UEF-Primo – Asiakkaan paras ystävä | UEF Primo – The Customer’s best friend

(Please, scroll down to read in English.)

UEF-Primo on Itä-Suomen yliopiston kirjaston hakupalvelu, joka yhdistää painetun ja sähköisen aineiston käytettäväksi yhdellä haulla. Kirjoja, lehtiä, artikkeleita ja tietokantoja voidaan hakea yhtä aikaa tai erikseen. Monipuoliset fasetit eli rajaukset sekä tarkennetun haun kentät mahdollistavat laajat ja monipuoliset hakumahdollisuudet. Silti UEF-Primon perushakua käytetään eniten (82 % kaikista hauista), koska se tarjoaa helpon ja nopean tavan löytää tietoa monista eri lähteistä yhdellä haulla. Vuosien 2020–2023 kuluessa on perushakua käytetty lähes seitsemän miljoonaa kertaa, kun taas tarkennettua hakua on käytetty vain noin 750 000 kertaa – ero on siis huomattava. Hyvänä kolmosena tulee tietokantahaku, jota on käytetty vuosien mittaan lähes 300 000 kertaa. Tiedonhaun perustaidot voi opetella esimerkiksi UEF-Primon oppaiden avulla. Jos olet kiinnostunut tietyn alan tärkeimmistä tietokannoista, voit tutustua niihin lisää kirjaston tiedonhaun opetustarjonnan ja koulutusten avulla.

Suosituimpien hakujen kärjessä ovat vuodesta toiseen kirjaston tarjoamat tietokannat. Vuosien 2020–2023 ajalla pitää ykkössijaa Edilex (108 229 hakua) ja toisena on Terveysportti (100 063). Seuraavat tulevat selvästi näiden perässä: PubMed (48 544), Scopus (19 909) ja Oppiportti (11 355). Kärkiviisikon jälkeen tulevat ensimmäiset yksittäisiin nimekkeisiin kohdistuvat haut: ihmisen psykologinen kehitys (11 216), valtiosääntöoikeus (9 612) ja hallintomenettelyn perusteet (8 726).

UEF-Primo auttaa myös viitteidenhallinnassa. Tällä hetkellä tarjolla on monta erilaista mahdollisuutta viitetiedon jatkokäsittelyyn. Viitteen voi viedä esimerkiksi suoraan Mendeleyhin tai Exceliin, ottaa talteen RIS-muodossa (Research Information System) tai lähettää omaan sähköpostiin. Lisäksi viitetiedon voi ladata itselleen jollakin yhdeksästä viittaustyylistä, kuten APA (American Psychological Association), Chicago, Harvard tai MLA (Modern Language Association). Viittaustyyleistä ylivoimaisesti suosituin on APA:n 7. painos (60 %:n osuudella kaikista käytetyistä viittaustyyleistä) ja hyvänä kakkosena on APA:n 6. painos (17 %). Kolmantena tulee Harvard (8 %), neljäntenä Chicago/Turabianin 16. painos (8 %) ja viidentenä MLA:n 8. painos (6 %). Osassa artikkeleita UEF-Primo näyttää linkkeinä artikkelin lähdeviitteet tai lähteitä, joissa artikkelia on käytetty viitteenä. UEF-Primo toimii kätevästi myös omana viitekirjastona, mikäli asiakas on kirjautunut sisään. Lisäksi kiinnostavasta materiaalista saa tarvittaessa itselleen pysyvän linkin, jonka avulla kyseisen materiaalin löytää hyvin helposti.

UEF-Primo on kovassa käytössä: vuodesta 2020 alkaen on UEF-Primossa ollut vuosittain noin 2,5 miljoonaa istuntoa, joista noin 15 %:ssa asiakas on ollut sisään kirjautuneena. UEF-Primon käyttäjät ovat pääosin Suomesta (95 %), mutta käyttöä on suhteellisen paljon myös Yhdysvalloista ja EU-maista (erityisesti Saksasta, Ruotsista ja Espanjasta) sekä Aasian maista Kiinasta. Kaikkiaan UEF-Primossa on vuosina 2020–2023 ollut käyntikertoja yhteensä 157 maasta.

UEF-Primoa käytetään pääasiassa tietokoneilla: istunnoista noin 94 % tapahtuu tietokoneella ja ainoastaan vajaat 6 % mobiililaitteella. Erilaisia käyttöjärjestelmiä on puolen tusinaa, joista neljää käytetään tietokoneilla. Näistä Windows on yleisin (72 % sessioista tietokoneella), toisena on Mac (23 %), kolmantena Linux (4 %) ja neljäntenä Chrome OS (< 0,5 %) – lisäksi on jonkin verran tunnistamattomia käyttöjärjestelmiä, joiden käyttöosuus on häviävän pieni. Yleisin selainohjelma on Chrome (55 % istunnoista) kaikilla muilla käyttöjärjestelmillä paitsi Mac, jossa Safari (61 % istunnoista) on selkeä ykkönen. Muita usein käytettyjä selaimia ovat Firefox, Edge ja Opera.

UEF-Primo kehittyy tulevaisuudessa kohti älykkäämpiä toimintoja. On mielenkiintoista nähdä, miten UEF-Primo hyödyntää tekoälyä esimerkiksi personoidussa tiedonhaussa ja käyttökokemuksen parantamisessa. Hakupalvelu tulee uudistumaan muutaman vuoden sisällä – suunnitelmissa on mukana nykyistä enemmän linkitettyä data, tekoälyteknologiaa sekä käyttäjäanalytiikkaa.

UEF-Primoa on käytetty hyvin paljon vuosien 2020–2023 aikana. Vuotuinen käyttö käsittää noin 2,5 miljoonaa sessiota. Kuvassa on vaakadiagrammi, jossa on kaikkien sessioiden määrät vuosittain sekä sessiot sisään kirjautuneena vuosittain.
Vuonna 2020 oli 2632618 sessiota, joista sisään kirjautuneena 370603 sessiota.
Vuonna 2021 oli 2717000 sessiota, joista sisään kirjautuneena 379098 sessiota.
Vuonna 2022 oli 2499196 sessiota, joista sisään kirjautuneena 352793 sessiota.
Vuonna 2023 oli 2291450 sessiota, joista sisään kirjautuneena 350862 sessiota.

UEF Primo has been used very much during 2020–2023. The annual usage includes approximately 2.5 million sessions. The figure shows a horizontal diagram showing the number of all sessions each year and the number of sessions signed in each year.
In 2020, there were 2,632,618 sessions, of which 370,603 sessions were signed in.
In 2021, there were 2,717,000 sessions, of which 379,098 sessions were signed in.
In 2022, there were 2,499,196 sessions, of which 352,793 sessions were signed in.
In 2023, there were 2,291,450 sessions, of which 350,862 sessions were signed in.
UEF-Primo on ahkerassa käytössä vuosittain. | The UEF Primo is in heavy use every year.

UEF Primo is a search service of the University of Eastern Finland Library that allows you to search for both printed and electronic materials in a single search. Books, journals, articles, and databases can be searched simultaneously or separately. Versatile facets, i.e., refining and advanced search fields, enable wide and diverse search possibilities. However, the basic search of UEF Primo is used the most (82% of all searches) because it provides an easy and quick way to find information from many sources in a single search. During 2020–2023, the basic search has been used almost seven million times, while the advanced search has only been used about 750,000 times—the difference is considerable. The third place is held by the database search, which has been used almost 300,000 times over the years. Basic information retrieval skills can be learned, for example, with the help of the library’s UEF Primo guides. If you are interested in the most important databases in a particular field, you can learn more about them through the library’s training on information skills.

Year after year, the databases provided by the library remain at the top of the most popular searches. Between 2020 and 2023, Edilex holds the first place (108,229 searches) and Terveysportti (100,063) comes in second. The following databases are well behind: PubMed (48,544), Scopus (19,909) and Oppiportti (11,355). After the top five come the first searches for individual titles: ihmisen psykologinen kehitys [human psychological development] (11,216), valtiosääntöoikeus [constitutional law] (9,612), and hallintomenettelyn perusteet [the basics of administrative procedure] (8,726).

Reference management is well-supported in UEF Primo. There are currently many possibilities for the further processing of references. For example, you can export the reference directly to Mendeley or Excel, retrieve it in RIS (Research Information System) format, or send it to your own email. In addition, the reference can be downloaded in one of nine citation styles, such as APA (American Psychological Association), Chicago, Harvard, or MLA (Modern Language Association). The 7th edition of the APA (60% of all citation styles used) is by far the most popular of the citation styles and the 6th edition of the APA (17%) is a good runner-up. In third place is Harvard (8%), in fourth place is the 16th edition of Chicago/Turabian (8%), and in fifth place is the 8th edition of the MLA (6%). For some articles, UEF Primo displays the article’s source references as links, and possibly even sources that have used the article as a reference. If the customer is signed in, UEF Primo also works conveniently as its own reference library. In addition, you can get a permanent link to any material you are interested in, which makes it very easy for you to find the material in question.

Our search service is in heavy use: since 2020, UEF Primo has had approximately 2.5 million sessions annually. About 15% of the above sessions have been those in which the client has been signed in. UEF Primo is mainly used from Finland (95%), but there is also a relatively large amount of use from the United States and EU countries (especially Germany, Sweden, and Spain) as well as from China as an Asian country. In 2020–2023, UEF Primo has had visits from a total of 157 countries.

UEF Primo is mainly used on computers: about 94% of sessions take place on a computer and just under 6% on a mobile device. There are half a dozen different operating systems, four of which are used on computers. Windows is the most common (72% of sessions on a computer), second is Mac (23%), third is Linux (4%), and fourth is Chrome OS (< 0.5%). In addition, there are some unidentified operating systems with a negligible share of usage. The most common browser is Chrome (55% of sessions) on all operating systems except Mac, on which Safari (61% of sessions) is clearly number one. Other frequently used browsers are Firefox, Edge, and Opera.

In the future, UEF Primo will evolve towards smarter functionalities. It will be interesting to see how UEF Primo makes use of artificial intelligence in, for example, personalized information retrieval and user experience improvement. The search service will be renewed within a few years—more linked data, artificial intelligence technology and user analytics are included in the plans.

Jukka Kananen, palvelupäällikkö | Head of Services
Marja Kuittinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and Publishing Services

Special thanks to Niko Niskanen for the English proofreading.

Haluamme toivottaa juuri sinut tervetulleeksi kirjastoon | We want to welcome you to the library  

(Please, scroll down to read in English)

Täällä korkeakoulumaailmassa syksy on uuden alku. Olemme ilolla panneet merkille, että kampus on herännyt eloon parin hiljaisen lukuvuoden jälkeen, ja tämä näkyy myös kirjastossamme. Harjoittelemme yhdessä kampusarkea: erikoista kyllä, samalla viivalla ovat niin vasta taloon tullut fuksi kuin kokeneempi UEFilainen, joka on pandemia-aikana osallistunut yliopistoelämään etäillen. 

Meille kirjastolla on selvää, että askarruttavaa asiaa riittää ja turhia kysymyksiä ei ole. Sen sijaan on tärkeää, ettet jää kysymyksinesi yksin, vaan käännyt oitis puoleemme. Hyvänä esimerkkinä tavallisesta pulmasta toimii kysymys: “Miksi en pääse kirjautumaan UEF-Primoon?” Sarjakuvan keinoin vastauksen voi veistellä näin: 

Sarjakuvassa kerrotaan, että UEF-Primoon kirjautuminen onnistuu, kun on ensin rekisteröitynyt kirjaston asiakkaaksi Tuudo-mobiilisovelluksella tai verkkolomakkeella.
Kirjautumisongelma UEF-Primoon ratkeaa helposti.

Entä jos en tiedä, mikä UEF-Primo on? Tuudosta nyt puhumattakaan? 

Ei hätää! UEF-Primo on ikioma hakukoneemme, joka auttaa sinua aina silloin, kun etsit perinteistä painettua kirjaa, elektronista materiaalia tai muuta kaipaamaasi aineistoa. Ei sovi myöskään unohtaa, että UEF-Primo on mainio paikka hoitaa kaikkea asiakkuuteesi liittyvää: näet lainasi ja niiden eräpäivät, voit tehdä varauksia, uusia lainojasi ja maksaa kertyneitä maksuja. Lounaalla Primo ei puolestasi käy, mutta melkeinpä kaikki muu sen kautta hoituukin!

Tuudo taas on opiskelijan oma mobiilisovellus, joka on oikein hyödyllinen kampusarjessa. Sen Kirjasto-osioon saat digitaalisen kirjastokortin, joka kulkee aina matkassasi ja, kuten sarjakuvakin sen kertoi, mahdollistaa UEF-Primoon kirjautumisen. Näet laina- ja varaustilanteesi myös Tuudosta. Kun pohdit kirjastossamme piipahtamista, sovelluksesta on näppärä tarkistaa toimipisteidemme aukioloajat. 

Mitä mahtaa tarkoittaa, kun puhutaan 24/7-kirjastosta? Entä onko kirjastossa ryhmätyötiloja? 

UEFilaisena voit käyttää Kuopion ja Joensuun kampuskirjastoja kulkuluvalla myös iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä, kun kirjastot ovat suljettuina. Kulkuluvan hankkiminen onnistuu käden käänteessä: käy täyttämässä Kamun Itseopiskelutilat-sivulta löytyvä lupahakemus. Kun hakemuksesi on käsitelty, sinuun ollaan yhteydessä. Kamusta löydät tiedon myös kampusten ryhmätyötiloista, joita kannattaa käyttää aina, kun työskentelystä aiheutuu puheensorinaa. Kirjaston osalta ryhmätyötiloja löytyy Joensuun kampuskirjastosta ja KYSin tieteellisestä kirjastosta. 

Entä kun haluan saada ääneni kuuluviin? 

Kirjasto on olemassa käyttäjiään varten. Kun sinulla on mielen päällä jotakin, jossa voisimme kehittää toimintaamme ja parantaa palveluamme, älä epäröi kirjoittaa meille. Lomakkeen palautteen jättämiselle löydät tästä. Huomaathan, että palautetta voi jättää myös anonyymisti. Jos kuitenkin haluat, että vastaamme sinulle, muistathan jättää yhteystietosi.

Jokapäiväistä apua meiltä saat kasvokkain asiakaspalvelupisteiltämme, sähköpostitse, puhelimitse ja chatin kautta. Jos et tiedä, minkä väylän tai kenen kirjastolaisen pariin kääntyä, ohjaamme sinut kyllä tarvittaessa eteenpäin. Ota seurantaan verkkosivujemme Ajankohtaista-osio sekä Yammer- ja some-kanavamme, jotta tiedät missä mennään. 

Vielä se tärkein: tervetuloa kirjastoon!

Kuva Kuopion kampuskirjaston tiloista. Etualalla nojatuoleja, taaempana kirjahyllyjä.
Kirjastossa on hillittävä äänenkäyttöä, mutta muutoin ei tarvitse pönöttää. | The library is a quiet but casual place to work.

Here in the academic world autumn is the start of something new. We have gladly noticed that the campus has come to life after two years of silence and this shows also in our library. Together we are practicing everyday life at the campus. Strangely enough, the situation is equal to newly arrived first-year students as well as to a seasoned UEFian, who has participated in the academic life remotely during pandemic. 

For us it is crystal clear that there are always heaps of questions about the library and none of them are unnecessary. Instead, it’s important that you don’t feel left alone with your questions, but feel free to get in touch with us. A classic example of an ordinary problem is the following: “Why can’t I log into UEF Primo?” One way of answering is by a comic strip. 

A comic explains that you can log in to UEF Primo once you first register as a library customer using the Tuudo mobile app or an online form.
Problem with UEF Primo log-in is easily solved.

Well, what if I don’t know what UEF Primo is? Let alone Tuudo?

No worries! UEF Primo is our very own search service that helps you whenever you are searching for a printed book, electronic resources or any other material. Let’s not forget that UEF Primo is a fine place to manage everything related to your customership: you can see your loans and their due dates, make reservations, renew your loans and pay fines and fees. Unfortunately, Primo doesn’t have lunch for you but nearly everything else can be done there!

Tuudo, on the other hand, is a mobile application and a real one-stop shop for everything a student needs. At its Library section, you can have a digital library card that always travels with you. Having the card makes it possible to log in to UEF Primo, as the comic strip pointed out. You can also see your loans and reservations on Tuudo. When you consider visiting our library, it’s handy to check the opening hours on the application.

I’ve heard rumours about Library 24/7 and group study rooms. What about them?

As a UEFian, you can get an access badge and use the Kuopio and Joensuu campus libraries in the evenings, weekends or holidays when the libraries are closed. Getting an access badge happens in no time at all: fill in a form at Kamu’s Self-study facilities webpage. Once your application has been processed, you will be informed. On Kamu, you can also find information on the group study rooms at the campuses: it’s a good idea to always use them when studying causes chattering. Library has group study rooms at the Joensuu Campus Library and KUH Medical Library.

What if I want my voice to be heard?

We as a library are here for you. If there’s something on your mind, please don’t hesitate to contact us, so that we can improve our services. You can find a feedback form here. Please note that you can also send feedback anonymously. If you wish that we get back to you, please remember to leave your contact information.

When in need of everyday help, there are many options to get in touch with us: face-to-face, by e-mail, phone or chat. If you don’t know who to contact or what medium to use, we will make sure that your question gets directed to the right place. Please follow the news on our website and our Yammer and social media channels to keep up to date.

Last but not least: welcome to the library! 

Kuva Kuopion kampuskirjaston tiloista. Etualalla kirjaston palvelutiski, taaempana lainausautomaatit, lehti- ja kirjahyllyt ja tietokonealue.
Feel free to visit the library and make good use of our resources: books, journals and computers. | Tule ihmeessä kirjastoon ja hyödynnä resurssejamme: kirjoja, lehtiä ja tietokoneita.

Olli Hiltunen, tietopalveluneuvoja | Infomation Services Advisor
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | Infomation Services Advisor
Asiakaspalvelut | Customer Services

Open Access -kirjat UEF-Primossa | Open Access books in UEF Primo

(Please, scroll down to read in English.)

Oletko miettinyt miten avoimesti saatavilla olevat eli Open Access -kirjat tulevat näkyviin UEF-Primoon? Tai paljonko UEF-Primo pitää sisällään näitä OA-kirjoja? Tässä blogikirjoituksessa kurkistetaan OA-kirjojen taustalla lymyäviin kokoelmiin ja niiden sisältöihin.

Mistä OA-kirjat tupsahtavat UEF-Primoon?

Suurin osa UEF-Primosta löytyvistä OA-kirjoista on peräisin kirjastojärjestelmätoimittajamme Ex Libriksen niin sanotuista Community Zone -kokoelmista. Kokoelmia on sekä maksullisille että avoimesti saatavilla oleville aineistoille. OA-kirjakokoelmia on UEFissa aktivoitu Primoon löydettäviksi karkeasti jaoteltuna kahdenlaisia: kustantajakohtaisia kokoelmia ja eri kustantajien OA-kirjoja kokoavia kokoelmia.

UEF-Primossa kunkin teoksen kohdalla voit nähdä, mistä kokoelmasta kirja on peräisin. Nimekkeen taustalla olevat kokoelmat näkyvät listauksena ”Näytä verkossa – Itä-Suomen yliopiston e-aineisto” -otsikon alla. Kuvan 1 kirja löytyy siis sekä DOABin, JSTORin että OAPENin kokoelmien kautta. Jokaisen kokoelman nimi muodostaa myös linkin itse aineistoon kyseisessä palvelussa.

Kuva UEF-Primon tietuenäkymästä: kirjan kansikuva, linkit kirjaan DOABissa, JSTORissa ja OAPENissa.
Kuva 1. OA-kirjan tietuenäkymä UEF-Primossa.

OA-kirjapalvelut

Suurin osa UEF-Primosta löytyvistä OA-kirjoista on peräisin kahdesta suurimmasta monitieteisestä OA-kirjapalvelusta: DOABista (Directory of Open Access Books) ja OAPENista (Open Access Publishing in European Networks). OAPEN toimii OA-kirjojen tallennusalustana, kun taas DOAB kokoaa yhteen eri alustoilla tallennettuja OA-kirjoja. Lähes kaikki OAPENista löytyvät kirjat löytyvät myös DOABista, mutta koska eroavaisuuksiakin näiden kokoelmien väliltä löytyy, meille on aktivoitu molemmat palvelut. Molemmista palveluista löytyy myös suurin osa kustantajien omien OA-kirjakokoelmien nimekkeistä. DOABin kautta löytyy UEF-Primosta tällä hetkellä noin 33 540 nimekettä ja OAPENin kautta reilut 20 200 kirjaa.

Suurimpien OA-kirjapalveluiden lisäksi UEF-Primosta löytyy myös CEEOLin (Central and Eastern European Online Library), JSTORin (Journal Storage) sekä Project Gutenbergin OA-nimekkeet. CEEOL (noin 1 200 nimekettä) ja JSTOR (yli 6 700 kirjaa) keskittyvät pääosin yhteiskuntatieteellisiin ja humanistisiin julkaisuihin. CEEOL on toimintatavaltaan poikkeus muihin UEF-Primosta löytyviin OA-kokoelmiin, sillä se edellyttää käyttäjältä ilmaisen rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun.

Project Gutenberg on vapaaehtoistyöllä toimiva digitointi- ja arkistointiprojekti, jonka kautta löytyy lähinnä teoksia, joiden tekijänoikeudet ovat jo rauenneet. Project Gutenbergin nimekkeet löytyvät UEF-Primosta ainoastaan kansainvälisten artikkelien, e-aineistojen ja kaikki hakuryhmät sisältävistä hauista, kun taas muiden OA-kirjakokoelmien nimekkeet löytyvät parhaiten Kirjaston kokoelmat -, Elektroniset aineistot – ja Kaikki-hauista.

Kustantajien OA-kirjakokoelmat

Eri kustantajien OA-kirjoja yhteen kokoavien palvelujen lisäksi kirjastojärjestelmäämme on aktivoitu myös kustantajien omia avoimesti saatavilla olevia kirjoja sisältäviä kokoelmia.

Humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille keskittyneitä kokoelmia löytyy Bloomsburyltä (257 nimekettä), Brilliltä (636 nimekettä), Cambridge University Pressiltä (169 nimekettä), Tennesseen yliopiston Newfound Pressiltä (48 nimekettä), Open Book Publisherilta (275 nimekettä), Oxford University Pressiltä (178 nimekettä) sekä University of Michigan Pressiltä (270 nimekettä). Mainittakoon, että UEF tukee näistä voittoa tavoittelematonta Open Book Publishersia vuosittaisella jäsenmaksulla. Jäsenyyden myötä UEFilaiset saavat alennuksia painettujen kirjojen tilauksista, mahdollisuuden luoda räätälöityjä painoksia, kirjojen kaikki e-versiot maksutta käyttöönsä ja mahdollisuuden ladata kirjat ilman lahjoituspyyntöjä.

Matematiikan ja erityisesti American Mathematical Societyn historiasta kiinnostuneet löytävät AMS:n OA-kirjakokoelmasta seitsemän teosta aiheesta. Monitieteisempiä kokoelmia löytyy taas MIT Pressiltä (228 nimekettä) ja Wageningen Academic Publisherilta (21 nimekettä). Näiden lisäksi viime aikoina UEF-Primoon on lisätty myös YK:n World Water Development Report -sarja.

OA-nimekkeiden määrä on usein kustantajien verkkosivuilla suurempi kuin UEF-Primossa. Tämä johtuu yleensä siitä, etteivät kaikki uusimmat nimekkeet ole vielä ehtineet päivittyä Primon kautta löytyviin kokoelmiin. Joidenkin palveluiden ja kustantajien kohdalla myös osa vanhemmasta aineistosta voi puuttua kokoelmista.

Erikseen luetteloidut OA-kirjat

Aktivoitujen kokoelmien lisäksi UEF-Primosta löytyy myös tietokantaamme yksittäin luetteloituja avoimesti saatavilla olevia kirjoja. Näistä Helsingin yliopiston Helda Open Booksin, Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteisen avoimen julkaisuarkiston Julkarin sekä Itä-Suomen yliopiston oman julkaisuarkiston eRepon sisällöt on koottu omiksi kokoelmikseen. Julkarin ja Heldan kaikkia nimekkeitä ei UEF-Primosta löydä, mutta varsinkin Heldan nimekkeet pyritään saamaan Primoonkin.

Käy myös katsomassa tämän blogikirjoituksen oheen kasattu näyttely OA-kirjoista UEF-Primossa!

Open Access -lukkologo oranssilla pohjalla.

Have you ever wondered how Open Access books appear to UEF Primo? Or how many OA books can you find there? In this post, we’ll look at the collections behind the OA books in UEF Primo.

How do the OA books appear to UEF Primo?

Most of the OA books found in UEF Primo come from the so-called Community Zone collections of our library systems supplier Ex Libris. The collections include both paid for and openly available collections. There are roughly two types of OA book collections that have been activated into Primo at UEF: publisher-specific collections and collections compiling OA books by various publishers.

In UEF Primo, you can see from which collection each book originated from. The collections behind the title appear as a listing under the heading “Online Access – University of Eastern Finland e-resource”. The book in Figure 1 can therefore be found through the collections of DOAB, JSTOR and OAPEN. The name of each collection also forms a link to the material itself on that service.

Picture of the record view in UEF Primo: cover illustration, links to DOAB, JSTOR and OAPEN.
Figure 1. An OA book’s record view in UEF Primo.

Open Access book services

Most of the OA books found in UEF Primo derive from the two largest multidisciplinary OA book services: DOAB (Directory of Open Access Books) and OAPEN (Open Access Publishing in European Networks). OAPEN acts as a storage platform for OA books, while DOAB brings together OA books stored on different platforms. Almost all books found on OAPEN can also be found in DOAB, but since some differences can be found between these collections, both services have been activated for us. Both services also include most of the titles in publishers’ own OA book collections. At UEF Primo, approximately 33,540 titles can be found through DOAB and a good 20,200 books through OAPEN.

In addition to the largest OA book services, UEF Primo also includes the OA titles of CEEOL (Central and Eastern European Online Library), JSTOR (Journal Storage) and Project Gutenberg. CEEOL (about 1,200 titles) and JSTOR (more than 6,700 books) focus mainly on social sciences and humanities. CEEOL is an exception to other OA collections found in UEF Primo, as it requires the user to register and sign up to the service.

Project Gutenberg is a volunteer digitising and archiving project through which you can find mainly works in the public domain (i.e., the copyrights of the work have ceased). Project Gutenberg titles can only be found at UEF Primo in searches containing international articles, e-resources and all search groups, while the titles of other OA book collections are best found from “Library Catalog”, “All e-resources” and “Everything” search scopes.

Open Access book collections by publishers

In addition to services that bring together OA books from various publishers, you can also find OA titles through publishers’ own OA collections activated in UEF Primo.

Collections focused on humanities and social sciences can be found at Bloomsbury (257 titles), Brill (636 titles), Cambridge University Press (169 titles), University of Tennessee’s Newfound Press (48 titles), Open Book Publishers (275 titles), Oxford University Press (178 titles), and University of Michigan Press (270 titles). It is worth mentioning that UEF supports the non-profit Open Book Publishers with an annual membership fee. With the membership, UEFians receive discounts on purchases for printed books, access to all e-editions for free, and the ability to create customised editions and to download books without donation requests.

Those interested in the history of mathematics, and especially the American Mathematical Society, find seven works on the subject in AMS’s OA book collection. More interdisciplinary collections can be found from MIT Press (228 titles) and Wageningen Academic Publisher (21 titles). In addition to these, the UN World Water Development Report series has also been added to UEF Primo.

The number of OA titles is often higher on publishers’ websites than in UEF Primo. This is usually because all the latest titles have not been updated to the collections in Primo. For some services and publishers, some older material may also be missing from collections.

Separately catalogued OA books

In addition to the activated collections, there are also OA books catalogued separately to UEF Primo. Among these, the contents of the University of Helsinki’s Helda Open Books, the Ministry of Social Affairs and Health Administration’s Julkari, and eRepo, the University of Eastern Finland’s own publication archive, have been compiled into their own collections. You can’t find all the titles of Julkari and Helda in UEF Primo yet, but we aim to get at least all Helda’s books available in UEF Primo.

Also, check out the exhibition of OA books in UEF Primo!

Juho Jussila, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection Services