UEF-Primo – Asiakkaan paras ystävä | UEF Primo – The Customer’s best friend

(Please, scroll down to read in English.)

UEF-Primo on Itä-Suomen yliopiston kirjaston hakupalvelu, joka yhdistää painetun ja sähköisen aineiston käytettäväksi yhdellä haulla. Kirjoja, lehtiä, artikkeleita ja tietokantoja voidaan hakea yhtä aikaa tai erikseen. Monipuoliset fasetit eli rajaukset sekä tarkennetun haun kentät mahdollistavat laajat ja monipuoliset hakumahdollisuudet. Silti UEF-Primon perushakua käytetään eniten (82 % kaikista hauista), koska se tarjoaa helpon ja nopean tavan löytää tietoa monista eri lähteistä yhdellä haulla. Vuosien 2020–2023 kuluessa on perushakua käytetty lähes seitsemän miljoonaa kertaa, kun taas tarkennettua hakua on käytetty vain noin 750 000 kertaa – ero on siis huomattava. Hyvänä kolmosena tulee tietokantahaku, jota on käytetty vuosien mittaan lähes 300 000 kertaa. Tiedonhaun perustaidot voi opetella esimerkiksi UEF-Primon oppaiden avulla. Jos olet kiinnostunut tietyn alan tärkeimmistä tietokannoista, voit tutustua niihin lisää kirjaston tiedonhaun opetustarjonnan ja koulutusten avulla.

Suosituimpien hakujen kärjessä ovat vuodesta toiseen kirjaston tarjoamat tietokannat. Vuosien 2020–2023 ajalla pitää ykkössijaa Edilex (108 229 hakua) ja toisena on Terveysportti (100 063). Seuraavat tulevat selvästi näiden perässä: PubMed (48 544), Scopus (19 909) ja Oppiportti (11 355). Kärkiviisikon jälkeen tulevat ensimmäiset yksittäisiin nimekkeisiin kohdistuvat haut: ihmisen psykologinen kehitys (11 216), valtiosääntöoikeus (9 612) ja hallintomenettelyn perusteet (8 726).

UEF-Primo auttaa myös viitteidenhallinnassa. Tällä hetkellä tarjolla on monta erilaista mahdollisuutta viitetiedon jatkokäsittelyyn. Viitteen voi viedä esimerkiksi suoraan Mendeleyhin tai Exceliin, ottaa talteen RIS-muodossa (Research Information System) tai lähettää omaan sähköpostiin. Lisäksi viitetiedon voi ladata itselleen jollakin yhdeksästä viittaustyylistä, kuten APA (American Psychological Association), Chicago, Harvard tai MLA (Modern Language Association). Viittaustyyleistä ylivoimaisesti suosituin on APA:n 7. painos (60 %:n osuudella kaikista käytetyistä viittaustyyleistä) ja hyvänä kakkosena on APA:n 6. painos (17 %). Kolmantena tulee Harvard (8 %), neljäntenä Chicago/Turabianin 16. painos (8 %) ja viidentenä MLA:n 8. painos (6 %). Osassa artikkeleita UEF-Primo näyttää linkkeinä artikkelin lähdeviitteet tai lähteitä, joissa artikkelia on käytetty viitteenä. UEF-Primo toimii kätevästi myös omana viitekirjastona, mikäli asiakas on kirjautunut sisään. Lisäksi kiinnostavasta materiaalista saa tarvittaessa itselleen pysyvän linkin, jonka avulla kyseisen materiaalin löytää hyvin helposti.

UEF-Primo on kovassa käytössä: vuodesta 2020 alkaen on UEF-Primossa ollut vuosittain noin 2,5 miljoonaa istuntoa, joista noin 15 %:ssa asiakas on ollut sisään kirjautuneena. UEF-Primon käyttäjät ovat pääosin Suomesta (95 %), mutta käyttöä on suhteellisen paljon myös Yhdysvalloista ja EU-maista (erityisesti Saksasta, Ruotsista ja Espanjasta) sekä Aasian maista Kiinasta. Kaikkiaan UEF-Primossa on vuosina 2020–2023 ollut käyntikertoja yhteensä 157 maasta.

UEF-Primoa käytetään pääasiassa tietokoneilla: istunnoista noin 94 % tapahtuu tietokoneella ja ainoastaan vajaat 6 % mobiililaitteella. Erilaisia käyttöjärjestelmiä on puolen tusinaa, joista neljää käytetään tietokoneilla. Näistä Windows on yleisin (72 % sessioista tietokoneella), toisena on Mac (23 %), kolmantena Linux (4 %) ja neljäntenä Chrome OS (< 0,5 %) – lisäksi on jonkin verran tunnistamattomia käyttöjärjestelmiä, joiden käyttöosuus on häviävän pieni. Yleisin selainohjelma on Chrome (55 % istunnoista) kaikilla muilla käyttöjärjestelmillä paitsi Mac, jossa Safari (61 % istunnoista) on selkeä ykkönen. Muita usein käytettyjä selaimia ovat Firefox, Edge ja Opera.

UEF-Primo kehittyy tulevaisuudessa kohti älykkäämpiä toimintoja. On mielenkiintoista nähdä, miten UEF-Primo hyödyntää tekoälyä esimerkiksi personoidussa tiedonhaussa ja käyttökokemuksen parantamisessa. Hakupalvelu tulee uudistumaan muutaman vuoden sisällä – suunnitelmissa on mukana nykyistä enemmän linkitettyä data, tekoälyteknologiaa sekä käyttäjäanalytiikkaa.

UEF-Primoa on käytetty hyvin paljon vuosien 2020–2023 aikana. Vuotuinen käyttö käsittää noin 2,5 miljoonaa sessiota. Kuvassa on vaakadiagrammi, jossa on kaikkien sessioiden määrät vuosittain sekä sessiot sisään kirjautuneena vuosittain.
Vuonna 2020 oli 2632618 sessiota, joista sisään kirjautuneena 370603 sessiota.
Vuonna 2021 oli 2717000 sessiota, joista sisään kirjautuneena 379098 sessiota.
Vuonna 2022 oli 2499196 sessiota, joista sisään kirjautuneena 352793 sessiota.
Vuonna 2023 oli 2291450 sessiota, joista sisään kirjautuneena 350862 sessiota.

UEF Primo has been used very much during 2020–2023. The annual usage includes approximately 2.5 million sessions. The figure shows a horizontal diagram showing the number of all sessions each year and the number of sessions signed in each year.
In 2020, there were 2,632,618 sessions, of which 370,603 sessions were signed in.
In 2021, there were 2,717,000 sessions, of which 379,098 sessions were signed in.
In 2022, there were 2,499,196 sessions, of which 352,793 sessions were signed in.
In 2023, there were 2,291,450 sessions, of which 350,862 sessions were signed in.
UEF-Primo on ahkerassa käytössä vuosittain. | The UEF Primo is in heavy use every year.

UEF Primo is a search service of the University of Eastern Finland Library that allows you to search for both printed and electronic materials in a single search. Books, journals, articles, and databases can be searched simultaneously or separately. Versatile facets, i.e., refining and advanced search fields, enable wide and diverse search possibilities. However, the basic search of UEF Primo is used the most (82% of all searches) because it provides an easy and quick way to find information from many sources in a single search. During 2020–2023, the basic search has been used almost seven million times, while the advanced search has only been used about 750,000 times—the difference is considerable. The third place is held by the database search, which has been used almost 300,000 times over the years. Basic information retrieval skills can be learned, for example, with the help of the library’s UEF Primo guides. If you are interested in the most important databases in a particular field, you can learn more about them through the library’s training on information skills.

Year after year, the databases provided by the library remain at the top of the most popular searches. Between 2020 and 2023, Edilex holds the first place (108,229 searches) and Terveysportti (100,063) comes in second. The following databases are well behind: PubMed (48,544), Scopus (19,909) and Oppiportti (11,355). After the top five come the first searches for individual titles: ihmisen psykologinen kehitys [human psychological development] (11,216), valtiosääntöoikeus [constitutional law] (9,612), and hallintomenettelyn perusteet [the basics of administrative procedure] (8,726).

Reference management is well-supported in UEF Primo. There are currently many possibilities for the further processing of references. For example, you can export the reference directly to Mendeley or Excel, retrieve it in RIS (Research Information System) format, or send it to your own email. In addition, the reference can be downloaded in one of nine citation styles, such as APA (American Psychological Association), Chicago, Harvard, or MLA (Modern Language Association). The 7th edition of the APA (60% of all citation styles used) is by far the most popular of the citation styles and the 6th edition of the APA (17%) is a good runner-up. In third place is Harvard (8%), in fourth place is the 16th edition of Chicago/Turabian (8%), and in fifth place is the 8th edition of the MLA (6%). For some articles, UEF Primo displays the article’s source references as links, and possibly even sources that have used the article as a reference. If the customer is signed in, UEF Primo also works conveniently as its own reference library. In addition, you can get a permanent link to any material you are interested in, which makes it very easy for you to find the material in question.

Our search service is in heavy use: since 2020, UEF Primo has had approximately 2.5 million sessions annually. About 15% of the above sessions have been those in which the client has been signed in. UEF Primo is mainly used from Finland (95%), but there is also a relatively large amount of use from the United States and EU countries (especially Germany, Sweden, and Spain) as well as from China as an Asian country. In 2020–2023, UEF Primo has had visits from a total of 157 countries.

UEF Primo is mainly used on computers: about 94% of sessions take place on a computer and just under 6% on a mobile device. There are half a dozen different operating systems, four of which are used on computers. Windows is the most common (72% of sessions on a computer), second is Mac (23%), third is Linux (4%), and fourth is Chrome OS (< 0.5%). In addition, there are some unidentified operating systems with a negligible share of usage. The most common browser is Chrome (55% of sessions) on all operating systems except Mac, on which Safari (61% of sessions) is clearly number one. Other frequently used browsers are Firefox, Edge, and Opera.

In the future, UEF Primo will evolve towards smarter functionalities. It will be interesting to see how UEF Primo makes use of artificial intelligence in, for example, personalized information retrieval and user experience improvement. The search service will be renewed within a few years—more linked data, artificial intelligence technology and user analytics are included in the plans.

Jukka Kananen, palvelupäällikkö | Head of Services
Marja Kuittinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and Publishing Services

Special thanks to Niko Niskanen for the English proofreading.

UEF-Primo – vastine palautteeseen | UEF Primo – response to feedback

(Please, scroll down to read in English.)

Itä-Suomen yliopistossa otettiin joulukuussa 2019 käyttöön uusi Alma-kirjastojärjestelmä ja sen asiakaskäyttöliittymä Primo VE. Niillä korvattiin 20 vuotta käytössä ollut Voyager-järjestelmä ja sen käyttöliittymä UEF-Finna. Voit lukea tarkemmin valintaprosessista ja valinnan perusteista kirjoituksesta Miten Alma / Primo VE tuli Itä-Suomen yliopistoon?

Ymmärrettävästi kirjastojärjestelmän vaihdos aiheutti asiakkaillemme harmia. Saadun asiakaspalautteen perusteella olemme koonneet seuraavaan yleisimmin esille nousseita asioita.

Kirjautuminen

 • Koska kirjastojärjestelmä vaihtui, asiakkaiden kirjautumiseen tuli muutoksia. Suurimmalla osalla yliopiston opiskelijoista ja henkilökunnasta kirjautuminen toimii ongelmitta. Yliopiston ulkopuoliset asiakkaat käyttävät kirjautumiseen kirjastokorttia ja itse luotua salasanaa. Kirjautumisohjeet sekä tietoa etäkäytöstä löytyvät UEF-Primon etusivulta.
 • Käyttöliittymän aikakatkaisu on nyt 6 tuntia. Tämän jälkeen käyttämätön istunto katkaistaan. Kannattaa huomata, että yliopiston tietojärjestelmissä on käytössä kertakirjautuminen, mikä tarkoittaa sitä, että jos kirjaudut yhdestä järjestelmästä ulos, kirjaudut samalla ulos kaikista muistakin järjestelmistä mukaan lukien UEF-Primo.

Asiakaskäyttöliittymä ja tiedonhaku

 • Kielen vaihtaminen käy näppärästi valitsemalla haluttu käyttöliittymän kieli Valikko/Menu-painikkeesta UEF-Primon oikeassa yläkulmassa. Oletuskielen voi valita kohdasta Omat tiedot – Henkilökohtaiset tiedot – Käyttöliittymän oletuskieli. Kielivalinta säilyy kirjautumiskerrasta toiseen samana, jos uloskirjautuminen tapahtuu halutulla kielellä.
 • E-gradut löytyvät toistaiseksi UEF-ePublicationsista ja kansallisesta Finnasta.
 • Vanhat UEF-Finnasta poimitut ja tallennetut aineistolinkit eivät enää toimi, joten ne pitää päivittää.
 • UEF-Primo on kehitysvaiheessa, sen ohjetekstien ja toiminnallisuuksien muokkaaminen jatkuu edelleen.
 • Kirjaston kotisivuilta löytyy ohjeita UEF-Primon käyttöön.

Mitä tapahtui lainauksessa?

 • Lainaussäännöissä ei tapahtunut muutoksia. Laina-ajat säilyivät ennallaan. Lainan voi uusia kunnes kokonaislaina-aika (22 viikkoa tai 44 viikoa aineistosta riippuen) on käytetty. Jos kirjaan on varaus, lainan uusiminen ei onnistu. Henkilökunnan lainat uusitaan automaattisesti. Yölainakäytännöt säilyivät entisellään.
 • Hyllystänoutopyyntöjä ei enää tehdä erikseen. Varaukset kohdistuvat sekä hyllyssä että lainassa oleviin kirjoihin. Varattavaa nidettä ei voi valita.
 • Asiakkaat saavat edelleen sähköpostiinsa ilmoitukset erääntyvistä ja myöhässä olevista lainoista ja saapumisilmoituksen varauksesta. Yliopiston antama sähköpostiosoite on ensisijainen sähköpostiosoite yliopiston sisäisessä viestinnässä ja palveluissa – myös kirjastossa.
 • Kun henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteystietoja päivitetään, sähköpostiosoitteeksi muuttuu uef-osoite. Tietoa sähköpostista ja sen uudelleenohjaamisesta henkilökohtaiseen postiin on Kamussa. Yliopiston linjaus Tietotekniikkapalveluiden sivuilla:
  • “Kaikki UEF opiskelijat ja henkilökunta saavat automaattisesti sähköpostin, joka asetetaan UEF tietojärjestelmissä ensisijaiseksi sähköpostiksi. Itä-Suomen yliopiston sähköpostipolitiikan mukaan kaikille opiskelijoille luodaan UEF opiskelijasähköposti ja se asetetaan ensisijaiseksi sähköpostiksi. Henkilökunta ei saa ohjata sähköpostiaan yliopiston ulkopuolisiin osoitteisiin. Asia on ohjeistettu yliopiston sähköpostisäännöissä. Opiskelija voi ohjata sähköpostinsa yliopiston ulkopuoliseen osoitteeseen.”

Asiakaspalaute

Haluamme asiakkailta rakentavaa palautetta voidaksemme onnistua kehitystyössä. Toivomme nimellä annettua palautetta, jotta voimme selvittää ongelmatilanteet entistä paremmin ja kysyä tarvittaessa lisätietoja. Tulossa on asiakkaiden usein kysymiin kysymyksiin perustuva lista usein kysytyistä kysymyksistä.

Palauteosoitteet

The University of Eastern Finland introduced the new Alma library system and the related customer interface Primo VE in December 2019. They replaced the Voyager system that had been in use for 20 years and its user interface UEF Finna. For more information on the selection process and criteria, please refer to the blog post How was Alma/Primo VE selected for the University of Eastern Finland?

Understandably, the change of the library system caused our customers some trouble. Below, we will address some of the most frequently mentioned topics in the feedback we have received.

Logging in

 • The change of library system meant that there were also changes to how customers log in. The majority of the students and staff of the University are able to log in without any problems. External customers log in using their library card and the password that they have created. Instructions for logging in and information on remote use is available on the UEF Primo homepage.
 • The time-out on the user interface is set to six hours. After this time has elapsed, an idle session will expire and you will be logged out. Please note that the University information systems use a single sign-on access control, which means that if you log out of one system, you will be logged out of all other systems as well, including UEF Primo.

Customer interface and information retrieval

 • You can select your preferred language easily by clicking on the Valikko/Menu button on the upper right corner of the UEF Primo interface. You can select your default language at My account – Personal details – Default interface language. Your selected language is retained on your next login if you have used the interface in your preferred language before logging out.
 • At the moment, electronic theses are available at UEF ePublications and the national Finna system.
 • Links to materials in the old UEF Finna system that you may have copied and saved no longer work and they must be updated.
 • UEF Primo is still being developed, and its instructions and functionalities are being processed.
 • For instructions in using UEF Primo, please refer to the library home page.

Were there changes to loans?

 • There were no changes to the rules that apply to loans, and the loan periods remained unchanged. You can renew your loan until you have reached the maximum limit for a loan period (22 weeks or 44 weeks, depending on the type of material). If the book has been reserved, renewing your loan is not possible. Loans are renewed automatically for staff. Overnight loan policies remain unchanged.
 • Separate item requests are no longer needed, and all reservations apply to books that are at the library or on loan. It is not possible to select the item that you wish to reserve.
 • Customers are still notified of their due and overdue loans as well as the availability of their reserved items by email. The email address provided by the University is your primary email address for internal communications at the University, including the library.
 • When the contact information of staff and students are updated, the UEF email address will be set as their email addresses. For information on emails and forwarding your messages to your personal email address, please refer to Kamu. The University policy is described on the IT services website:
  • “Every student and staff of UEF gets an email address automatically, that is set as the primary email address. By the UEF email policy every student will have a UEF student email that is set as the primary email. Staff is not allowed to forward emails to external addresses, more information can be found in the University’s email policy. A student can forward their emails to an external address.”

Customer feedback

We welcome constructive feedback from our customers to help us succeed in the development work. We hope that you leave your contact information in connection with your feedback to enable us to solve any issues more effectively and to contact you for more information, if necessary. We are working on a list of frequently asked questions based on the questions we receive.

Contact details for feedback

 

Marja Kuittinen
tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Harri Kalinen
tietoasiantuntija | information specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services
Aino Taskinen
tietoasiantuntija | information specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services
Jukka Kananen
palvelupäällikkö | head of services
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services

Miten Alma / Primo VE tuli Itä-Suomen yliopistoon? | How was Alma/Primo VE selected for the University of Eastern Finland?

(Please, scroll down to read in English.)

Itä-Suomen yliopistossa otettiin 23.12.2019 käyttöön uusi Alma-kirjastojärjestelmä ja sen asiakaskäyttöliittymä Primo VE.

Jo muutaman vuoden on ollut tiedossa, että vanhaa 20 vuotta käytössä ollutta Voyager-kirjastojärjestelmää ei enää kehitetä. Suomen korkeakoulukirjastot ovat olleet tietoisia tilanteesta, mutta jo vuonna 2014 päätettiin lopettaa kansallinen UJK-hanke uuden kirjastojärjestelmän hankkimiseksi. Myös pitkä yhteistyö kirjastojen välillä Linnea2-konsortion muodossa päättyi.

Kansalliskirjaston vetämä työryhmä kartoitti markkinoilla olevat kirjastojärjestelmät vuonna 2017. Kävi selväksi, että korkeakoulukirjastoilla oli keskenään hyvin erilaisia järjestelmään kohdistuvia odotuksia ja tarpeita. Osa kirjastoista halusi hankkia valmiin SaaS (Sofware as a Service) -järjestelmän, jossa lisääntyvien e-aineistojen hallinnointi helpottuisi. Kirjaston hankkima kaikentyyppinen aineisto päästään hallinnoimaan samalla järjestelmällä. Toiset taas halusivat omiin tarpeisiinsa rakennettavan avoimen lähdekoodin järjestelmän. Syntyi kaksi ryhmittymää: kaupallisen SaaS-mallin kilpailuttava ryhmä sekä avoimen lähdekoodin KOHA-järjestelmän käyttöön ottava ryhmä. Jo tässä vaiheessa oli tiedossa, että kahteen eri järjestelmään jakautuminen aiheuttaisi tiettyjen tutuksi tulleiden asiakaspalveluiden lakkauttamisen.

Itä-Suomen yliopisto on ollut mukana Lumikko-hankintakonsortiossa, jossa valtuutettiin Turun yliopisto kilpailuttamaan kirjastojärjestelmän hankinta sopijapuolten puolesta. Kilpailutus toteutettiin syksyllä 2018 kaikkiaan 27 korkeakoulun ja muun organisaation puolesta. Määräaikaan mennessä tarjouskilpailuun jätettiin kaksi tarjousta, joista vain Ex Libris -yhtiön Alma täytti kirjastojärjestelmälle määritellyt ehdottomat vaatimukset.

Lisäksi Itä-Suomen yliopiston kirjastossa valittiin käyttöliittymäksi samalta toimittajalta Primo VE, koska haluttiin saada käyttöön SaaS-mallin mukaiset integroidut palvelut. Samalla päästiin eroon ratkaisusta, jossa kirjastojärjestelmällä ja sen asiakaskäyttöliittymällä olisivat olleet eri toimittajat, Ex Libris ja Kansalliskirjasto/CSC. Myös kaikki kirjaston aineistot haluttiin näkyvän samassa hakutuloksessa.

Lumikko-projektin käyttöönotto on jaettu kahteen osaan, jossa Itä-Suomen yliopisto on mukana ensimmäisessä käyttöönottoaallossa yhdessä Turun ja Tampereen yliopistojen ja Åbo Akademin sekä Karelian, Satakunnan, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa. Kirjastot eivät voineet valita käyttöönoton aikataulua, vaan se tuli järjestelmätoimittajalta annettuna.

Toisessa aallossa ovat mukana Helsingin, Lapin ja Oulun yliopistot, Taideyliopisto, LUT-yliopisto, Savonian, Jyväskylän, Kajaanin ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Eduskunnan kirjasto. Toinen aalto ottaa Alman käyttöön kesällä 2020.

Kaiken kaikkiaan Alma on kansainvälisesti käytössä yli tuhannessa eri kirjastossa. Kirjasto ja asiakkaat saavat käyttöönsä nykyaikaisen työkalun, joka mahdollistaa rajapintojensa kautta palveluiden kehittämisen jatkossakin. Järjestelmänvaihto oli työläs ja vaativa projekti. Aikaa taustatyöhön ja kouluttautumiseen käyttöönoton aikana varsinaisen työn ohessa oli vain puoli vuotta. Kaikkea ei saatu valmiiksi tuotantoon siirtymiseen mennessä 23.12.2020, vaan rakentaminen, toimintojen säätäminen ja ohjeiden laatiminen jatkuu toistaiseksi. Lisäksi Almaa päivitetään säännöllisesti kuukausittain, yhteistyössä kaikkien Alma-kirjastojen kanssa maailmanlaajuisesti.

The University of Eastern Finland introduced its new Alma library system and the related customer interface Primo VE on 23 December 2019.

For a few years already, we were aware of the fact that the old Voyager library system that we had used for the past 20 years was no longer being developed. The university libraries in Finland were aware of the situation, but the national UJK project to procure a new library system was terminated already in 2014. The long-term collaboration between libraries under the Linnea2 consortium has also ended.

A working group coordinated by the National Library of Finland mapped the library systems available in the market in 2017. It became obvious that different university libraries had very different needs and expectations regarding the system. Some of the libraries wanted to purchase a complete SaaS (Software as a Service) system that makes it easier to manage the increasing amounts of electronic materials. It would make it possible to manage all kinds of materials in the library in a single system. Others wanted a system based on open source code that they could build according to their own needs. As a result, two groups were formed: one that invited tenders for commercial SaaS systems and another that would implement an open-source KOHA system. It was already clear at this point that the implementation of two separate systems would lead to the termination of some of the services that customers were accustomed with.

The University of Eastern Finland participated in the Lumikko procurement consortium that authorised the University of Turku to invite library system providers to tender on behalf of the parties. The invitation to tender was sent in autumn 2018 on behalf of a total of 27 universities and other organisations. Two tenders were submitted by the deadline, and only the Alma system offered by Ex Libris fulfilled the non-negotiable requirements set for the library system.

Additionally, the University of Eastern Finland wanted to benefit from services integrated according to the SaaS model, and selected the Primo VE user interface provided by the same company. Thanks to this decision, we did not need a library system from one provider, Ex Libris, and its customer interface from another, the National Library of Finland/CSC. We also wanted to have all the materials in the library available in the same search results.

The Lumikko project is rolled out in two phases. The University of Eastern Finland is in the first phase, together with the Universities of Turku and Tampere, Åbo Akademi University, and the Karelia, Satakunta, Seinäjoki and Turku Universities of Applied Sciences. The libraries did not have a say in the roll-out schedule that was set by the system provider.

In the second phase, the system is rolled out at the Universities of Helsinki, Lapland and Oulu, the University of the Arts Helsinki, LUT University, the Savonia, Jyväskylä, Kajaani and Oulu Universities of Applied Sciences, and the Library of Parliament. The second phase of the roll-out will take place in summer 2020.

All in all, over a thousand libraries worldwide use the Alma system. It will provide the library and its customers with a modern tool with interfaces that make it possible to further develop the services. The change of system was a laborious and challenging task. We only had six months for the background work and training during implementation, in addition to our regular tasks. We were unable to complete the project by the roll-out on 23 December 2019. Therefore, the system is still being constructed, functionalities are being fine-tuned and instructions are being drafted. Additionally, Alma is updated regularly on a monthly basis in collaboration with all Alma libraries worldwide.

Marja Kuittinen
tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Harri Kalinen
tietoasiantuntija | information specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services
Aino Taskinen
tietoasiantuntija | information specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services
Jukka Kananen
palvelupäällikkö | head of services
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services