Sosiologian opinnot kehittävät ajattelua

Sosiologiassa tarkastellaan yhteiskuntaa ja yhteisöjä sekä yksilöä niiden osana. Sosiologian opinnoissa ajattelutapasi maailmasta voi muuttua, mikä on innostavaa ja koukuttaa perehtymään sosiologiseen ajatteluun yhä syvemmin. Sosiologiassa ei voi olla koskaan valmis; aina löytyy uusia ja erilaisia tutkimuskohteita tai näkökulmia joista tarkastella vanhoja tutkimuskohteita. Sosiologian myötä oppii hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtämään ilmiöiden toimintamekanismeja ja yhteiskunnan rakenteita tavoilla, jotka ovat hyödyllisiä hyvin monenlaisilla aloilla työskentelyssä. Sen vuoksi sosiologia on myös suosittu sivuaine toisen oppiaineen rinnalle ja moni opiskelee sitä harrastuksenaan.

Yksi tärkeimmistä työvälineistä sosiologiassa on kirjoittaminen ja myös sosiologian opinnoissa ajattelun kehittyminen tulee näkyväksi kirjoitustehtävissä. Tutkimusten ja teoriakirjallisuuden pohjalta ja innoittamana kirjoitetaan auki ympäröivää maailmaa. Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa tarjottavissa sosiologian perusopinnoissa perehdytään tarkemmin koulutussosiologiaan, rasismin sosiologiaan sekä sukupuolen- ja tyttötutkimukseen.

sosiologia

Sosiologiassa tarkastellaan yhteiskuntaa ja yhteisöjä sekä yksilöä niiden osana.

Koulutus, rasismi ja sukupuoli

Suomalainen koulu näyttäytyy sosiologille ympäristönä, jossa on loputtomasti tarkasteltavaa. Koulutussosiologiassa voidaan tutkia esimerkiksi niitä erilaisia mekanismeja, joiden myötä lapset ja nuoret koulussa sisäistävät yhteiskunnan normeja. Sukupuolentutkimuksen kannalta koulumaailma näyttäytyy monisyisenä ja jännitteisenäkin paikkana, jossa käydään jatkuvia neuvotteluja sukupuolesta. Sosiologiassa on perehdytty myös esimerkiksi erilaisiin nuoriso- ja alakulttuureihin sekä oppilaiden yhteisöihin koulussa, kuten ylä-astelaisten tyttöjen kaverisuhteisiin.

Rasismin sosiologia on yhä kansainvälistyvässä yhteiskunnassamme ajankohtainen ja keskustelua herättävä aihe, ja opintojakso haastaakin pohtimaan teemaa monipuolisesti ja syvällisesti. Opintojaksolla rasismia ja nationalismia lähestytään käsitteellisestä ja historiallisesta näkökulmasta. Sosiologiassa pyritään irtaantumaan arkiajattelusta ja rasismin ilmiötä tarkastellaan sosiologisten teorioiden ja käsitteiden avulla. Yksi näkökulma voisi olla esimerkiksi toiseuden kokemus ja toisaalta samuus ja identifioituminen osaksi jotain yhteisöä. Toisaalta rasismia voidaan tarkastella esimerkiksi historiallisesti muodostuneena osana yhteiskunnallisia rakenteita.

Sosiologiassa kiinnostus kohdistuu yksilöä laajemmalle, mutta ilmiöt ovat vahvasti yksilön elämässä vaikuttavia ja tulevat siellä näkyviksi. Sukupuolen ja –naistutkimuksen alalla perehdytään sukupuolisiin rakenteisiin ja niiden vaikutuksiin yhteiskunnan eri toiminnoissa. Erilaiset sukupuoliset normit tulevat näkyviksi toiminnassamme, ja niiden oivaltaminen voi olla hämmentäväkin kokemus. Sukupuoli ja ikä sosiologisina käsitteinä ovat universaaleja ja toisaalta paikallisesti vaihtelevia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia järjestyksiä, jotka muuttuvat myös ajassa. Sosiologia ei toki rajoitu koulutuksen, rasismin ja sukupuolen kysymyksiin, vaan sosiologisen mielikuvituksen myötä tutkimuskohteita on rajattomasti.

Sosiologian opinnot avoimessa yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa on tarjolla sosiologian perusopinnot (25 op), jotka toimivat oivana johdantona sosiologian oppiaineeseen. Avoin yliopisto on avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opiskelemaan pääsee ilmoittautumalla. Voit ilmoittautua perusopintokokonaisuuteen tai yksittäiselle opintojaksolle, joita sosiologian perusopinnoissa on viisi. Opinnot järjestetään kokonaan verkko-opintoina, eli ne voi suorittaa etänä. Avoimessa suoritetut opinnot ovat tutkinnon osia ja siten hyödyksi myös, mikäli päätät hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Silloin kannattaa tutustua tarkemmin myös avoimen väylään, sillä hyvin tiedoin suoritetuilla perusopinnoilla voit hakea ilman valintakoetta väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon Joensuun kampukselle (yhteiskuntatieteet). Kuopion kampukselle (sosiaalitieteet) väyläkriteerinä on lisäksi toisen oppiaineen suoritettu perusopintokokonaisuus.

Opiskele ja näet maailman uusin silmin!

 

Kirjoittajat:

Leea Huusko
Sosiologian tutkinto-opiskelija Itä-Suomen yliopistossa ja suunnittelusihteeri Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa

Päivi Puustjärvi-Soininen
Sosiologian oppiaineesta vastaava suunnittelija Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa