Kiitos UEF:n kirjaston lukuvuoden 2022–2023 opintojaksojen opiskelijapalautteista! | Thank You for the Student Feedback on the UEF Library’s Courses for the Academic Year 2022-2023!

Opintojaksoja ja lyhytkursseja

Lukuvuonna 2022–2023 Itä-Suomen yliopiston kirjasto tuotti Itä-Suomen yliopiston opetustarjontaan 38 opintopisteytettyä opintojaksoa. Tiedonhaun ja -hallinnan opetusta toteutettiin 27 suomenkieliselle kandidaatintutkinto-ohjelmille ja 7 englanninkieliselle kandidaatin- tai maisteriohjelmalle. Tiedonhaun opintojaksot toteutetaan pääosin erillisinä yhden opintopisteen opintojaksoina tieteenaloittain. Lääketieteen opinnoissa ja toksikologian maisteriopinnoissa tiedonhaku on integroitu osaksi laajempia viestinnän ja akateemisten opiskelutaitojen opintojaksoja Lääketieteellinen tieto ja viestintä (3 op) ja Academic Study Skills in Toxicology (5 op).

Kaikkien suomenkielisten maisteriohjelmien opiskelijoille oli tarjolla vapaasti valittavana opintojaksona Syventävät informaatiotaidot -opintojakso, joka auttaa erityisesti gradun tiedonhaun ja -hallinnan kysymyksissä. Lukuvuodesta 2023–2024 alkaen vastaava opintojakso löytyy opinto-oppaasta nimellä Tutkielmantekijän informaatiotaidot. Tohtorikoulun opetustarjontaan kirjasto tuottaa opintojaksot tutkimuksen tiedonhausta ja -hallinnasta, tutkimusaineistonhallinnasta ja avoimesta tieteestä.

Opintopisteytettyjen opintojaksojen lisäksi kirjasto tarjoaa tiedonhaun ja -hallinnan sekä tutkimuksen tuen lyhytkursseja UEFin opiskelijoille ja UEFin ja KYSin henkilöstölle. Lukuvuonna 2022–2023 suosittuja olivat mm. Zotero-viitteidenhallintaohjelman ja aineistonhallintasuunnitelmien (DMP) lyhytkurssit. Kirjaston opetusta toteutetaan etä-, lähi- ja hybridiopetuksena ja opintojaksoja toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena.

Lukuvuoden 2022-2023 opintojaksopalautetta

Kirjaston lukuvuoden 2022–2023 opintojaksojen opiskelijapalautteissa erinomaisina pidettiin opintojaksojen tehtäviä ja oppimateriaaleja, joita kiitettiin hyviksi, hyödyllisiksi, selkeiksi ja innostaviksi. Muistathan, että kirjaston tuottamat oppimateriaalit ovat avoimesti saatavissa kaikille tiedonhakijoille myös opintojaksojen ulkopuolella. Kiitosta saivat myös tiedonhaun käytännön harjoitukset, tehtävien liittyminen omaan tutkimusaiheeseen, opintojaksojen viestintä ja vuorovaikutus, opettajan antama palaute sekä mahdollisuus suorittaa opintojakso itsenäisesti ja joustavasti omassa aikataulussa. Opintojaksoja kokonaisuudessaan kiitettiin hyvin jäsennellyiksi, kattaviksi ja hyödyllisiksi.

Kandidaattiopiskelijoille suunnatut tiedonhaun opintojaksot suositellaan suoritettaviksi kandidaatintutkielman yhteydessä. Tämä suoritusajankohta sai kiitosta myös opiskelijapalautteissa, sillä tiedonhaun opintojakso myös auttoi kandidaatintutkielman kirjoittamisen aloittamisessa. Tiedonhaun opintojakson opintojensa loppuun jättäneet puolestaan katuivat opintojakson lykkäämistään. Kehittämisehdotuksissa toivottiin sekä lisää vuorovaikutusta, visualisointia ja video-oppimateriaaleja että kirjallista oppimateriaalia yhtenä (PDF-tiedosto) kokonaisuutena pienempien osasten sijaan. Huomioimme nämä palautteet opintojaksojen kehittämistyössämme.

Opintojaksolla opittuina hyödyllisinä asioina mainittiin tiedonhaku, tiedonhakutekniikat, hakusanojen valinta, maksulliset tietokannat, tieteellisen tiedon merkitys sekä tekoälyn käyttömahdollisuudet. Maisteriopintojen Syventävät informaatiotaidot -opintojakso ja tohtorikoulun opintojaksot saivat samoin kiitosta mielenkiintoisista sisällöistä, joista uusina opittuina asioina nostettiin esille asiasanoitus, viitteidenhallinta, tieteellinen julkaiseminen, tutkijan näkyvyys, bibliometriikka, data-arkistot, tutkimusdatan käsittelyn periaatteet ja avoimen tieteen mahdollisuudet työelämässä.

Lopuksi

Kirjasto kiittää annetusta opintojaksopalauteesta! Palautteet ovat arvokas lisä kirjaston tiedonhaun ja tutkimuksen tuen opintojaksojen kehittämistyössä. Kirjastolle voi antaa palautetta ja tehdä kehittämisehdotuksia myös opintojaksojen ulkopuolella mm. kirjaston palautelomakkeella. Samoin kirjasto järjestää koulutuksia niin opiskelija- kuin henkilöstöryhmille myös tilauksesta. Kaikki kirjaston kouluttajat tavoittaa sähköpostiosoitteella tietopalvelu@uef.fi. Otahan yhteyttä!

Study units and short courses

In the study year 2022-2023, the University of Eastern Finland’s Library produced 38 credited study units for the University’s study catalogue. Teaching on information retrieval and management was produced for 27 Finnish-language bachelor’s programs and 7 English-language bachelor’s or master’s programs. Study units on information retrieval are mainly organised as separate, discipline-specific courses worth one credit each. For studies in medicine and the master’s degree studies in toxicology, information retrieval is integrated as part of the broader study units in communication and academic study skills Philosophy of science and communications in medicine (3 cp) and Academic Study Skills in Toxicology (5 cp).

All students in Finnish-language master’s programmes were offered an optional course called Advanced information skills (in Finnish), which was particularly useful for information retrieval and management during thesis writing. From the academic year 2023-2024 onwards, the corresponding course will be available in the study guide under the title Information skills for master’s student (in Finnish). In addition, the library produces courses in research information retrieval and management, research data management and open science for the Doctoral School’s study catalogue.

In addition to credit courses, the library offers short courses in information retrieval and management as well as research support for UEF students and UEF and KUH staff. In the academic year 2022-2023, popular short courses included the short courses in the reference management software Zotero and Data Management Plans (DMP). The library’s teaching is organised as distance, face-to-face and hybrid teaching, and courses are organised online and in blended learning.

Course feedback for the study year 2022–2023

The student feedback on the library’s courses for the academic year 2022-2023 included mentions of excellent assignments and learning materials, which were praised as good, useful, clear, and inspiring. It is worth mentioning that the learning materials produced by the Library are openly available to all information seekers, even outside the course. The practical exercises for information retrieval, the linking of the assignments to individual research topics, the communication and interaction during the course, the feedback from the teacher, and the possibility to complete the course independently and flexibly within one’s own schedule were also praised. The courses as a whole were praised as well-structured, comprehensive, and practical.

The information retrieval courses for bachelor’s degree students are recommended to be taken while working on the bachelor’s thesis. This timing was also praised in the student feedback, as the course was considered helpful for the starting of the thesis writing itself. Similarly, those who had left the course to the end of their studies regretted having postponed it. Suggestions for improvement included more interaction, visualisation, and the inclusion of video learning materials, as well as compiling the written learning materials into a single (PDF) file rather than smaller chunks. We will consider this feedback in our course development work.

Students listed information retrieval, information retrieval techniques, search term selection, knowledge on paid databases, the importance of scientific information, and the potential uses of artificial intelligence as valuable things they learned on the course. The master’s degree course in advanced information skills and the doctoral school courses were also praised for their interesting content, with the following new lessons being highlighted: subject indexing, reference management, scientific publishing, researcher visibility, bibliometrics, data archives, principles of research data management, and the potentials of open science in working life.

Finally

The library thanks you for your feedback! The feedback is a valuable asset to the library’s work in developing courses in information retrieval and research support. You can also give feedback to the library and make suggestions for improvements outside the course, for example by using the library’s feedback form. The library also organises training sessions for both student and staff groups, also on request. All library trainers can be contacted by e-mail at information.services@uef.fi. Please contact us!

Katri Rintamäki, palvelupäällikkö | Head of services
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Thank You Niko Niskanen for helping with the translation!

Yksilöllistä, yhteistä vai jotain siltä väliltä? – Yksi esimerkki opetuksen kehittämisestä kirjastossa | Personalized, general or something in between? – An example about the library’s teaching development

(Please, scroll down to read in English.)

Vaikka on helppoa ajatella tietävänsä mitä toiset tarvitsevat, tulisi välillä muistaa kuunnella myös muita. Opetusta kehitettäessä toisten kuuleminen pätee yhtä lailla työkavereiden, opiskelijoiden kuin oppiaineidenkin suuntaan. Esimerkiksi opiskelijat saattavat tulla eri lähtötilanteista kirjaston opintojaksoille, sillä opintojen loppuunsaattaminen on voinut syystä tai toisesta viivästyä tai opiskelija tulee yliopistoon suoraan maisterivaiheeseen. Tällöin vaikkapa tiedonhaussa ja viitteidenhallinnassa käytettävät välineet ovat muuttuneet tai ovat kokonaan uusia ja asioiden kertaamiselle on tarvetta uusien asioiden opettelemisen lisäksi.

Monet kirjaston opintojaksoilla läpikäytävät, esimerkiksi tiedonhaun tekniikoihin liittyvät aiheet, ovat ainakin periaatteiltaan samankaltaisia eri tieteenaloilla. Tästä huolimatta tieteenalakohtaisuus ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet tulisi kuitenkin ottaa riittävällä tavalla huomioon opetusta suunniteltaessa. Oman tieteenalan esimerkit alalle relevanteista aineistoista ja tietokannoista sekä opetuksen oikea-aikaisuus tekevät asioista mielekkäitä ja tukevat myös oppiaineiden toimintaa. Sisältöjen tarjontaa voi aina ajatella tieteenaloittain laajemminkin, koska vaikkapa lähteiden käyttö voi painottua eri tavalla eri oppiaineissa. Tässäkin kommunikointi oppiaineiden ja kirjaston välillä nousee tärkeäksi.

Perinteisen tiedonhaun lisäksi kirjaston vastuulle on viime vuosina tullut myös avoimen tieteen edistäminen ja neuvonta tutkimusaineistojenhallinnassa. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan aineistoa, johon  tutkimus perustuu ja jolla tutkimuksen tulokset voidaan todentaa. Tutkimusaineistoa ovat esimerkiksi mittaustulokset, haastattelujen tuottama aineisto, muistiinpanot, lähdekoodit ja fyysinen tai digitalinen aineisto (esim. näytteet ja äänitteet). Aineistonhallintaan kuuluu mm. aineistojen (jotka ovat useimmiten digitaalisessa muodossa datana) laillinen, eettinen ja tietoturvallinen käsittely, aineiston dokumentointi ja tallennus sekä aineistojen hävittäminen.

Avoin tiede pyrkii edistämään tieteellisen tiedon saatavuutta kaikille kansalaisille riippumatta siitä toimivatko he akateemisessa yhteisössä vai eivät. Kirjasto järjestää koulutuksia avoimesta tieteestä ja aineistonhallinasta henkilökunnalle, mutta tulevaisuudessa nämä aiheet tulee sisällyttää tavalla tai toisella myös perusopiskelijoiden opetukseen.

Kirjaston järjestämän opetuksen sisältöjen lisäksi on mietittävä, missä vaiheessa sitä on tarjolla. Voisiko tarjolla olla avoin oppimateriaali tai oppimisympäristö, jossa opiskelijat voisivat valita sisältöä oman toiveensa mukaan? Mahdollinen olisi myös vaihtoehto, jossa yhteisen perussisällön päälle voisi valita itselleen sopivimmat syventävät osiot. Vai olisiko opettajavetoinen opetus pienemmissä ryhmissä ja henkilökohtaisemmalla otteella sittenkin sitä, mitä halutaan?

Kuinka siis ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja eri tieteenalojen näkökulmat siten, että opinnot tarjoavat sekä perusasioiden kertaamista että vastauksia oman osaamisen syventämiseen? Onko tätä kaikkea pakko edes tarjota samassa paketissa? Yhtenä vaihtoehtona tämän tiedon saamiseen on kysyminen.

Notes on hands
Kuva | Picture: Maarit Putous

Kirjaston opetustarjonta löytyy Kirjaston OPSista

Kirjasto on mukana tällä hetkellä lähes neljälläkymmenellä myös kirjaston opetussuunnitelmasta löytyvällä opintojaksolla. Opintoja tarjotaan kandidaatti- ja maisterivaiheessa sekä jatko-opiskelijoille. Suuri osa etenkin perustutkinto-opiskelijoille tarkoitetuista opintojaksoista liittyy kiinteästi esimerkiksi tutkielmavaiheeseen, jolloin opetus tapahtuu ajallisesti sopivassa kohdassa. Tämän lisäksi on myös koko lukuvuoden auki olevia opintojaksoja, jolloin niiden suorittaminen on vapaampaa, mutta usein myös vähemmän opettajavetoista.

Opintojaksomuotoisen opetuksen ulkopuolella kirjasto tarjoaa myös yksilöllistä ohjausta opiskelijoille, jolloin opiskelijat voivat ottaa yhteyttä oman alansa tietoasiantuntijaan kirjastossa ja saada tarvitsemiaan neuvoja esimerkiksi opinnäytetyön tiedonhakuun liittyen. Lisäksi kirjaston sivuilla on paljon tiedonhankintaa tukevia avoimia materiaaleja ja kirjasto järjestää räätälöityjä koulutuksia ja lyhytkursseja yliopiston tutkijoille ja henkilökunnalle esimerkiksi avoimesta tieteestä ja tutkimusaineistonhallinnasta.

Vaikka opetusta sekä avoimia oppimateriaaleja on runsaasti, tulee silti mieleen ajatus, kuinka hyvin tämä kaikki on löydettävissä sekä mahdollisesti myös tiedossa ja käytössä opiskelijoilla ja yliopiston laitoksilla? Kuinka keskusteluyhteyttä oppiaineisiin voisi vielä parantaa? Onko järkevää tehdä uutta, vai tulisiko miettiä, kuinka jo olemassa olevaa voisi mahdollisesti käyttää monipuolisemmin? Voisiko tehtyä työtä, oli se sitten uutta tai jo olemassa olevaa, hyödyntää esimerkiksi avoimena oppisympäristönä tai oppimateriaalina myös yliopiston ulkopuolella?

Miten opetuksen sisältöjä voisi kehittää?

Palataan vielä toisten kuulemiseen ja toisilta kysymiseen. Itä-Suomen yliopiston kirjaston palvelupäällikkö Katri Rintamäen marraskuisessa blogikirjoituksessa kirjaston opetuksen hyvinä puolina opiskelijapalautteessa pidettiin esimerkiksi käytännönläheisyyttä, vaihtoehtoisia suoritustapoja sekä rakentavaa ja kannustavaa ilmapiiriä. Mikäli opintojen sisältö on helpommin kytkettävissä käytäntöön, se myös koetaan usein merkityksellisemmiksi. Palautteessa arvostettiin opettajavetoista opetusta, mutta toisaalta myös itseopiskelun tuomaa joustavuutta suoritustapoihin ja aikatauluihin.

Normaalien kurssipalautekyselyiden lisäksi kirjasto teki viime keväänä kyselyn perusopiskelijoiden aineistonhallinnan opetuksesta ja ohjauksesta  kartoittaakseen minkä verran aineistonhallintaa yleensä opetetaan, kuinka hyvin opettajat tuntevat aineistonhallinnan eri osa-alueet ja mihin vaiheeseen opintoja aineistonhallinnan opetus tulisi kohdistaa. Tulokset olivat rohkaisevia sen suhteen, että opettajat ja ohjaajat yleisesti ottaen kokivat aineistonhallinnan opetuksen tärkeäksi osaksi opintoja. Toisaalta opettajat ja ohjaajat kokivat, että he tarvitsevat apua aiheen opettamiseen. Etenkin aineistonhallinnassa korostuvat tieteenalakohtaiset erot, joten sen opettaminen on tehtävä yhteistyössä oppiaineiden kanssa. Aineistonhallinnan opetuksen jalkauttamisessa perusopiskelijoille kirjasto on ensimmäisen askeleena kokoamassa tutkimusaineistojen hallintaan liittyen ohjaajaan opasta, jolla varmistetaan, että opinnäytetyön ohjaajilla on käytössään sopivaa materiaalia aineistonhallinnan opetuksen. Lisää kyselystä ja sen tuloksista voi lukea lokakuisesta blogikirjoituksesta.

Vaikka palaute kirjaston tällä hetkellä järjestämistä kursseista on ollut pääsääntöisesti positiivista, on kirjaston opetus- ja tietopalveluiden henkilöstö menneen syksyn aikana pyrkinyt vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin kehittämällä opetusta palvelumuotoilun keinoin. Uusien opetusvastuiden lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden ja avoimen yliopiston väylää tulevien tutkinto-opiskelijoiden määrät tulevat lisääntymään. Tämä tarkoittaa sitä, että lisääntyneiden opiskelijamäärien lisäksi tulevaisuuden opiskelijoilla tulee olemaan hyvin erilaiset taidot ja taustat tiedonhakuun, avoimeen tieteeseen ja tutkimusaineistojen hallintaan, mikä tulee ottaa huomioon myös niiden opetuksessa.

Kysymällä tietoa opintojaksojen kehittämiseen

Kirjaston opetussuunnitelmassa on vapaavalintaisia opintoja, joiden tavoitteena on esimerkiksi auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä. Yhtenä esimerkkinä vapaavalintoisista opinnoista on opinnäytetyövaiheen maisteriopiskelijoille suunnattu yhden opintopisteen opintojakso Syventävät informaatiotaidot.

Opintojaksoa olisi mahdollista kehittää jatkossa siten, että se toimisi mahdollisimman hyvin opiskelijoille yhteisten ja valittavien sisältöjen sekä ajankohdan puolesta. Yhtenä vaihtoehtona tähän voisi olla modulaarisuus. Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan opintojaksolta toivotaan toisaalta kertausta, mutta myös jo opittujen taitojen syventämistä. Samoin palautteessa arvostetaan opettajavetoista opetusta, mutta toivotaan myös itsenäistä opiskelua. Tämä mahdollistaisi paremmin sen, että opintojakson voisi suorittaa haluamanaan ajankohtana ja valinnaisemmilla sisällöillä. Tällöin henkilökohtaisen ohjauksen tarjoama tuki jäisi kuitenkin vähäisemmäksi.

Opintojakson kehittäjien taholla on herännyt kysymyksiä ainakin tieteenalakohtaisuudesta, modulaarisuudesta, kurssin saatavuudesta, kieliversioista ja siitä tulisiko sisällön olla enemmän kertaavaa vai nimensä mukaisesti syventävää. Opintojakson toteutusmuoto myös mietityttää: Voisiko kurssi olla tarjolla itseopiskeltavampana koko lukuvuoden vai koetaanko opettajavetoinen opetus ja henkilökohtaisempi ohjaus kuitenkin tärkeämmäksi?

Voit auttaa kehittämään kirjaston kurssien sisältöjä ja toteutustapoja vastaamalla tähän lyhyeen kyselyyn.

Personalized, general or something in between? – An example about the library’s teaching development

Although it is easy to think that you know what others want, it is also important to ask regularly whether it still holds true. When developing teaching, it is utmost important to hear students, staff, and departments. For example, some students may have delayed their studies or come directly to master’s studies without prior university level information retrieval skills. In those cases, the tools used in information retrieval may need to be updated or completely new, meaning that there is a need for revising existing or learning new skills.

The principles of the information retrieval techniques taught in library courses are similar regardless of the field of study. However, the field specific examples and databases, along with the right timing, make the course contents interesting for the students. Therefore, it is important that there is regular communication between the library and the departments/schools, so that the library knows what they need and the other way around, they know what the library can offer.

In addition to the traditional library services, the university libraries are now responsible also for data management training and promoting open science. Data management means that data that is collected during the research process is treated according to the legislation and ethical principles, is stored securely, and documented and destroyed appropriately. Open science is a movement where scientific outputs, such as publications, software, and data, are brought available to all citizens, regardless of their involvement in the academia. The new responsibilities have already trickled into staff trainings, but in the future, they should be also more integrated into the student trainings.

In addition to the course contents, also the timing of the course is crucial and it can vary between students. Should library offer open materials and learning environments where students could freely select the most relevant and interesting content for themselves? Should the courses be available always as an online course? Maybe contact teaching with a more restricted study period would be preferred? How can the library accommodate all needs of the students?

You can find the library courses from the study guide

The library currently offers almost 40 courses that can be found in the study guide. The courses are offered for Bachelor, Master, and PhD level students. The timing of most library teaching is bound to the preparation of the thesis, which is a time point when information retrieval skills are needed. There are also courses available throughout the academic year, but naturally those courses contain very little or no contact teaching. The library also offers personal guidance upon request, for example when students need help in finding references for their thesis.

Although there are plenty of courses and material available, you wonder how well all that can be found by students and staff? How to improve the communication between the library and departments? Do we need new materials or develop the existing ones to be better utilized? Should we prepare learning material that can be utilized also after graduation, because many topics taught by the library are general skills that are needed in working life, too.

Notes on paper
Kuva | Picture: Marja Aho

How should the course contents be developed?

Let’s get back to asking and listening. In this blog post Katri Rintamäki, head of library’s teaching and information services, goes over feedback collected from courses taught by the library. Overall, the feedback was very positive and students liked the constructive and supportive atmosphere during the courses. Some students liked contact teaching while others preferred self-study. Regardless which was preferred, flexibility on how to complete the course was valued.

In addition to the normal course feedback, the library conducted a survey last spring about teaching and supervision of data management. The survey was targeted towards teaching and research staff who usually oversee Master’s thesis supervision. The results of the survey revealed that although data management is not systematically taught, the thesis supervisors felt that this is an important topic that should be taught more. Thesis supervisors also thought that they need further training for themselves on data management to be able to teach it properly. As a response to the survey results, the library will prepare next year a supervisor’s guide for data management. You can read more about the survey and its results from this blog post.

Although the feedback about the library courses and trainings has been overall positive, the library must also look into the future. The increasing numbers of international students and the students entering via the open university means that the skills levels of students attending the library courses can be very heterogeneous; hence course contents and learning materials should accommodate a wide variety skill level.

Survey to develop course contents

There are optional library courses which purpose is, for example, to support thesis writing. One such course is a master’s level course about information skills (1 cp, offered currently only in Finnish). This course could be developed so that it would serve better and have more students. The feedback from the course indicated, that many students are selecting this course to update their information retrieval skills although other topics are also taught in this course. The students valued contact teaching but wished flexibility on the timing of the course. The flexibility however means that there will be more self-study. Perhaps the increase in the amount of self-study could be compensated by modular course structure where students could pick modules that are the most interesting and useful for them. The library would like to hear more about the hopes and wishes regarding the field specificity, modularity, availability, and teaching languages of its courses in this short questionnaire. Thank you for your input!

Jaakko Nyrönen, tietoasiantuntija | Information specialist
Helena Jäntti, tietoasiantuntija | Information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

”Itse heräsin aika myöhään noiden lähdemateriaalin käsittelyssä auttavien ohjelmien hyödyllisyyteen” – UEF kirjaston opetus lukuvuonna 2021–2022 | “I myself woke up quite late to the fact that the programmes that process those source materials are actually useful” – UEF library courses in the academic year 2021–2022

(Please, scroll down to read in English.)

Lukuvuoden 2021–2022 lopulla Itä-Suomen yliopiston (UEF) kirjaston tiedonhaun ja tutkimuksen tuen opetuksissa palattiin vähitellen monimuoto-opetukseen edellisen lukuvuoden verkko-opetuksen jälkeen. Kirjasto tuottaa opintopisteytettyjä tiedonhaun opintojaksoja UEFin perustutkinto-opiskelijoille, tutkimuksen tuen opintojaksoja UEFin jatko-opiskelijoille sekä tiedonhaun ja tutkimuksen tuen lyhytkursseja UEFin opiskelijoille ja UEFin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) henkilökunnalle. Kandidaatinopintojen ja englanninkielisten maisteriohjelmien tiedonhaun opintojaksot järjestetään tieteenaloittain.

Tärkeitä oppeja

Kandidaattiopintojen ja englanninkielisten maisteriohjelmien tiedonhaun opintojaksojen opiskelijapalautteissa tärkeimmiksi opituiksi asioiksi nousivat tiedonhaun ydinasiat: UEFin oman kirjastotietokannan UEF-Primon ja kansainvälisten tietokantojen käyttö, hakusanojen valinta, tiedonhakutekniikat, kuten Boolen logiikan ja haun rajausten käyttäminen sekä ”helmenkasvatuksen” eli jo löydetyn hyvän lähdeteoksen avainsanojen ja viitteiden hyödyntäminen muiden samankaltaisten lähteiden löytämiseksi.

Tärkeäksi opituksi asiaksi nostettiin myös tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi, ja siihen liittyen sekä luotettavien vertaisarvioitujen että epäluotettavien saalistajajulkaisujen tunnistaminen. Lähdemateriaalin käsittelyssä auttavia ohjelmia pidettiin hyödyllisinä. Lisäopetusta toivottiin ulkomaisten lähteiden löytämisestä, eri tietokannoista ja viitteidenhallintaohjelmistoista, e-kirjojen käytöstä ja lähdeviittausten tekemisestä. Tiedonhaun opintojakson kiitettiin avanneen sekä tiedonhakua että omaa ymmärrystä:

”Omalla kohdallani tiedonhaku helposti jymähtää samoille vanhoille urille ja tuloksena on lähinnä turhautuminen. Tällä kurssilla sain uusia välineitä, joilla voin poiketa vähän tuntemattomillekin vesille tiedon kalasteluun.”

Erilaisia suoritustapoja

Kiitosta sai opintojakson sijoittuminen kandidaatinseminaarin yhteyteen: tiedonhaun opintojaksolla opittuja taitoja pääsi heti käyttämään kandidaatintutkielmassa. Toisaalta todettiin, että tiedonhaun taidoille olisi ollut tarvetta jo aiemminkin ja toivottiin kurssia jo ensimmäiselle opiskeluvuodelle tai vähintäänkin kurssin sisältöjen sivuamista jo aikaisemmassa vaiheessa opintoja:

”Minulle tämä kurssi oli erittäin hyödyllinen ja ehdottoman tarpeellinen. Sain juuri niitä työkaluja ja osaamista, mitä olen jo aikoja sitten kaipaillut!” 

Tiedonhaun koulutuksissa toivottiin nostettavan esille paitsi opiskelun, myös työelämän tiedonhakua:

Olisin halunnut oppia, tietämään, onko jatkossa, opiskelun jälkeen mitään mahdollisuuksia työelämässä, saada selville yhtä hyvin tärkeää tietoa.”

Lähi- ja etäopetusta yhdistäviä vaihtoehtoisia suoritustapoja kehuttiin. Lähi- ja etäopetuksena järjestettyjä tiedonhakuharjoituksia ja ryhmätyöskentelyn vertaistukea arvostettiin, mutta myös itsenäisen työskentelyn koettiin tarjoavan mahdollisuuden keskittyä itselle relevantteihin kysymyksiin:

”Ajattelin ensin, että kurssi on ns. turha, koska olen jo yhden alemman korkeakoulututkinnon suorittanut, mutta päin vastoin. Koen, että opin paljon uutta itsenäisen työskentelyn avulla.”

Opintojaksojen opettajia kiitettiin opintojaksojen monipuolisista opetusmenetelmistä, oppimista tukevista tehtävistä, rakentavasta palautteesta ja itsenäiseen työskentelyyn rohkaisemisesta:

”Mielestäni tiedonhakukurssi oli erittäin mielenkiintoinen sekä hyvällä tavalla haastava, koska ei tällaisia asioita opi kuin opettelemalla ja oppimalla omista virheistä. En ole koskaan ennen edes ajatellut näin laajasti tiedonhaun merkitystä, ja huomasin omista tekemisistäni kurssitehtäviä tehdessä, että tiedonhaku onkin paljon vaikeampaa, kun osasin kuvitellakaan.”

Valinnaisia opintojaksoja

Maisterintutkielman tekijöille suunnatun valinnaisen Syventävät informaatiotaidot -opintojakson tärkeimpänä opittuna asiana nostettiin tiedonhaun lisäksi viitteidenhallintaohjelmistot ja aineistonhallinta. Opintojakson kiiteltiin vähentävän graduun liittyviä paineita ja stressiä.  Opintojaksoa toivottiin markkinoitavan laajemminkin vaikkapa suoraan eri oppiaineiden graduryhmille. Opintojakson opettajat saivat kiitosta käytännönläheisestä opetuksesta, kannustavasta ilmapiiristä ja huolenpidosta:

”Tämä kurssi nyt ja jatkossakin vähensi oleellisesti esim graduun liittyviä paineita ja stressi vapautuu käyttöön eikä koteloidu. Kiitän kaikkia opettajia, huolenpito oli lämpöistä!”

Tohtorikoulun tutkimuksen tuen opintojaksojen – Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta (2 op), Tutkimusaineiston hallinta (1 op) ja Basics of Open and Responsible Science (2 op) – tärkeimmiksi opeiksi nostettiin avoin tiede, julkaisukanavien valinta ja avoimen julkaisemisen hyödyt, tutkijan näkyvyys, viitteidenhallinta ja metriikka, aineistonhallinnan merkitys tutkimuksen suunnittelussa ja aineistonhallintasuunnitelman laatiminen sekä datan avaaminen ja pitkäaikaissäilytys.

Opintojakso sai kiitosta monipuolisuudesta ja joustavuudesta eli siitä, että sen pystyi suorittamaan lukukausien aikana itsenäisesti oman aikataulun mukaan, mutta myös videoluentoja, vuorovaikutteisuutta, kesäsuoritusmahdollisuutta ja suomenkielisiä oppimateriaaleja toivottiin:

Omalla aikataululla tehtävät verkkokurssit ovat erinomaisia tällaisen asian opiskeluun, kun on mahdollista tehdä tehtävät silloin kun siihen on aikaa.
”Hyödyllinen kurssi, suosittelisin kaikille jatko-opiskelijoille.”

Viitteidenhallinnan uutuuksia

Opintojaksopalautteissa usein mainitut viitteidenhallintaohjelmat nousivat muutoinkin esille keväällä 2022, sillä sopimusteknisistä syistä RefWorks-viitteidenhallintaohjelman tilaus päättyy vuoden 2022 lopussa. Kirjasto kartoitti helmikuussa 2022 eri viitteidenhallintaohjelmien käyttöä UEFissa ja käyttäjien toiveita tulevista työkaluista. Vastauksia saatiin runsaasti, lähemmäs 200.

Viitteidenhallintaohjelmistojen teknisten ominaisuuksien ja käyttäjäkyselyvastausten perusteella UEFin kirjasto tarjoaa jatkossa koulutusta avoimen lähdekoodin Zotero-viitteidenhallintaohjelmasta ja käyttötukea sekä Mendeleyn että Zoteron ilmaisversioihin käyttöön. Zoteron koulutuksia järjestetään viikoittain syyslukukaudella 2022.

Opintojaksopalautteissa todettiin viitteidenhallintakoulutuksen innostaneen hakeutumaan myös systemaattisten kirjallisuuskatsausten laadinnan tueksi tarkoitetun Covidence-ohjelmiston käyttökoulutukseen. Covidence-ohjelmisto auttaa systemaattisten kirjallisuuskatsauksen teossa: työkaluun voi ladata viitteitä eri tietokannoista ja seuloa niitä mm. tiivistelmän ja otsikon perusteella. Kaikki UEFin opiskelijat ja henkilökunta saavat Covidencen käyttöönsä UEF-Primon kautta. Kirjasto tarjoaa teknistä tukea myös Covidencen käyttöön.

Kirjasto kiittää opintojaksopalautteista! Ne ovat arvokas lisä tiedonhaun ja tutkimuksen tuen opintojaksojen kehittämisessä. Kirjastolle voi antaa palautetta ja tehdä kehittämisehdotuksia myös opintojaksojen ulkopuolella mm. kirjaston palautelomakkeella.

Kuva| Photo ipuwadol Pixabay

At the end of the academic year 2021-2022, the information skills and research support education at the University of Eastern Finland (UEF) library gradually returned to blended learning after the online teaching during the previous academic year. The library produces credit-graded information skills courses for UEF undergraduate students and research support courses for UEF postgraduate students, as well as short courses in information skills and research support for UEF students and UEF and Kuopio university hospital (KUH) staff. The information skills courses for the Bachelor’s programmes and Master’s programmes in English are organised by discipline.

Lessons to take away

The key lessons learned from student feedback from the Bachelor’s and Master’s degree programmes for information skills courses were: The use of UEF Primo, UEF’s own library database, as well as international databases, the selection of search terms, information retrieval techniques such as the use of Boolean logic and the various ways to delimit searches as well as the use of “pearl growing”, i.e., the use of keywords and references from a good reference work already found in order to find other similar sources.

Evaluating the reliability of information sources was also highlighted as an important lesson learned, and, in connection with that, identifying both reliable peer-reviewed and unreliable predatory publications. Programmes that help in processing the source material were considered useful. Additional teaching was requested on finding foreign sources, various databases and reference management software, as well as on using e-books and making references to sources. The information skills course was praised for having opened up both students’ understanding of information retrieval and their own understanding:

“In my own case, searching for information easily falls into the same old ruts, mostly resulting in frustration. This course provided me with new tools with which I can venture into a slightly unfamiliar territory to fish for knowledge.”

Different study implementations

Particularly appreciated by students was the fact that the course was placed in connection with the bachelor’s seminar: this meant that students were immediately able to put the information skills that they had learned in the course to good when writing their bachelor’s thesis. On the other hand, students noted that they would have needed information skills even earlier, and expressed the hope that the first-year studies or, at the very least, the contents of the course should be touched on at an earlier stage of their studies:

“For me, this course was very useful and absolutely necessary. I got exactly the tools and know-how I’ve been longing for for ages!”

Students hoped that teaching on information skills should highlight information skills not only during studies but also in the working life:

I would have liked to learn and to know if there are any opportunities later, in the working life, after completing my studies, to find equally easily important information.”

Alternative methods that combine contact and distance teaching were praised. While teaching, information retrieval exercises and group work organised in the form of contact teaching and the peer support it offered were well-liked, independent work was also felt to offer an opportunity to focus on issues that were relevant to students:

“I first thought that the course would be just a waste of time, because I have already completed one Bachelor’s degree, but the opposite proved be true. I feel that I learned a lot of new things through independent work.”

The teachers of the courses were praised for versatile teaching methods, learning assignments that supported studying, constructive feedback on assignments and encouragement to independent work:

“In my opinion, the information skills course was very interesting and challenging in a good way, because you don’t learn such things except by learning and learning from your own mistakes. I have never even thought so extensively about the importance of searching for information before, and I noticed from my own assignments that searching for information is much more difficult than I could have imagined.”

Optional courses

In addition to information retrieval, reference management software and data management were highlighted as the most important lessons learned in the elective Advanced information skills course aimed at writers of the master’s thesis. The course was praised for reducing the pressure and stress associated with writing the thesis. Students hoped that the course would be marketed more extensively, directly to the thesis groups of different subjects, for example.

The teachers of the course received praise for their pragmatic approach to teaching, an encouraging atmosphere that they created even in distance learning, and their solicitude:

“This course, both now and also later, significantly reduced the pressure associated with, for example, writing the master’s thesis, enabling the stress to be put to good use and preventing it from being encapsulated. I thank all the teachers, their care was warm! “

With regard to the doctoral school research support studies – Research information retrieval and management for postgraduate students (2 ECTS); Basics of research data Management (1 ECTS); Basics of open and responsible science (2 ECTS) – the most important lessons learned were open science, selecting publication channels and open publishing and its benefits, researcher visibility, reference management and metrics, preparing a data management plan and the significance of data management in the planning of research,  and opening and long-term storage of data.

While the course was praised for its versatility and flexibility, which means that students could complete it independently during semesters according to their own schedule, video lectures, interaction, the possibility of completing the course in summer, and Finnish-language learning materials were also desired:

“Online courses on your own schedule are excellent for studying this kind of material, as it is possible to complete assignments when you have time to do so.” “A useful course, I would recommend it to all postgraduate students”.

What is new in reference management

The reference management programmes, often referred to in course feedback, were also raised in feedback in spring 2022 as the subscription to the reference management program RefWorks will end at the end of 2022 for contractual reasons. In February 2022, the library surveyed the use of various reference management programmes at UEF and user preferences for future tools. A great number of responses were received, close to 200.

Based on the technical features of the reference management software and the user survey responses, the UEF library will provide training on the open source reference management software Zotero and user support for both Mendeley and Zotero free versions. Zotero trainings have been and will be organised weekly in the autumn term 2022.

The course feedback found that the reference management training also inspired students to apply for training on the Covidence software which is intended to support the preparation of systematic literature reviews. The Covidence software helps in the preparation of systematic literature reviews: references from various databases can be uploaded to the tool and screened on the basis of abstracts and titles, for example. All UEF students and staff have access to Covidence via UEF Primo. The library also provides technical support for using Covidence.

The library thanks you for the course feedback! They provide a valuable addition to the development of the library’s information skills and research support courses. You can also give feedback to the library and make suggestions for development outside courses using, for example, the library’s feedback form.

Katri Rintamäki, palvelupäällikkö | Head of services
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services