Kirjaston toiminta vuoden 2020 tilastojen perusteella | Library activities based on year 2020 statistics

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Kansalliset, tieteellisten kirjastojen toimintaa kuvaavat tilastot ovat valmistuneet alkuvuodesta ja luettavissa perinteiseen tapaan Tieteellisten kirjastojen yhteistilastosta. Vuosi 2020 oli niidenkin perusteella täysin poikkeuksellinen kirjaston historiassa. Itä-Suomen yliopiston kirjasto teki valtavan digiloikan, joka johtui koronan aiheuttamista toimipisteiden sulkemisista keväällä 2020. Sulkemiset vaikuttivat merkittävästi myös muiden, erityisesti kirjastotiloihin sijoittuvien palveluiden käyttöön, mikä kannattaa ottaa huomioon vertailtaessa vuoden 2020 tilastoja muihin vuosiin.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden määrä hyppäsi vuonna 2020 vuoden 2019 noin 15 000:sta reiluun kahteenkymmeneentuhanteen. Tämä johtui siitä, että korkeakoulut tarjosivat kaikille avoimia maksuttomia korkeakouluopintoja ja siitä, että niin sanottu kolmas väylä korkeakoulututkintoon voimistui keskustelussa yliopisto-opintoihin pyrkimisestä.

Kirjaston kokoelmat kasvoivat. Painettujen kirjojen lukumäärä (noin 630 000) pieneni hieman, johtuen muun muassa kirjaston remonttien yhteydessä tehdyistä poistoista, mutta digitaalisten kirjojen nimekemäärä lisääntyi noin sadallatuhannella kappaleella, ja on nyt lähes 700 000 nimekettä. Tämä oli myös vastaus alkuvuoden kirjastojen sulkemiselle ja opintojen ja tutkimuksen siirtymiselle verkkoon. Kausijulkaisujen nimekemäärä on pysynyt vakaana noin 40 000 nimekkeessä.

Painettujen aineistojen lainamäärä ja aktiivisten lainaajien määrä putosi selvästi, johtuen kirjastotilojen sulkemisesta – koronan ja remonttien vuoksi – vuoden 2020 aikana. Lainojen määrä oli vuonna 2019 lähes tasan 130 000 ja uusintojen määrä 330 000. Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat noin 100 000 ja 204 000 eli selvästi pienemmät.

Käytön määrä ja sen kasvu oli suurinta digitaalisissa aineistoissa. Hakuteostietokantoihin tehtiin noin 2,1 miljoonaa hakua (melkein neljänneksen enemmän kuin edellisenä vuonna), sanakirjatietokantoihin melkein kolme miljoonaa hakua ja e-lehtiin noin 1,1 miljoonaa hakua (noin satatuhatta enemmän kuin edellisenä vuonna). E-kirjojen käyttö nousi vuoden 2019 2,2 miljoonasta vuoden 2020 2,9 miljoonaan. E-kirjojen kohdalla tapahtui siis selkeä käytön määrän hyppäys. On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko tämä trendi vai oliko koronavuosi poikkeus.

Koronasulku puolitti kirjastotoimipisteiden aukiolopäivät noin tuhannesta viiteensataan. Kirjastokäynnit romahtivat, kuten oli oletettua, normaalista noin puolesta miljoonasta noin kahteensataantuhanteen. Se on yllättävän suuri luku ottaen huomioon koronarajoitukset ja remontit. Koronavuoden yksi opetus onkin kirjastotilojen tärkeys erityisesti opiskelijoillemme.

Kirjaston antaman opetuksen osallistujamäärä kasvoi selvästi edellisestä vuodesta, johtuen siitä, että verkko-opetus tuli keskeiseksi muodoksi kohdata opiskelijat poikkeusaikana.

Kirjaston toimintakulut nousivat hieman viime vuonna ja kaiken kaikkiaan ne olivat noin 8,1 miljoonaa euroa. Tästä kului kirjastoaineistoihin 3,5 miljoonaa euroa, josta suurin osa digitaalisiin aineistoihin (3,4 miljoonaa euroa). Henkilöstökulut pienenivät hieman ja olivat noin 3 miljoonaa euroa ja tilakulut pysyivät 1,3 miljoonassa eurossa. Kulujen kasvun perusteena oli siis digitaalisten aineistojen kustannusten nousu.

Verrattaessa samankokoisia suomalaisia yliopistokirjastoja voidaan todeta, että UEFin kirjasto on tehokas ja taloudellinen toiminnassaan. Merkittävä osa budjetista käytetään kirjastoaineistoihin, minkä lisäksi olemme pystyneet pitämään vuokrakulumme alhaisina verrattuna muihin. Aineistojamme myös käytetään runsaasti. Kirjastomme panostaa myös henkilökuntansa kouluttamiseen, ja on tehokas opiskelijoiden kouluttaja laskettaessa suoritettuja opintopisteitä ja verkkokurssien osallistujia.


Katso infograafit, joissa verrataan kirjaston toimintaa vuosina 2019 ja 2020. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
See the infographs that compare the library’s activities in the years 2019 and 2020. (Link opens in a new tab.)


The national statistics describing the activities of scientific libraries have been completed since the beginning of the year and can be accessed from the joint Research library statistics database. Based on them, the year of 2020 was exceptional in the history of the library. The library of the University of Eastern Finland also made a huge digital leap due to the closure of premises caused by the covid-19 pandemic in the spring of 2020. The closures also had a significant impact on the use of other services, especially in libraries, which should be taken into account when comparing the year 2020 statistics with other years.

The number of open university students jumped in 2020 from about 15,000 in 2019 to just over twenty thousand. This was due to the fact that higher education institutions opened up open university studies for free use and, in addition, the fact that the so-called third pathway to higher education was strengthened in the debate on pursuing university studies.

The library’s collections have also grown. The number of printed books (approximately 630,000) decreased slightly due in part to depreciation made in connection with library renovations.

The number of titles in digital books increased by about one hundred thousand copies and is now about 700,000 titles. This was also a response to the closure of libraries in the early part of the year and the increase in online studies and research. The number of titles in periodicals has remained stable at about 40,000 titles.

The number of loans to printed materials and the number of active borrowers fell sharply, due to the closure of library premises – corona and renovations related – during 2020. The number of loans in the 2019 was almost exactly 130,000 and the number of renewals was 330,000. In 2020, the corresponding figures were about 100,000 and 204,000. The corona closures halved the opening days of library offices from about one thousand to five hundred.

The amount of use and its growth was a major one in digital materials. About 2.1 million searches were made in reference databases (almost a quarter more than in the previous year), almost three million searches in dictionary databases and about 1.1 million in e-journals (about one hundred thousand more than in the previous year). The use of e-books jumped from 2.2 million in 2019 to 2.9 million in 2020. Thus, for e-books, there was a clear jump in usage, and it will be interesting to see if this trend continues or whether the corona year was an exception.

Library visits collapsed, from about half a million to about two hundred thousand, which still is, a surprisingly large number given the corona restrictions and renovations: one lesson of the corona year was the importance of library premises especially for our students. The number of participants in the teaching provided by the library clearly increased from the previous year, since online teaching became a key form of encountering users, especially during the corona lock-down.

The library’s operating expenses increased slightly last year and totalled approximately EUR 8.1 million. Of this, EUR 3.5 million was spent on library materials, most of which on digital materials (EUR 3.4 million). Personnel expenses decreased slightly to approximately EUR 3 million and space expenses remained at EUR 1.3 million. The increase in the cost of digital materials was therefore the reason for the increase in costs.

Comparing Finnish university libraries of the same size, it can be stated that the UEF library is efficient and economical in its operations. A significant portion of the budget is spent on library materials, in addition to which we have been able to keep our rental costs low in comparison with others. Our library collections are also used extensively. Our library also invests in the training of its staff and is an effective student educator in calculating credits completed and participants in online courses.

Jarmo Saarti, kirjaston johtaja | Library Director

 

Linkitetyt infograafit | Linked infographs:
Marja Kuittinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Jaa tämä / Share this
Share

UEFin julkaisutoiminta vuonna 2020 | UEF’s publishing activities in 2020

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Avoimuusaste on noussut vuosien 2018-2020 aikana 12,3 prosenttiyksikköä, ollen vuonna 2020 71,9 prosenttia.
Kaavio avoimuuden kehityksestä kokonaisuutena sekä eroteltuna eri avoimuustapojen mukaan.

Itä-Suomen yliopiston julkaisutoiminta on vakiintunut hyvälle ja laadukkaalle tasolle. UEFissa kirjoitetaan vuosittain noin 3500 julkaisua, joista tieteellisten julkaisujen osuus viime vuonna oli hieman yli 2400. Vuoden 2020 julkaisuista valtaosa on avoimesti saatavilla. Samalla yliopiston kansainvälisten julkaisujen määrä kasvoi hieman.

Avointen tieteellisten julkaisujen osuus kasvoi jo yli 70 %:n. Avoimen julkaisemisen osuus on edelleen noussut noin 6 prosenttiyksikön vuositahtia. Nousu selittyy pääosin maksullisen OA-julkaisemisen, siis Golden OA-julkaisemisen ja hybridijulkaisemisen kasvulla. Maksumuurin takana olevien artikkelin rinnakkaistallennusten määrät ovat sen sijaan ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla viime vuoteen verrattuna, hieman yli 400 artikkelissa. Lisäksi on tehty takautuvaa tallennusta, joka on nostanut esimerkiksi vuoden 2019 rinnakkaistallennuslukuja 16 prosenttia vuoden takaisesta lukemasta.

Opinnäytteet

Avoimuus näkyy myös opinnäytetöissä. Niiden avoimuusprosentti nousee rauhallisemmin, vuoden 2019 (59,7 %) ja vuoden 2020 (63,6 %) välinen nousu on 3,6 prosenttiyksikköä.

Pro gradujen avoimuusaste on noussut vuosina 2018-2020 6,6 prosenttiyksikköä, ollen vuonna 2020 63,3 prosenttia.
Kaavio pro gradu -tasoisten opinnäytetöiden avoimuuden kehityksestä vuosina 2018-2020.

Väitöskirjoja julkaistiin vuonna 2020 170 kappaletta, joista 152 kappaletta yliopiston omissa väitöskirjasarjoissa. Väitöskirjojen avoin saatavuus on hyvien julkaisukäytänteiden sekä prosessien myötä edellisvuosien tapaan varsin kattavaa toimintaa: vuonna 2020 94 % väitöskirjoista julkaistaan avoimesti verkossa.

UEFin avoimia sarjajulkaisuja ja opinnäytteitä tarjonnut UEF Electronic Publications -verkkopalvelu lakkautettiin ja aineistot siirrettiin osaksi UEF eRepoa. Siirrolla saatiin julkaisuille modernimpi käyttöympäristö parempine hakuominaisuuksineen sekä teknisine ominaisuuksineen.

Briefly in English

The publishing activities of the University of Eastern Finland are on a good level. Like the previous years, about 3,500 publications are written at the UEF, and the number of scientific publications among them was slightly above 2,400 last year. Most of the publications are available as open-access materials.

Open access percent has risen from 59.6 percent to 71.9 percent during 2018-2020.
Open access development as a whole and separated by different open access routes.

Open access continues to increase at a steady rate of about 6 percentage points per year. Last year pushed the open access percentage above 70%. This is mostly due to increases in Golden OA and hybrid-model publications. The level of self-archived publications remains at the same levels as previous years, about 400 articles that otherwise would have been behind a paywall, were opened.

Theses

Thesis open access has risen from 56.7 percent to 63.3 percent.
Open access development of masters’ theses during 2018-2020.

Also masters theses show a moderate increase in the openness percentages.

170 dissertations were published in 2020, 152 of these in the UEF publishing series. Well crafted policies and processes made it possible that open access dissertations are a normal procedure, 94% of the dissertations are published as OA publications.

Also, the online repository UEF Electronic Publications was shut down and the contained material was transferred to UEF eRepo. With this change, the university theses are now published in a modern repository with better search possibilities and technical capabilities.

 

Jarmo Saarti, kirjaston johtaja | Library Director

Jukka Kananen, palvelupäällikkö | Head of Services
Laura Hämäläinen, tietopalveluneuvoja | Information Services Advisor
Antti Laurila, tietojärjestelmäasiantuntija | IT Systems Specialist
Heta Mikkonen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Mari Niemi, tietoasiantuntija | Information specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services

 

Jaa tämä / Share this
Share

UEF-kirjasto sosiaalisessa mediassa | UEF Library in social media

(Please, scroll down to read in English.)

Tiesitkö, että kirjasto paitsi bloggaa myös twiittaa ja facebuukkaa sekä jakaa kuvia Instassa ja videoita YouTubessa?

Blogi

Ennen UEF Library -blogia, joka perustettiin lokakuussa 2013, kirjastolaiset bloggasivat useamman vuoden eri blogialustoilla ikään kuin pilotoiden. Lopullisen sysäyksen yhteen yhteiseen blogiin antoi Matkalla IFLAan -blogimme vuosina 2011–2012. Kokonaisuuden blogs.uef.fi alla olemme bloggailleet syyskuusta 2016.

Kokoelma pikkukuvia kirjastosta. Collection of thumbnail pictures of library.
Matkalla IFLAan | On our way to IFLA

Joitakin blogilukuja

Suosikit kuvastavat aihekirjoamme melko hyvin: mukana on ohjeita kirjaston käyttöön ja sähköisten aineistojen hakemiseen, uutisia ihmisistä ja järjestelmistä sekä kyselytuloksia. Kutakuinkin kaikki kirjastolaiset ovat blogiimme kirjoittaneet.

Blogimme kategoriat ovat: Ajankohtaista (207 postausta), Avoimen tieteen uutisia (4, ilmestynyt blogissa tästä vuodesta alkaen), E-aineistot (123), Julkaisutoiminta (45), Konferenssi- ja seminaariraportit (62) sekä eri tieteenalat eli Humanistiset tieteet ja teologia (72), Käyttäytymistieteet (3), Luonnontieteet ja metsätieteet (58), Oikeustieteet (6), Terveystieteet (91) sekä Yhteiskunta- ja kauppatieteet (76). Moni postaus kuuluu useampaan kategoriaan. Kolme käytetyintä suomenkielistä tägiä eli avainsanaa ovat e-kirjat, avoin tiede ja e-aineistot.

Pyödällä kirjoja, seinällä tekstiä puhekuplissa.
Facebookissa ilmoittelemme myös kirjaston näyttelyistä. | On Facebook we inform also about our book displays.

Facebook

Facebookissa olemme olleet joulukuusta 2011. Nykyisin kaikkiaan 13 kirjastolaista huolehtii viestinnästämme kahdella kielellä tuolla jo vakiintuneella sosiaalisen median alustalla. Kerromme uutisia, nostamme esille aineistoja, informoimme koulutuksista ja tapahtumista, jaamme blogipostauksia, vinkkejä, linkkejä, kuvia ja videoita. Facebookissa kirjastolla on  yli tuhat seuraajaa.

Instagram

Instagram on sometiliemme kuopus. Kuvia tägeineen olemme kymmenkunnan ihmisen voimin jaelleet siellä helmikuusta 2018 ja saaneet toistaiseksi 554 seuraajaa. Liity joukkoon! Suosituin kuvamme on tähän mennessä ollut (yllätys, yllätys?) eläinaiheinen.

Nurmikolla koira, jonka pään kohdalla käsi pitelee kirjaa, jonka kannessa on ilveksen pää, koiran vieressä muumilelu.
Suosituimman instajulkaisumme kuva. | Photo of our most popular IG post.

Twitter

Twitter-tilimme on perustettu kesäkuussa 2016 ja siitä meitä on huolehtimassa puolenkymmentä ihmistä. Seuraajia on 337 ja olisi mukavaa saada lisää. Toisinaan saamme Twitterissä mukavaa palautetta — kiitos siitä!

YouTube

YouTubessa olemme jakaneet videomuotoista informaatiota suomeksi ja englanniksi huhtikuusta 2012 eli se on some-kanavistamme toiseksi vanhin. Tilaajia on parisensataa, mutta useimmat katsovat videoitamme kirjautumatta. Soittolistamme ovat Esittelyt (3), Koulutustarjotin (15), Tiedonhaku (13) ja IT-ohjeet (18). Videoita on tehty paljon enemmän, mutta muun muassa Joskun ja UEF-Finnan poistumisen myötä kymmeniä videoita on siirretty arkistoon piiloon. Kanavamme kautta olemme jakaneet myös soittolistoilla näkymätöntä liikkuvaa kuvaa — esimerkiksi tällaisia joulukalenteriluukkuja ja tällaisia flashmobeja. Julkisista videoista tämä 9.9.2016 julkaistu on kerännyt eniten katsojia (12 168).

Sosiaalisen median palvelut ovat kirjaston viestinnän tukikanavia. Ensisijaisesti viestimme verkkosivuillamme julkisesti kaikille, Kamussa erityisesti opiskelijoille ja Yammerissa kaikille UEFilaisille.

Mitä kanavaa Sinä sitten seuraatkin, pysythän kuulolla! Kommentoi, jaa ja tykkää.

Jouluinen kynttiläasetelma.
Kausittaiset ilmoitukset poikkeuksellisesta aukioloajoista jaellaan kaikilla kanavillamme. | Seasonal announcements of exceptional opening hours are shared across all our channels.

Did you know that the library not only blogs but also tweets and is on Facebook as well as shares photos on Instagram and videos on YouTube?

UEFLibrary Blog

Before this blog that began in 2013 the library staff members blogged for several years, testing and piloting the different platforms. The final push for the common, joint library blog was the Matkalla IFLAan (“On our way to IFLA”, some posts in English) conference blog we had in 2011–2012. Our blog has been published as a part of blogs.uef.fi since the year 2016.

Some blogging numbers

The categories of our blog are: News (207 posts), Open Science News (4, published elsewhere before this year), Electronic Resources (123), Publishing (45), Conference and Seminar Reports (62), and the different disciplines: Humanities and Theology (72), Behavioural Sciences (3), Natural Sciences and Forestry (58), Law and Legal Sciences (6), Health Sciences (91) and Social Sciences and Business Studies (76). Many posts belong to more than one category. The three most used tags in English are open science, open access and e-books.

Facebook

Facebook is the oldest of our social media accounts. We have communicated there since December 2011, mostly in two languages, about news, collections, trainings and events and blog posts as well as shared tips, links, photos and videos. We have more than a thousand followers.

Instagram

Instagram is the youngest member of our social media team. About ten of us have shared tagged photos since February 2018. We have 554 followers for the time being. Join them! The most popular update so far includes (surprise, surprise?) animals.

Twitter

Our Twitter profile was created in June 2016 and a handful of us are taking care of it. We have 337 followers and would love to have more. Sometimes we get nice feedback on Twitter — thank you!

Pöytä, jolla kyniä, heijastimia, kirjanmerkkejä, kangaskassi, kirjoja. Pöydän ääressä kaksi nuorta.
Kirjasto osallistuu myös yliopiston tapahtumiin ja viestii niistä. | The library also participates in UEF’s events and communicates about them.

YouTube

YouTube has been our platforms of videos both in Finnish and English since April 2012 so that it is the second oldest of our social media channels. We have about 200 subscribers but most watch videos without logging in. Our playlists are Presentations (3), Training menu (15), Information retrieval (13) and IT instructions (18).  We have made a lot more videos, but due to the retirement of for example Josku and UEF Finna we have archived many of them. In addition, we have shared many recordings that are not visible on the playlists — e.g., advent calendar materials of this kind and some flash mobs. This video (out of the public ones) has received most views (12,168) since 9 September 2016.

Kirjajoulukuusi, jonka edessä joulupukki soittaa kitaraa spagaatissa, taustalla kolme tonttua.
Joulukalenterivideoilla saatamme innostua rokkaamaan. | Some of our advent calendar videos rock.

The social media support the library’s communications. Our public website is the primary channel for all our customers, in Kamu we inform the students and in Yammer all UEFians.

Whichever channel you follow, stay tuned! Your comments, shares, retweets, and likes are most welcome.

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Jaa tämä / Share this
Share

Käytetyimmät EBSCOhost-kirjat 9/2019-8/2020 | Most used EBSCOhost ebooks 9/2019-8/2020

Seuraavassa listauksessa Itä-Suomen yliopiston käytetyimmät e-kirjat EBSCOhost-palvelussa 1.9.2019-31.8.2020. Mukana ovat sekä pysyvästi ostetut että vaihtuvasisältöiseen Academic Collection -pakettiin kuuluvat kirjat.

Vasemmalta oikealle: Nimeke / Julkaisuvuosi / Lataukset ja verkkokatselut.

Here is a list of the most used EBSCOhost ebooks at the University of Eastern Finland between 1 September 2019 and 31 August 2020. Included are both the perpetual purchases as well as titles in the subscription based Academic Collection package with changing content.

From left to right: Title / Publishing year / Downloads and online views.

1.Introduction to personalty and intelligence(2007)1813
2.Health psychology: a textbook(2012)1581
3.The pocket guide to health promotion(2014)1461
4.Computer science: an overview, global edition(2015)1188
5.The future of nature(2013)1188
6.Five ways of doing qualitative analysis(2011)1001
7.The Oxford handbook of clinical psychology(2014)845
8.Essentials of human nutrition(2012)461
9.Religions in the modern world(2016)449
10.New patterns for comparative religion(2016)438
11.Identity formation, youth, and development(2015)376
12.Economics(2015)352
13.Effective leadership for school improvement(2003)331
14.Understanding regulation(2012)329
15.Aulton's pharmaceutics e-book(2018)305
16.Forests, business and sustainability(2016)285
17.Social groups in action and interaction(2016)285
18.Occupational psychology(2013)276
19.Implementing the evidence-based practice (EBP) competencies in healthcare(2016)234
20.Inclusive education for students with intellectual disabilities(2015)232

Mikko Meriläinen
Tietoasiantuntija | Information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

Tietoaineistojen tiheikössä. Kirjaston vuosikertomus 2019 on julkaistu | Multitude of Materials. Library’s annual report 2019 has been published

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2019 Tietoaineistojen tiheikössä on julkaistu. Toimintakertomuksen teemana ovat muuttuvat tietoaineistot muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Jarmo Saarti luo katsauksen tieteellisen julkaisemisen muutokseen, jossa on menossa digitalisaation kolmas vaihe. Riitta Porkka, Kaarina Meriläinen ja Mikko Meriläinen kirjoittavat hankinta- ja kokoelmatyön muutoksista. Juho Jussilan aiheena ovat kirjoittajamaksut osana avoimen julkaisemisen kulurakennetta. Anne Karhapää ja Laura Parikka tarkastelevat  avoimia oppimateriaaleja ja tutkimusdataa tietoaineistoina. Jukka Kananen, Marja Kuittinen, Harri Kalinen ja Aino Taskinen kirjoittavat uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotosta. Katja Hyvärinen, Juho Jussila ja Tarja Turunen keskittyvät uuteen kirjastojärjestelmään ja sen käyttöönottoprojektiin aineistojen kuvailijan näkökulmasta.

Vuosikertomuksen liitteissä on tilastotietoja kirjaston toiminnasta sekä listaukset henkilökunnan julkaisuista ja asiantuntijatehtävistä vuonna 2019.

Vuosikertomusjulkaisun kansi. Cover of annual report publication.

The Annual Report of the University of Eastern Finland Library 2019, called  Multitude of Materials has been published. It is in Finnish but includes an abstract in English. The theme is changing materials in changing operating environments. The appendix of the annual report contains statistical information regarding the library’s activities, along with a listing of staff member publications and specialist assignments in 2019.

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | information specialist & communications coordinator
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Harri Parviainen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Jaa tämä / Share this
Share