UEF-Primo – Asiakkaan paras ystävä | UEF Primo – The Customer’s best friend

(Please, scroll down to read in English.)

UEF-Primo on Itä-Suomen yliopiston kirjaston hakupalvelu, joka yhdistää painetun ja sähköisen aineiston käytettäväksi yhdellä haulla. Kirjoja, lehtiä, artikkeleita ja tietokantoja voidaan hakea yhtä aikaa tai erikseen. Monipuoliset fasetit eli rajaukset sekä tarkennetun haun kentät mahdollistavat laajat ja monipuoliset hakumahdollisuudet. Silti UEF-Primon perushakua käytetään eniten (82 % kaikista hauista), koska se tarjoaa helpon ja nopean tavan löytää tietoa monista eri lähteistä yhdellä haulla. Vuosien 2020–2023 kuluessa on perushakua käytetty lähes seitsemän miljoonaa kertaa, kun taas tarkennettua hakua on käytetty vain noin 750 000 kertaa – ero on siis huomattava. Hyvänä kolmosena tulee tietokantahaku, jota on käytetty vuosien mittaan lähes 300 000 kertaa. Tiedonhaun perustaidot voi opetella esimerkiksi UEF-Primon oppaiden avulla. Jos olet kiinnostunut tietyn alan tärkeimmistä tietokannoista, voit tutustua niihin lisää kirjaston tiedonhaun opetustarjonnan ja koulutusten avulla.

Suosituimpien hakujen kärjessä ovat vuodesta toiseen kirjaston tarjoamat tietokannat. Vuosien 2020–2023 ajalla pitää ykkössijaa Edilex (108 229 hakua) ja toisena on Terveysportti (100 063). Seuraavat tulevat selvästi näiden perässä: PubMed (48 544), Scopus (19 909) ja Oppiportti (11 355). Kärkiviisikon jälkeen tulevat ensimmäiset yksittäisiin nimekkeisiin kohdistuvat haut: ihmisen psykologinen kehitys (11 216), valtiosääntöoikeus (9 612) ja hallintomenettelyn perusteet (8 726).

UEF-Primo auttaa myös viitteidenhallinnassa. Tällä hetkellä tarjolla on monta erilaista mahdollisuutta viitetiedon jatkokäsittelyyn. Viitteen voi viedä esimerkiksi suoraan Mendeleyhin tai Exceliin, ottaa talteen RIS-muodossa (Research Information System) tai lähettää omaan sähköpostiin. Lisäksi viitetiedon voi ladata itselleen jollakin yhdeksästä viittaustyylistä, kuten APA (American Psychological Association), Chicago, Harvard tai MLA (Modern Language Association). Viittaustyyleistä ylivoimaisesti suosituin on APA:n 7. painos (60 %:n osuudella kaikista käytetyistä viittaustyyleistä) ja hyvänä kakkosena on APA:n 6. painos (17 %). Kolmantena tulee Harvard (8 %), neljäntenä Chicago/Turabianin 16. painos (8 %) ja viidentenä MLA:n 8. painos (6 %). Osassa artikkeleita UEF-Primo näyttää linkkeinä artikkelin lähdeviitteet tai lähteitä, joissa artikkelia on käytetty viitteenä. UEF-Primo toimii kätevästi myös omana viitekirjastona, mikäli asiakas on kirjautunut sisään. Lisäksi kiinnostavasta materiaalista saa tarvittaessa itselleen pysyvän linkin, jonka avulla kyseisen materiaalin löytää hyvin helposti.

UEF-Primo on kovassa käytössä: vuodesta 2020 alkaen on UEF-Primossa ollut vuosittain noin 2,5 miljoonaa istuntoa, joista noin 15 %:ssa asiakas on ollut sisään kirjautuneena. UEF-Primon käyttäjät ovat pääosin Suomesta (95 %), mutta käyttöä on suhteellisen paljon myös Yhdysvalloista ja EU-maista (erityisesti Saksasta, Ruotsista ja Espanjasta) sekä Aasian maista Kiinasta. Kaikkiaan UEF-Primossa on vuosina 2020–2023 ollut käyntikertoja yhteensä 157 maasta.

UEF-Primoa käytetään pääasiassa tietokoneilla: istunnoista noin 94 % tapahtuu tietokoneella ja ainoastaan vajaat 6 % mobiililaitteella. Erilaisia käyttöjärjestelmiä on puolen tusinaa, joista neljää käytetään tietokoneilla. Näistä Windows on yleisin (72 % sessioista tietokoneella), toisena on Mac (23 %), kolmantena Linux (4 %) ja neljäntenä Chrome OS (< 0,5 %) – lisäksi on jonkin verran tunnistamattomia käyttöjärjestelmiä, joiden käyttöosuus on häviävän pieni. Yleisin selainohjelma on Chrome (55 % istunnoista) kaikilla muilla käyttöjärjestelmillä paitsi Mac, jossa Safari (61 % istunnoista) on selkeä ykkönen. Muita usein käytettyjä selaimia ovat Firefox, Edge ja Opera.

UEF-Primo kehittyy tulevaisuudessa kohti älykkäämpiä toimintoja. On mielenkiintoista nähdä, miten UEF-Primo hyödyntää tekoälyä esimerkiksi personoidussa tiedonhaussa ja käyttökokemuksen parantamisessa. Hakupalvelu tulee uudistumaan muutaman vuoden sisällä – suunnitelmissa on mukana nykyistä enemmän linkitettyä data, tekoälyteknologiaa sekä käyttäjäanalytiikkaa.

UEF-Primoa on käytetty hyvin paljon vuosien 2020–2023 aikana. Vuotuinen käyttö käsittää noin 2,5 miljoonaa sessiota. Kuvassa on vaakadiagrammi, jossa on kaikkien sessioiden määrät vuosittain sekä sessiot sisään kirjautuneena vuosittain.
Vuonna 2020 oli 2632618 sessiota, joista sisään kirjautuneena 370603 sessiota.
Vuonna 2021 oli 2717000 sessiota, joista sisään kirjautuneena 379098 sessiota.
Vuonna 2022 oli 2499196 sessiota, joista sisään kirjautuneena 352793 sessiota.
Vuonna 2023 oli 2291450 sessiota, joista sisään kirjautuneena 350862 sessiota.

UEF Primo has been used very much during 2020–2023. The annual usage includes approximately 2.5 million sessions. The figure shows a horizontal diagram showing the number of all sessions each year and the number of sessions signed in each year.
In 2020, there were 2,632,618 sessions, of which 370,603 sessions were signed in.
In 2021, there were 2,717,000 sessions, of which 379,098 sessions were signed in.
In 2022, there were 2,499,196 sessions, of which 352,793 sessions were signed in.
In 2023, there were 2,291,450 sessions, of which 350,862 sessions were signed in.
UEF-Primo on ahkerassa käytössä vuosittain. | The UEF Primo is in heavy use every year.

UEF Primo is a search service of the University of Eastern Finland Library that allows you to search for both printed and electronic materials in a single search. Books, journals, articles, and databases can be searched simultaneously or separately. Versatile facets, i.e., refining and advanced search fields, enable wide and diverse search possibilities. However, the basic search of UEF Primo is used the most (82% of all searches) because it provides an easy and quick way to find information from many sources in a single search. During 2020–2023, the basic search has been used almost seven million times, while the advanced search has only been used about 750,000 times—the difference is considerable. The third place is held by the database search, which has been used almost 300,000 times over the years. Basic information retrieval skills can be learned, for example, with the help of the library’s UEF Primo guides. If you are interested in the most important databases in a particular field, you can learn more about them through the library’s training on information skills.

Year after year, the databases provided by the library remain at the top of the most popular searches. Between 2020 and 2023, Edilex holds the first place (108,229 searches) and Terveysportti (100,063) comes in second. The following databases are well behind: PubMed (48,544), Scopus (19,909) and Oppiportti (11,355). After the top five come the first searches for individual titles: ihmisen psykologinen kehitys [human psychological development] (11,216), valtiosääntöoikeus [constitutional law] (9,612), and hallintomenettelyn perusteet [the basics of administrative procedure] (8,726).

Reference management is well-supported in UEF Primo. There are currently many possibilities for the further processing of references. For example, you can export the reference directly to Mendeley or Excel, retrieve it in RIS (Research Information System) format, or send it to your own email. In addition, the reference can be downloaded in one of nine citation styles, such as APA (American Psychological Association), Chicago, Harvard, or MLA (Modern Language Association). The 7th edition of the APA (60% of all citation styles used) is by far the most popular of the citation styles and the 6th edition of the APA (17%) is a good runner-up. In third place is Harvard (8%), in fourth place is the 16th edition of Chicago/Turabian (8%), and in fifth place is the 8th edition of the MLA (6%). For some articles, UEF Primo displays the article’s source references as links, and possibly even sources that have used the article as a reference. If the customer is signed in, UEF Primo also works conveniently as its own reference library. In addition, you can get a permanent link to any material you are interested in, which makes it very easy for you to find the material in question.

Our search service is in heavy use: since 2020, UEF Primo has had approximately 2.5 million sessions annually. About 15% of the above sessions have been those in which the client has been signed in. UEF Primo is mainly used from Finland (95%), but there is also a relatively large amount of use from the United States and EU countries (especially Germany, Sweden, and Spain) as well as from China as an Asian country. In 2020–2023, UEF Primo has had visits from a total of 157 countries.

UEF Primo is mainly used on computers: about 94% of sessions take place on a computer and just under 6% on a mobile device. There are half a dozen different operating systems, four of which are used on computers. Windows is the most common (72% of sessions on a computer), second is Mac (23%), third is Linux (4%), and fourth is Chrome OS (< 0.5%). In addition, there are some unidentified operating systems with a negligible share of usage. The most common browser is Chrome (55% of sessions) on all operating systems except Mac, on which Safari (61% of sessions) is clearly number one. Other frequently used browsers are Firefox, Edge, and Opera.

In the future, UEF Primo will evolve towards smarter functionalities. It will be interesting to see how UEF Primo makes use of artificial intelligence in, for example, personalized information retrieval and user experience improvement. The search service will be renewed within a few years—more linked data, artificial intelligence technology and user analytics are included in the plans.

Jukka Kananen, palvelupäällikkö | Head of Services
Marja Kuittinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and Publishing Services

Special thanks to Niko Niskanen for the English proofreading.