Tietokoneilla työskentelyyn yhteiset pelisäännöt | Common rules for computer work

(Please scroll down to read in English)

Kirjastomme mahdollistaa yhdessä yliopiston kanssa monipuoliset tietotekniikkatyökalut kaikkien asiakkaiden käyttöön. UEFin opiskelijat ja henkilökunta pääsevät kirjautumaan koneille helposti omilla UEF-tunnuksillaan. Muut asiakkaat saavat kirjautumiseen vierailijatunnukset.

Tietokoneilla on erittäin korkea käyttöaste — kampuskirjastojen tietokoneet ovat aukioloaikoina lähes sataprosenttisesti käytössä suurimman osan ajasta etenkin lukukauden kiireisimpinä aikoina. Melkein jokainen tietokoneidemme käyttäjä on joutunut jonottamaan päästäkseen työskentelemään.

Jotta käyttäjät voisivat välttyä niin sanotusti turhalta jonottamiselta, tärkeintä olisi antaa toisillemme tilaa ja mahdollistaa näin tietokoneiden täysi käyttöpotentiaali. Toisin sanoen, jos ei tarvitse työskentelyyn tietokonetta, olisi tärkeää päästää toisetkin työskentelemään. Vaikka poistuessaan koneen ääreltä tietää palaavansa jossain vaiheessa, olisi silti parasta ajatella myös toista käyttäjää ja luovuttaa paikkansa lähtiessään. Kukaan ei varmastikaan halua joutua jonottamaan työasemien ollessa tyhjinä.

Asiakaspalautteen sekä palveluiden toiminnan seuraamisen kautta kirjaston tietokoneiden käyttöön on laadittu yksinkertaiset ja selkeät pelisäännöt, joita toivomme käyttäjiemme noudattavan. Niiden laatimisessa on otettu huomioon koneiden käyttöpotentiaalin lisäksi myös asiakkaiden henkilökohtaisen omaisuuden turvaaminen.

Sääntöjen pääkohdat ovat seuraavat:

 • Huolehdi tavaroistasi, äläkä valtaa työskentelytilaa toisilta. Tavarasi ovat omalla vastuullasi!
 • Voit poistua koneelta korkeintaan 15 minuutiksi. Näin vältetään tyhjille koneille jonotusta. Toisella on lupa ottaa paikkasi ja siirtää tavarasi, jos olet ollut poissa kauemmin kuin 15 minuuttia. Tähän ei tarvitse pyytää kirjastohenkilökunnan apua.
 • Tallenna työsi tarpeeksi usein. Menetetyt tiedot eivät ole kirjaston vastuulla.
 • Hoida puhelut aina kirjaston ulkopuolella. Ethän halua, että sinunkaan työtäsi häirittäisiin.
 • Pidä työskentelytilat siisteinä ja siivoa jälkesi.

Pelisääntöjen noudattaminen auttaa tekemään kirjastosta ja yliopistosta viihtyisän ja toimivan oppimisympäristön. Kiitos yhteistyöstä!

In collaboration with the university, our library provides all of its customers with a versatile set of information technology tools. UEF students and staff members can login to the computers with their UEF username and password. Other customers receive guest login information for using the computers.

The computer workstations have a very high utilisation rate – nearly one hundred per cent of the campus libraries’ computers are in use for most of the time, especially during the busiest periods of the semester. Almost all of the users have faced the situation where they have to stand in line to get to use the workstations.

For all our users’ sake, in order to avoid so-called unnecessary queueing, it would be most important to give space for each other and enable the full usage potential of the computer workstations. In other words, if one does not require using a computer for work, it would be best to let others to work as well. If upon leaving the workstation one knows that they will return, it is best to consider the other users and give away your seat for others. It is unlikely that anyone would want to wait while the workstations are empty.

Through customer feedback and service activity monitoring, we have compiled simple and clear common rules regarding the computer workstation use, and all users are expected to follow them. In addition to the workstations’ usage potential, securing the users’ personal belongings has been taken into account when compiling the rules.

The main common rules are as follows:

 • Take care of your belongings, and do not take over working space from others. Your valuables are your own responsibility!
 • You can leave the workstation for a maximum of 15 minutes. This is to avoid unnecessary queues.
  Another user is allowed to take your place and mover your belongings aside, if you have been away for more than 15 minutes. Library staff is not needed for this.
 • Save your work often. Lost data is not the library’s responsibility.
 • Take care of your phone calls outside the library. You would not want to have your peace for work disturbed.
 • Keep the working space tidy and clean up afterwards.

Following these common rules helps to make our library and the university a comfortable and functional working environment. Thank you for your co-operation!

Urho Heinonen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Asiakaspalvelut
| Customer services
e-mail: urho.heinonen[at]uef.fi

Jaa tämä / Share this
Share

Carelia 24/7-tila toimii | Carelia 24/7 learning space is working!

(Please, scroll down to read in English.)

Joensuun kampuksen Carelia 24/7- tila on ollut käytössä viime vuoden lokakuun alusta lähtien. Ensimmäinen kuukausi meni toimintojen käynnistämisessä: kulkulupia tehtailtiin kirjastossa ja muutamia käytäntöjä niiden hakemisen suhteen helpotettiin, kuten esimerkiksi kulkutunnisteen panttimaksua, jonka nyt voi maksaa kirjaston kassaan. Tällä hetkellä kulkulupia tilaan on annettu jo yli viidellesadalle käyttäjälle.

Uusi kirjastotila on osoittanut tarpeellisuutensa ja toiminut hyvin. Myös käyttäjät ovat kantaneet vastuunsa ja muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta käyttäneet tilaa siihen, mihin se on tarkoitettukin: opiskeluun. Kiitos teille, tällaisten onnistuneiden opiskeluympäristöjen kehittäminen on mukavaa.

Loka-joulukuun 2017 kävijätilastojen mukaan eniten kävijöitä on viikonloppuisin — lauantaisin ja sunnuntaisin, joista sunnuntait vielä vetävät voiton. Kaikista eniten kävijöitä oli sunnuntaina 10.12., jolloin 90 kulkuluvan käyttäjää kirjautui sisälle. Muina viikonpäivinä kävijöitä on ollut 15–55. Mikä parasta, joulun aikana on maltettu levätä, koska käyttäjämäärät näyttävät olleen välipäivinä alle kymmenen.

Ylioppilaskunnan syksyn Ruusut ja risut –kampanjassa saimme remontoidusta tilasta pääosin kiitosta. Erityisesti tilojen viihtyisyyttä kiiteltiin. Joissakin palautteissa kuitenkin valitettiin siitä, että nyt on meluisampaa ja että konealueelta on kadonnut työrauha. Uusitut tilathan on jaettu erilaisiin äänivyöhykkeisiin, ja oman työskentelypaikan voi valita sen mukaan, mitä haluaa tehdä. Lukusali on edelleen hiljainen tila, valtaosa konealueesta on itsenäistyöskentelyyn tarkoitettua kohtalaisen hiljaista tilaa, mutta näiden lisäksi alakerran salissa on paikkoja pienten ryhmien työskentelyä varten, ja niissä on lupa keskustella. Kirjaston normaaleina aukioloaikoina rauhallisia tiloja on myös toisessa ja kolmannessa kerroksessa.

Carelia 24/7-tilan käyttäjien palaute- ja keskustelualue on Yammerissa, jonne jokainen kulkuluvan hakija liitetään. Otamme mielellämme palautetta ja kehittämisehdotuksia vastaan, jotta voimme jatkaa hyvin alkaneen yhteistyön merkeissä.

Carelia 24/7 Learning Space is working!

The Carelia 24/7 Learning Space has been in use since the beginning of last October. The first month passed while starting up the service: the library distributed lots of access badges, and some policies regarding applying for them were simplified, for example, the access badge deposit fee can now be paid at the library’s customer service. At the moment, more than five hundred library users have been granted an access badge to the facilities.

These new facilities in the library have proven their necessity and functioned well. The users have also taken their responsibility and, besides a few exceptions, used the space for the purpose it was meant for: studying. The library thanks you, for successfully developing our studying environments is always pleasant.

The numbers of visitors between October and December 2017 indicate that the attendance concentrates on weekends — Saturdays and Sundays, of which Sundays are still the busiest days. Most visitors appeared on Sunday, 10th December, when there were 90 access badge holders signed in.  During other weekdays, the number has been between 15–55 visitors. Best of all, our library users have remembered to rest during the Christmas holiday season, for the visitor numbers show that less than ten visitors per day visited the library between the holidays.

The Student Union’s Smiles and Complaints campaign gave our newly renovated facilities mainly praise. Especially the comfortable areas received compliments. However, there has been some negative feedback complaining that it is noisier than before and that the computer area does not allow to work in peace anymore. The renewed spaces have been divided into different zones, and you can choose your own spot for work according to your personal needs. The reading room is still a silent space, a majority of the computer area is purposed for reasonably quiet independent work, but in addition to these, the ground floor’s main hall does have spaces for small group work — and conversation is allowed in those areas. During the library’s normal opening hours, peaceful workspace can be found on the second and third floors.

There is a feedback and conversation area regarding the Carelia 24/7 Learning Space on Yammer, and all access badge holders are added to the group. We are more than happy to receive feedback and development ideas in order to continue this well-begun cooperation.

Arja Juntunen, palvelupäällikkö | head of services
Asiakaspalvelut | Customer services
Kuvat | Photos: Harri Kalinen
Käännös | Translation: Urho Heinonen

Jaa tämä / Share this
Share

Paikat muutoksen puhurissa – osa 5 | Joensuu Campus Library Renovation – part 5

(Please, scroll down to read in English.)

Joensuun kampuskirjaston remontti valmistui elokuussa 2017. Tiloja ja kalustusta viimeisteltiin syksyn aikana. Oheiset kuvat ovat Carelian kirjastorakennuksen 1. kerroksen tiloista vuoden 2018 alkaessa. Tilat ovat käytettävissä yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle 24 tuntia vuorokaudessa.

Joensuu Campus Library´s renovation was completed in August 2017. The finishing touches to the space and furnishing were added during the autumn. These photos are from the library´s first floor in the beginning of the year 2018. The UEF students and staff members can get a so-called Carelia 24/7 access badge to the space.

Teksti | Text: Marja Maijala, palvelupäällikkö | Head of Services
Sisäiset palvelut | Internal services

Kuvat | Photos: Harri Kalinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services

Jaa tämä / Share this
Share

ISYY:n hymy- ja valitusviikko 2017 : vastaukset ja selitykset | ISYY’s Smiles and Complaints Week 2017 : replies and comments

(Please, scroll down to read very briefly in English.)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta järjesti keväällä 2017 jo perinteisen Hymy- ja valitusviikko –kampanjan. Palautetta — risuja ja ruusuja, hymyjä ja valituksia — tuli niin kirjaston kuin Opparin ja Tipan palveluista sekä Joensuun että Kuopion kampuksella.

Joensuun kampuksella toivottiin useassa palautteessa sitä, että kirjasto tilana olisi pidempään auki. Nyt onkin mukava kertoa, että näin todella tapahtuu ja toiveet täyttyvät: lokakuun 2. päivä aloittaa Carelia 24/7 -tila, jonne UEFin opiskelijat ja henkilökunta pääsevät kulkuluvalla. Kirjastotila palveluineen on auki normaalisti kaikille klo 8-18 arkisin lukukausien aikana ja lauantaisin klo 10-14. Näiden aikojen ulkopuolella tilaan pääsee sitten kulkuluvalla klo 18.30-23.00 ja aamusta jälleen klo 7.00. Poikkeuksia tulee mm. juhlapyhiin, jolloin opiskelijoidenkin toivotaan pitävän vapaata opiskelusta. Kulkulupa-aikoina käytössä on vain kirjaston ensimmäinen kerros, jossa ovat koneet ja kurssikirjat. Henkilökuntaa ei tuolloin ole paikalla vaan tila toimii omatoimitilana.

Toivottiin myös tiloja, joissa voisi työskennellä yhdessä. Nyt kirjaston ensimmäisen kerroksen tila on jaettu vyöhykkeittäin, on täysin hiljainen tila lukusali (tätäkin pyydettiin palautteissa, jopa niin ankarasti, että edes omia koneita ei siellä näpyteltäisi); sitten on koneita täynnä oleva hiljainen työskentelyalue, joka on tarkoitettu nimensä mukaisesti hiljaiseen työskentelyyn; seuraavalla äänialueella – työskentelyalue – on keskustelu sallittu, ja tätä tilaa voi käyttää yhdessä työskentelyyn. Siellä on sohvaryhmiä ja myös koneita. Ololahan on jo entuudestaan alue, jossa on lupa olla rennosti. Toki aina julkisessa tilassa kuuluu huomioida muut käyttäjät niin, ettei omalla käytöksellään tuhoa toisten työrauhaa.

Pistokepaikkojakin lisättiin remontin yhteydessä ja hankittiin lisää säädettäviä pöytiä. Joku palautteenantaja koki säädettävien pöytien käytön leimaavana, jos ei ole selkävaivainen eikä liikuntarajoitteinen; mutta niin tai näin, pidämme joka tapauksessa huolta esteettömyydestäkin.

On myös välitetty viestiä eteenpäin siitä, että kirjastotila on koettu likaiseksi ja pölyiseksi. Tietokoneiden näppäimistöjen epäsiisteyttä koskevan palautteen olemme myös välittäneet siivouksesta vastaaville. Halutessasi voit myös pyytää Opparin tiskiltä puhdistusliinan näppäimistön puhdistamiseen.

Ilmastointia kritisoitiin myös. Kesällä vaihdettiin suuremmat ilmastointikoneet ja niistä toivotaan apua tilanteeseen.

Palautetta saimme edelleen riittämättömiksi koetuista kurssikirjakokoelmista. Varsinkin kandivaiheessa samaan aikaan tiettyä kirjaa tarvitsevia on suuri joukko eikä painettua kirjaa voi mitenkään hankkia jokaiselle tarvitsijalle. Kestävä ratkaisu kurssikirjapulaan ovat verkkokirjat, joita hankimme aina kun vain nimeke verkkokäyttöön on ostettavissa. Kannattaa myös olla aktiivinen kirjaston palvelupisteillä ja vinkata puuttuvista kurssikirjoista.

Sähköisiä tenttitiloja toivottiin lisää ja myös sähköistä tenttijärjestelmää toivottiin kehitettävän mm. kurssihaun osalta. Joensuussa onkin otettu käyttöön uusi tenttitila Naturassa (N112), jonka myötä tenttikoneiden määrä on nyt kaksinkertaistunut. Molemmat tenttitilat ovat lukuvuoden aikana auki myös lauantaisin. Olemme ottaneet molemmilla pääkampuksilla käyttöön myös uuden sähköisen tenttijärjestelmän Examin. Exam ja Stentti –järjestelmät toimivat rinnakkain vielä kuluvan lukuvuoden. Examissa voit hakea tenttejä opintojakson koodin, tentin nimen tai tentaattorin nimen mukaan. Joku kaipaili sähköiseen tenttiin suttupaperia. Opparin tiskiltä saa sähköiseen tenttiin halutessaan mukaan A4-kokoisen tussitaulun, jota voi käyttää suttupaperin tavoin.

Sitten hymyihin ja ruusuihin! Joensuussa Olola sai kiitosta niin kuin myös toisen ja kolmannen kerroksen uudet kalusteet ja oppimistilat. Henkilökuntaa sanottiin mukavaksi ja joku sai yksittäisenkin palautteen, mikä on eteenpäin kerrottu.

Kuopion kampuksella toivottiin lisää seisomapisteitä ja pidempiä aukioloaikoja. Todennäköistä on, että 24/7 opiskelutilaa ryhdytään suunnittelemaan myös Kuopion kampukselle. Keräämme ensin kokemuksia Joensuun kampuksen Carelia 24/7 -tilasta.

Sähköinen tentti koettiin loppuun varatuksi ja ruuhkaiseksi. Siksi onkin ilo kertoa, että olemme saaneet uuden sähköisen tenttitilan entisen lisäksi myös Kuopioon. Näin sähköisen tentin tenttipaikkojen määrä tuplaantuu ja toivottavasti helpottaa oleellisesti ruuhkia.

Lainojen myöhästymismaksuja piti joku liian korkeana. Tasapainoilemme aina eri toiveiden välillä: on myös niitä asiakkaita, jotka odottavat epätoivoisesti jotain kirjaa ja pitävät myöhästymismaksuja liian pieninä. Myöhästymismaksut ovat olleet samat vuodesta 2010 alkaen, mutta keskustelemme asiasta. Otamme myös palautteissa esiin nostetut varausmaksut mietintään, kun pohdimme palvelukonseptiamme tulevan vuoden aikana.

Briefly in English

The Student Union of the University of Eastern Finland (ISYY) organized the traditional Smiles and Complaints Week in March 2017. Both the Library and the Oppari got feedback of their services on Joensuu and Kuopio campuses.

At the Joensuu campus, there was a lot of feedback that the  library opening hours should be longer and now they will be. Carelia 24/7 Learning Space will be open for you starting on 2nd October 2017 early in the morning, late in the evening and on Sundays. The library also got feedback about the inadequate number of course books. Please, remember ebooks!

Teksti | Text:
Arja Juntunen | Palvelupäällikkö | Asiakaspalvelut | Kirjasto
Riitta Porkka | Palvelupäällikkö | Tietoaineistopalvelut | Kirjasto
Sari Tervonen | Erikoissuunnittelija | eOppimisen tukipalvelut | Opintopalvelut

Kuva | Photo:
Tuula Rissanen | Tietoasiantuntija | Opetus- ja tietopalvelut | Kirjasto

Jaa tämä / Share this
Share