”Itse heräsin aika myöhään noiden lähdemateriaalin käsittelyssä auttavien ohjelmien hyödyllisyyteen” – UEF kirjaston opetus lukuvuonna 2021–2022 | “I myself woke up quite late to the fact that the programmes that process those source materials are actually useful” – UEF library courses in the academic year 2021–2022

(Please, scroll down to read in English.)

Lukuvuoden 2021–2022 lopulla Itä-Suomen yliopiston (UEF) kirjaston tiedonhaun ja tutkimuksen tuen opetuksissa palattiin vähitellen monimuoto-opetukseen edellisen lukuvuoden verkko-opetuksen jälkeen. Kirjasto tuottaa opintopisteytettyjä tiedonhaun opintojaksoja UEFin perustutkinto-opiskelijoille, tutkimuksen tuen opintojaksoja UEFin jatko-opiskelijoille sekä tiedonhaun ja tutkimuksen tuen lyhytkursseja UEFin opiskelijoille ja UEFin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) henkilökunnalle. Kandidaatinopintojen ja englanninkielisten maisteriohjelmien tiedonhaun opintojaksot järjestetään tieteenaloittain.

Tärkeitä oppeja

Kandidaattiopintojen ja englanninkielisten maisteriohjelmien tiedonhaun opintojaksojen opiskelijapalautteissa tärkeimmiksi opituiksi asioiksi nousivat tiedonhaun ydinasiat: UEFin oman kirjastotietokannan UEF-Primon ja kansainvälisten tietokantojen käyttö, hakusanojen valinta, tiedonhakutekniikat, kuten Boolen logiikan ja haun rajausten käyttäminen sekä ”helmenkasvatuksen” eli jo löydetyn hyvän lähdeteoksen avainsanojen ja viitteiden hyödyntäminen muiden samankaltaisten lähteiden löytämiseksi.

Tärkeäksi opituksi asiaksi nostettiin myös tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi, ja siihen liittyen sekä luotettavien vertaisarvioitujen että epäluotettavien saalistajajulkaisujen tunnistaminen. Lähdemateriaalin käsittelyssä auttavia ohjelmia pidettiin hyödyllisinä. Lisäopetusta toivottiin ulkomaisten lähteiden löytämisestä, eri tietokannoista ja viitteidenhallintaohjelmistoista, e-kirjojen käytöstä ja lähdeviittausten tekemisestä. Tiedonhaun opintojakson kiitettiin avanneen sekä tiedonhakua että omaa ymmärrystä:

”Omalla kohdallani tiedonhaku helposti jymähtää samoille vanhoille urille ja tuloksena on lähinnä turhautuminen. Tällä kurssilla sain uusia välineitä, joilla voin poiketa vähän tuntemattomillekin vesille tiedon kalasteluun.”

Erilaisia suoritustapoja

Kiitosta sai opintojakson sijoittuminen kandidaatinseminaarin yhteyteen: tiedonhaun opintojaksolla opittuja taitoja pääsi heti käyttämään kandidaatintutkielmassa. Toisaalta todettiin, että tiedonhaun taidoille olisi ollut tarvetta jo aiemminkin ja toivottiin kurssia jo ensimmäiselle opiskeluvuodelle tai vähintäänkin kurssin sisältöjen sivuamista jo aikaisemmassa vaiheessa opintoja:

”Minulle tämä kurssi oli erittäin hyödyllinen ja ehdottoman tarpeellinen. Sain juuri niitä työkaluja ja osaamista, mitä olen jo aikoja sitten kaipaillut!” 

Tiedonhaun koulutuksissa toivottiin nostettavan esille paitsi opiskelun, myös työelämän tiedonhakua:

Olisin halunnut oppia, tietämään, onko jatkossa, opiskelun jälkeen mitään mahdollisuuksia työelämässä, saada selville yhtä hyvin tärkeää tietoa.”

Lähi- ja etäopetusta yhdistäviä vaihtoehtoisia suoritustapoja kehuttiin. Lähi- ja etäopetuksena järjestettyjä tiedonhakuharjoituksia ja ryhmätyöskentelyn vertaistukea arvostettiin, mutta myös itsenäisen työskentelyn koettiin tarjoavan mahdollisuuden keskittyä itselle relevantteihin kysymyksiin:

”Ajattelin ensin, että kurssi on ns. turha, koska olen jo yhden alemman korkeakoulututkinnon suorittanut, mutta päin vastoin. Koen, että opin paljon uutta itsenäisen työskentelyn avulla.”

Opintojaksojen opettajia kiitettiin opintojaksojen monipuolisista opetusmenetelmistä, oppimista tukevista tehtävistä, rakentavasta palautteesta ja itsenäiseen työskentelyyn rohkaisemisesta:

”Mielestäni tiedonhakukurssi oli erittäin mielenkiintoinen sekä hyvällä tavalla haastava, koska ei tällaisia asioita opi kuin opettelemalla ja oppimalla omista virheistä. En ole koskaan ennen edes ajatellut näin laajasti tiedonhaun merkitystä, ja huomasin omista tekemisistäni kurssitehtäviä tehdessä, että tiedonhaku onkin paljon vaikeampaa, kun osasin kuvitellakaan.”

Valinnaisia opintojaksoja

Maisterintutkielman tekijöille suunnatun valinnaisen Syventävät informaatiotaidot -opintojakson tärkeimpänä opittuna asiana nostettiin tiedonhaun lisäksi viitteidenhallintaohjelmistot ja aineistonhallinta. Opintojakson kiiteltiin vähentävän graduun liittyviä paineita ja stressiä.  Opintojaksoa toivottiin markkinoitavan laajemminkin vaikkapa suoraan eri oppiaineiden graduryhmille. Opintojakson opettajat saivat kiitosta käytännönläheisestä opetuksesta, kannustavasta ilmapiiristä ja huolenpidosta:

”Tämä kurssi nyt ja jatkossakin vähensi oleellisesti esim graduun liittyviä paineita ja stressi vapautuu käyttöön eikä koteloidu. Kiitän kaikkia opettajia, huolenpito oli lämpöistä!”

Tohtorikoulun tutkimuksen tuen opintojaksojen – Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta (2 op), Tutkimusaineiston hallinta (1 op) ja Basics of Open and Responsible Science (2 op) – tärkeimmiksi opeiksi nostettiin avoin tiede, julkaisukanavien valinta ja avoimen julkaisemisen hyödyt, tutkijan näkyvyys, viitteidenhallinta ja metriikka, aineistonhallinnan merkitys tutkimuksen suunnittelussa ja aineistonhallintasuunnitelman laatiminen sekä datan avaaminen ja pitkäaikaissäilytys.

Opintojakso sai kiitosta monipuolisuudesta ja joustavuudesta eli siitä, että sen pystyi suorittamaan lukukausien aikana itsenäisesti oman aikataulun mukaan, mutta myös videoluentoja, vuorovaikutteisuutta, kesäsuoritusmahdollisuutta ja suomenkielisiä oppimateriaaleja toivottiin:

Omalla aikataululla tehtävät verkkokurssit ovat erinomaisia tällaisen asian opiskeluun, kun on mahdollista tehdä tehtävät silloin kun siihen on aikaa.
”Hyödyllinen kurssi, suosittelisin kaikille jatko-opiskelijoille.”

Viitteidenhallinnan uutuuksia

Opintojaksopalautteissa usein mainitut viitteidenhallintaohjelmat nousivat muutoinkin esille keväällä 2022, sillä sopimusteknisistä syistä RefWorks-viitteidenhallintaohjelman tilaus päättyy vuoden 2022 lopussa. Kirjasto kartoitti helmikuussa 2022 eri viitteidenhallintaohjelmien käyttöä UEFissa ja käyttäjien toiveita tulevista työkaluista. Vastauksia saatiin runsaasti, lähemmäs 200.

Viitteidenhallintaohjelmistojen teknisten ominaisuuksien ja käyttäjäkyselyvastausten perusteella UEFin kirjasto tarjoaa jatkossa koulutusta avoimen lähdekoodin Zotero-viitteidenhallintaohjelmasta ja käyttötukea sekä Mendeleyn että Zoteron ilmaisversioihin käyttöön. Zoteron koulutuksia järjestetään viikoittain syyslukukaudella 2022.

Opintojaksopalautteissa todettiin viitteidenhallintakoulutuksen innostaneen hakeutumaan myös systemaattisten kirjallisuuskatsausten laadinnan tueksi tarkoitetun Covidence-ohjelmiston käyttökoulutukseen. Covidence-ohjelmisto auttaa systemaattisten kirjallisuuskatsauksen teossa: työkaluun voi ladata viitteitä eri tietokannoista ja seuloa niitä mm. tiivistelmän ja otsikon perusteella. Kaikki UEFin opiskelijat ja henkilökunta saavat Covidencen käyttöönsä UEF-Primon kautta. Kirjasto tarjoaa teknistä tukea myös Covidencen käyttöön.

Kirjasto kiittää opintojaksopalautteista! Ne ovat arvokas lisä tiedonhaun ja tutkimuksen tuen opintojaksojen kehittämisessä. Kirjastolle voi antaa palautetta ja tehdä kehittämisehdotuksia myös opintojaksojen ulkopuolella mm. kirjaston palautelomakkeella.

Kuva| Photo ipuwadol Pixabay

At the end of the academic year 2021-2022, the information skills and research support education at the University of Eastern Finland (UEF) library gradually returned to blended learning after the online teaching during the previous academic year. The library produces credit-graded information skills courses for UEF undergraduate students and research support courses for UEF postgraduate students, as well as short courses in information skills and research support for UEF students and UEF and Kuopio university hospital (KUH) staff. The information skills courses for the Bachelor’s programmes and Master’s programmes in English are organised by discipline.

Lessons to take away

The key lessons learned from student feedback from the Bachelor’s and Master’s degree programmes for information skills courses were: The use of UEF Primo, UEF’s own library database, as well as international databases, the selection of search terms, information retrieval techniques such as the use of Boolean logic and the various ways to delimit searches as well as the use of “pearl growing”, i.e., the use of keywords and references from a good reference work already found in order to find other similar sources.

Evaluating the reliability of information sources was also highlighted as an important lesson learned, and, in connection with that, identifying both reliable peer-reviewed and unreliable predatory publications. Programmes that help in processing the source material were considered useful. Additional teaching was requested on finding foreign sources, various databases and reference management software, as well as on using e-books and making references to sources. The information skills course was praised for having opened up both students’ understanding of information retrieval and their own understanding:

“In my own case, searching for information easily falls into the same old ruts, mostly resulting in frustration. This course provided me with new tools with which I can venture into a slightly unfamiliar territory to fish for knowledge.”

Different study implementations

Particularly appreciated by students was the fact that the course was placed in connection with the bachelor’s seminar: this meant that students were immediately able to put the information skills that they had learned in the course to good when writing their bachelor’s thesis. On the other hand, students noted that they would have needed information skills even earlier, and expressed the hope that the first-year studies or, at the very least, the contents of the course should be touched on at an earlier stage of their studies:

“For me, this course was very useful and absolutely necessary. I got exactly the tools and know-how I’ve been longing for for ages!”

Students hoped that teaching on information skills should highlight information skills not only during studies but also in the working life:

I would have liked to learn and to know if there are any opportunities later, in the working life, after completing my studies, to find equally easily important information.”

Alternative methods that combine contact and distance teaching were praised. While teaching, information retrieval exercises and group work organised in the form of contact teaching and the peer support it offered were well-liked, independent work was also felt to offer an opportunity to focus on issues that were relevant to students:

“I first thought that the course would be just a waste of time, because I have already completed one Bachelor’s degree, but the opposite proved be true. I feel that I learned a lot of new things through independent work.”

The teachers of the courses were praised for versatile teaching methods, learning assignments that supported studying, constructive feedback on assignments and encouragement to independent work:

“In my opinion, the information skills course was very interesting and challenging in a good way, because you don’t learn such things except by learning and learning from your own mistakes. I have never even thought so extensively about the importance of searching for information before, and I noticed from my own assignments that searching for information is much more difficult than I could have imagined.”

Optional courses

In addition to information retrieval, reference management software and data management were highlighted as the most important lessons learned in the elective Advanced information skills course aimed at writers of the master’s thesis. The course was praised for reducing the pressure and stress associated with writing the thesis. Students hoped that the course would be marketed more extensively, directly to the thesis groups of different subjects, for example.

The teachers of the course received praise for their pragmatic approach to teaching, an encouraging atmosphere that they created even in distance learning, and their solicitude:

“This course, both now and also later, significantly reduced the pressure associated with, for example, writing the master’s thesis, enabling the stress to be put to good use and preventing it from being encapsulated. I thank all the teachers, their care was warm! “

With regard to the doctoral school research support studies – Research information retrieval and management for postgraduate students (2 ECTS); Basics of research data Management (1 ECTS); Basics of open and responsible science (2 ECTS) – the most important lessons learned were open science, selecting publication channels and open publishing and its benefits, researcher visibility, reference management and metrics, preparing a data management plan and the significance of data management in the planning of research,  and opening and long-term storage of data.

While the course was praised for its versatility and flexibility, which means that students could complete it independently during semesters according to their own schedule, video lectures, interaction, the possibility of completing the course in summer, and Finnish-language learning materials were also desired:

“Online courses on your own schedule are excellent for studying this kind of material, as it is possible to complete assignments when you have time to do so.” “A useful course, I would recommend it to all postgraduate students”.

What is new in reference management

The reference management programmes, often referred to in course feedback, were also raised in feedback in spring 2022 as the subscription to the reference management program RefWorks will end at the end of 2022 for contractual reasons. In February 2022, the library surveyed the use of various reference management programmes at UEF and user preferences for future tools. A great number of responses were received, close to 200.

Based on the technical features of the reference management software and the user survey responses, the UEF library will provide training on the open source reference management software Zotero and user support for both Mendeley and Zotero free versions. Zotero trainings have been and will be organised weekly in the autumn term 2022.

The course feedback found that the reference management training also inspired students to apply for training on the Covidence software which is intended to support the preparation of systematic literature reviews. The Covidence software helps in the preparation of systematic literature reviews: references from various databases can be uploaded to the tool and screened on the basis of abstracts and titles, for example. All UEF students and staff have access to Covidence via UEF Primo. The library also provides technical support for using Covidence.

The library thanks you for the course feedback! They provide a valuable addition to the development of the library’s information skills and research support courses. You can also give feedback to the library and make suggestions for development outside courses using, for example, the library’s feedback form.

Katri Rintamäki, palvelupäällikkö | Head of services
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services