UEF-Primo – Asiakkaan paras ystävä | UEF Primo – The Customer’s best friend

(Please, scroll down to read in English.)

UEF-Primo on Itä-Suomen yliopiston kirjaston hakupalvelu, joka yhdistää painetun ja sähköisen aineiston käytettäväksi yhdellä haulla. Kirjoja, lehtiä, artikkeleita ja tietokantoja voidaan hakea yhtä aikaa tai erikseen. Monipuoliset fasetit eli rajaukset sekä tarkennetun haun kentät mahdollistavat laajat ja monipuoliset hakumahdollisuudet. Silti UEF-Primon perushakua käytetään eniten (82 % kaikista hauista), koska se tarjoaa helpon ja nopean tavan löytää tietoa monista eri lähteistä yhdellä haulla. Vuosien 2020–2023 kuluessa on perushakua käytetty lähes seitsemän miljoonaa kertaa, kun taas tarkennettua hakua on käytetty vain noin 750 000 kertaa – ero on siis huomattava. Hyvänä kolmosena tulee tietokantahaku, jota on käytetty vuosien mittaan lähes 300 000 kertaa. Tiedonhaun perustaidot voi opetella esimerkiksi UEF-Primon oppaiden avulla. Jos olet kiinnostunut tietyn alan tärkeimmistä tietokannoista, voit tutustua niihin lisää kirjaston tiedonhaun opetustarjonnan ja koulutusten avulla.

Suosituimpien hakujen kärjessä ovat vuodesta toiseen kirjaston tarjoamat tietokannat. Vuosien 2020–2023 ajalla pitää ykkössijaa Edilex (108 229 hakua) ja toisena on Terveysportti (100 063). Seuraavat tulevat selvästi näiden perässä: PubMed (48 544), Scopus (19 909) ja Oppiportti (11 355). Kärkiviisikon jälkeen tulevat ensimmäiset yksittäisiin nimekkeisiin kohdistuvat haut: ihmisen psykologinen kehitys (11 216), valtiosääntöoikeus (9 612) ja hallintomenettelyn perusteet (8 726).

UEF-Primo auttaa myös viitteidenhallinnassa. Tällä hetkellä tarjolla on monta erilaista mahdollisuutta viitetiedon jatkokäsittelyyn. Viitteen voi viedä esimerkiksi suoraan Mendeleyhin tai Exceliin, ottaa talteen RIS-muodossa (Research Information System) tai lähettää omaan sähköpostiin. Lisäksi viitetiedon voi ladata itselleen jollakin yhdeksästä viittaustyylistä, kuten APA (American Psychological Association), Chicago, Harvard tai MLA (Modern Language Association). Viittaustyyleistä ylivoimaisesti suosituin on APA:n 7. painos (60 %:n osuudella kaikista käytetyistä viittaustyyleistä) ja hyvänä kakkosena on APA:n 6. painos (17 %). Kolmantena tulee Harvard (8 %), neljäntenä Chicago/Turabianin 16. painos (8 %) ja viidentenä MLA:n 8. painos (6 %). Osassa artikkeleita UEF-Primo näyttää linkkeinä artikkelin lähdeviitteet tai lähteitä, joissa artikkelia on käytetty viitteenä. UEF-Primo toimii kätevästi myös omana viitekirjastona, mikäli asiakas on kirjautunut sisään. Lisäksi kiinnostavasta materiaalista saa tarvittaessa itselleen pysyvän linkin, jonka avulla kyseisen materiaalin löytää hyvin helposti.

UEF-Primo on kovassa käytössä: vuodesta 2020 alkaen on UEF-Primossa ollut vuosittain noin 2,5 miljoonaa istuntoa, joista noin 15 %:ssa asiakas on ollut sisään kirjautuneena. UEF-Primon käyttäjät ovat pääosin Suomesta (95 %), mutta käyttöä on suhteellisen paljon myös Yhdysvalloista ja EU-maista (erityisesti Saksasta, Ruotsista ja Espanjasta) sekä Aasian maista Kiinasta. Kaikkiaan UEF-Primossa on vuosina 2020–2023 ollut käyntikertoja yhteensä 157 maasta.

UEF-Primoa käytetään pääasiassa tietokoneilla: istunnoista noin 94 % tapahtuu tietokoneella ja ainoastaan vajaat 6 % mobiililaitteella. Erilaisia käyttöjärjestelmiä on puolen tusinaa, joista neljää käytetään tietokoneilla. Näistä Windows on yleisin (72 % sessioista tietokoneella), toisena on Mac (23 %), kolmantena Linux (4 %) ja neljäntenä Chrome OS (< 0,5 %) – lisäksi on jonkin verran tunnistamattomia käyttöjärjestelmiä, joiden käyttöosuus on häviävän pieni. Yleisin selainohjelma on Chrome (55 % istunnoista) kaikilla muilla käyttöjärjestelmillä paitsi Mac, jossa Safari (61 % istunnoista) on selkeä ykkönen. Muita usein käytettyjä selaimia ovat Firefox, Edge ja Opera.

UEF-Primo kehittyy tulevaisuudessa kohti älykkäämpiä toimintoja. On mielenkiintoista nähdä, miten UEF-Primo hyödyntää tekoälyä esimerkiksi personoidussa tiedonhaussa ja käyttökokemuksen parantamisessa. Hakupalvelu tulee uudistumaan muutaman vuoden sisällä – suunnitelmissa on mukana nykyistä enemmän linkitettyä data, tekoälyteknologiaa sekä käyttäjäanalytiikkaa.

UEF-Primoa on käytetty hyvin paljon vuosien 2020–2023 aikana. Vuotuinen käyttö käsittää noin 2,5 miljoonaa sessiota. Kuvassa on vaakadiagrammi, jossa on kaikkien sessioiden määrät vuosittain sekä sessiot sisään kirjautuneena vuosittain.
Vuonna 2020 oli 2632618 sessiota, joista sisään kirjautuneena 370603 sessiota.
Vuonna 2021 oli 2717000 sessiota, joista sisään kirjautuneena 379098 sessiota.
Vuonna 2022 oli 2499196 sessiota, joista sisään kirjautuneena 352793 sessiota.
Vuonna 2023 oli 2291450 sessiota, joista sisään kirjautuneena 350862 sessiota.

UEF Primo has been used very much during 2020–2023. The annual usage includes approximately 2.5 million sessions. The figure shows a horizontal diagram showing the number of all sessions each year and the number of sessions signed in each year.
In 2020, there were 2,632,618 sessions, of which 370,603 sessions were signed in.
In 2021, there were 2,717,000 sessions, of which 379,098 sessions were signed in.
In 2022, there were 2,499,196 sessions, of which 352,793 sessions were signed in.
In 2023, there were 2,291,450 sessions, of which 350,862 sessions were signed in.
UEF-Primo on ahkerassa käytössä vuosittain. | The UEF Primo is in heavy use every year.

UEF Primo is a search service of the University of Eastern Finland Library that allows you to search for both printed and electronic materials in a single search. Books, journals, articles, and databases can be searched simultaneously or separately. Versatile facets, i.e., refining and advanced search fields, enable wide and diverse search possibilities. However, the basic search of UEF Primo is used the most (82% of all searches) because it provides an easy and quick way to find information from many sources in a single search. During 2020–2023, the basic search has been used almost seven million times, while the advanced search has only been used about 750,000 times—the difference is considerable. The third place is held by the database search, which has been used almost 300,000 times over the years. Basic information retrieval skills can be learned, for example, with the help of the library’s UEF Primo guides. If you are interested in the most important databases in a particular field, you can learn more about them through the library’s training on information skills.

Year after year, the databases provided by the library remain at the top of the most popular searches. Between 2020 and 2023, Edilex holds the first place (108,229 searches) and Terveysportti (100,063) comes in second. The following databases are well behind: PubMed (48,544), Scopus (19,909) and Oppiportti (11,355). After the top five come the first searches for individual titles: ihmisen psykologinen kehitys [human psychological development] (11,216), valtiosääntöoikeus [constitutional law] (9,612), and hallintomenettelyn perusteet [the basics of administrative procedure] (8,726).

Reference management is well-supported in UEF Primo. There are currently many possibilities for the further processing of references. For example, you can export the reference directly to Mendeley or Excel, retrieve it in RIS (Research Information System) format, or send it to your own email. In addition, the reference can be downloaded in one of nine citation styles, such as APA (American Psychological Association), Chicago, Harvard, or MLA (Modern Language Association). The 7th edition of the APA (60% of all citation styles used) is by far the most popular of the citation styles and the 6th edition of the APA (17%) is a good runner-up. In third place is Harvard (8%), in fourth place is the 16th edition of Chicago/Turabian (8%), and in fifth place is the 8th edition of the MLA (6%). For some articles, UEF Primo displays the article’s source references as links, and possibly even sources that have used the article as a reference. If the customer is signed in, UEF Primo also works conveniently as its own reference library. In addition, you can get a permanent link to any material you are interested in, which makes it very easy for you to find the material in question.

Our search service is in heavy use: since 2020, UEF Primo has had approximately 2.5 million sessions annually. About 15% of the above sessions have been those in which the client has been signed in. UEF Primo is mainly used from Finland (95%), but there is also a relatively large amount of use from the United States and EU countries (especially Germany, Sweden, and Spain) as well as from China as an Asian country. In 2020–2023, UEF Primo has had visits from a total of 157 countries.

UEF Primo is mainly used on computers: about 94% of sessions take place on a computer and just under 6% on a mobile device. There are half a dozen different operating systems, four of which are used on computers. Windows is the most common (72% of sessions on a computer), second is Mac (23%), third is Linux (4%), and fourth is Chrome OS (< 0.5%). In addition, there are some unidentified operating systems with a negligible share of usage. The most common browser is Chrome (55% of sessions) on all operating systems except Mac, on which Safari (61% of sessions) is clearly number one. Other frequently used browsers are Firefox, Edge, and Opera.

In the future, UEF Primo will evolve towards smarter functionalities. It will be interesting to see how UEF Primo makes use of artificial intelligence in, for example, personalized information retrieval and user experience improvement. The search service will be renewed within a few years—more linked data, artificial intelligence technology and user analytics are included in the plans.

Jukka Kananen, palvelupäällikkö | Head of Services
Marja Kuittinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and Publishing Services

Special thanks to Niko Niskanen for the English proofreading.

Lainatuimmat kirjat 2021 | The most borrowed books 2021

Seuraavassa Itä-Suomen yliopiston käytetyimmät nimekkeet muutamasta keskeisestä e-kirjapalvelusta sekä lainatuimmat painetut kirjat vuonna 2021.

Huomaa että painettujen ja e-kirjojen käyttöluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään, eivät myöskään eri e-kirjapalvelujen käyttöluvut.

Vasemmalta oikealle: Nimeke / Julkaisuvuosi / Lataukset ja verkkokatselut taikka lainauskerrat.

Here are the lists of the most used titles on a couple of major ebook platforms, as well as the most borrowed printed books in the University of Eastern Finland in 2021.

Please note that the usage data of printed and ebooks is not directly comparable, nor is it comparable between different ebook platforms.

From left to right: Title / Publishing year / Downloads and online views, or loans.

Ebook Central

1. Religions in the Modern World (3. edition) (2016) 1167
2. Adolescence and Emerging Adulthood (5. edition) (2013) 1120
3. Assessment in Social Work (4. edition) (2015) 1098
4. Exploring Strategy (11. edition) (2016) 933
5. Social Work and Social Development (2010) 866
6. Adult Education and Lifelong Learning (4. edition) (2010) 815
7. Engaging Troubling Students (2005) 813
8. Disability Studies: Educating for Inclusion (2015) 796
9. An Introduction to Contemporary Work Psychology (2014) 787
10. International Business: The New Realities (4. edition) (2016) 721

EBSCO eBooks

1. Introduction to Personality and Intelligence (2007) 2898
2. Health Psychology: A Textbook (5. edition) (2012) 1865
3. The Oxford Handbook of Clinical Psychology: Updated Edition (2014) 1411
4. Computer Science: An Overview, Global Edition (12. edition) (2015) 1333
5. Occupational Psychology (2013) 730
6. Introduction to Addictive Behaviors (4. edition) (2013) 726
7. Essentials of Human Nutrition (4. edition) (2012) 557
8. Quantum Leadership: Creating Sustainable Value in Health Care (5. edition) (2018) 535
9. Aulton’s Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines (5. edition) (2018) 504
10. Implementing the Evidence-Based Practice (EBP) Competencies in Healthcare (2016) 469

Ellibs

1. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (uudistettu laitos) (2018) 1606
2. Ihmisen psykologinen kehitys (5., uudistettu painos) (2014) 1324
3. Laadullinen tutkimus 2.0 (4., uudistettu painos) (2011) 1245
4. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena (2017) 1166
5. Sosiaali- ja terveysjohtaminen (3., uudistettu painos) (2017) 1138
6. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät (2020) 1100
7. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 (5., uudistettu ja täydennetty painos) (2018) 838
8. Positiivisen psykologian voima (2014) 835
9. Johdatus sosiaalipsykologiaan (11., uudistettu painos) (2020) 833
10. Henkilöstöjohtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (2021) 717

Verkkokirjahylly

1. Sopimusoikeuden perusteet (8., uudistettu painos) (2018) 72621
2. Rikosoikeuden yleinen osa: vastuuoppi (3., uudistettu painos) (2019) 67365
3. Lapsioikeuden perusteet (2018) 67009
4. Perhevarallisuusoikeus (3., uudistettu painos) (2018) 56699
5. Kauppalain pääkohdat (5., uudistettu painos) (2006) 54032
6. Prosessioikeuden oppikirja (2., uudistettu painos) (2019) 40810
7. Tuomion perusteleminen (2010) 40268
8. Vuokraoikeus – yleiset periaatteet ja erityissääntely (2006) 40238
9. Sosiaalioikeus (5., uudistettu painos) (2016) 38659
10. Hallintomenettelyn perusteet (10., uudistettu painos) (2018) 36998

Painetut kirjat / Printed books

1. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (uudistettu laitos) (2018) 242
2. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (uudistettu laitos) (2009) 223
3. Ihmisen psykologinen kehitys (uudistettu painos) (2014) 187
4. Tutkimuksen voimasanat (2013) 179
5. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (2004) 122
6. Johdatus laadulliseen tutkimukseen (1998) 108
7. Lapset kieltä käyttämässä (2011) 102
8. Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä (2004) 100
9. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 (uudistettu ja täydennetty painos) (2018) 92
10. Kasvatuspsykologia (uudistettu painos) (2016) 91
10. Valtiosääntöoikeus (2012) 91

Mikko Meriläinen
Tietoasiantuntija | Information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Kirjaston toiminta vuoden 2020 tilastojen perusteella | Library activities based on year 2020 statistics

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Kansalliset, tieteellisten kirjastojen toimintaa kuvaavat tilastot ovat valmistuneet alkuvuodesta ja luettavissa perinteiseen tapaan Tieteellisten kirjastojen yhteistilastosta. Vuosi 2020 oli niidenkin perusteella täysin poikkeuksellinen kirjaston historiassa. Itä-Suomen yliopiston kirjasto teki valtavan digiloikan, joka johtui koronan aiheuttamista toimipisteiden sulkemisista keväällä 2020. Sulkemiset vaikuttivat merkittävästi myös muiden, erityisesti kirjastotiloihin sijoittuvien palveluiden käyttöön, mikä kannattaa ottaa huomioon vertailtaessa vuoden 2020 tilastoja muihin vuosiin.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden määrä hyppäsi vuonna 2020 vuoden 2019 noin 15 000:sta reiluun kahteenkymmeneentuhanteen. Tämä johtui siitä, että korkeakoulut tarjosivat kaikille avoimia maksuttomia korkeakouluopintoja ja siitä, että niin sanottu kolmas väylä korkeakoulututkintoon voimistui keskustelussa yliopisto-opintoihin pyrkimisestä.

Kirjaston kokoelmat kasvoivat. Painettujen kirjojen lukumäärä (noin 630 000) pieneni hieman, johtuen muun muassa kirjaston remonttien yhteydessä tehdyistä poistoista, mutta digitaalisten kirjojen nimekemäärä lisääntyi noin sadallatuhannella kappaleella, ja on nyt lähes 700 000 nimekettä. Tämä oli myös vastaus alkuvuoden kirjastojen sulkemiselle ja opintojen ja tutkimuksen siirtymiselle verkkoon. Kausijulkaisujen nimekemäärä on pysynyt vakaana noin 40 000 nimekkeessä.

Painettujen aineistojen lainamäärä ja aktiivisten lainaajien määrä putosi selvästi, johtuen kirjastotilojen sulkemisesta – koronan ja remonttien vuoksi – vuoden 2020 aikana. Lainojen määrä oli vuonna 2019 lähes tasan 130 000 ja uusintojen määrä 330 000. Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat noin 100 000 ja 204 000 eli selvästi pienemmät.

Käytön määrä ja sen kasvu oli suurinta digitaalisissa aineistoissa. Hakuteostietokantoihin tehtiin noin 2,1 miljoonaa hakua (melkein neljänneksen enemmän kuin edellisenä vuonna), sanakirjatietokantoihin melkein kolme miljoonaa hakua ja e-lehtiin noin 1,1 miljoonaa hakua (noin satatuhatta enemmän kuin edellisenä vuonna). E-kirjojen käyttö nousi vuoden 2019 2,2 miljoonasta vuoden 2020 2,9 miljoonaan. E-kirjojen kohdalla tapahtui siis selkeä käytön määrän hyppäys. On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko tämä trendi vai oliko koronavuosi poikkeus.

Koronasulku puolitti kirjastotoimipisteiden aukiolopäivät noin tuhannesta viiteensataan. Kirjastokäynnit romahtivat, kuten oli oletettua, normaalista noin puolesta miljoonasta noin kahteensataantuhanteen. Se on yllättävän suuri luku ottaen huomioon koronarajoitukset ja remontit. Koronavuoden yksi opetus onkin kirjastotilojen tärkeys erityisesti opiskelijoillemme.

Kirjaston antaman opetuksen osallistujamäärä kasvoi selvästi edellisestä vuodesta, johtuen siitä, että verkko-opetus tuli keskeiseksi muodoksi kohdata opiskelijat poikkeusaikana.

Kirjaston toimintakulut nousivat hieman viime vuonna ja kaiken kaikkiaan ne olivat noin 8,1 miljoonaa euroa. Tästä kului kirjastoaineistoihin 3,5 miljoonaa euroa, josta suurin osa digitaalisiin aineistoihin (3,4 miljoonaa euroa). Henkilöstökulut pienenivät hieman ja olivat noin 3 miljoonaa euroa ja tilakulut pysyivät 1,3 miljoonassa eurossa. Kulujen kasvun perusteena oli siis digitaalisten aineistojen kustannusten nousu.

Verrattaessa samankokoisia suomalaisia yliopistokirjastoja voidaan todeta, että UEFin kirjasto on tehokas ja taloudellinen toiminnassaan. Merkittävä osa budjetista käytetään kirjastoaineistoihin, minkä lisäksi olemme pystyneet pitämään vuokrakulumme alhaisina verrattuna muihin. Aineistojamme myös käytetään runsaasti. Kirjastomme panostaa myös henkilökuntansa kouluttamiseen, ja on tehokas opiskelijoiden kouluttaja laskettaessa suoritettuja opintopisteitä ja verkkokurssien osallistujia.


Katso infograafit, joissa verrataan kirjaston toimintaa vuosina 2019 ja 2020. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
See the infographs that compare the library’s activities in the years 2019 and 2020. (Link opens in a new tab.)


The national statistics describing the activities of scientific libraries have been completed since the beginning of the year and can be accessed from the joint Research library statistics database. Based on them, the year of 2020 was exceptional in the history of the library. The library of the University of Eastern Finland also made a huge digital leap due to the closure of premises caused by the covid-19 pandemic in the spring of 2020. The closures also had a significant impact on the use of other services, especially in libraries, which should be taken into account when comparing the year 2020 statistics with other years.

The number of open university students jumped in 2020 from about 15,000 in 2019 to just over twenty thousand. This was due to the fact that higher education institutions opened up open university studies for free use and, in addition, the fact that the so-called third pathway to higher education was strengthened in the debate on pursuing university studies.

The library’s collections have also grown. The number of printed books (approximately 630,000) decreased slightly due in part to depreciation made in connection with library renovations.

The number of titles in digital books increased by about one hundred thousand copies and is now about 700,000 titles. This was also a response to the closure of libraries in the early part of the year and the increase in online studies and research. The number of titles in periodicals has remained stable at about 40,000 titles.

The number of loans to printed materials and the number of active borrowers fell sharply, due to the closure of library premises – corona and renovations related – during 2020. The number of loans in the 2019 was almost exactly 130,000 and the number of renewals was 330,000. In 2020, the corresponding figures were about 100,000 and 204,000. The corona closures halved the opening days of library offices from about one thousand to five hundred.

The amount of use and its growth was a major one in digital materials. About 2.1 million searches were made in reference databases (almost a quarter more than in the previous year), almost three million searches in dictionary databases and about 1.1 million in e-journals (about one hundred thousand more than in the previous year). The use of e-books jumped from 2.2 million in 2019 to 2.9 million in 2020. Thus, for e-books, there was a clear jump in usage, and it will be interesting to see if this trend continues or whether the corona year was an exception.

Library visits collapsed, from about half a million to about two hundred thousand, which still is, a surprisingly large number given the corona restrictions and renovations: one lesson of the corona year was the importance of library premises especially for our students. The number of participants in the teaching provided by the library clearly increased from the previous year, since online teaching became a key form of encountering users, especially during the corona lock-down.

The library’s operating expenses increased slightly last year and totalled approximately EUR 8.1 million. Of this, EUR 3.5 million was spent on library materials, most of which on digital materials (EUR 3.4 million). Personnel expenses decreased slightly to approximately EUR 3 million and space expenses remained at EUR 1.3 million. The increase in the cost of digital materials was therefore the reason for the increase in costs.

Comparing Finnish university libraries of the same size, it can be stated that the UEF library is efficient and economical in its operations. A significant portion of the budget is spent on library materials, in addition to which we have been able to keep our rental costs low in comparison with others. Our library collections are also used extensively. Our library also invests in the training of its staff and is an effective student educator in calculating credits completed and participants in online courses.

Jarmo Saarti, kirjaston johtaja | Library Director

 

Linkitetyt infograafit | Linked infographs:
Marja Kuittinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services