Yliopiston julkaisutietojen raportointi ja UEFin avoimet julkaisut | University publication data reporting and UEF’s open access publications

(Please, scroll down to read in English.)

Korkeakoulut ovat velvollisia raportoimaan toiminnastaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle. Tiedot esimerkiksi julkaisuista, taloudesta, henkilöstöstä ja opiskelijoista kerätään KOTA-järjestelmällä. Osa tiedoista kerätään korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta. Julkaisut ovat mukana yliopistojen rahoitusmallissa. Niiden perusteella tulee 14 prosenttia OKM:n rahoituksesta yliopistoille.

OKM:n tiedonkeruut perustuvat loppuvuodesta korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruussa käytettävien tilastotietojen määritelmät. Korkeakoulut toimittavat edellisen kalenterivuoden tiedot seuraavan vuoden alkupuolella tiedonkeruukirjeen aikataulujen mukaisesti.

Julkaisuja painotetaan niiden laatua kuvaavilla kertoimilla, jotka perustuvat julkaisukanavien JUFO-luokitukseen. Tämän lisäksi vertaisarvioitujen julkaisuluokkien A ja C osalta avoimesti saatavilla olevat julkaisut painotetaan kertoimella 1,2. JUFO-luokat päivitetään neljän vuoden välein. Uusin päivitysarviointi tehtiin 2022, ja sitä sovelletaan vuoden 2023 julkaisuihin.

Viime vuodesta lähtien julkaisuista kerättävä tieto on toimitettu attribuuttipohjaisena, mutta julkaisutyyppiluokitusta käytetään silti jatkossakin julkaisutietojen hyödyntämisessä ja tilastoinnissa. Attribuuttipohjaisuus tarkoittaa sitä, että tietoja kerättäessä määritellään ensin esimerkiksi julkaisun muoto, sen ilmestymisalusta sekä sen kohdeyleisö. UEF CRIS -järjestelmässä annetut valinnat ohjaavat aina seuraavia valintoja, ja myös järjestelmän sisäiset ohjeet neuvovat käyttäjää lomakkeen täyttämisessä.

Käytännössä julkaisut siis raportoidaan korkeakoulujen CRIS-tutkimustietojärjestelmillä (Current Research Information System). UEF CRISiin tallennetaan UEFin asiantuntijoiden julkaisut ja muut tuotokset. Itä-Suomen yliopistossa käytetään viime syksynä käyttöön otettua UEF CRIS -järjestelmää, joka rakennettiin yhteistyössä Oulun ja Vaasan yliopistojen sekä Taideyliopiston kanssa eri organisaatioiden tarpeisiin mukautuvaksi.

Kirjasto vastaa julkaisutietojen tarkistamisesta ja Virtaan toimittamisesta. Tutkimustietojärjestelmään importoidaan osa tutkimusjulkaisuista eri viitetietokannoista UEF-affiliaatiohaun avulla. Kaikkia julkaisuja, esimerkiksi suomenkielisiä, konferenssijulkaisuja tai kirjojen lukuja, ei kuitenkaan indeksoida kansainvälisiin tietokantoihin, minkä vuoksi ne on tallennettava manuaalisesti. Myös tutkijat itse syöttävät julkaisutietoja UEF CRISiin. Julkaisun tekijällä on vastuu julkaisutietojen tallentamisesta sekä niiden oikeellisuudesta. Korjaukset ja puutteet pitää ilmoittaa viimeistään viimeisten laitosraporttien oton yhteydessä tammikuussa.

Aktiviteetteja kirjasto ei tarkista, vaan niistä jokainen käyttäjä vastaa itse. Esimerkiksi jos yhteisesitelmässä tekijöitä on kaksi tai useampia, kukin esiintyjä tallentaa aktiviteetin henkilökohtaisesti itselleen. OKM:n julkaisutiedonkeruussa tapahtui syksyllä 2022 tekijyyteen liittyvä muutos, jonka vuoksi mukanaolo tutkimusryhmässä ei automaattisesti takaa enää julkaisun tekijyyttä. Näistä kannattaakin tallentaa itselleen tutkimusaktiviteetti (jäsenyys tutkimusryhmässä).

UEFin avoimet julkaisut

Itä-Suomen yliopisto, kuten useat muutkin yliopistot ja rahoittajat ympäri maailman, edellyttävät sopimusten ja lakien puitteissa tutkimustulosten avointa julkaisemista.

Tutkijalle avoimuus tuo lisää näkyvyyttä, sillä avoimesti saatavilla oleviin tieteellisiin julkaisuihin viitataan useammin kuin esimerkiksi pelkästään maksullisissa lehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Avoimen julkaisemisen osuus UEFin vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista vaikuttaisi vuonna 2022 nousevan jo hyvin lähelle 80 prosenttia. Lopulliset luvut varmistuvat myöhemmin keväällä.

Opinnäytetöistä avoimia on ollut yli puolet jo viimeiset kuusi vuotta. Hyvään avoimuuslukuun vaikutti aikanaan opinnäytetöiden palautusjärjestelmän sähköistäminen, ja palvelua on kehitetty edelleen myös viime vuonna.

Tieteellisten julkaisujen määrä kasvoi ennätyslukemiin vuonna 2021 kenties koronapandemian myötä, mutta kauas eivät viime vuoden luvutkaan jää. Voisi siis todeta, että Itä-Suomen yliopisto tuottaa laadukkaita julkaisuja ja julkaisutiedonkeruussakin niiden tulos on UEFille jälleen hyvä.

Tieteellisten artikkelien määrät vuosina 2019-2022: 2359 vuonna 2019, 2465 vuonna 2020, 2744 vuonna 2121, 2747 vuonna 2022.
Tieteellisten julkaisujen määrä vuosilta 2019-2022, luku poimittu 20.4.2023 Tiede ja tutkimus -verkkopalvelusta. Luvut sisältävät vertaisarvioidut artikkelit, sekä konferenssijulkaisut (julkaisutyypit A1-A4).

Lisätiedot: cris@uef.fi 

In English

Higher education institutions are required to report on their activities annually to the Ministry of Education and Culture. Information on, for example, publications, finances, personnel, and students is collected using the KOTA system. Some of the data is collected through the VIRTA higher education achievement register and VIRTA publication information service of the National data warehouse for higher education. Publications are included in the funding model for universities. 14 per cent of the funding from the Ministry of Education and Culture is received by universities on the basis of publications.

The Ministry of Education and Culture’s publication data collection is based on a data collection letter sent to higher education institutions at the end of the year. The letter comes attached with definitions of the statistical data used in the data collection. Higher education institutions submit the previous calendar year’s data early in the following year according to the schedule in the data collection letter.

Publications are weighted with quality coefficients based on the publication channels’ JUFO classifications. In addition, for peer-reviewed publication categories A and C, openly available publications are weighted with a coefficient of 1.2. JUFO classifications are updated every four years. The latest update assessment from 2022 will apply to publications from 2023.

Since last year, the data collected from publications has been submitted on an attribute-basis, but type classifications are still used in the utilization of publication data and statistics. In the attribute model, information such as the publication’s format, its host publication type, and its target audience are defined first. The choices made will define the following options, and the internal instructions of the UEF CRIS system also advise the user on how to fill in the form.

In practice, publications are reported using the CRIS (Current Research Information System) systems of higher education institutions. UEF CRIS stores information on the publications and other outputs of UEF experts. The University of Eastern Finland uses the UEF CRIS system that was launched last autumn. The system was built in cooperation with the Universities of Oulu and Vaasa and the University of the Arts Helsinki, so that it could be adapted to the needs of different organisations.

The library is responsible for checking the publication information and submitting it to VIRTA. Some of the research publications are imported to the research information system from different reference databases using the UEF affiliation search. However, not all publications are indexed in international databases. Finnish-language publications, conference proceedings, and book chapters, for example, must be stored manually. Researchers themselves also enter publication information into UEF CRIS. The author of the publication is responsible for the storage and accuracy of the publication information. Corrections and deficiencies must be reported no later than when the last department reports are taken in January.

The library does not check the information on activities, which means that each user is responsible for their accuracy. For example, if there are two or more authors for a joint presentation, each person will record the activity for themselves. In autumn 2022, the Ministry of Education and Culture publication data collection underwent a change related to authorship, and participation in a research group no longer guarantees the authorship of a publication. Thus, it is recommended to save these as personal research activities (membership in a research group).

UEF’s open access publications

The University of Eastern Finland, like many other universities and funders around the world, requires research results to be published openly within the framework of agreements and laws.
For researchers, openness brings more visibility, as openly available research publications are referred to more often than articles published only in paid journals, for example. The share of open access publishing in UEF’s peer-reviewed research publications is expected to be close to 80 per cent in 2022. The final figures will be confirmed later in the spring.

More than half of UEF’s these have been open for the past six years. The good open access figure owes much to the initial digitalisation of the thesis submission system, and the service has continued to be developed up until last year as well.

The number of research publications reached record highs in 2021, perhaps due to the coronavirus pandemic, and last year’s figures are not far behind either. Thus, it can be stated that the University of Eastern Finland produces high-quality publications, and that the result in the publication data collection is yet again positive for UEF.

The number of research publications from 2019 to 2022: 2359 in 2019, 2465 in 2020, 2744 in 2121, 2747 in 2022.
The number of research publications from 2019 to 2022, figure extracted from the Research.fi online service (https://research.fi/en/) on the 20th of April 2023. The figure includes peer-reviewed articles and conference proceedings (publication types A1 to A4)

Additional information: cris@uef.fi

Jukka Kananen, palvelupäällikkö |Head of services
Mari Niemi, tietoasiantuntija | Information specialist
Heta Mikkonen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Laura Hämäläinen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Taina Sahlman, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Antti Laurila, tietojärjestelmäasiantuntija | Information systems specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services

Jaakko Nyrönen, tietoasiantuntija | Information specialist |Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Niko Niskanen, tietoasiantuntija | Information specialist

Kirjoittajamaksut Itä-Suomen yliopistossa 2022 | Article processing charges in the University of Eastern Finland 2022

(Please, scroll down to read in English.)

Yliopiston kirjaston ja talouspalveluiden jo vakiintunut kirjoittajamaksuseuranta jatkui edellisvuosien tapaan myös vuonna 2022. Tässä blogitekstissä tarkastellaan viime vuonna tieteellisiin aikakauslehtiin maksettuja kirjoittajamaksuja. Tekstin loppupuolella luodaan lisäksi silmäys avoimen julkaisemisen sopimusten kautta julkaistuihin artikkeleihin sekä monografioiden ja kokoomateosten kirjoittajamaksuihin.

Kirjoittajamaksuseurannan tuloksia aiemmilta vuosilta löydät kirjaston blogikirjoituksista 3.8.2022, 5.3.2021 ja 12.2.2020. Itä-Suomen yliopiston kirjoittajamaksutiedot vuosilta 2019–2022 löytyvät myös OpenAPC-palvelusta. On syytä huomata, että OpenAPC:hen viety data poikkeaa jonkin verran näissä blogiteksteissä esitellyistä luvuista johtuen muun muassa OpenAPC:n rajoituksista. OpenAPC:hen viedyt tiedot perustuvat kirjaston omaan artikkelikohtaiseen seurantataulukkoon, mutta tässä esitellyt luvut pohjaavat taloushallinnon toimittamaan toteutuneeseen kirjanpitoon.

Mitä, paljonko ja keille maksettiin?

Kirjoittajamaksuja maksettiin Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2022 yhteensä 179 artikkelista ja 370 444 eurolla. Maksettu summa laski vuoteen 2021 verrattuna 7,1 % (28 331 €) artikkelin avaamisen keskihinnan noustessa kuitenkin 19,9 prosentilla 2 070 euroon. Kirjoittajamaksuista 45 % (167 042 €) maksettiin perusrahoituksesta ja 55 % (203 403 €) täydentävästä rahoituksesta. Rahoituslähteiden suhteellinen osuus kääntyi edelliseen vuoteen verrattuna toisin päin.

Julkaisutyyppejä tarkastellessa Gold OA -lehdille maksettujen kirjoittajamaksujen osuus laski noin kahdeksan prosenttiyksikköä vuoteen 2021 verrattuna. Näille kokonaan avoimille lehdille maksettiin 70 % (260 818 €) kirjoittajamaksuista, kun hybridilehtien osuus nousi 30 prosenttiin (109 626 €).

Kaaviossa 1 tarkastellaan kirjoittajamaksujen jakautumista tiedekunnittain vuonna 2022. Suhteelliset osuudet pysyivät jokseenkin samoina kuin edellisenä vuonna. Filosofisen tiedekunnan osuus nousi neljällä prosenttiyksiköllä yhdeksään prosenttiin (35 085 €) maksetuista kirjoittajamaksuista. Myös yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan osuus nousi kolmella prosenttiyksiköllä 12 prosenttiin (42 724 €). Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kirjoittajamaksumenot laskivat kuudella prosenttiyksiköllä 31 prosenttiin (113 428 €) kokonaisuudesta. Terveystieteiden tiedekunta säilyi suurimpana kirjoittajamaksujen maksajana 179 208 € summalla.

Piirakkakaavio: filosofinen tiedekunta 9 %, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 31 %, terveystieteiden tiedekunta 48 %, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 12 %. | Pie chart: philosophical faculty 9%, faculty of science and forestry 31%, faculty of health sciences 48%, faculty of social sciences and business studies 12%.
Kaavio 1. Itä-Suomen yliopistossa maksettujen kirjoittajamaksujen jakautuminen tiedekunnittain 2022 (%). | Diagram 1. APC distribution among faculties in 2022 (%).

Kirjoittajamaksukulujen kehitystä tiedekunnittain voi tutkailla kaavion 2 avulla. Yliopistotasolla kirjoittajamaksukulut kääntyivät viime vuonna laskuun ensimmäisen kerran seurannan aikana vuoden 2022 summan alittaessa sekä vuoden 2021 että 2020 summan. Suunta oli alaspäin myös eniten kirjoittajamaksuja maksaneiden tiedekuntien kohdalla. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden sekä filosofisen tiedekunnan kohdalla nousua edellisvuoteen verrattuna oli, mutta euromääriltään maltillinen nousu vaikutti yliopistotason kehitykseen vain vähän.

Kaavio: filosofinen tiedekunta vuonna 2019 18797 euroa, vuonna 2020 10175 euroa, vuonna 2021 18350 euroa, vuonna 2022 35085 euroa, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta vuonna 2019 104241 euroa, vuonna 2020 152342 euroa, vuonna 2021 148164 euroa, vuonna 2022 113428 euroa, terveystieteiden tiedekunta vuonna 2019 132441 euroa, vuonna 2020 166925 euroa, vuonna 2021 195790 euroa, vuonna 2022 179208 euroa, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta vuonna 2019 41605 euroa, vuonna 2020 49943 euroa, vuonna 2021 36471 euroa, vuonna 2022 42724 euroa, kaikki vuonna 2019 279083 euroa, vuonna 2020 379385 euroa, vuonna 2021 398775 euroa, vuonna 2022 370444 euroa. | Diagram: philosophical faculty 18797 euros in year 2019, 10175 euros in year 2020, 18350 euros in year 2021, 35085 euros in year 2022, faculty of science and forestry 104241 euros in 2019 152342 euros in year 2020, 148164 euros in year 2021, 113428 euros in year 2022, faculty of health sciences 132442 euros in year 2019, 166925 euros in year 2020, 195790 euros in year 2021, 179208 euros in year 2022, faculty of social sciences and business studies 41605 euros in year 2019, 49943 euros in year 2020, 36471 euros in year 2021, 42724 euros in year 2022, all 279083 euros in year 2019, 379385 euros in year 2020, 398775 euros in year 2021, 370444 euros in year 2022.
Kaavio 2. Kirjoittajamaksukulujen kehitys tiedekunnittain 2019–2022 (€). | Diagram 2. Development of paid APCs by faculties between 2019–2022 (€).

Kaaviossa 3 on nähtävillä perusrahoituksesta ja täydentävästä rahoituksesta maksettujen kirjoittajamaksujen vertailu tiedekunnittain. Merkille pantavaa on, että luonnon- ja metsätieteiden tiedekunnassa perusrahoituksesta maksettujen kirjoittajamaksujen määrä on tippunut vuoteen 2021 verrattaessa yli 50 000 eurolla. Myös terveystieteiden tiedekunnassa perusrahasta maksettu summa on laskenut noin 15 000 eurolla. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa suhteet ovat pysyneet jokseenkin samoina vuoteen 2021 verratessa. Filosofisessa tiedekunnassa kirjoittajamaksuja maksettiin edelleen suurimmaksi osaksi perusrahoituksesta.

Kaavio: filosofinen tiedekunta: perusrahoituksesta maksetut 30015 euroa, täydentävästä rahoituksesta maksetut 5070 euroa, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: perusrahoituksesta maksetut 30084 euroa, täydentävästä rahoituksesta maksetut 83343 euroa, terveystieteiden tiedekunta: perusrahoituksesta maksetut 75588 euroa, täydentävästä rahoituksesta maksetut 103620 euroa, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: perusrahoituksesta maksetut 31355 euroa, täydentävästä rahoituksesta maksetut 11369 euroa. | Diagram: philosophical faculty: basic funding 30015 euros, external funding 5070 euros, faculty of science and forestry: basic funding 30084 euros, external funding 83343 euros, faculty of health sciences: basic funding 75588 euros, external funding 103620 euros, faculty of social sciences and business studies: basic funding 31355 euros, external funding 11369 euros.
Kaavio 3. Perusrahoituksesta ja täydentävästä rahoituksesta maksetut kirjoittajamaksut tiedekunnittain 2022 (€). | Diagram 3. APCs paid from basic and external funding by faculties in 2022 (€).

Kaavio 4 havainnollistaa vuoden 2022 kirjoittajamaksujen jakautumista kustantajittain. Tulokset noudattavat jokseenkin vuoden 2021 linjaa MDPI:n ollessa eniten kirjoittajamaksuja kerännyt kustantaja. Huomionarvoista on Frontiersin nouseminen kolmanneksi suurimmaksi laskuttajaksi miltei yhdeksän prosenttiyksikön nousulla. Taylor & Francis nousi parin vuoden tauon jälkeen kuuden eniten maksuja saaneen kustantajan joukkoon. Tähän varmasti vaikutti Taylor & Francisin avoimen julkaisemisen sopimuksen artikkelikiintiön loppuminen viime vuonna jo syyskuun puolella. Kuuden eniten maksuja keränneen kustantajan osuus kasvoi vuodesta 2021. Muille kustantajille maksettujen maksujen osuus tippui edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttiyksikköä.

Kaavio: Copernicus GmbH 4,3 %, Elsevier 11,2 %, Frontiers 14,9 %, MDPI 21,1 %, Springer Nature 15,4 %, Taylor & Francis 10,1 %, muut 22,9 %. | Diagram: Copernicus GmbH 4.3%, Elsevier 11.2%, Frontiers 14.9%, MDPI 21.1%, Springer Nature 15.4%, Taylor & Francis 10.1%, others 22.9%.
Kaavio 4. Maksetut kirjoittajamaksut kustantajittain 2022 (%). | Diagram 4. Distribution of the APCs with the six largest publishers and the rest of the publishers in 2022 (%).

Mikä ei tässä seurannassa näy?

Vaikka lähes 400 000 euroa kirjoittajamaksuihin vuodessa on jo itsessään hulppea summa, ei siinä kuitenkaan ole vielä kaikki. Avoimesta julkaisemisesta maksetaan myös niin sanottujen transformatiivisten sopimusten kautta, joissa on yhdistetty perinteiset aineistolisenssit ja julkaiseminen avoimena. Suoraa summaa näiden sopimusten julkaisemisen osuudesta ei ole saatavilla, mutta jotain kertonee se, että vuonna 2022 sopimusten kautta julkaistiin avoimena 469 artikkelia. Lisäksi muutama artikkeli viime vuodelta odottaa vielä lopullista julkaisupäätöstä. Yhä kattavammat ja käytetymmät avoimen julkaisemisen sopimukset vaikuttavat varmasti osaltaan myös erikseen maksettujen kirjoittajamaksujen kokonaissumman pysymiseen aisoissa. Kaikki Itä-Suomen yliopiston kirjoittajamaksusopimukset löydät yliopiston avoimen julkaisemisen sivustolta.

Lehtiartikkeleiden lisäksi kirjoittajamaksuja on maksettu myös monografioista ja kokoomateoksista sekä niissä julkaistuista artikkeleista. Näiden BPC-maksujen määrä kasvoi vuonna 2022 yli kolminkertaiseksi edellisvuodesta. Maksuja kirjan osien tai kokonaisten kirjojen avoimesta julkaisemisesta maksettiin vuonna 2022 reilulla 84 000 eurolla. Avoin julkaiseminen ja siitä maksaminen tekee siis tuloaan myös monografioiden ja kokoomateosten alueelle.

***

In English:

As in previous years, the University of Eastern Finland Library and the university’s Financial Services have continued monitoring the article processing charges (APCs) again in 2022. This blog post observes the APCs paid by the university last year. Towards the conclusion, a brief look at the articles published via Open Access license agreements, as well as book processing charges for books and book chapters can be found.

For the results of the APC monitoring from previous years, see the UEF Library blog posts 3.8.2022, 5.3.2021, and 12.2.2020. The UEF APC data in 2019-2022 can also be found at the OpenAPC service, although, it should be noted that the data will slightly differ from the data presented in these blog posts, partly due to the limitations of the service. The data in the OpenAPC is based on the monitoring done by the library, while the data discussed in this blog post is based on the accounts of the Financial Services.

What, how much, and to whom?

In 2022, the APCs paid in the UEF combined to €370,444 for 179 articles. The combined sum decreased from 2021 by 7,1% (€28,331). However, the average charge per article grew by 19,9% resulting in €2,070. 45% (€167,042) of the APCs was paid from the university’s basic funding, while 55% (€203,403) came from external funding. In comparison to the previous year, the relative share of the two sources of funding was reversed.

If the types of publications are to be compared, the share of APCs paid for Gold Open Access publications decreased about 8% from 2021, with 70% (€260,818) of APCs, while the share of hybrid publications increased to 30% (€109,626).

Diagram 1 shows the distribution of APCs among faculties in 2022. The relative shares remained largely similar in comparison to the previous year. The share of the Philosophical Faculty increased by 4% resulting in 9% (€35,085) of the APCs. Similarly, the relative share of the Faculty of Social Sciences and Business Studies grew by 3% resulting in 12% (€42,724). For the Faculty of Science and Forestry, the share decreased by 6% resulting in 31% (€113,428). The Faculty of Health Sciences continued as the top funder of APCs with the sum of €179,208. In the diagrams, FILO stands for Philosophical Faculty, LUMET for Faculty of Science and Forestry, TERV for Faculty of Health Sciences and YHKA for Faculty of Social Sciences and Business Studies.

For the development of the APCs by faculty, see diagram 2. For the first time since the beginning of monitoring, the combined APC expenses decreased resulting in the lowest total sum in comparison to both 2021 and 2020. The results revealed a downward trend even for faculties which have traditionally funded the largest amount of APCs. For the Faculty of Social Sciences and Business studies, as well as the Philosophical Faculty there was a slight increase in comparison to last year, but with the monetary value of the increase being moderate, it affected the university level development only marginally.

In diagram 3 can be found the distribution of APCs paid from basic and external funding by faculty. Worth of noting is the decrease of APCs paid from basic funding in the Faculty of Science and Forestry, with a decrease of over €50,000 from 2021. Similarly, in the Faculty of Health Sciences the amount of APCs paid from basic funding has decreased by about €15,000. In the Faculty of Social Sciences and Business studies the ratio has remained largely similar in comparison to 2021. In the Philosophical Faculty, the majority of the APCs continued to be paid from the basic funding. In the diagram, the share of APCs paid from basic funding is in blue and APCs paid from external funding in orange.

Diagram 4 illustrates the distribution of APCs among publishers. The results are similar to those of 2021, with MDPI continuing as the publisher receiving the majority of APCs. Worth of noting is Frontiers climbing to become the third largest recipient with an increase of nearly 9%. After two years break, Taylor & Francis returned among the six publishers receiving most of the payments. The results have likely been affected by the fulfilment of the agreed quota for Open Access article publishing with Taylor & Francis already in September. The combined share of the six major publishers was increased from 2021. The share of the payments directed to other publishers was decreased from the previous year by 12%.

What is missed by the monitoring?

Even though the sum of almost €400,000 for APCs is already a considerably substantial amount for a year, there is more to it. The UEF invests in Open Science through transformative agreements, in which the traditional material licenses and Open Access publishing have been combined. While the exact monetary share of these agreements is not available, it is illustrative that 469 Open Access articles were published via the agreements in 2022. In addition to this, a few articles from last year are still awaiting the final resolution regarding their publishment. Open Access agreements that continue to become increasingly more extensive and more widely used presumably help to control the combined sum of APCs. All of the UEF’s APC agreements can be found in the UEF open publishing webpage.

In addition to the APCs, the UEF has also paid book processing charges (BPC) that are paid for publishing books or book chapters and articles released within those. The amount of BPCs was more than tripled in 2022 from the previous year. The payments made for publishing books or book chapters in Open Access amounted to over €84,000 in 2022. It clearly demonstrates how Open Access and the related payments are becoming established within the publishing of books and book chapters.

Juho Jussila, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection Services

Riina Rautiainen, harjoittelija | Trainee
(englanninkielinen käännös | English translation)

Kielletyt kirjat nyt ja ennen | Forbidden books now and before

(Please, scroll down to read a brief summary in English.)

Kirjat ovat vaarallisia. Sen tietää jokainen. Ne voivat saada ajattelemaan. Ihmisiä pitää suojella (vääriltä, pahoilta, huonoilta, kieroilta) kirjoilta. Eikö niin?

Niin ajatellaan ainakin diktatuureissa, totalitarismeissa ja muissa sananvapautta rajoittavissa yhteiskunnissa. Silloin kirjoja poistetaan kirjastoista ja kirjakaupoista, estetään julkaisemasta tai tuomasta maahan, silputaan ja jopa poltetaan. Joskus niitä sensuroidaan osittain.

Moskovan kielletyt

Viimeiseksi aiheesta on uutisoitu Venäjällä. Moskovan kirjastoille (ja varmaan muillekin) toimitettiin joulukuussa 2022 luettelo kirjoista, jotka on tuhottava Venäjän ns. seksuaalivähemmistöpropagandan kieltävän lain johdosta. Siis tuhottava. Ei esimerkiksi vain vietävä varastoon lukkojen taakse, asiakkaiden ulottumattomiin.

Osa Moskovan kielletyistä on suomennettu ja niistä osan löydät UEF-Primosta. (Linkit avautuvat uusiin välilehtiin.)

 • A. S. Byattin tunnetuin teos Riivaus : romanttinen kertomus (Teos, 2008; Possession. A Romance, 1990; suomentaneet Marja Alopaeus ja Leevi Lehto) on omaperäinen rakkaustarina ja jännityskertomus, joka tapahtuu kahdella eri aikakaudella ja monessa eri maailmassa. Englantilaiskirjailijan kenties tunnetuin teos on valittu monesti maailman arvostetuimpien teosten joukkoon. Kirja kuuluu lainattavaan kaunokirjallisuuteen.
 • Stephen Fryn muistelmateos Fryn aikakirjat : muistelma (Schildts & Söderströms, 2014; The Fry Chronicles, 2010; suomentanut Titia Schuurman) on tilattavissa lukusalikäyttöön vapaakappalevarastosta. Vapaakappaleissa on tarjolla myös näyttelijämuistelman pokkaripainos vuodelta 2015.
 • Elämäni seinäruusuna (Basam Books, 2010; The Perks of Being a Wallflower, 1999; suomentanut Jussi Korhonen) on Stephen Chboskyn kirjeromaani introvertin nuoren aikuistumisesta. Kirja kuuluu lainattaviin kaunokirjoihin.
 • Lainattavissa kaunokirjoissa on myös Pulitzer-palkitun Michael Cunninghamin romaani Illan tullen (Gummerus, 2014; By Nightfall, suomentanut Laura Jänisniemi), jossa pariskunnan turvallinen elämä järkkyy, kun naisen hemmoteltu 23-vuotias pikkuveli muuttaa väliaikaisesti heille.
 • Jean Genetin vankilassa kirjoittama esikoisromaani, omaperäinen alamaailmakuvaus Kukkien Madonna (Weilin+Göös, 1988; Notre-Dame-des-Fleurs, 1957; suomentanut Sirkka Suomi) on tilattavissa lukusalikäyttöön.
 • Esikoinen on myös Agota Kristofin Iso vihko (Tammi, 1988; Le grand cahier, 1986; suomentanut Anna Nordman), julman minimalistinen lapsinäkökulma väkivaltaan, sotaan ja maanpakoon; sekin vapaakappalevaraston aarreaitassa.
 • Vapaakappalepyynnön voi tehdä myös Haruki Murakamin kolmiodraamasta Sputnik-rakastettuni (Tammi, 2003; スプートニクの恋人 / Supūtoniku no koibito, 1999; englanninkielisestä käännöksestä Sputnik Sweetheart suomentanut Ilkka Malinen). Lainattavissa kaunokirjoissa on teoksesta myös venäjänkielinen käännös Мой любимый sputnik / Moj lûbimyj sputnik (Èksmo, 2005; kääntänyt Natal’â Kunikova).

Listan kirjoista ovat ilmestyneet suomeksi myös nämä:

 • John Boyne, Kuudes mies (2013; The Absolutist, 2011; suomentanut Laura Beck)
 • Michael Cunningham, Lumikuningatar (2014; Snow Queen, 2014; suomentanut Raimo Salminen)
 • Emma Cline, Tytöt (2016; The Girls, 2016; suomentanut Kaijamari Sivill)
 • Sarah Waters, Vieras kartanossa (2011; The Little Stranger, 2009; suomentanut Helene Bützow)

Voit löytää kirjoja vaikkapa käyttämästäsi yleisestä kirjastosta tai etsiä niitä Finna.fi-hakupalvelun (linkki avautuu uuteen välilehteen) avulla monesta kirjastosta samalla kerralla.

Listan kirjoista toistaiseksi suomentamattomia ovat:

 • Chloe Benjamin, The Immortalists, 2018
 • John Boyne, A Ladder to the Sky, 2018
 • Blanca Busquets, El jersei, 2006
 • Jaume Cabré, Jo confesso, 2011
 • Patricia Duncker, James Miranda Barry, 1999
 • Stephen Fry, Making History, 1996
 • Robert Jones Jr, The Prophets, 2021
 • Igor Kon, Vvedeniye v seksologiyu, 1988 (Introduction to Sexology)
 • David Levithan, Every Day, 2012
 • Eduard Limonov, Eto ja – Editška, 1979 (It’s Me, Eddie)
 • Colum McCann, Dancer, 2003
 • Rebecca Makkai, The Borrower, 2011
 • Marie-Aude Murail, Oh, boy! 2016
 • Frances de Pontes Peebles, The Air You Breathe, 2018
 • Vasili Rozanov, Ljudi lunnogo sveta, 1911
 • Danielle Steel, Family Album, 1994
 • Maggie Stiefvater, The Raven Boys, 2012
 • Maggie Stiefvater, The Dream Thieves, 2013
 • Todd Strasser, The Wave, 1981
 • Oksana Vasjakina, Rana, 2021
 • Darja Vilke, Šutovskoi kolpak, 2013
 • Sarah Waters, Tipping the Velvet, 1998
 • Banana Yoshimoto, Tokage, 1993

Kirjoja kielletyistä kirjoista

Venäjällä nyt kiellettyjen kirjojen luettelo ei ole ensimmäinen eikä viimeinen sensuroitujen kirjojen luettelo. Kirjoja on sensuroitu, kielletty ja tuhottu kaikkina aikoina kaikkialla maailmassa erilaisista ideologisista syistä.

Suomessa aiheesta on kirjoittanut erityisesti Kai Ekholm:

Kielletyt kirjat 1944-1946 : yleisten kirjastojen kirjapoistot vuosina 1944-1946  2000
Kielletyt  1990

Postauksen lopussa on lista joistakin UEF-Primon kautta löytyvistä englanninkielisistä kirjoista, joista voit lukea lisää kirjasensuurista ja sananvapauden rajoittamisesta eri aikoina ja eri maissa.

Lue lisää

(linkit avautuvat uusiin välilehtiin)

Kirjoituksessa mainittujen kirjojen kansikuvia kollaasina. Collage of covers of the books mentioned in the post.

Books are dangerous. Everyone knows that. They can make you think. People must be protected from (wrong, bad, foul, crooked) books. Right?

That is what is thought in dictatorships, totalitarianisms and other societies that restrict freedom of expression. Thus, books are removed from libraries and book stores, prevented from publishing or importing, destroyed and even burned. Sometimes parts of them are censored.

The topic was reported in Russia in December 2022. A list of books to be destroyed was sent to libraries in Moscow. This must be done according to the Russian law that prohibits the so called LGBTQIA+ propaganda.

The list includes at least these books:

 1. Chloe Benjamin, The Immortalists, 2018
 2. John Boyne, The Absolutist, 2011
 3. John Boyne, A Ladder to the Sky, 2018
 4. Blanca Busquets, El jersei, 2006
 5. A. S. Byatt, Possession. A Romance, 1990
 6. Jaume Cabré, Jo confesso, 2011
 7. Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower, 1999
 8. Emma Cline, The Girls, 2016
 9. Michael Cunningham, By Nightfall, 2010
 10. Michael Cunningham, Snow Queen, 2014
 11. Patricia Duncker, James Miranda Barry, 1999
 12. Stephen Fry, The Fry Chronicles, 2010
 13. Stephen Fry, Making History, 1996
 14. Jean Genet, Notre-Dame-des-Fleurs, 1957 (Our Lady of the Flowers)
 15. Robert Jones Jr., The Prophets, 2021
 16. Igor Kon, Vvedeniye v seksologiyu, 1988 (Introduction to Sexology)
 17. Agota Kristof, Le grand cahier, 1986 (The Notebook)
 18. David Levithan, Every Day, 2012
 19. Eduard Limonov, Eto ja – Editška, 1979 (It’s Me, Eddie)
 20. Colum McCann, Dancer, 2003
 21. Rebecca Makkai, The Borrower, 2011
 22. Marie-Aude Murail, Oh, boy! 2016
 23. Haruki Murakami, Supūtoniku no koibito, 1999 (Sputnik Sweetheart)
 24. Frances de Pontes Peebles, The Air You Breathe, 2018
 25. Vasili Rozanov, Ljudi lunnogo sveta, 1911
 26. Danielle Steel, Family Album, 1994
 27. Maggie Stiefvater, The Raven Boys, 2012
 28. Maggie Stiefvater, The Dream Thieves, 2013
 29. Todd Strasser, The Wave, 1981
 30. Oksana Vasjakina, Rana, 2021
 31. Darja Vilke, Šutovskoi kolpak, 2013
 32. Sarah Waters, The Little Stranger, 2009
 33. Sarah Waters, Tipping the Velvet, 1998
 34. Banana Yoshimoto, Tokage, 1993

Books about banned books

The table below is a short list of books about banned, forbidden, prohibited books that can be found at UEF Primo. (The links to UEF Primo open in new tabs.)

Abel, Jonathan E. Redacted the archives of censorship in transwar Japan  2012
Báez, Fernando & MacAdam, Alfred A universal history of the destruction of books : from ancient Sumer to modern Iraq  2008
Bennett, Jeffrey A. Banning queer blood : rhetorics of citizenship, contagion, and resistance  2015
Boyer, Paul S. Purity in print : book censorship in America from the Gilded Age to the Computer Age  2002
Chandran, Mini The writer, the reader and the state : literary censorship in India  2017
Davidson, Jared Dead letters : censorship and subversion in New Zealand, 1914-1920  2019
Eberhart, George M. The librarian’s book of lists  2010
Fishburn, Matthew Burning books  2008
Fletcher-Spear, Kristin & Tyler, Kelly, eds. Intellectual freedom for teens : a practical guide for young adults and school librarians  2014
Foerstel, Herbert N. Banned in the U.S.A : a reference guide to book censorship in schools and public libraries  2002
Goldstein, Robert Justin The war for the public mind : political censorship in nineteenth-century Europe  2000
Helgason, Jon & Erlanson, Erik & Henning, Peter & Lindsköld, Linnéa Forbidden Literature (open access) 2020
Helm, Jennifer Poetry and censorship in Counter-Reformation Italy  2015
Herrero-Olaizola, Alejandro & Franco, Francisco The censorship files Latin American writers and Franco’s Spain  2007
Hill, Lawrence Dear sir, I intend to burn your book : an anatomy of a book burning  2013
Knox, Emily Book banning in 21st-century America  2015
Lewy, Guenter Harmful and undesirable : book censorship in Nazi Germany  2016
Marx, Bill & Elliott, Nicholas The hatred of literature  2018
McDonald, Peter D. The literature police : apartheid censorship and its cultural consequences  2009
Moore, N. The censor’s library  2012
Nye, Valerie & Barco, Kathy True stories of censorship battles in America’s libraries  2012
Pekoll, Kristin Beyond banned books : defending intellectual freedom throughout your library  2019
Pennell, Richard & Pryde, Pam & Stinson, Emmett Banning Islamic books in Australia  2011
Raven, James Lost libraries : the destruction of great book collections since antiquity  2004
Scales, Pat R. Defending frequently challenged young adult books : a handbook for librarians and educators  2016
Schwartz, Lowell Barriers to the broad dissemination of creative works in the Arab world 2009
Stark, Gary D. Banned in Berlin : literary censorship in imperial Germany, 1871-1918  2009
Xie, Baohui Media transparency in China : rethinking rhetoric and reality  2014

See also

(Links open in new tabs)

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services