Paluu arkeen – Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2022 | Back to Normal – The University of Eastern Finland Library’s Annual Report 2022

(Please, scroll down to read in English.)

Vuosi 2022 muistetaan varmasti pitkään koronatoimien päättymisestä. Yliopistollekin pääsi taas vapaasti. Pohdimme kirjastossa alkuvuodesta, mahtavatko asiakkaat löytää takaisin tiloihimme. Iloksemme saatoimme todeta vastauksen positiiviseksi. Esimerkiksi syyslukukauden alku oli meille yhtä juhlaa, kun saimme tuta uusien opiskelijoiden hämmennyksen ja riemun opiskelun alkamisesta. Nuorten into tarttuu meihinkin, työelämässä kiinni oleviin kirjastolaisiin.

Useimmat aineistojamme käyttävistä asiakkaistamme tekevät työtään etänä, joten kirjaston palveluidenkin pitää olla saavutettavissa verkossa. Sähköisten aineistojen käyttö kasvaa koko ajan. Tukea siihen tarvitaan kuitenkin jatkuvasti. Siksi laadimme uuden tiedonhakijan oppaan sekä otimme käyttöön kaksi uutta palvelujen tukijärjestelmää, Efecten ja chattibotin. Ensin mainittu on kirjaston sisäinen järjestelmä, jolla voimme entistä tehokkaammin kohdentaa sähköisesti tulevat kysymykset oikean asiantuntijan vastattavaksi. Chattibotti Uffe puolestaan auttaa vastaamalla yksinkertaisiin kysymyksiin, monimutkaisemmat ohjautuvat edelleen asiantuntijoillemme.

Näkymä oven läpi Kuopion kampuskirjastoon | A view through a door to the Kuopio Campus Library.
Kuopion kampuskirjasto | Kuopio Campus Library. Kuva | Photo: Raija Törrönen.

Opiskelu ja tutkimus eivät enää katso aikaa ja paikkaa, joten kirjaston tilojenkin on oltava käytettävissä vuorokauden ympäri joka päivä. Niinpä laajensimme tilojen ympärivuorokautista käyttöä myös pyhäpäiviin. Käyttö edellyttää kulkutunnisteen hankkimista sekä sitoutumista käyttösääntöjen noudattamiseen. Menneenä vuonna havaitsimme muutamia käyttöhäiriöitä. Onneksi keskusteluilla ja tiedottamisella tilanteet purkautuivat nopeasti. On kaikkien kannalta parasta, että asiakkaamme antavat toisilleen työrauhan.

Yliopiston kampuskehityshanke käynnistyi viime vuonna. Opiskelun ja tutkimuksen teon muutokset edellyttävät uutta ajattelua myös tilojen käyttöön. Kirjastolle tämä on mahdollisuus. Esimerkiksi painettujen aineistojen vähenemisen myötä kokoelmille varattuja tiloja voidaan muuntaa asiakaskäyttöön. Kirjasto on myös luonteva paikka yliopistolaisten ja kaupunkilaisten yhteisiin tilaisuuksiin. Tämän suuntaisia tilankäytön muutoksia on jo ideoitu, toivottavasti ne tulevaisuudessa myös toteutuvat.

Opetuksen muutokset

Korona-aika joudutti kovasti yliopiston opetuksen monimuotoistumista. Pakkoetäopetus on koronan väistymisen myötä takana, hybridiopetus on tullut tilalle. Kansallinen Digivisio 2030 -hanke lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa etäkursseja eri yliopistoista. Tämä kaikki edellyttää paljon myös oppimateriaaleilta. Pelkkä painettu aineisto ei riitä, etäopetus ja korkeakoulujen välinen opetus kaipaavat kovasti sähköisiä aineistoja. Kirjastolle tämä on uhka ja mahdollisuus. Sähköiset kurssikirjat ovat jo lyöneet läpi, mutta ne ovat kalliita hankkia. Avoimet oppimateriaalit ovat hyvä ja joustava vaihtoehto, mutta niiden käyttö edellyttää vielä paljon pohtimista ja käytännön toimia ennen kuin ne saadaan laajalti käyttöön.

Kirjasto on saanut ottaa tärkeän askeleen opetuksen suunnittelussa, kun sen edustajat ovat päässeet mukaan tiedekuntien koulutuksen kehittämisen toimikuntiin (KOTO). Näin kirjasto saa tarpeellista tietoa opetussuunnitelmatyöstä ja voi olla mukana tarjoamassa omaa opetustaan mukaan kurssitarjottimiin. Erilaiset opintojaksomme ovat olleet kovin suosittuja ja niitä kaivataan lisää. Erityisesti tiedonhaku, tiedon luotettavuuden arviointi, saalistajajulkaisujen tunnistaminen sekä aineistonhallintasuunnitelman teko olivat aiheita, joista meiltä kaivattiin opastusta opintojen eri vaiheisiin. Kurssitarjontamme onkin laajenemassa edelleen.

Vuonna 2021 päättyneen datatukihankkeen palvelut saatiin vakinaistettua osaksi kirjaston toimintaa vuoden 2022 alussa. Näille palveluille onkin laaja tarve tutkimuksen digitalisoitumisen myötä. Tutkijoiden on saatava tukea datanhallintaan työnsä kaikissa vaiheissa aineistonhallintasuunnitelman laatimisesta datan elinkaaren päättymiseen asti. Kirjastolla on merkittävä rooli tämän kokonaisuuden hahmottamisessa sekä palvelutarjonnan koordinoinnissa. Kirjastossa on laadittu oma sivustonsa tutkimusdataan liittyville kysymyksille, ja se on jo osoittautunut tarpeelliseksi.

Avoin tiede

Kirjaston lokakuussa 2022 järjestämät valtakunnalliset Tiedejulkaisemisen päivät kokosivat korkeakoulujen väkeä pohtimaan avoimien aineistojen tulevaisuutta sekä haasteita. Alati kohoavien tieteellisten julkaisujen lisenssimaksujen rinnalle ovat tulleet korkeat julkaisujen avoimeksi saattamisen kustannukset. Sen lisäksi, että niistä on tullut kiinteä osa kustantajien lisenssimaksuja, yliopistossa maksettiin noin 400 000 euroa näitä niin sanottuja APC-maksuja. Kotimaisten tieteellisten lehtien avoimeksi saattaminen ei vieläkään edennyt, koska sopivaa kustannusmallia ei ole saatu aikaiseksi. Pohdinta jatkuu niiltäkin osin.

Yksi yliopistomme strategisista tavoitteista on olla avoimen tieteen edelläkävijä. Yliopistolle perustettu uusi avoimen tieteen työryhmä pohtii, mitä tämä tarkoittaa sekä tekee esityksiä avoimen tieteen linjaamiseksi sekä edistämiseksi. Sen agendalla ovat niin avoin julkaiseminen, avoin data kuin avoin oppiminenkin. Työryhmä pohtii, miten kansalliset linjaukset ja kansainväliset suositukset saadaan sovitettua toiminnaksi yliopistossamme. Se tekee esityksiä päättäville tahoille eli tutkimuksen johtoryhmälle sekä opetuksen ohjausneuvostolle. Työ on vasta alussa, mutta tahti on kiihtyvä.

Painetut aineistot

Vaikka lähes kaikki uutuushankinta suuntautuu sähköisiin aineistoihin, kirjaston laajat painetun aineiston kokoelmat ovat edelleen hyvin varteenotettava lähdemateriaali monille tutkimusaloille. Voidaankin puhua humanistisesta infrastruktuurista. Etenkin kirjaston vapaakappalekokoelma on vielä osin löytämätön voimavara, siksi sen markkinointiin panostettiin viime vuonna. Kokoelma käsittää lähes kaiken Suomessa painetun aineiston noin neljän vuosikymmenen ajalta. Vapaakappaleiden löytyvyys on parantunut, kun aineistoa on saatu näkyviin kirjaston Primo-hakupalveluun.

Toinen yllätyksiäkin tarjoava vapaakappaleiden osa-alue on Kansalliskirjaston keräämä sähköinen aineisto. Se on vapaasti käytettävissä kirjaston molemmilla kampuksilla olevilla työasemilla.

Kirjaston tehtävänä on pitää osaltaan huolta siitä, että yliopistolaiset menestyvät opinnoissaan, tutkimuksissaan ja muissa töissään. Nykyisin tämä tarkoittaa kirjastolle hyvin moninaisia tehtäviä. Työtehtävien vaativuus on kasvanut, mutta henkilökuntamme on vastannut haasteeseen laajentamalla osaamistaan. Uusissa rekrytoinneissa tohtorikoulutuksen saaneiden henkilöiden osuus on kasvanut. Tämä vahvistaa tutkijoille annettavien palvelujen tarjontaa entisestään. Kirjaston mahdollisuus tukea yliopiston menestystä on hyvissä käsissä.

Näkymä portaikkoon Joensuun kampuskirjastossa | A view to a staircase in the Joensuu Campus Library.
Joensuun kampuskirjasto | Joensuu Campus Library. Kuva | Photo: Varpu Heiskanen.

The year 2022 will certainly be long remembered as the year when the corona measures came to an end, and the university too was once again freely available. At the beginning of the year, we at the library discussed whether customers would find their way back to our premises. We were pleased to confirm that the answer was positive. For example, the beginning of the autumn semester was a throughout celebration for us, as we got to know the confusion and joy of new students about to start their studies. Despite being firmly in working life ourselves, the enthusiasm of young people attached onto us librarians as well.

Most of the customers that use our materials work remotely, so the library services must also be accessible online. The use of electronic materials is growing continuously, and support for this use is also needed. This is why we created the new Guide to Information Retrieval and introduced two new service support systems, Efecte and a chatbot. The former is the library’s internal system, with which we can forward electronic queries efficiently to the right expert. The chatbot Uffe, on the other hand, helps by answering simple questions, although the more complex ones are still directed to our experts.

Studying and research are no longer tied to time and place, so the library facilities must also be available around the clock, every day. Thus, we extended the round-the-clock use of the facilities to public holidays as well. 24/7 use requires the acquisition of a personal access badge and commitment to comply with the terms of use. We noticed a few failures to comply in the past year. Fortunately, the situations quickly unravelled with discussion and proper informing. It is best for everyone that our customers grant each other a peaceful environment.

The university’s campus development project was launched last year. Changes in studying and research also require new ideas for the utilisation of facilities. We view this as an opportunity for the library. For example, with the decrease in printed materials, spaces previously reserved for collections can now be converted for customer use. The library is also a suitable environment for joint events between university students and personnel as well as other city residents. There has already been brainstorming regarding changes towards this direction, and these ideas will hopefully also be implemented in the future.

Changes in teaching

The coronavirus pandemic hastened the diversification of university teaching significantly. Compulsory remote education is behind us as the coronavirus has receded, and hybrid teaching has taken its place. The national Digivisio 2030 programme increases students’ opportunities to take online courses from different universities. All this requires much in terms of educational material. Printed material alone is not enough, as distance education and inter-university teaching are in dire need of electronic materials. For the library, this is both a threat and an opportunity. Electronic course books are already in wide use, but they are expensive to acquire. While open educational resources are a good and flexible option, a great deal of consideration and practical action is needed before they can serve as the main solution.

The library has been able to take an important step in the planning of teaching by having its representatives included in the faculties’ committees for the development of education (KOTO). This way, the library receives necessary information about the curriculum work and can participate by offering its own teaching to the list of courses. Our various courses have been a success and there is a demand for more. We were sought guidance from particularly on the topics of information retrieval, evaluation of the reliability of information, identification of predatory publishing, and the creation of a data management plan. Our list of courses is ever-expanding.

The services that were a part of our data support project, which ended in 2021, were made a permanent part of the library’s operations at the beginning of 2022. The digitalisation of research ensures a widespread need for these services. Researchers must receive support for data management at all stages of their work, from the preparation of a data management plan to the end of the data life cycle. The library plays a significant role in shaping the overall picture and coordinating the range of services. The library has created a specific website for questions related to research data, and it has already seen much use.

Open science

The Research Publishing Days 2022, organised by the library in October, brought together people from higher education institutions to reflect on the future and challenges of open materials. In addition to the ever-increasing licensing fees for research publications, there are now also the high costs of making them open access. These have become an integral part of publishers’ license fees, and the university spent close to 400,000 euros on these so-called APC fees. The process of making domestic scientific journals open access has not yet proceeded, because a suitable cost model has not been found. The reflection continues on those points as well.

One of the strategic goals of our university is to be a forerunner in open science. The new open science working group of the university will consider the topic and further propose actions for the outlining and promotion of open science. Open access publishing, open data, and open learning are all included in its agenda. The working group will consider how national policies and international recommendations are to be adapted into actions at our university. It will make proposals to the decision-making bodies, i.e., the research management team and the Council for Teaching and Guidance. The work is just beginning, but the pace is accelerating.

Printed materials

While almost all new material acquisitions are electronic in nature, the library’s extensive collections of printed material remain noteworthy information resources for many fields of research. It is suitable to talk about humanistic infrastructure. The library’s legal deposit collection, in particular, remains underutilised as a resource, which is why we invested in its marketing last year. The collection comprises almost all material printed in Finland over a period of about four decades. The findability of legal deposit copies has improved as the material has been made available in the Library’s UEF Primo search service.

Another, sometimes surprising area of the legal deposit activity consists of the electronic materials collected by the National Library of Finland. The collection is freely available on the legal deposit workstations on both campuses of the library.

The library’s task is to ensure that university students as well as staff members succeed in their studies, research, and other work. Today, this comes with a wide range of tasks for the library. The requirements for the tasks’ completion have increased, but our staff has responded to the challenge by developing their expertise. In new recruitments, the number of applicants with doctoral training has increased. This will further improve the services provided to researchers. The library’s opportunity to support the success of the university is in good hands.

Ari Muhonen
Kirjaston johtaja | Library Director

***

Tilastot 2022 | Statistics 2022
Katso myös Tilastopalikat syöksykierteessä | See also Statistical blocks in a tailspin

Henkilökunta 2022 | Library staff 2022

Kirjaston henkilökunnan julkaisut 2022 | Library staff’s publications 2022

Kirjaston henkilökunnan luennot, esitelmät, konferenssiosallistumiset ja asiantuntijatehtävät 2022 | Library staff’s lectures, presentations, conference participation and expert activities in 2022

Vapaakappaletyöasemat – väylä sähköisiin kulttuuriaineistoihin | Legal deposit workstations – a pathway to electronic cultural materials

(Please, scroll down to read in English.)

Kulttuuriaineistolaki määrää Kansalliskirjaston tallettamaan painettujen julkaisujen ohella myös suomalaiset digitaaliset julkaisut ja verkkoaineistot ja saattamaan ne tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön. (Painetusta aineistosta tarkemmin kirjoituksessa Kulttuuriaineistot käyttöön: kirjaston painetut vapaakappaleet.)

Kansalliskirjasto sekä kerää elektronista aineistoa omatoimisesti että saa sitä luovutuksina julkaisijoilta. Asiakaskäytössä aineisto on vapaakappaletyöasemilla, joita on Kansalliskirjaston lisäksi muissa vapaakappalekirjastoissa sekä Eduskunnan kirjastossa ja Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Itä-Suomen yliopiston kirjasto on yksi Suomen kuudesta vapaakappalekirjastosta. Vapaakappaletyöasema on asiakkaiden käytettävissä sekä Joensuun että Kuopion kampuskirjastossa.

Mies kuulokkeet päässä tietokoneella | A man with headphones at a computer
Joensuun kampuskirjaston vapaakappaletyöasema sijaitsee toisen kerroksen 2B-salissa mikrofilmien lukulaitteiden vieressä. | The legal deposit workstation at the Joensuu Campus Library is in Hall 2B on the second floor, next to the microfilm readers. Kuva | Photo: Varpu Heiskanen.

Vapaakappaletyöasemat ovat avoinna ja vapaasti käytettävissä kirjaston aukioloaikoina. Halutessaan työaseman voi varata käyttöönsä tietyksi ajankohdaksi ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Vapaakappaletyöasemilla ovat käytettävissä seuraavat aineistot:

  • Verkkoarkisto. Kansalliskirjaston keräämä kotimainen verkkoaineisto vuodesta 2006 lähtien.
  • Ritva. Radio- ja tv-arkisto, joka sisältää keskeisten kotimaisten kanavien ohjelmavirran vuodesta 2009 alkaen sekä Yleisradion digitoimat tv-ohjelmat 1957-2008.
  • Varia. Luovutuksina saadut elektroniset vapaakappaleet kirjoista, lehdistä ja musiikkiäänitteistä. Lisäksi sellaiset Kansalliskirjaston digitoimat kirjat, pienpainatteet, kartat, pelit ja äänitteet, joiden tekijänoikeus on edelleen voimassa.
  • Digi. Kansalliskirjaston digitoimat tekijänoikeuden alaiset sanoma- ja aikakauslehdet vuodesta 1940 eteenpäin. Tätä vanhemmat aineistot ovat käytettävissä myös avoimesti verkossa.

Aineistoja voi lukea, kuunnella ja katsella. Radio- ja televisio-ohjelmien sekä äänitiedostojen kuuntelua varten työasemilla on kuulokkeet.

Sisällöstä ei saa valmistaa digitaalisia kopioita, mutta verkkosivuista ja lehdistä voi ottaa paperikopioita työasemiin kytketyillä tulostimilla. Tulosteet, 25 senttiä kappale, maksetaan kirjaston palvelutiskille. Aineistoa voi myös kuvata näyttöruudulta.

Vapaakappaletyöasemissa ei ole internet-yhteyttä. Niissä on käytettävissä yleisimmät toimisto-ohjelmat, mutta tiedostoja ei voi tallentaa omalle tallennusvälineelle tai lähettää sähköpostitse. Työskentelyä helpottamaan voikin olla tarpeen ottaa oma kannettava mukaan.

Työasemilta saavutettavia aineistoja esitellään tarkemmin kirjoituksessa Lordin jäljillä – sukellus sähköisiin kulttuuriaineistoihin.

Nainen tietokoneella | A woman at a computer
Vapaakappaletyöasemilla on kuulokkeet ja tulostin. | Legal deposit workstations are equipped with headphones and a printer. Kuva | Photo: Raija Törrönen.

The Legal Deposit Act (Act No 1433/2007 on Collecting and Preserving Cultural Materials) requires that the National Library of Finland deposit not only printed but also Finnish digital publications and online materials and make them available to researchers and other users. (More detailed information on printed materials can be found in the article Start using cultural materials: the library’s printed legal deposit copies.)

The National Library collects electronic material both independently and in the form of donations received from publishers. In addition to the National Library of Finland, the material is available to customers on legal deposit workstations at other legal deposit libraries, as well as at the Library of Parliament and at the National Audiovisual Institute.

University of Eastern Finland Library is one of the six legal deposit libraries in Finland. A legal deposit workstation is available to customers at both the Joensuu and Kuopio Campus Libraries.

Both legal deposit workstations are open and freely available during the libraries’ opening hours. If you wish, you can reserve a workstation for a specific time by contacting the library’s customer service.

Lasiovesta näkyy huone, jonka pöydällä seisoo tietokoneen näyttö | A view though a glass door to a room with a computer display standing on a table
Kuopion kampuskirjaston vapaakappaletyöasema sijaitsee huoneessa 1052.1, johon käynti on kirjastosalista. | The workstation at the Kuopio Campus Library is in room 1052.1, which is accessed from the library hall. Kuva | Photo: Raija Törrönen.

The following materials are available at the legal deposit workstations:

  • Finnish Web Archive. Finnish online resources collected by the National Library of Finland since 2006.
  • Ritva. Radio and Television Archive, which contains the programme streams of key Finnish channels from 2009 onwards and the television programmes from 1957-2008, digitised by the Finnish Broadcasting Company.
  • Varia. Legal deposits of books, magazines and newspapers in electronic format, as well as music recordings, all obtained as donations. In addition, books, small print media, maps, games and recordings digitised by the National Library that still have copyright protection.
  • Digi. Copyrighted journals and newspapers since 1940, digitized by the National Library of Finland. Materials older than this are also available openly online.

You can read, listen, and watch the contents of the resources. For listening to radio and television programs and audio files, the workstations are equipped with headphones.

You cannot make a digital copy of the contents but may make printouts of web pages and journals using printers connected to workstations. Printouts, costing 25 cents apiece, are paid at the library’s service desk. You can film and photograph images on the computer screen .

The legal deposit workstations do not have Internet connection. The most common office software is installed on the workstations, but you cannot save files to your own storage medium or send them by email. In other words, it is advisable to bring your own laptop when working on the legal deposit workstations.

Materials accessible from the workstations are presented in more detail in the article Finding Lordi – a dive into electronic cultural materials.

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Kulttuuriaineistot käyttöön: kirjaston painetut vapaakappaleet | Start using cultural materials: the library’s printed legal deposit copies

(Please, scroll down to read in English.)

Vapaakappalekokoelma on lakisääteisesti karttuva kotimaisten painettujen ja sähköisten aineistojen kokoelma. Lakitekstin mukaan ”tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen kansallisen kulttuurin aineistojen säilyttäminen tuleville sukupolville ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön”. Painotuotteiden osalta julkaisijat ja valmistajat ovat velvollisia luovuttamaan kappaleet valmistamistaan tuotteista Kansalliskirjastoon. Sieltä ne sijoitetaan säilytettäväksi ja käytettäväksi kuuteen eri puolilla maata sijaitsevaan yliopistokirjastoon, joista Itä-Suomen yliopiston kirjasto on yksi. Fyysisesti aineistot sijaitsevat Joensuussa.

Mies kirjahyllyjen välissä | Man between bookshelves
Outi Pakkasen tuotanto kaunokirjahyllyssä. | Outi Pakkanen’s output on a shelf of fiction books.

Säilytys

Suomessa vapaakappaletoiminnan historia ulottuu Ruotsin vallan aikaan. Turun Akatemia sai virallisen vapaakappaleoikeuden vuonna 1707. Turun palon jälkeen yliopisto ja sen myötä vapaakappaleoikeus siirrettiin Helsinkiin. Nykymuotoinen vapaakappaletoiminta käynnistyi vuonna 1919. Vapaakappaleiden vastaanottajaksi tuli Helsingin yliopiston kirjasto ja vapaakappaleoikeus laajeni Turkuun, Jyväskylään, Viipuriin ja myöhemmin Ouluun. Ajatuksena oli palvelun ulottaminen maakuntiin ja varakokoelmien luominen mahdollisten katastrofien varalta. Ääni- ja kuvatallenteet tulivat lain piiriin vuonna 1980 ja e-aineistot, verkkoaineistot ja TV- ja radio-ohjelmat vuonna 2008. Tällä hetkellä vapaakappaleoikeus on Kansalliskirjastolla ja Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Åbo Akademin yliopistokirjastoilla. Joensuun korkeakoulun kirjasto sai vapaakappaleoikeuden vuonna 1980. Oikeus oli aluksi jaettu Eduskunnan kirjaston kanssa. Täysi vapaakappaleoikeus saatiin Joensuuhun vuonna 2008.

Painettuja aineistoja kokoelma sisältää vuodesta 1981 lähtien: kirjoja, aikakauslehtiä, nuotteja ja karttoja. Sanomalehtien ja pienpainatteiden osalta luovutusten lakisääteiset kappalemäärät ovat muita painotuotteita pienempiä eikä niitä säilytetä Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmassa. Ei myöskään fyysisiä äänitteitä, tallenteita tai pelejä.

Kirjahyllyjä | Bookshelves
Vapaakappaleyksikön varastotiloissa on lähes kolmetoista kilometriä hyllytilaa. | The storage for legal deposit copies contains almost 13 kilometres of shelves.

Kaikkea Suomessa julkaistua ei kokoelmasta löydy. Tähän on kolme syytä. Julkaisijat ja valmistajat eivät ole luovuttaneet lain edellyttämiä kappaleita tai niitä on luovutettu vähemmän kuin pitäisi. Kansalliskirjaston resurssit kontrolloida luovutuksia ovat tässä suhteessa rajalliset. Vuosina 1981-2007 vapaakappaleoikeus oli jaettu: Eduskunnan kirjasto otti ensin haluamansa aineistot ja loput sijoitettiin Joensuuhun. Lisäksi kokoelmia ei puuttuvien aineistojen osalta ole juurikaan täydennetty.

Rajoituksineenkin kokoelma on suuri sekä kooltaan että merkitykseltään. 42 vuoden aikana aineistoa on kertynyt lähes 800 000 kappaletta ja noin kahdeksan ja puoli hyllykilometriä. UEF-Primoon kuvailluista painetuista nimekkeistä vapaakappaleita on noin 20 %. Kotimaisen aineiston osalta vapaakappaleet lisäävät merkittävästi kirjaston kokoelmien kattavuutta.

Käyttö

Vapaakappaleiden käyttöä ei ole rajattu yliopistoyhteisön jäseniin. Vapaakappaleita voivat käyttää kirjaston tiloissa kaikki tietoa tarvitsevat. Painettujen vapaakappaleiden käyttö edellyttää kuitenkin rekisteröitymistä kirjaston asiakkaaksi. Aineisto lainataan asiakkaalle lukusalikäyttöön, niitä ei saa kotilainaksi. Lain ensisijainen tarkoitus on säilyttävä. Itä-Suomen yliopiston kirjastossa aineiston säilyminen on haluttu varmistaa siten, että aineistoja voi käyttää vain kirjaston tiloissa. Poikkeuksena ovat yliopiston henkilökuntaan kuuluvat, jotka saavat aineistot työhuonekäyttöön.

Kokoelman kaikkia aineistoja ei alun perin luetteloitu kirjaston tietokantaan. Asiakkaan kannalta se vaikeutti aineiston löytämistä ja rajoitti siten vapaakappaleiden käyttöä. Vuodesta 2016 lähtien aineiston käyttöön saamista on helpotettu lataamalla tietueita kirjaston tietokantaan Melinda-metatietovarannosta taannehtivasti puolivuosittain. Rajavuodeksi valittiin 2008, jolloin kirjasto sai täyden vapaakappaleoikeuden myötä kattavamman kertymän. UEF-Primosta löytyvät tietokirjat ja sarjat vuodesta 2008 lähtien sekä osa vuosina 1981-2007 julkaistusta aineistosta. Pääosaa vanhemmasta aineistosta ei ole luetteloitu tietokantaan. UEF-Primosta valtaosin puuttuvia aineistoja ovat kaunokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjat, sarjakuva-albumit, vuosijulkaisut, virallisjulkaisut, tilastot, aikakauslehdet, nuotit ja kartat. Niiden osalta aineistotietoja voi hakea verkon yhteistietokannoista, kuten Melinda-, Finna- ja Kansalliskirjaston Finna -tietokannoista. Kokoelmaan säännöllisesti tulevista ja tulleista aikakauslehdistä on erillinen luettelo.

Sarjajulkaisuja hyllyssä | Serial publications on a shelf
Nuorisotutkimuksen sarjajulkaisujen aikasarjoja. | Periods of serial publications of youth research.

Aineiston saa käyttöönsä tekemällä siihen vapaakappalepyynnön. Koska kaikkea aineistoa ei ole luetteloitu tietokantaan, pyynnön tekemiseen on kaksi tapaa. UEF-Primosta löytyvää aineistoa varten ei enää tarvitse täyttää verkkolomaketta, vaan ne voi tilata tekemällä vapaakappalepyynnön suoraan UEF-Primossa. Koska vapaakappaleet ovat erikoiskokoelma, varausta ja vapaakappalepyyntöä ei pidä sekoittaa keskenään. Jos haluaa normaalin lainakappaleen, valitaan varaus, jos haluaa vapaakappaleen, valitaan vapaakappalepyyntö. UEF-Primosta puuttuvia aineistoja pyydetään edelleen verkkolomakkeella.

Aina aineisto ei ole vapaakappalekokoelmassa, vaikka se UEF-Primon mukaan on ”saatavilla” ja ”tilattavissa lukusalikäyttöön”. Kun aineiston tietueita ladataan Melindasta UEF-Primoon, hyllystä ei voida tarkistaa, ovatko kaikki aineistot tosiasiallisesti saatu kokoelmaan. Jos asiakkaiden pyynnön yhteydessä ilmenee, että aineistoa ei kokoelmassa ole, pyyntö perutaan ja tietueet poistetaan. Asiakkaan on varmasti vaikea hahmottaa tätä. Toisaalta haussa löytyvät vapaakappaleet ovat kotimaisen aineiston osalta valtava lisäresurssi. Helposti saavutettavissa on paljon aineistoa, jota kirjaston olisi mahdoton muuten hankkia.

Vapaakappaleaineistot ovat Joensuussa, mutta niitä ei säilytetä kampuskirjastolla vaan erillisissä tiloissa teollisuusalueella. Tämän vuoksi aineistoa ei saa välittömästi käyttöön – edes Joensuussa. Aineiston toimitusaika on kahdesta seitsemään vuorokautta postin toiminnasta riippuen. Normaalisti aineistot toimitetaan muutamissa päivissä, myös Kuopion kampukselle. Asiakas saa saapumisilmoituksen sähköpostiinsa, kun aineisto on käytettävissä kirjastossa. Se on lainattava kirjaston palvelutiskillä seitsemän vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähetyksestä. Lainattua aineistoa säilytetään asiakaspalvelussa, josta sen saa pyytämällä käyttöönsä.

Lisätietoa Itä-Suomen yliopiston vapaakappalekäytännöistä.

Aku Ankan taskukirjoja | Donald Duck pocket books
Aku Ankan taskukirjat ovat lastenlehtihyllyjen kaunistus. | Donald Duck pocket books embellish the shelves of children’s magazines.

The legal deposit collection is a collection of Finnish printed and electronic materials that is collected according to legislation. According to the legal text, “the aim is to preserve the national cultural material made available to the public in Finland for future generations and make it available to use by researchers and other people in need”. Regarding printed products, publishers and manufacturers are obliged to hand over copies of the products they manufacture to the National Library of Finland. From there, they are sent for storage and use in six university libraries around the country, one of which is the University of Eastern Finland Library. Physically, the materials are located in Joensuu.

Storage

In Finland, the story of legal deposit activities begins in the time under Swedish rule. In 1707, the Academy of Turku was granted an official right to legal deposit. After the great fire of Turku, the university and, as a result, the right to legal deposit was transferred to Helsinki. Legal deposit activities began in their current form in 1919. The recipient of the legal deposit copies was the Helsinki University Library, and the right to legal deposit was expanded to apply to Turku, Jyväskylä, Vyborg and later to Oulu. The idea was to extend the service to counties and create backup collections in case of disasters. Audio and video recordings were included in the legal text in 1980, and electronic materials, online materials and TV and radio programmes were included in 2008. At the moment, the National Library of Finland and the university libraries of Eastern Finland, Jyväskylä, Oulu, Turku and Åbo Akademi University have the right to legal deposit. The library of the former Joensuu University was granted the right to legal deposit in 1980. The right was initially shared with the Library of Parliament. A full right to legal deposit was granted to Joensuu in 2008.

The collection of printed materials contains material since 1981: books, magazines, sheet music and maps. Regarding newspapers and small print media, the statutory number of copies is smaller than that of other printed products and they are not stored in the collection of the University of Eastern Finland Library. There are no physical audio recordings, other recordings or games either.

Kirjoja hyllyssä | Books on shelves
Tietokirjoja riittää moneen lähtöön. | Factual books for every purpose.

Not everything published in Finland can be found in the collection. There are three reasons for this. Publishers and manufacturers have not delivered the copies required by law or have delivered fewer of them than they should. The National Library’s resources for controlling deliveries are limited in this respect. Between 1981 and 2007, the right to legal deposit was shared: the Library of Parliament first took the material they wanted, and the rest were sent to Joensuu. Additionally, the collection has hardly been supplemented with missing material.

Even within these limitations, the collection is large in size and significance. After 42 years, the collection contains nearly 800,000 copies and approximately eight and a half shelf kilometres. About 20% of the printed titles catalogued to UEF Primo are legal deposit copies. For domestic material, legal deposit copies significantly increase the extensiveness of the library collections.

Use

The use of legal deposit copies is not restricted to members of the university community. Legal deposit copies can be used in the library’s facilities by anyone in need of information. However, the use of printed legal deposit copies requires registration as a library customer. The material is lent to the customer for reading room use; they cannot be loaned to take home. The primary purpose of the Act is preservation. In the University of Eastern Finland Library, we ensure the preservation of the materials by only allowing their use in the premises of the library. This does not apply to university staff that get to use the materials in their office.

Not all materials in the collection were originally listed in the library database. From the customer’s point of view, it made it difficult to find the material and thus restricted the use of legal deposit copies. Since 2016, access to the material has been facilitated by uploading records retroactively to the library database from the Melinda metadata repository every six months. The cut-off was set as 2008 when the library received a more comprehensive accumulation because of the full right to legal deposit. UEF Primo contains non-fiction books and series from 2008 and some of the material published between 1981 and 2007. Most of the older material is not listed in the database. The materials that are mostly missing from UEF Primo include fiction, children’s and young adult books, comic book albums, annual publications, official publications, statistics, magazines, sheet music and maps. For these, material information can be retrieved from shared online databases, such as the Melinda, Finna and the National Library of Finland’s Finna databases. There is a separate list of periodical magazines that are regularly included in the collection.

Musiikkilehtiä | Music magazines
Suomalainen musiikkilehdistö on laaja ja kirjava. | Finnish music press is colourful and wide-ranging.

You can access the material by making a legal deposit copy request. Since not all materials are listed in the database, there are two ways to make a request. You no longer need to fill in an online form for the material found in UEF Primo. Instead, you can order it by submitting a legal deposit copy request directly in UEF Primo. Since legal deposit copies are a special collection, a request and a legal deposit copy request should not be confused. If you want to loan a normal copy, you select a request. If you want a legal deposit copy, select a legal deposit copy request. You must still request materials that are not in UEF Primo by filling in an online form.

The material is not always in the legal deposit copy collection even if it is “available” and “for reading room use upon request” according to UEF Primo. When uploading resource records from Melinda to UEF Primo, it is not possible to check on the shelf whether all resources have actually been received in the collection. If a customer request reveals that a resource does not exist in the collection, the request is cancelled, and related records are deleted. This might be difficult for the customer to understand. On the other hand, the legal deposit copies found via searching are an enormous additional resource for domestic material. There is a lot of easily accessible material that would otherwise be impossible to obtain by the library.

The legal deposit material is located in Joensuu, but it is not stored in the campus library but in separate premises in an industrial area. For this reason, the material cannot be used immediately – even in Joensuu. The delivery time of the material is between two and seven days, depending on the post services. Normally, the material will be delivered within a few days, including to the Kuopio campus. The customer receives an arrival notification by e-mail when the material is available at the library. It must be borrowed at the library’s service desk within seven days after the notification was sent. The borrowed material will be stored at customer service, from where it can be obtained upon request.

More information on the University of Eastern Finland’s legal deposit copy practices.

Jouni Mielonen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Kuvat | Photos: Varpu Heiskanen