyt. Kevään 2016 yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin alkoi 16.3. ja haku päättyy 6.4.

Hakeminen yliopistoon tapahtuu yleensä ylioppilastutkinnolla tai ammatillisella tutkinnolla ja valintakokeella. Hakea voi myös aikaisempien opintojen perusteella, esimerkiksi avoimien yliopisto-opintojen eli ns. avoimen väylän kautta. Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osa jotakin yliopistotutkintoa ja sillä tavoin opiskelu edistää tutkintotavoitetta. Aikaisempien opintojen perusteella haettaessa suuressa osassa pääaineita on määritelty opinnot ja niiden kokonaislaajuus, joilla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Opinnot tulee pääsääntöisesti olla suoritettu hyvin tiedoin (3/5). Hakuedellytyksenä on useimmiten pääaineen perus- ja aineopinnot (60 op), mutta tämä vaihtelee oppiaineittain. Tarkista hakuedellytykset pääaineen hakukohteelta.

aducate_misc-36

Kaikki haut Itä-Suomen yliopistoon tapahtuvat www.opintopolku.fi –palvelussa eli myös haku aikaisemmilla korkeakoulu- ja yliopisto-opintojen perusteella. Samalla hakulomakkeella voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Voit siis hakea sekä valintakokeella että aikaisempien opintojen perusteella samalla hakulomakkeella. Opetushallitus on tehnyt ohjevideon hakulomakkeen täyttämiseen. Opintopolku.fi –palvelussa on kuvattu hyvin myös sitä, millaisiin työtehtäviin erilaisilla pääaineilla ja yliopistotutkinnoilla voi työllistyä ja millaisia uramahdollisuuksia on tarjolla. Kannattaa tutustua!

Mikäli sinulla on hakuun liittyviä kysymyksiä, otathan yhteyttä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin. Myös Avoimen yliopiston suunnittelijat ja opinto-ohjaajat auttavat sinua erityisesti opintojen suunnitteluvaiheessa ja siinä, kun mietit, millaista polkua pitkin tähtäät yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Saramäki Leila aducate

Kirjoittaja Leila Saramäki (@LeilaSaramki)on Itä-Suomen avoimen yliopiston opinto-ohjaaja, joka on kovin innostunut opinto-ohjaajan työstään sekä ohjauksen kehittämisestä ja haluaa kannustaa kaikkia opiskelun polulle.Mottona: koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa aikuisopiskelua

Terveystaloustiedettä verkko-opintoina

Talouden kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat ajankohtaisia tämän hetken Suomessa.  Nyt jos koskaan sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa kipeästi taloudellista osaamista, toteaa terveystaloustieteen yliopistonlehtori Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Esimerkiksi on tärkeää tietää millaisilla kustannuksilla hoitoja ja palveluita tuotetaan.

Terveystaloustieteessä arvioidaan laajasti koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa ja toimivuutta taloustieteen näkökulmasta. Alan mielenkiinto kohdistuu koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, esim. yksityisiin ja julkisiin palveluihin, lääketoimialaan ja terveydenhuollon menetelmiin ja teknologiaan. Terveystaloustieteellisessä ajattelussa etiikalla ja oikeudenmukaisuudella on tärkeä asema.

Syksystä 2016 alkaen voi aloittaa terveystaloustieteen perusopintojen opiskelun joustavasti Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa, sillä perusopinnot (25 op) tulevat tuolloin tarjolle verkko-opintoina. Opiskelu onnistuu eri puolilta Suomea verkossa ja luennot voi kuunnella kotoa käsin mihin vuorokauden aikaan tahansa. Myös keskustelut käydään verkkoympäristössä, joten sekään ei vaadi matkustamista paikanpäälle Kuopioon, toteaa yliopistonlehtori Eila Kankaanpää.

Perusopinnot vahvistavat talouden näkökulmaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opinnoissa keskitytään terveystaloustieteen keskeisten elementtien kuten tehokkuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden, oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen organisoinnin kysymyksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa, unohtamatta lääkepolitiikkaa. Lisäksi tutustutaan muutamien, sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kannalta keskeisten rekisteritietokantojen käyttöön.

Terveystaloustiede ei ole uusi oppiaine Itä-Suomen yliopistossa, vaan opetusta on järjestetty Kuopion kampuksella jo 1970-luvulta saakka. Pääaineena terveystaloustiede on ollut vuodesta 1997. Terveystaloustieteellisen asiantuntemuksen kysyntä työmarkkinoilla on lisääntynyt viime vuosina. Tutkintoon johtava koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista johto-, tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Monet terveystaloustieteilijät työskentelevätkin asiantuntijoina sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, järjestöissä, lääkeyrityksissä, ministeriöissä ja tutkimuslaitoksissa.

Aloittamalla terveystaloustieteen perusopintojen opiskelun Avoimessa yliopistossa, vahvistat osaamistasi ja kehität alan asiantuntijuuttasi. Nyt jos koskaan tälle osaamiselle on kysyntää! Lisätietoa syksyllä 2016 alkavista opinnoista osoitteessa http://uef.fi/avoinyliopisto

Kekäläinen%20Ulla-10x15Kirjoittaja Ulla Kekäläinen toimii terveystieteiden opintojen suunnittelijana Avoimessa yliopistossa

Eila Kankaanpää toimii terveystaloustieteen yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus etenee

Jo pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hankintalaki uudistetaan mm. niin, että työllisyys- ja terveyspoliittiset, sosiaaliset ja muut laatutekijät sekä innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa. Kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäksi EU-direktiivitasoja. Nyttemmin hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä (työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 37/2015) onkin konkretisoitu hankintalain kokonaisuudistuksen sisältöä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki), joka korvaisi vuoden 2007 hankintalain, hankinta-asetuksen sekä vuoden 2011 lain sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä.

Siitä huolimatta, että julkisuudessa on puhuttu kokonaisuudistuksesta, aivan radikaaleihin muutoksiin ei kuitenkaan mennä. Hankintalaissa säädettäisiin näet edelleen julkisten viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi vastaavat kilpailuttamismenettelyt kattava laki vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (erityisalojen hankintalaki), joka korvaisi vuoden 2007 erityisalojen hankintalain.

lakiuudistus turvallisuusala

Valmisteluryhmän esityksen tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, yksinkertaistaa hankintamenettelyjä, selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä, parantaa pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksia tarjouskilpailuissa, parantaa mahdollisuuksia huomioida ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia sekä turvata kaikille tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa. Ehdotusten tarkoituksena olisi lisäksi tuoda kilpailuttamissääntöjä julkisia käyttöoikeussopimuksia koskeviin järjestelyihin. Osa lainmuutoksista tulee olemaan pikemminkin lakiteknisiä kuin sisällöllisesti merkittäviä. Osassa muutosehdotuksista on toki kysymys sisällöllisistä uudistuksista hankintalainsäädäntöön. Keskeisimmät muutokset koskisivat uusia kilpailuttamismenettelyjä, hankintojen jakamista osiin, hankintojen laadullisten näkökohtien huomioimista, ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimismahdollisuuksia, hankintamenettelyihin liittyviä sähköisiä viestintävälineitä, kansainvälisiä yhteishankintoja sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluiden hankintamenettelyjä. Lisäksi esimerkiksi tavara- ja palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo todennäköisesti kaksinkertaistettaisiin nykyisestä.

Edellä esitetty on kirjoitettu tarkoituksellisesti abstraktisti. Hankintalainsäädännön valmistelu on näet edelleen kesken. Vuoden 2015 syksyn alussa uudistuksesta saatiin laaja lausuntopalaute, minkä johdosta lukuisiin pykäliin tehtiin tarkennuksia sekä täsmennettiin lakiesityksen perusteluja. Kaiken lisäksi on käyty keskusteluja joidenkin yksityiskohtien osalta. Mittava lakipaketti on tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäväksi talvella 2016. Siitä huolimatta, että eduskunnassa ei yleensä tehdä huomattavia muutoksia lakiesitykseen, on joka tapauksessa varauduttava siihen, että joitakin tarkistuksia tehdään.

Oma lukunsa on se, että hankintalainsäädäntö ei uudistuksen myötä saavuta lopullista muotoaan. Näin ollen lain muutoksia on tulossa vastedeskin. Esimerkiksi hankintalain valvontaa koskeva uudistus odottanee nurkan takana, vaikka siitä ei vielä ole olemassa virallisia esityksiä. Toiseksi säädös- ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset luovat paineita muuttaa hankintalainsäädäntöäkin. Hankintalainsäädännön muutosesityksessä ei ole luonnollisestikaan huomioitu vielä esimerkiksi vireillä olevasta sote-uudistuksesta aiheutuvia säätelytarpeita. Niinpä niitä on arvioitava aikanaan erikseen.

 

kalle_maatta_uefKirjoittaja Kalle Määttä, OTT dosentti, kilpailuasiainneuvos (KKV), kouluttaa 17.-18.5.2016 hankintalain uudistuksesta sekä muista kilpailutuksiin ja sopimuksiin liittyvistä aiheista Markkinointi- ja sopimusoikeus -opintojaksolla. Jakso on osa UEF EMBA -ohjelmaa, mutta sen suorittaminen itsenäisenä opintojaksona on nyös mahdollista.