Sosiologian opinnot kehittävät ajattelua

Sosiologiassa tarkastellaan yhteiskuntaa ja yhteisöjä sekä yksilöä niiden osana. Sosiologian opinnoissa ajattelutapasi maailmasta voi muuttua, mikä on innostavaa ja koukuttaa perehtymään sosiologiseen ajatteluun yhä syvemmin. Sosiologiassa ei voi olla koskaan valmis; aina löytyy uusia ja erilaisia tutkimuskohteita tai näkökulmia joista tarkastella vanhoja tutkimuskohteita. Sosiologian myötä oppii hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtämään ilmiöiden toimintamekanismeja ja yhteiskunnan rakenteita tavoilla, jotka ovat hyödyllisiä hyvin monenlaisilla aloilla työskentelyssä. Sen vuoksi sosiologia on myös suosittu sivuaine toisen oppiaineen rinnalle ja moni opiskelee sitä harrastuksenaan.

Yksi tärkeimmistä työvälineistä sosiologiassa on kirjoittaminen ja myös sosiologian opinnoissa ajattelun kehittyminen tulee näkyväksi kirjoitustehtävissä. Tutkimusten ja teoriakirjallisuuden pohjalta ja innoittamana kirjoitetaan auki ympäröivää maailmaa. Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa tarjottavissa sosiologian perusopinnoissa perehdytään tarkemmin koulutussosiologiaan, rasismin sosiologiaan sekä sukupuolen- ja tyttötutkimukseen.

sosiologia
Sosiologiassa tarkastellaan yhteiskuntaa ja yhteisöjä sekä yksilöä niiden osana.

Koulutus, rasismi ja sukupuoli

Suomalainen koulu näyttäytyy sosiologille ympäristönä, jossa on loputtomasti tarkasteltavaa. Koulutussosiologiassa voidaan tutkia esimerkiksi niitä erilaisia mekanismeja, joiden myötä lapset ja nuoret koulussa sisäistävät yhteiskunnan normeja. Sukupuolentutkimuksen kannalta koulumaailma näyttäytyy monisyisenä ja jännitteisenäkin paikkana, jossa käydään jatkuvia neuvotteluja sukupuolesta. Sosiologiassa on perehdytty myös esimerkiksi erilaisiin nuoriso- ja alakulttuureihin sekä oppilaiden yhteisöihin koulussa, kuten ylä-astelaisten tyttöjen kaverisuhteisiin.

Rasismin sosiologia on yhä kansainvälistyvässä yhteiskunnassamme ajankohtainen ja keskustelua herättävä aihe, ja opintojakso haastaakin pohtimaan teemaa monipuolisesti ja syvällisesti. Opintojaksolla rasismia ja nationalismia lähestytään käsitteellisestä ja historiallisesta näkökulmasta. Sosiologiassa pyritään irtaantumaan arkiajattelusta ja rasismin ilmiötä tarkastellaan sosiologisten teorioiden ja käsitteiden avulla. Yksi näkökulma voisi olla esimerkiksi toiseuden kokemus ja toisaalta samuus ja identifioituminen osaksi jotain yhteisöä. Toisaalta rasismia voidaan tarkastella esimerkiksi historiallisesti muodostuneena osana yhteiskunnallisia rakenteita.

Sosiologiassa kiinnostus kohdistuu yksilöä laajemmalle, mutta ilmiöt ovat vahvasti yksilön elämässä vaikuttavia ja tulevat siellä näkyviksi. Sukupuolen ja –naistutkimuksen alalla perehdytään sukupuolisiin rakenteisiin ja niiden vaikutuksiin yhteiskunnan eri toiminnoissa. Erilaiset sukupuoliset normit tulevat näkyviksi toiminnassamme, ja niiden oivaltaminen voi olla hämmentäväkin kokemus. Sukupuoli ja ikä sosiologisina käsitteinä ovat universaaleja ja toisaalta paikallisesti vaihtelevia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia järjestyksiä, jotka muuttuvat myös ajassa. Sosiologia ei toki rajoitu koulutuksen, rasismin ja sukupuolen kysymyksiin, vaan sosiologisen mielikuvituksen myötä tutkimuskohteita on rajattomasti.

Sosiologian opinnot avoimessa yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa on tarjolla sosiologian perusopinnot (25 op), jotka toimivat oivana johdantona sosiologian oppiaineeseen. Avoin yliopisto on avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opiskelemaan pääsee ilmoittautumalla. Voit ilmoittautua perusopintokokonaisuuteen tai yksittäiselle opintojaksolle, joita sosiologian perusopinnoissa on viisi. Opinnot järjestetään kokonaan verkko-opintoina, eli ne voi suorittaa etänä. Avoimessa suoritetut opinnot ovat tutkinnon osia ja siten hyödyksi myös, mikäli päätät hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Silloin kannattaa tutustua tarkemmin myös avoimen väylään, sillä hyvin tiedoin suoritetuilla perusopinnoilla voit hakea ilman valintakoetta väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon Joensuun kampukselle (yhteiskuntatieteet). Kuopion kampukselle (sosiaalitieteet) väyläkriteerinä on lisäksi toisen oppiaineen suoritettu perusopintokokonaisuus.

Opiskele ja näet maailman uusin silmin!

 

Kirjoittajat:

Leea Huusko
Sosiologian tutkinto-opiskelija Itä-Suomen yliopistossa ja suunnittelusihteeri Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa

Päivi Puustjärvi-Soininen
Sosiologian oppiaineesta vastaava suunnittelija Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa

Oman opiskeluelämänsä Suomen mestareita – tutkintotavoitteiset aikuisopiskelijat

HTK-opinnot avoimessa yliopistossa-hanke 10 vuotta, oikeustieteen opetusta jo yli 20 vuotta

Tammikuun lopulla minulla ja kollegoillani oli ilo osallistua Itä-Suomen avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksen Hämeen kesäyliopiston järjestämään HTK 10 vuotta-juhlaan, jossa juhlapuheiden ja musiikkiesityksen säestämänä juhlistettiin valmistuneita hallintotieteiden kandidaatteja ja maistereita. Olipa mukana yksi tohtorikin juhlittavana. Tapahtuma sai minutkin pohtimaan viimeistä kymmentä vuotta, jona aikana HTK/HTM-tutkintotavoitteisesta aikuisopiskelusta on muodostunut Itä-Suomen avoimessa yliopistossakin eräänlainen ”koulutusbrändi”. Voi jopa sanoa, että vuonna 2007 silloisessa Joensuun yliopistossa lanseeratulla HTK-opinnot (julkisoikeus) avoimessa yliopistossa-hankkeella on tehty jo jälki aikuisopiskelun koulutushistoriaan. Työarjen keskellä asioita yleensä suorittaa ilman enempää miettimistä, mutta juhlaillan aikana tuli palauteltua mieleen monta asiaa vuosien varrelta.

Miten kaikki alkoi?

Ainejärjestö Legio Ostiensis ry täytti viime vuonna 20 vuotta ja on yhden vuoden oikeustieteiden laitosta vanhempi. Merkkipäivän kunniaksi Legio julkaisi loppuvuodesta 2017 Manipulus-lehtensä juhlanumeron, jossa on erinomaisesti kuvattu oikeustieteiden opetuksen ja laitoksen kehittymistä sekä taustoja. Kaikki sai alkunsa 1980-luvun tuntiopetuksesta ja 1990-luvulla Teuvo Pohjolaisen professuurin myötä, julkisoikeuden perus- ja aineopinnot pystyi jo suorittamaan sivuaineena. Legion juhlanumerossa prof. emeritus Tarmo Miettinen luonnehtii prof. emeritusta Teuvo Pohjolaista ”Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden kantaisäksi”. Näillä Pohjolaisen luennoilla innostuin itsekin juridiikan opiskelusta, vaikka opiskeluaikanani opintoja ei voinutkaan pääainetasolla suorittaa HTK/HTM-tutkintoina ennen kuin vasta 1.8.1997 alkaen. Nykyisen Itä-Suomen yliopiston HTK/HTM-tutkintojen omintakeinen oikeustieteeseen perustuva pääainemalli alkoi rakentumaan vuodesta 2002 eteenpäin. Koko ajan mukana on kulkenut myös opiskelijavalinnan joustavuus ja eri hakuväylien kehittäminen. Samoin kuin aikuisopiskelijalähtöisyys, minkä näen isona vahvuutena tämän opiskelumallin kehityksessä. Parasta musiikkia korvilleni on edelleen, kun mahdollisen tulevan opiskelijan puhelu alkaa sanoin ”työkaverini opiskelee teillä ja suositteli Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteen opintoja”.

Tutkintotavoitteisen aikuiskoulutusbrändäyksen alkuaskeleet

Lukuvuoden 2006-2007 aikana heräsivät keskustelut entistä laajemmista aikuisopiskelun mahdollisuuksista etänä. Tähän liittyi myös avoimen väylän kehittäminen, joka takasi kaikille 110 opintopistettä avoimen yliopiston kautta suorittaneille opiskelijoille opiskelupaikan HTK/HTM-tutkintoa suorittamaan. Poikkeuksellista  valtakunnallisesti oli ja on nykyisinkin, että koko oikeustieteiden laitoksen opetustarjonta on myös avoimen yliopiston kautta opiskeltavissa. HTK-opinnot (julkisoikeus) avoimessa yliopistossa-hanke lanseerattiin keväällä 2007 ja siihen avoimen yliopiston ja oikeustieteiden laitoksen lisäksi mukaan lähti 5 kesäyliopistoa sekä yksi kansanopisto. Jos Pohjolainen loi pohjan oikeustieteelle Joensuussa, niin minä voin luennehtia Tarmo Miettistä HTK-hankkeen kantaisäksi. Yhtään väheksymättä koko laitoksen henkilökunnan panosta, mutta erityisesti Tarmolle aikuisopiskelun edistäminen oli sydämen asia.

HTKopinnot_avoimessa_hanke
Jo vuonna 2010 hankkeen karonkassa hymyilytti: Tarmo Miettinen oikeustieteiden laitokselta, Riitta Vornanen Aducatesta, Miia Laukkanen oikeustieteiden laitokselta, Seija Tuominen Aducatesta, Erja Tynkkynen Savonlinnan kesäyliopistosta, Soili Meklin Kuopion kesäyliopistosta, Raili Konttinen Savonlinnan kesäyliopistosta, Ritva Oravuo Etelä-Karjalan kesäyliopistosta, sekä Anne Korhonen oikeustieteiden laitokselta juhlivat onnistuneen hankkeen tuloksia.

 

Mitä tehtiin toisin?

Oikeustieteen opinnot olivat olleet tarjolla avoimessa yliopistossa jo pitkään, samoin toimiva väylä ja opiskelijoitakin oli vuosittain ihan hyvä määrä eli n. 600. Mikä sai opiskelijamäärän kasvamaan yli 2000 opiskelijaan yhden lukuvuoden aikana? Ensinnäkin opintoja markkinoitiin tutkintotavoitteisuus edellä. Kysyntä eri paikkakunnilla tapahtumissa oli valtaisa ja muistan eräänkin markkinointi-tapahtuman Kainuun kesäyliopistolla, jossa vasta kolmas sali oli riittävän suuri yli sadan kiinnostuneen osallistujan tarpeisiin. Tarve tuettuun tutkintotavoitteeseen opiskeluun erityisesti yhteistyöoppilaitospaikkakunnilla oli ilmeinen. Opetuksen ja ohjauksen kehittämisen kannalta toimenpiteitä tehtiin monin eri tavoin. Sen lisäksi, että oikeustieteiden laitoksen opettajat kävivät opettamassa livenä eri paikkakunnilla, opetusta välitettiin myös videovälitteisesti yhteistyöoppilaitosten välillä, yleisissä tenteissä mahdollistettiin myös iltatentit, tuotettiin verkkomateriaalia ja -luentoja, järjestettiin systemaattista tuutorointia/ohjausta eri paikkakunnilla sekä opintojen aloitusinfoja. Koska opiskelijoita tuli ns. ovista ja ikkunoista, ihan kaikkia tarpeita ja haasteita ei voitu ennakoidakaan, mutta tilanteet hoidettiin yleensä hyvinkin nopeasti ja joustavasti puolin ja toisin. Hanke haastoi myös eri organisaatiot tekemään yhteistyötä uudella tavalla verkostoyhteistyönä, jota mm. Snellman-kesäyliopiston nyk. rehtori Soili Meklin kuvasi pro gradu-tutkielmassaan. Tiivis kolmikantayhteistyö ja luottamusverkosto olivatkin hankkeen onnistumisen edellytys.

Osana toimintaa

Hankkeen myötä aloitettu toimintamalli on nykyisin osa arkipäivää ja toimintatavat ovat jääneet pysyviksi, vaikka paikalleen ei voikaan sammaloitua. Etäopiskelumahdollisuuksien ja verkko-opintojen lisääntyminen mahdollistaa opiskelun laajasti eri puolilla Suomea, vaikka opiskelija ei asuisikaan yliopisto- tai kesäyliopisto-paikkakunnilla. Itä-Suomen avoimessa yliopistossa suoritettiin v. 2015 enemmän oikeustieteen opintoja kuin muissa avoimissa yliopistoissa yhteensä, joten olemme selkeästi valtakunnallinen ykköstoimija. Reilun vuoden takaisin tilastotiedon mukaan avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuneista oli HTK- tai HTM-tutkinnon suorittanut vajaan 10 vuoden aikana yli 500 opiskelijaa. Luku on iso, kun suurin osa opiskelijoista suorittaa opintoja työ- ja muun elämän ohessa. Koko tutkinnon suorittaminen alkaen avoimen yliopiston kautta suoritetuista ensimmäisistä opintojaksoista voi hyvinkin viedä 5-10 vuotta. Nykyisin opiskelupaikan HTK/HTM-tutkintoon saa 60 op suorittamalla, ilman arvosanavaatimusta tai määräkiintiöitä. Erityisen ilahtunut olen OKM:n korkeakoulujen opiskelijavalinnan kehittämisen suunnitelmista, joissa avoimen väylää vahvistetaan edelleen. 1.8.2013 alkaen Itä-Suomen yliopistossa on voinut suorittaa myös ON/OTM-tutkinnon ja vaikka pääosin opiskelijat valitaan valintakokeella (v. 2019 myös paperivalinta), keväällä 2018 opiskelijavalinnoissa otetaan käyttöön myös alanvaihtoväylä oikeustieteelliselle alalle.

Vuonna 2017 Itä-Suomen avoimessa yliopistossa oikeustieteitä opiskeli 3012 opiskelijaa ja opintopisteitä suoritettiin huimat 10890. Laskennallisesti aikaa on mennyt 27 t/op eli 294 030 tuntia. Eiköhän tuolla harjoittelumäärällä jokainen opiskelija ole jo oman opiskeluelämänsä Suomen mestari! Ja tämän vuonna 2007 aloitetun hankkeen suurin hyötyjä onkin opiskelija!

Opiskelu on yksi niistä harvoista toiminnoista, jota elämässä ei voi ikinä katua. Unelmiin siis kannattaa uskoa, ja päättää, että tekee töitä sen eteen. Se päivä tulee, kun voi hymyillen katsoa taaksepäin ja todeta: MÄ TEIN SEN!

Satu, 43, virkamies

Tuominen Seija-10x15Kirjoittaja on Seija Tuominen YTM, Aducaten oikeustieteiden suunnittelija.