Eettisyys ihmistyössä

 

 

Kuopiossa 13. – 14.2.2014 Itä-Suomen yliopistolla järjestettävien päivien teemana oli eettisyys ihmistyössä. Koska eettisyys on sosiaalityötä ja laajemmin yhteiskuntaa laajasti läpäisevä teema, päivillä tarkasteltiin eettisyyttä moninäkökulmaisesti.  Itä-Suomen yliopiston ja Sosiaalitutkimuksen seuran järjestämä tapahtuma kokosi yhteen noin 300 sosiaalityön ja -alan tutkijaa, opiskelijaa ja asiantuntijaa.

Päivien kotisivu: http://www.uef.fi/fi/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimuksen-paivat

Keskustelua käytiin myös Facebookissa ja Twitterissä #sttpv

Päivien abstraktikirja: Häkälä, Niina (toim.) Eettisyys ihmistyössä. Abstraktikirja XVI Sosiaalityön tutkimuksen päivät Kuopiossa 13.–14.2.2014

Kuopion kampus, suuri luentosali to 13.2.2014
Kuopion kampus, suuri luentosali to 13.2.2014

Olin mukana päivillä torstaina ja kokemus oli mielenkiintoinen. Pääpuhujana oli brittiläinen professori Brian Littlechild, joka tarkasteli tutkimuseettisiä kysymyksiä otsikolla ”The place of ethics in social work research. Iltapäivän luennoitsijoita olivat emeritus professori Pauli Niemelä, joka luennoi ihmisarvon ja sosiaalityön suhteesta sekä filosofian yliopistolehtori Elisa Aaltonen, joka esitelmöi empatian merkityksestä moraalisena toimijana.

Tutkimuksen päivien toisena päivänä kokoontui työryhmiä ja professori Brian Littlechild luennoi opiskelijoille aiheesta “Applying professional standards in education and practice from an ethical viewpoint: Creating positive professional space for good practice”.

Pauli Niemelän luento oli ajatuksia herättävä. Hän pohti mm. Mitä on asiakkaan ihmisarvo erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa?  Kuinka hyvin toteutamme ihmisarvoa? Meillä kirjastossakin on aihetta sivuttu ja keskusteltu asiakkaan kohtaamisesta asiakaspalvelutilanteissa. Olemme mm. tehneet asiakaspalvelun eettiset säännöt.

Niemelä käytti analyysissään Erwing Goffmanin teoriaa ”kasvoista” ja ”kasvojen säilyttämisestä”. Goffmanin mukaan, jokaisella on ”kasvot” ja jokainen pyrkii säilyttämään “kasvonsa” sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jokaisessa sosiaalisessa kohtaamisessa. Niemelän mukaan ihmisarvo sosiaalityössä realisoituu siinä, miten asiakas tulee kohdatuksi ja miten hän tuon kohtaamisen kokee sekä miten hän säilyttää ihmisarvoiset ”kasvonsa” tuossa tilanteessa.  Meillä jokaisella on taipumus toimia tilanteessa oman etiikan, valitsemamme linjan eli tavan mukaan.  Tämä tapa toimia ilmaisee näkemyksemme tilanteesta ja arvioinnin itsestämme ja tilanteen muista henkilöistä. Niemelän mukaan jokainen kohtaaminen toisen ihmisen kanssa on ihmisarvon kanssa työskentelyä – ihmiset toimivat suhteessa toisiinsa.  Tämä on tuttua myös meille jokaiselle kirjastolaiselle, kun kohtaamme asiakkaitamme päivittäin.

Lisää voi lukea maaliskuussa 2014 ilmestyvästä kirjasta:

Niemelä: Systemaattinen ihmiskäsitys
Niemelä: Systemaattinen ihmiskäsitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuula Rissanen ma.tietoasiantuntija, Opetus- ja tietopalvelu, Kuopion kampus

Jaa tämä / Share this
Share

Mitä Artolle kuuluu?

Arto on laajin kotimainen aikakauslehti- ja monografia-artikkelien tietoja sisältävä tietokanta. Artoon tallennetaan jatkuvasti noin neljää sataa aikakauslehtinimekettä. Yhteensä Artossa on runsaat 1,5 miljoonaa viitettä. Hakuja tehdään vuosittain yli 1,7 miljoonaa. Vuodesta 2010 Arto on ollut avoimesti verkossa; hakukäyttö ei edellytä lisenssimaksua. Viitetietojen lisäksi Artossa on linkkejä kokonaisiin artikkeleihin. Kokotekstit sijaitsevat pääosin Elektra-palvelussa, ja niiden lukeminen edellyttää kampuksen ulkopuolella etäkäyttökirjautumista.

Uutta puhtia kaksikymppisiään juhliva Arto on saanut Kansalliskirjaston viime vuonna aloittaman Artiva-hankkeen myötä. Hankkeen päämääränä on luoda entistä kattavampi ja viiveettömämpi kotimaisten tieteellisten artikkelien metatietovaranto. Tallennustyön tehostamiseksi on otettu käyttöön lomake, joka mahdollistaa artikkelitietojen syöttämisen ilman syvällisempää luettelointisääntöihin tai -ohjelmistoihin perehtymistä. Kirjastojen rinnalle Arton tiedontuottajiin onkin liittynyt kustantajia, kuten Sosiologia-lehteä julkaiseva Westermarck-seura. Itä-Suomen yliopiston kirjasto on vanhastaan kuulunut Arto-tallentajiin. Vastuulehtiämme ovat esimerkiksi Yhteiskuntapolitiikka, Carelia ja Aamun koitto.

Arto sisältää paitsi tieteellisten myös ammatti- ja harrastelehtien artikkelitietoja. Haun rajaamista tieteellisiin lehtiin helpottaa nykyisin se, että Julkaisufoorumin käyttämät luokitustasot (jufo:1, jufo:2, jufo:3) ovat mukana viitteissä. Yksinkertaisimmillaan rajauksen voi tehdä tähän tapaan:

Kuva

Artiva-hankkeen eräänä tavoitteena on, että artikkelien entistä rikkaampaa metatietoa voitaisiin hyödyntää yliopistojen julkaisurekistereissä. Tällä hetkellä yliopistot ja tutkimuslaitokset tarkistavat ja tallentavat tutkijoidensa julkaisutietoja kukin omaan järjestelmäänsä. Käyttämällä yhteistä artikkelitietovarantoa vältytään päällekkäiseltä syöttötyöltä.

Ainoa kotimainen artikkeliviitteiden tietokanta Arto ei ole. Itä-Suomen yliopiston käytössä ovat myös terveystieteellinen Medic sekä ei-tieteellisiin lehtiin painottunut Aleksi.

Tietoasiantuntijat Mikko Meriläinen ja Katja Hyvärinen, kokoelmapalvelut

Jaa tämä / Share this
Share

ProQuest databases & RefWorks: maintenance break on Feb 16th

ProQuest will make improvements to its internal systems to accommodate a growing number of users and to reduce the need for future downtime. These enhancements will be installed on Sunday 16th February at 05:00 for eight (8) hours. During this time the ProQuest products will not be available. Ebook service Ebrary is not affected.

For more information:  kaarina.merilainen(a)uef.fi (Information Specialist)

pq_logo_sml

lataus

Jaa tämä / Share this
Share

Oikeus kirjastoon!

Suomen kirjastolaitos syntyi autonomian aikana, jolloin suomalaista kulttuuria, tiedettä ja taidetta ryhdyttiin rakentamaan kansalaisvaltion ihanteiden mukaisesti. Suomen kielen kehittäminen kulttuurikieleksi vaati myös koulu- ja kirjastolaitosta. Edellinen takasi lukutaidon, jälkimmäinen lukeneisuuden – tietoyhteiskunnan perustaidot jo ennen kuin tietoyhteiskunnasta alettiin puhua.

Suomalaiselle kirjastolaitokselle on ominaista sen avoimuus. Jokainen ihminen voi tulla suomalaiseen tieteelliseen tai yleiseen kirjastoon ja käyttää sen resursseja kehittääkseen itseään, oppiakseen ja sivistyäkseen.

Tiedonjakelun muuttuminen digitaaliseksi ja nopea teknologinen muutos sekä niiden aiheuttamat yhteiskunnalliset muutokset ovat aikamme merkittävimpiä trendejä: häviääkö yleinen kirjastolaitos e-kirjojen tulon myötä, häviääkö painettu kirja ja lehti? Vai onko tulevaisuus monien rinnakkaisten medioiden ja teknologioiden maisema, jossa yksittäisen ihmisen ja kirjaston on löydettävä oma polkunsa?

Kirjastojen keskeinen haaste on myös ihmiskunnan muistin säilyttäminen: jo nyt on havaittavissa ongelmia jopa kymmenen vuotta vanhojen, pelkästään internetissä julkaistujen dokumenttien löytymisessä: tieteessä tämä voi romuttaa lähteiden varmistamisen ja plagioinnin tarkistamisen. Ihmisten informaatiokäyttäytyminen on myös nopeassa muutoksessa: kirjoitettu teksti on vain yksi media muitten joukossa.

Kirjastot kampanjoivat Lainan päivänä oikeudesta kirjastoon. Taloudellisten kriisien aikaan kirjastoista ja niiden resursseista halutaan helposti leikata vaikka juuri silloin kirjastot ovat ihmisille entistä tärkeämpiä: kirjastojen käyttö lisääntyy yleensä lamojen aikana. Tervetuloa kirjastoon hakemaan parempia eväitä tulevaisuuteen!

http://suomenkirjastoseura.fi/ajankohtaista/artikkeli/292/oikeus-kirjastoon-lainan-paivan-teema-2014/

http://trends.ifla.org/

Jarmo Saarti

kirjastonjohtaja

Jaa tämä / Share this
Share

Scirus on jäänyt eläkkeelle / Scirus has retired

Elsevierin ylläpitämän Scirus-hakukoneen ylläpito on lopetettu. Käytä Sciruksen sijasta hakukoneena esim. Google Scholaria.

*************

Scirus was a science-specific search engine of Elsevier, but now the maintenance of this service has been terminated. Use e.g. Google Scholar instead of Scirus.

Kaarina Meriläinen
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services

Jaa tämä / Share this
Share