Etsitkö systemaattisia katsauksia lääketieteen tai hoitotieteen alalta? | Are you looking for systematic reviews in the field of medicine or nursing?

(Please, scroll down to read in English.)

Kuinka tavoittaa vaikuttaviksi todetut hoitomenetelmät ja -käytännöt sekä paras saatavilla oleva tieteellinen näyttö? Tähän tarpeeseen vastaavat kansainväliset näyttöön perustuvan tiedon palvelut. Vahvalle näytölle on vankka tarve – ei pelkästään kliinisessä potilastyössä, vaan myös julkisen terveydenhuollon päätöksenteossa. Hoitopäätösten ja käytänteiden perustaminen yksittäiseen tutkimukseen voi johtaa hoidon vaikuttavuuden ja laadun vaihteluun. Luotettavaksi arvioitua, riippumatonta ja nopeasti hyödynnettävää tutkimusnäyttöä on saatavilla useissa palveluissa:

Cochrane Library

Kansainvälinen Cochrane collaboration -verkosto toimii yli 130 maassa.  Suomessa verkoston toiminnasta vastaa Duodecimin Käypä hoito -yksikkö.  Cochrane Librarysta löytyy päivittyviä systemaattisia katsauksia (Cochrane Reviews) sekä tietoa valmisteilla olevista katsauksista (Protocols). Palvelu sisältää myös kontrolloitujen tutkimusten rekisterin, jossa on tutkimuksia, joita ei välttämättä PubMed / Medlinesta löydy. Cochrane-katsauksia käytetään hoitosuositusten ja menetelmien arviointiraporttien laadinnassa. Cochrane-katsaukset ovat käytettävissä kirjautumalla tietokantaan UEF-Primon kautta. Myös Terveysportissa on linkki Cochraneen.

Opasvideo (kesto 2.51): Searching the Cochrane Library

Epistemonikos

Epistemonikos on open access hakupalvelu systemaattisten katsausten etsimiseen. Sinne haravoidaan tietoa systemaattisista katsauksista useista tietokannoista, muun muassa Cochranesta ja PubMedista. Epistemonikos ei korvaa Cochranea, mutta sitä kannattaa tutkia Cochranen rinnalla.

JBI COnNECT+

Joanna Briggs Institute kokoaa ja tuottaa kansainvälisenä yhteistyönä näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollosta. Tietokannassa on koonteja tutkimustiedosta: muun muassa laajoja järjestelmällisiä katsauksia (Systematic Reviews) ja JBI-suosituksia (Best Practice Information Sheets). JBI-katsaukset perustuvat tiettyihin protokolliin ja JBI julkaisee katsausten protokollat. Verkostolla on 70 yhteistyökeskusta 34 maassa. Suomessa toimintaa koordinoi Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus). Kirjaudu JBI COnNECT+ tietokantaan UEF-Primon kautta.

McMaster

McMaster-tietokantaa ylläpitää kanadalaisen McMaster-yliopiston Health Information Research Unit (HIRU). Tietokannassa voi etsiä lääketieteen, hoitotieteen sekä fysioterapian ja toimintaterapian alan artikkeleita, jotka on arvioitu kliinisen merkityksen ja uutuusarvon näkökulmasta. McMaster-tiimi seuraa säännöllisesti yli 120 keskeistä julkaisusarjaa ja poimii niistä korkeatasoisia, määrätyt menetelmälliset kriteerit täyttäviä alkuperäistutkimuksia ja katsauksia, joita se lähettää arvioitavaksi artikkelin aihepiirin kliinikoille. Artikkelit on pisteytetty asteikolla 1-7.

McMaster+ on käytettävissä Terveysportin kautta.

Terveysportista löytyy myös DynaMed, joka on suunnattu kliinisten erikoisalojen tiedontarpeeseen. Edellä mainittujen lisäksi myös muista tietokannoista voi hakea näyttöön perustuvaa tietoa. Eri palvelut sisältävät myös keskenään päällekkäistä aineistoa.

Lue lisää näyttöön perustuvasta tiedoista terveysaloilla e-kirjoistamme: Kirjalistaus UEF-Primossa

The picture shows how to access McMaster via Terveysportti.
McMaster Terveysportissa. Access McMaster via Terveysportti.
Kuvassa näkyy MCMasterin arvosteluasteikko. A picture shows the McMaster's scale.
Artikkelit arvioidaan asteikolla 1-7. The articles are scored on a scale of 1–7.

How do you get access to the best scientific evidence? How do you find treatment methods and practices that have been proven effective? This need is addressed by international information services specialising in evidence-based information. There is a persistent need for solid evidence-based information – not just in clinical patient work, but in public health care decision-making as well. Basing care decisions and practices on a single study can lead to fluctuation in the effectiveness and quality of care. Independent and quickly utilisable evidence-based research that has been assessed as being reliable is available via several different services:

Cochrane Library

The international Cochrane Collaboration network operates in over 130 countries. In Finland, the network’s operations are overseen by Duodecim’s Current Care Guidelines unit. Cochrane Library includes updating systematic reviews (Cochrane Reviews) and information on reviews under preparation (Protocols). The service also includes a register of controlled trials, which includes studies that may not be available on PubMed / Medline. Cochrane reviews are used in the preparation of assessment reports on care recommendations and methods. Cochrane reviews can be accessed by logging in to the database via UEF Primo. Terveysportti also has a link to Cochrane.

Instructional video (duration 2.51): Searching the Cochrane Library

Epistemonikos

Epistemonikos is an open access search service for finding systematic reviews. It collects information on systematic reviews from several databases, including Cochrane and PubMed. Though Epistemonikos does not replace Cochrane, it should be explored alongside Cochrane.

JBI COnNECT+

The Joanna Briggs Institute develops and delivers the best available evidence in the field of health care through the international JBI Collaboration. The database includes compilations of evidence-based information, including broad systematic reviews and JBI Best Practice Information Sheets. The JBI reviews are based on protocols and also protocols are published. A protocol pre-defines the objectives and methods of the systematic review which allows transparency of the process. JBI is operating more than 70 collaborating entities in 34 countries. In Finland, operations are coordinated by the Nursing Research Foundation (NRF, Hotus in Finnish). Log in to the JBI COnNECT+ database via UEF Primo.

McMaster

McMaster is a database maintained by the Canadian McMaster University’s Health Information Research Unit (HIRU). The database includes articles on medicine, nursing science, physiotherapy and occupational therapy. The articles have been assessed from the perspective of clinical significance and novelty value. The McMaster team regularly follows over 120 notable publication series, picking out high-quality original studies and reviews that meet specific method-based criteria and sending them to clinicians for assessment. The articles are scored on a scale of 1–7.

Terveysportti also provides access to DynaMed, which is aimed at the information needs of clinical specialists. In addition to the aforementioned, evidence-based information can also be sought from other databases. Different services also contain overlapping material.

Read more about evidence-based information in health care in our e-books: Book listing on UEF Primo

 

Kirsi Salmi
tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Kirsi Vähäkangas
tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Jaa tämä / Share this
Share

591 250 €

(Please, scroll down to read in English.)

Mikä 591 250 €? Se on summa, jonka Itä-Suomen yliopiston kirjasto käytti kirjojen hankintaan vuonna 2019. Siihen sisältyvät pysyvästi kokoelmiin hankittujen kirjojen ostot, e-kirjojen lainauskertojen ostot sekä e-kirjojen ja sähköisten hakuteosten ja sanakirjojen vuositilaukset.

Pysyväisostojen sekä lainauskertojen ostojen osuus kirjahankintojen arvosta oli 58 %, vuositilausten osuus 42 %. Sähköisen formaatin osuus oli 71 %, painetun 29 %.

Tiedekunnittain tarkasteltuna filosofisen tdk:n alojen osuus kirjahankinnoista oli 24 % (sähköinen 61 %, painettu 39 %), luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk:n alojen osuus 8 % (sähköinen 66 %, painettu 34 %), terveystieteiden tdk:n alojen osuus 33 % (sähköinen 85 %, painettu 15 %), yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tdk:n alojen osuus 33 % (sähköinen 67 %, painettu 33 %) ja monitieteisten aineistojen osuus 2 % (sähköinen 55 %, painettu 45 %).

Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että jotkut vuositilauksina hankittavista hakuteoksista ovat käyttöliittymältään kaukana perinteisestä kirjasta. Tällaisia aineistoja – jotka voisi luokitella myös tietokannoiksi tai portaalisivustoiksi – sisältyy erityisesti terveystieteiden lukuihin.

Pysyvästi kokoelmiin ostettiin painettuja ja e-kirjoja 343 758 €:lla. Tästä tutkimuskirjojen osuus oli 65 % ja kurssikirjojen osuus 35 %.

Pysyväisostojen jakautuminen tiedekunnittain:

 • Tutkimuskirjat: filosofinen tdk 35 %, luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk 9 %, terveystieteiden tdk 4 %, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tdk 51 %, monitieteiset 2 %
 • Kurssikirjat: filosofinen tdk 36 %, luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk 4 %, terveystieteiden tdk 28 %, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tdk 32 %

Pysyväisostojen jakautuminen formaateittain:

 • Tutkimuskirjat, sähköiset 37 %
 • Tutkimuskirjat, painetut 28 %
 • Kurssikirjat, sähköiset 12 %
 • Kurssikirjat, painetut 22 %
 • Erottelemattomat sähköiset 1 %

On muistettava, että kurssikirjallisuutta sisältyy myös vuositilauksina hankittuihin aineistoihin. Näissä erottelua tutkimuskirjoihin ja kurssikirjoihin ei kuitenkaan pystytä tekemään samalla tavalla kuin pysyvästi ostettujen kirjojen kohdalla.

Kirjahankinnat tiedekunnittain 2019 / Book acquitions by faculty 2019
Kirjahankinnat tiedekunnittain 2019 / Book acquitions by faculty 2019

What EUR 591,250? That is the sum that the University of Eastern Finland’s library spent on the acquisition of new books in 2019. It includes the purchase of books that were acquired for collections permanently, the purchase of e-book loans and the annual subscriptions for electronic reference books and dictionaries.

Permanent purchases and the purchase of loans accounted for 58% of library acquisitions, while annual subscriptions accounted for 42%. 71% of the material was electronic, while 29% was printed.

Broken down by faculty, the Philosophical Faculty’s share of the book acquisitions was 24% (61% electronic, 39% printed), the Faculty of Science and Forestry’s share was 8% (66% electronic, 34% printed), the Faculty of Health Sciences’ share was 33% (85% electronic, 15% printed), the Faculty of Social Sciences and Business Studies’ share was 33% (67% electronic, 33% printed) and multidisciplinary material accounted for 2% (55% electronic, 45% printed).

When examining the figures, it should be noted that some of the reference books acquired with annual subscriptions are far-removed from traditional books in regard to their user interfaces. Such material – which could also be classified as databases or online portals – is included in the Faculty of Health Sciences’ figures in particular.

A total of EUR 343,758 was spent on printed books and e-books purchased to permanently add to collections. Of these, research books accounted for 65% while course books accounted for 35%.

The distribution of permanent purchases by faculty:

 • Research books: Philosophical Faculty 35%, Faculty of Science and Forestry 9%, Faculty of Health Sciences 4%, Faculty of Social Sciences and Business Studies 51%, multidisciplinary 2%
 • Course books: Philosophical Faculty 36%, Faculty of Science and Forestry 4%, Faculty of Health Sciences 28%, Faculty of Social Sciences and Business Studies 32%

The distribution of permanent purchases by format:

 • Research books, electronic 37%
 • Research books, printed 28%
 • Course books, electronic 12%
 • Course books, printed 22%
 • Indeterminate electronic 1%

It should be noted that course literature is also included in the material acquired as annual subscriptions. This type of material cannot be separated into research books and course books in the same ways as permanently purchased books.

 

Mikko Meriläinen
tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

Kustantajien kädenojennuksia | Helping hand from publishers

(Please, scroll down to read in English.)

Koronaviruspandemia on sulkenut kirjastotiloja ympäri maailmaa ja lisännyt sähköisen aineiston kysyntää. Kustantajat ovat avanneet pandemian ajaksi joitain aineistojaan avoimiksi taikka laajentaneet olemassa olevien lisenssien kattavuutta. Seuraavassa poimintoja näistä kustantajien kädenojennuksista.

 • Useat kustantajat ovat avanneet vapaasti luettavaksi Project MUSE -palvelussa olevia lehtiään ja kirjojaan.
 • Elsevier on avannut kolmeksi kuukaudeksi pääsyn oppikirjoihinsa ScienceDirectissä.
 • Sage on avannut useita aineistojaan tilapäisesti.
 • Cambridge University Press on avannut toukokuun loppuun asti yli 700 kirjan oppikirjakokoelman.
 • Annual Reviews on avannut kaikki kausijulkaisunsa 30.4.2020 saakka. UEFilaisille tämä tarkoittaa pääsyä kolmeen uuteen lehteen, jotka ovat Annual Review of Economics, Annual Review of Financial Economics sekä Annual Review of Resource Economics.
 • Useat kustantajat ovat koonneet koronavirukseen liittyviä artikkeleita kaikkien luettavaksi:

Näitä kustantajien tilapäisesti avaamia aineistoja kirjasto ei luetteloi UEF-Primoon. [Lisäys 24.4.2020: Aineistoja on ryhdytty luetteloimaan UEF-Primoon.]

Tällä hetkellä lukuisat kansainväliset kustantajat tarjoavat hankkimiimme e-kirjoihin rajoittamattoman käyttäjäoikeuden yhden yhtäaikaisen käyttäjän hinnoittelulla. Nämä Ebscon ja ProQuestin e-kirjapalveluissa olevat kirjat löytyvät UEF-Primosta.

Kansainvälinen kirjastokonsortioiden yhteenliittymä ICOLC on koonnut laajan, jatkuvasti päivittyvän listauksen avatuista aineistoista.

In English:

The coronavirus pandemic has closed library premises around the world and increased the demand for electronic resources. Many publishers have provided additional or expanded access to some of their licensed content for the duration of the pandemic. Here are some examples:

 • Several publishers on Project MUSE have made their books and journals freely available.
 • Elsevier has granted access to textbooks on ScienceDirect for three months.
 • Sage has temporarily opened up access to several resources.
 • Cambridge University Press offers access to over 700 textbooks until the end of May.
 • Annual Reviews has made its journals available to all until April 30, 2020. For UEFians this means access to three new journals: Annual Review of Economics, Annual Review of Financial     Economics and Annual Review of Resource Economics.
 • Several publishers have compiled lists of freely available coronavirus-related articles:

UEF Library will not add these temporarily available resources to UEF Primo. [Addition 24 April 2020: Resources are now being catalogued to UEF Primo.]

Currently, many international publishers offer unlimited user access for the price of one user access to the e-books purchased by the library. These purchased books on Ebsco and ProQuest e-book platforms can be found from UEF Primo.

International Coalition of Library Consortia ICOLC has gathered a continuously updated listing of opened resources.

 

Kaarina Meriläinen, Mikko Meriläinen, Harri Parviainen & Kirsi Salmi
tietoasiantuntijoita | information specialists
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

Ei hätää! Näin käytät kirjastoa etänä | Do not worry! Here’s how you can access library services remotely

(Please, scroll down to read in English.)

Mistä löydän kurssikirjan e-version?

Kirjaston hakupalvelu UEF-Primo sisältää sekä painetut että e-kirjat. Hae UEF-Primossa kirjan nimellä. Jos haluat katsoa vain elektronisena saatavissa olevaa aineistoa, laita ruksi ”Saatavilla verkossa” -kohtaan. Lue lisätietoa e-kirjoista.

Osa e-kirjapalveluista on tilapäisesti laajentanut käyttöoikeuksia koronaviruspandemiasta johtuen, jolloin eri kustantajien e-kirjoihin pääsee paremmin käsiksi.

En löytänyt tarvitsemaani kirjaa e-kirjana. Miten toimin?

Ota yhteyttä kirjastoon ja ehdota e-kirjan hankintaa. Kävisikö joku muu saman aihepiirin kirja? Voit tehdä aiheenmukaisia hakuja UEF-Primossa. Tutustu UEF-Primon hakuohjeeseen. Kirjaston henkilökunta opastaa erilaisten e-aineistojen käytössä osoitteessa tietopalvelu@uef.fi

Miten etäkäyttö onnistuu? Pitääkö aineistoihin kirjautua?

Mikäli olet UEFin opiskelija tai henkilökuntaa, kirjaudu sisään UEF-Primoon oikeasta yläkulmasta UEF-tunnuksella. UEF-Primoon kirjautuminen onnistuu, mikäli asiakastietosi ovat ajan tasalla kirjastossa. Kirjautumisen jälkeen UEF-Primon e-aineistot avautuvat kokotekstilinkeistä ilman erillistä kirjautumista.

Mikäli olet UEFin opiskelija tai henkilökuntaa ja sinulla ei ole voimassa olevia asiakastietoja kirjastossa, pääset silti käsiksi e-aineistoihin. Etsi UEF-Primossa tarvitsemasi aineisto. Klikkaa tämän jälkeen aineiston kokotekstilinkkiä ja kirjaudu UEF-tunnuksellasi. Lisätietoa etäkäytöstä.

Henkilökuntaan kuuluva: Jos elektroninen aineisto ei tästäkään huolimatta avaudu, kokeile katkaista VPN-yhteys koneeltasi.

Jos elektroninen aineisto ei edelleenkään avaudu, ota yhteyttä primo@uef.fi

Jos et ole UEFin opiskelija etkä henkilökuntaa, voit käyttää silti kaikkia UEF-Primon Open Access -aineistoja. Tee haku aiheella ja rajaa Open Access -rajauksella avoimeen aineistoon.

Miten löydän muuta lähdeaineistoa?

UEF-Primosta löydät kaikki UEFin hankkimat maksulliset aineistot sekä paljon avoimia aineistoja. Voit hakea aiheella tai selata lehtiä ja tietokantoja aiheittain. Käytä hakukielenä sekä suomea että englantia. Monet e-kirjat löytyvät vain englanninkielisillä hakusanoilla. UEF-Primon hakuohjeet.

Hyvä lähtökohta tiedonhaulle on myös oman alasi tietoaineistosivu. Kyseisille sivuille on listattu oman alasi keskeiset tietoaineistot – niistä löydät muun muassa oman alasi tutkimusartikkeleita.

Olisiko avoimista aineistoista apua?

Monia tieteellisiä lähteitä löytyy myös vapaasti verkosta. Olemme koonneet avuksesi avoimen tiedon hakuoppaan.

Miten saan käsiini kotimaiset artikkelit?

Kotimaisia artikkeleita löydät Kansallisesta Finnasta. Löytäessäsi hyvän artikkelin, ota talteen lehden nimi, vuosikerta ja numero, joiden avulla voit jäljittää artikkelin UEF-Primosta käyttämällä Primon lehtihakua. Kotimaisia terveystieteiden artikkeleita löydät parhaiten Medic-tietokannasta.  Näiden tietokantojen sisältöä et löydä UEF-Primon hakua käyttämällä.

Kaikki artikkelit eivät löydy kokoteksteinä, vaan osasta on tietokannoissa vain viitetiedot. Tällaisten artikkeleiden saatavuutta voit tarkistaa myös Varastokirjastosta. Varastokirjastosta löytyvän artikkelin saat käyttöösi Itä-Suomen yliopiston kirjaston kaukopalvelun kautta.

Mistä löydän väitöskirjoja?

Itä-Suomen yliopiston väitöskirjat löytyvät UEF Electronic Publications-julkaisuarkiston kautta. Muualla julkaistuja väitöskirjoja voi hakea kansallisesta Finnasta. Rajaa hakutulos opinnäytteisiin.

Miten saan ohjausta ja apua tiedonhakuun?

Apua saat osoitteesta tietopalvelu@uef.fi

Oli tiedonhaun pulmasi pieni tai iso, voit myös varata ajan henkilökohtaiseen etäohjaukseen oman alasi tietoasiantuntijalta. Ohjauksissa voidaan esimerkiksi hakea yhdessä alasi tietokannoista, hioa hakustrategiaa tai käydä läpi viitteidenhallinnan työkaluja.

Apua tiedonhakuun löytyy myös kirjaston avoimista oppimateriaaleista.

Chatissa voit saada apua reaaliajassa klo 8-16. Chatin löydät kirjaston kotisivuilta. Mikäli otat yhteyttä virka-ajan jälkeen, jätä yhteystietosi ja palaamme asiaan.

Where can I find the e-version of my course reading?

The library search service UEF-Primo includes printed and electronic books. Use the title to search for the book in UEF-Primo. If you only want to search for electronic resources, check the box next to “Available online”. More information on e-books.

Some e-book services have temporarily expanded their usage rights due to the coronavirus pandemic, meaning that there is better access to e-books from various publishers.

I could not find the book I was looking for as an e-book. What should I do?

Contact the library and propose the acquisition of an e-book. Would another book on the same theme be sufficient? You can search by theme in UEF-Primo. Read the UEF-Primo search guide. You can contact library staff at information.services@uef.fi for help with different e-resources.

How does remote access work? Do I need to sign in to resources?

If you are a student or member of staff at UEF, sign in to UEF-Primo with your UEF ID in the upper right corner. You can sign in to UEF-Primo if your customer information is up to date in the library. After signing in, the electronic resources of UEF-Primo will open by clicking the full text links without the need to sign in separately.

If you are a UEF student or member of staff and you do not have valid customer information with the library, you will still be able to access e-resources. Find the resource you need in UEF-Primo. Then click on the full text link for the resource and sign in using your UEF ID. More information on remote access.

Member of staff: If you are unable to open electronic resources despite this, try shutting down your VPN connection.

If you are still unable to open electronic resources, please contact primo@uef.fi.

If you are neither a UEF student or member of staff, you can still use all Open Access resources in UEF-Primo. Search for the resource using a search word and filter the search by checking the Open Access box.

How can I find other source material?

You can find all resources subject to a fee acquired by UEF as well as plenty of open access material in UEF-Primo. You can search with a search term or browse journals and databases by theme. You can search in English or Finnish. Many e-books can only be found using English search terms. The UEF-Primo search guide.

The discipline-specific services of your own field are also a good place to start your research. The service lists the most important datasets in your field – including research papers in your discipline.

Should I use open access material?

Many scientific sources are also freely available online. We have compiled an open access research guide for you.

How can I access Finnish articles?

Finnish articles are available in Finna. When you find an interesting article, make note of the name, volume and issue of the journal, which you can use to find the article in UEF-Primo with the help of the journal search in Primo. The best resource for Finnish articles in the field of health sciences is the Medic database.  You will not be able to search for content in these databases with the UEF-Primo search.

Not all articles will be available in full text. Instead, the search will only display reference information for these articles. You can also check the availability of these articles in the National Repository Library (NRL). If you find an article from NRL, you can place a request on it via Interlibrary services.

Where can I find dissertations?

University of Eastern Finland dissertations are available through the UEF Electronic Publications archive. You can search for dissertations published elsewhere through Finna. Filter your search by selecting “thesis”.

Where can I find help and guidance with research?

Please contact information.services@uef.fi for help.

No matter how small or big your problem with research is, you can always book a personal remote guidance session with an information specialist in your field. We can help you with your search strategy and the use of information recources and reference management tools.

You can also look for help with research by browsing the open study materials of the library.

Real-time assistance is available through the chat service 8 am–4 pm. You can find the chat service on the library homepage. If you contact us outside office hours, please submit your contact details and we will get back to you.

Riitta Holopainen, Laura Parikka, Tuula Rissanen ja Kirsi Vähäkangas
tietoasiantuntijoita | information specialists
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Kaarina Meriläinen, Mikko Meriläinen, Harri Parviainen ja Kirsi Salmi
tietoasiantuntijoita | information specialists
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Riitta Porkka
palvelupäällikkö | head of services
Tietoaineistopalvelut | Collection services

 

Jaa tämä / Share this
Share

UEF-Primo – vastine palautteeseen | UEF Primo – response to feedback

(Please, scroll down to read in English.)

Itä-Suomen yliopistossa otettiin joulukuussa 2019 käyttöön uusi Alma-kirjastojärjestelmä ja sen asiakaskäyttöliittymä Primo VE. Niillä korvattiin 20 vuotta käytössä ollut Voyager-järjestelmä ja sen käyttöliittymä UEF-Finna. Voit lukea tarkemmin valintaprosessista ja valinnan perusteista kirjoituksesta Miten Alma / Primo VE tuli Itä-Suomen yliopistoon?

Ymmärrettävästi kirjastojärjestelmän vaihdos aiheutti asiakkaillemme harmia. Saadun asiakaspalautteen perusteella olemme koonneet seuraavaan yleisimmin esille nousseita asioita.

Kirjautuminen

 • Koska kirjastojärjestelmä vaihtui, asiakkaiden kirjautumiseen tuli muutoksia. Suurimmalla osalla yliopiston opiskelijoista ja henkilökunnasta kirjautuminen toimii ongelmitta. Yliopiston ulkopuoliset asiakkaat käyttävät kirjautumiseen kirjastokorttia ja itse luotua salasanaa. Kirjautumisohjeet sekä tietoa etäkäytöstä löytyvät UEF-Primon etusivulta.
 • Käyttöliittymän aikakatkaisu on nyt 6 tuntia. Tämän jälkeen käyttämätön istunto katkaistaan. Kannattaa huomata, että yliopiston tietojärjestelmissä on käytössä kertakirjautuminen, mikä tarkoittaa sitä, että jos kirjaudut yhdestä järjestelmästä ulos, kirjaudut samalla ulos kaikista muistakin järjestelmistä mukaan lukien UEF-Primo.

Asiakaskäyttöliittymä ja tiedonhaku

 • Kielen vaihtaminen käy näppärästi valitsemalla haluttu käyttöliittymän kieli Valikko/Menu-painikkeesta UEF-Primon oikeassa yläkulmassa. Oletuskielen voi valita kohdasta Omat tiedot – Henkilökohtaiset tiedot – Käyttöliittymän oletuskieli. Kielivalinta säilyy kirjautumiskerrasta toiseen samana, jos uloskirjautuminen tapahtuu halutulla kielellä.
 • E-gradut löytyvät toistaiseksi UEF-ePublicationsista ja kansallisesta Finnasta.
 • Vanhat UEF-Finnasta poimitut ja tallennetut aineistolinkit eivät enää toimi, joten ne pitää päivittää.
 • UEF-Primo on kehitysvaiheessa, sen ohjetekstien ja toiminnallisuuksien muokkaaminen jatkuu edelleen.
 • Kirjaston kotisivuilta löytyy ohjeita UEF-Primon käyttöön.

Mitä tapahtui lainauksessa?

 • Lainaussäännöissä ei tapahtunut muutoksia. Laina-ajat säilyivät ennallaan. Lainan voi uusia kunnes kokonaislaina-aika (22 viikkoa tai 44 viikoa aineistosta riippuen) on käytetty. Jos kirjaan on varaus, lainan uusiminen ei onnistu. Henkilökunnan lainat uusitaan automaattisesti. Yölainakäytännöt säilyivät entisellään.
 • Hyllystänoutopyyntöjä ei enää tehdä erikseen. Varaukset kohdistuvat sekä hyllyssä että lainassa oleviin kirjoihin. Varattavaa nidettä ei voi valita.
 • Asiakkaat saavat edelleen sähköpostiinsa ilmoitukset erääntyvistä ja myöhässä olevista lainoista ja saapumisilmoituksen varauksesta. Yliopiston antama sähköpostiosoite on ensisijainen sähköpostiosoite yliopiston sisäisessä viestinnässä ja palveluissa – myös kirjastossa.
 • Kun henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteystietoja päivitetään, sähköpostiosoitteeksi muuttuu uef-osoite. Tietoa sähköpostista ja sen uudelleenohjaamisesta henkilökohtaiseen postiin on Kamussa. Yliopiston linjaus Tietotekniikkapalveluiden sivuilla:
  • “Kaikki UEF opiskelijat ja henkilökunta saavat automaattisesti sähköpostin, joka asetetaan UEF tietojärjestelmissä ensisijaiseksi sähköpostiksi. Itä-Suomen yliopiston sähköpostipolitiikan mukaan kaikille opiskelijoille luodaan UEF opiskelijasähköposti ja se asetetaan ensisijaiseksi sähköpostiksi. Henkilökunta ei saa ohjata sähköpostiaan yliopiston ulkopuolisiin osoitteisiin. Asia on ohjeistettu yliopiston sähköpostisäännöissä. Opiskelija voi ohjata sähköpostinsa yliopiston ulkopuoliseen osoitteeseen.”

Asiakaspalaute

Haluamme asiakkailta rakentavaa palautetta voidaksemme onnistua kehitystyössä. Toivomme nimellä annettua palautetta, jotta voimme selvittää ongelmatilanteet entistä paremmin ja kysyä tarvittaessa lisätietoja. Tulossa on asiakkaiden usein kysymiin kysymyksiin perustuva lista usein kysytyistä kysymyksistä.

Palauteosoitteet

The University of Eastern Finland introduced the new Alma library system and the related customer interface Primo VE in December 2019. They replaced the Voyager system that had been in use for 20 years and its user interface UEF Finna. For more information on the selection process and criteria, please refer to the blog post How was Alma/Primo VE selected for the University of Eastern Finland?

Understandably, the change of the library system caused our customers some trouble. Below, we will address some of the most frequently mentioned topics in the feedback we have received.

Logging in

 • The change of library system meant that there were also changes to how customers log in. The majority of the students and staff of the University are able to log in without any problems. External customers log in using their library card and the password that they have created. Instructions for logging in and information on remote use is available on the UEF Primo homepage.
 • The time-out on the user interface is set to six hours. After this time has elapsed, an idle session will expire and you will be logged out. Please note that the University information systems use a single sign-on access control, which means that if you log out of one system, you will be logged out of all other systems as well, including UEF Primo.

Customer interface and information retrieval

 • You can select your preferred language easily by clicking on the Valikko/Menu button on the upper right corner of the UEF Primo interface. You can select your default language at My account – Personal details – Default interface language. Your selected language is retained on your next login if you have used the interface in your preferred language before logging out.
 • At the moment, electronic theses are available at UEF ePublications and the national Finna system.
 • Links to materials in the old UEF Finna system that you may have copied and saved no longer work and they must be updated.
 • UEF Primo is still being developed, and its instructions and functionalities are being processed.
 • For instructions in using UEF Primo, please refer to the library home page.

Were there changes to loans?

 • There were no changes to the rules that apply to loans, and the loan periods remained unchanged. You can renew your loan until you have reached the maximum limit for a loan period (22 weeks or 44 weeks, depending on the type of material). If the book has been reserved, renewing your loan is not possible. Loans are renewed automatically for staff. Overnight loan policies remain unchanged.
 • Separate item requests are no longer needed, and all reservations apply to books that are at the library or on loan. It is not possible to select the item that you wish to reserve.
 • Customers are still notified of their due and overdue loans as well as the availability of their reserved items by email. The email address provided by the University is your primary email address for internal communications at the University, including the library.
 • When the contact information of staff and students are updated, the UEF email address will be set as their email addresses. For information on emails and forwarding your messages to your personal email address, please refer to Kamu. The University policy is described on the IT services website:
  • “Every student and staff of UEF gets an email address automatically, that is set as the primary email address. By the UEF email policy every student will have a UEF student email that is set as the primary email. Staff is not allowed to forward emails to external addresses, more information can be found in the University’s email policy. A student can forward their emails to an external address.”

Customer feedback

We welcome constructive feedback from our customers to help us succeed in the development work. We hope that you leave your contact information in connection with your feedback to enable us to solve any issues more effectively and to contact you for more information, if necessary. We are working on a list of frequently asked questions based on the questions we receive.

Contact details for feedback

 

Marja Kuittinen
tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Harri Kalinen
tietoasiantuntija | information specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services
Aino Taskinen
tietoasiantuntija | information specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services
Jukka Kananen
palvelupäällikkö | head of services
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services

Jaa tämä / Share this
Share