Avoimen tieteen uutisia 1/2022 | Open Science News 1/2022

(Please, scroll down to read in English.)

Uusia etuja artikkelien kirjoittajamaksuihin (APC) UEFissa

Vuoden 2022 alusta on solmittu uusia sopimuksia artikkelien kirjoittajamaksueduista UEFilaisille. Kokonaan uusina kustantajina mukaan tulevat Cambridge University Press, Cell Press ja Karger. Näiden kustantajien lehdissä voi julkaista artikkeleita avoimina ilman kirjoittajamaksuja. Muutamien muiden kustantajien kanssa on uusittu vuoden vaihteessa umpeutuneita sopimuksia. Tutustu tarkemmin kustantajakohtaisiin ohjeisiin ja lehtivalikoimiin edellä olevista kustantajalinkeistä.

Sopimusneuvottelut jatkuvat edelleen Association of Computing Machineryn (ACM) kanssa. ACM:n kirjoittajamaksuohjeet päivitetään UEFin kirjoittajamaksuetujen sivulle, kun neuvottelut on saatu loppuun. Samalta sivuilta löytyvät tiedot myös niiden kustantajien kirjoittajamaksueduista, joiden sopimuskausi on jatkunut yli vuodenvaihteen. Lisätietoja: kirjoittajamaksut@uef.fi

UEFin kirjoittajamaksutiedot päivitetty OpenAPC-palveluun

Itä-Suomen yliopiston kirjoittajamaksutiedot vuodelta 2021 löytyvät nyt OpenAPC-palvelusta.

OpenAPC:ssa näkyvät tiedot eivät ole täysin kattavat johtuen palvelun rajoituksista, mutta antavat hyvän kokonaiskuvan vuoden 2021 kuluista. Lisätietoja viime vuoden kirjoittajamaksuista on luettavissa lähiaikoina kirjaston blogissa.

SoleCRIS ja julkaisutiedonkeruu uudistuvat 2022

Uusi UEF CRIS otetaan käyttöön maalis-huhtikuun vaihteessa. Siinä julkaisut ilmoitetaan raportointiin järjestelmän sisäisellä lomakkeella. Erityisesti DOI-tunnuksellisten julkaisujen ilmoittaminen on entistä helpompaa. Samalla muuttuu myös valtakunnallinen tiedonkeruumalli: julkaisutyyppeihin perustuvasta raportoinnista siirrytään ns. attribuuttipohjaiseen tiedonkeruuseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatimassa tähän perustuvaa tutkijaohjeistusta.

Miksi nämä muutokset?

  • Nykyinen SoleCRIS on teknisesti vanhentunut eikä mahdollista uutta tiedonkeruumallia.
  • Uudistus mahdollistaa julkaisutyyppien ulkopuolisten julkaisutietojen toimittamisen (esim. abstraktit, posterit) VIRTAan ja Tutkimustietovarantoon.
  • Paremmat tiedonsiirtomahdollisuudet kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Mahdollistaa aiempaa tarkempien tietojen keräämisen julkaisujen avoimesta saatavuudesta.

Kannattaa seurata tiedotusta sekä Heimon Palveluissa  että Yammerissa ja osallistua myöhemmin ilmoitettaviin koulutuksiin.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) seuranta alkaa

AVOTT-seurantamalli laadittiin 2021, ja se otetaan käyttöön keväällä 2022. Vuonna 2022 seuranta keskittyy avointen tieteellisten julkaisujen määriin, ja jatkossa seurantaa on tarkoitus laajentaa muiden indikaattoreiden avulla. Tätä varten ohjaavista dokumenteista ja palveluista kerätään tietoa kyselyn avulla touko-kesäkuussa. Kyselyn tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi:ssä lokakuussa.

Osalinjausten kommentointikierros

Luonnokset kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden sekä avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksesta ovat kommentoitavana 7.2.–18.3.2022.

Kommentointi on avoin koko korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle. Kommentoinnin päätyttyä työryhmät muokkaavat luonnoksia ja esittelevät ne Ohjausryhmälle keväällä 2022. Tavoitteena on osalinjausten hyväksyminen vuoden 2022 aikana. Lisätietoja

Tutkimuksen arviointijärjestelmäuudistus

Euroopan komission tutkimus- ja innovaatio-osasto on julkaissut raportin, jossa tarkastellaan tutkimuksen arviointijärjestelmän uudistusta. Raportissa esitetään, että tutkimuksen arvioinnissa kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota arvioinnin kohteiden luontaisiin ansioihin ja tuloksiin kuin julkaisujen lukumäärään tai julkaisukanaviin, ja korostetaan laadullista vertaisarviointia, jossa voidaan vastuullisesti hyödyntää määrällisiä indikaattoreita. Avointa toimintakulttuuria, avointa tiedon ja datan jakamista esitetään huomioitavaksi sekä tunnustamaan tutkimustoiminnan ja käytäntöjen moninaisuutta. Lisätietoja: Towards a reform of the research assessment system

Avoin TKIO -keittokirja: Reseptejä avoimempaan tutkimukseen ja oppimiseen

Julkaisuun on koottu 26 hyväksi havaittua toimintamallia näiden otsikoiden alle: avoin toimintakulttuuri, avoin TKI-integroitu oppiminen, aineistojen kestävä käyttö ja avoin innovaatioekosysteemi.

Reseptikirjan sisältämiä toimintamalleja on pääsääntöisesti kehitetty useamman kuin yhden korkeakoulun yhteistyönä. Reseptien ytimessä on kuvaus siitä, miten malli toimii, mitä hyötyä siitä konkreettisesti on ja miten se voidaan helpoiten ottaa käyttöön myös muissa korkeakouluissa. Lisäksi resepteissä pohditaan, mitä asiasta on käytännössä opittu. Reseptikirja sisältää hankkeen (Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi, jossa 11 ammattikorkeakoulua ja Aalto-yliopisto) julkaisuluettelon.

Koulutuksia, webinaareja, verkkotapahtumia ja työpajoja

Kansainvälinen avoimen oppimisen viikko 7.-11.3.2022

Vuotuisella OE-viikolla (OEWeek) jaetaan ja opitaan avoimen opetuksen ja oppimisen uusimmista saavutuksista. Tutustu kansainvälisen avoimen oppimisen viikon webinaaritarjontaan.

Samaan aikaan vietämme Suomessa myös Jaa Jotain -viikkoa. Vuodesta 2013 järjestettyjen tempausten aikana on syntynyt Avointen oppimateriaalien kirjasto aoe.fi.

Työpaja avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksesta 8.3.2022 klo 13-15

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän järjestämässä työpajassa tutustutaan valmisteilla olevaan kansalliseen osalinjaukseen avoimista oppimis- ja opetuskäytännöistä. Lisäksi pohditaan yhdessä, miten avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt voisivat muuttaa korkeakoulutusta ja miten osalinjaus vastaa oppijoiden ja opettajien haasteisiin. Tilaisuus on suunnattu erityisesti korkeakoulujen opettajille ja opiskelijoille ja on osa kansainvälistä avoimen oppimisen viikkoa. Ilmoittautuminen viimeistään 1.3.

Oppimateriaalit avoimeksi -koulutus (webinaari)

Tampereen yliopiston kirjasto järjestää koulutuksen oppimateriaalien avoimuudesta 9.3.2022 klo 14.15–15.45. Lisätietoja.

Etiikan päivä 2022: Tutkimusetiikan kansainväliset ulottuvuudet asiantuntijaseminaari & työpajat verkossa ti 15.3.2022 klo 11-16

Webinaarissa syvennytään tutkimusetiikan kansainvälisiin ulottuvuuksiin. Tapahtuma on suunnattu erityisesti tutkimusetiikan asiantuntijoille, tutkijoille ja tohtorikoulutettaville, mutta myös kaikille muille tieteen parissa toimiville ja tutkimusetiikasta kiinnostuneille. Lisätietoja.

 

New benefits for article/author processing charges (APC) at UEF

New agreements on benefits related to article/author processing charges for UEF researchers have been signed since the beginning of 2022. New agreements have been signed with Cambridge University Press, Cell Press and Karger. Authors can publish open access articles in these publishers’ journals without article/author processing charges. Some agreements that expired at the New Year have been renewed with other publishers. Learn more about publisher-specific instructions and journal collections by clicking the publisher links above.

We are continuing our negotiations with the Association of Computing Machinery (ACM). The APC instructions concerning ACM will be updated on the UEF APC page when negotiations are finalised. The same page contains information on the APC benefits offered by the publishers whose agreement period has continued past the end of the year. Additional information: apcfees@uef.fi

OpenAPC service updated with UEF’s APC details for 2021

The details of the article/author processing charges at the University of Eastern Finland in 2021 are now available in the OpenAPC service.

The information displayed in OpenAPC is not exhaustive due to the service’s limitations, but it does provide a good overall picture of the charges paid in 2021. Additional information on last year’s processing charges will be made available on the library blog in the near future.

Changes in SoleCRIS and publication data collection 2022

The new UEF CRIS will be launched at the end of March. Publications will be submitted for reporting via the built-in form. It will be easier to submit especially publications with DOI. At the same time the publication data collection model will be changed: instead of publication types a new model with attributes will be taken into use. The Ministry of Education and Culture is writing instructions on this for researchers.

Why all the changes?

  • The current SoleCRIS is outdated and cannot be used in the attribute-based reporting.
  • It will be possible to submit data on publication types outside the Ministry’s data collection (e. g. abstracts, posters) to VIRTA and Research.fi.
  • Modern interfaces for data transfer between systems nationally and internationally
  • More detailed information can be collected for example on open access of the publications.

More information on UEF CRIS can be found in Heimo Services and Yammer. It might also be useful to participate in staff training which will be announced later.

Monitoring of open science and research (OSR) to start

An OSR monitoring model (in Finnish) was prepared in 2021, and it will be implemented in spring 2022 . In 2022, the monitoring will focus on the numbers of open scientific publications, and the plan is to expand this monitoring with the help of other indicators in the future. To this end, a survey will be conducted in May and June to collect information on the guiding documents and services. The survey results will be published at research.fi in October.

Round of comments on policy components

The draft policy components for open access to anthologies and monographs and for open educational practices are open for comments from 7 February to 18 March 2022.

The entire Finnish higher education and research community is invited to comment on the policy components. Once the commenting has concluded, the working groups will edit the drafts and present them to the Steering Group in spring 2022. The goal is to approve the policy components in 2022. Further information.

A reform of the research assessment system

The Directorate-General for Research and Innovation of European Commission has published the scoping report, examining the reform of the research assessment system. The report suggests that the assessment of research would focus more attention on the intrinsic merits and performance of the assessment subjects in the future, than to the number of publications or where publications are published and emphasises qualitative peer review which can be supported by responsible use of quantitative indicators. During the assessment process, an open culture of activity, open sharing of knowledge and data are presented for taking into account. The diversity of research activities and practices should be also recognized. More information can be found in the report: Towards a reform of the research assessment system.

Open RDI cookbook: recipes for more open research and learning

‘Avoin TKIO -keittokirja: Reseptejä avoimempaan tutkimukseen ja oppimiseen’ is a Finnish-language publication that compiles 26 proven operating models under the following headings: open operating culture, open RDI-integrated learning, sustainable use of materials, and open innovation ecosystem.

The operating models contained in this ‘cookbook’ were primarily developed in collaboration between several higher education institutions. At the recipes’ core is a description of how each model works, what concrete benefits it offers and the easiest way to implement it at other higher education institutions. Additionally, the recipes include contemplation of what was learned about each model in practice. The cookbook also includes a list of the publications related to the project (the ‘Open RDI, Learning and Innovation Ecosystem at Finnish Universities of Applied Sciences’ project involves 11 universities of applied sciences and Aalto University).

Courses, webinars, online events and workshops

OE Week 7-11 March 2022

International Open Education Week
An annual celebration, Open Education Week (OE Week) is an opportunity for actively sharing and learning about the latest achievements in Open Education worldwide.

Open Education Week was launched in 2012 by Open Education Global as a collaborative, community-built open forum. Every year OE Week raises awareness and highlights innovative open education successes worldwide. OE Week provides practitioners, educators, and students with an opportunity to build a greater understanding of open educational practices and be inspired by the wonderful work being developed by the community around the world.

Workshop on the policy component for open educational practices 8 March 2022 1–3 pm

Held in Finnish by the Expert Panel in Open Education, this workshop examines the national policy component for open educational practices that is currently being prepared. The workshop participants will also discuss how open educational practices could change higher education and how the policy component meets the challenges faced by learners and teachers. The event is intended for teachers and students at higher education institutions in particular and is part of the international Open Education Week.
Sign up by 1 March at the latest.

Open learning materials training session (webinar, in Finnish)

Tampere University Library will hold a training session on the openness of learning materials on 9 March 2022, 2:15–3:45 pm. Further information.

Ethics Day 2022: expert seminar & workshops on international dimensions of research ethics online on Tue 15 March 11 am–4 pm

Held in Finnish, the webinar will delve into the international dimensions of research ethics. The event is intended for research ethics experts, researchers and doctoral students in particular, but it is also open to all others who work in science and are interested in research ethics. More information.

 

More information on open science issues is available from Research Support at the UEF library, Open science and OpenUEF Yammer Group (UEFians).

Tomi Rosti, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tutkimuksen tuki | Research support
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Terveisiä Kuopion kampuskirjaston uudelta työntekijältä | Greetings from a new staff member at Kuopio campus library

(Please, scroll down to read in English.)

Hei kaikille! Olen Jaakko Nyrönen, ja aloitin tietopalveluneuvojana verkko- ja julkaisupalveluissa Kuopion kampuskirjastossa tammikuussa 2021. Lähtöisin olen Keski-Suomesta, vaikka Itä-Suomessa olenkin asunut jo pidempään. Opinnot sain valmiiksi Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella (Suomen historia). Tuolloin kiinnosti historiallinen kriminologia. Informaatiotutkimuksen opinnot tein myöhemmin Oulun yliopistoon.

Valmistumisen jälkeen olen ollut töissä opettajana / yläkoulun erityisopetuksessa sekä kirjastovirkailijana, kirjastonhoitajana ja informaatikkona yleisessä ja korkeakoulukirjastossa. Kirjastoissa olen päässyt tekemään kaikenlaista, liittyen vaikkapa verkko-opintojen suunnitteluun ja toteutukseen, kirjastojärjestelmiin, kuvailuun tai julkaisutoimintaan. Nyt työ UEFissa onkin välistä mukavaa vaihtelua, kun voi keskittyä ja perehtyä seikkaperäisemmin tiedonkeruuseen sekä verkkojulkaisemiseen.

Kuopion kampuskirjastossa tehtäviini kuuluvat tällä hetkellä opinnäytetöiden eRepo-tallennukset sekä julkaisutiedonkeruuseen ja SoleCRISiin liittyvät tehtävät. Asiakaspalvelusta minut löytää myös muutamana päivänä viikossa.

Vapaa-ajallani luen – kirjasuosikkeina vaikkapa Pultava, Vihan hedelmät ja The Killer Angels – ja ulkoilen, kesällä viihdyn järvellä. Tietokilpailuista ja pallopeleistä olen myös aina tykännyt. Taloa yritän remontoida osaamiseni puitteissa silloin, kun aikaa riittää.

Mukavaa kevättä kaikille!

Mies, talvi, lumi, sininen taivas, aurinkoinen sää. Man, winter, snow, blue sky, sunny weather.
Melanian edustalla Kuopion kampuksella kylmänä, mutta aurinkoisena kevätpäivänä. Taustalla Savilahti. | In front of Melania building at Kuopio campus on a cold but sunny spring day.

Hi! My name is Jaakko Nyrönen. I started my new job as an information services advisor in the Library IT and publishing services at the Kuopio campus library in January 2021. I was born in Central Finland but I’ve been living in Eastern Finland for a while now.

I earned my master’s degree at the UEF Joensuu campus in Finnish history and I have also studied information studies at the University of Oulu.

My key duties here at UEF library include publishing the electronic master’s theses and registering university publications in the UEF SoleCRIS database. You can also find me at the university’s customer service desk.

My favourite hobbies are reading, quizzing, renovating the house and spending time at the lake.

Wishing a Nice Spring to Everybody!

Jaakko Nyrönen, tietopalveluneuvoja | Infomation Services Advisor
Verkko- ja julkaisupalvelut| Library IT and publishing services

Ilmoita julkaisutiedot hyvissä ajoin myös vuonna 2019 | Publication data collecting has started for 2019

Kirjasto aloitti maaliskuussa vuoden 2019 julkaisutietojen tarkistuksen ja hyväksynnän julkaisuraportointiin. Ohjeiden mukaan julkaisut on suositeltavaa ilmoittaa palvelulomakkeella kirjastossa tallennettaviksi. Lomakkeelle täytetään vain minimitiedot, joiden perusteella kirjasto tallentaa ministeriön vaatimat julkaisutiedot SoleCRIS-järjestelmään. Mukaan kannattaa liittää julkaisun final draft rinnakkaistallentamista varten.

Rinnakkaistallentaminen ja muu avoin julkaiseminen onkin juuri nyt erityisen tärkeää, sillä uudessa OKM:n rahoitusmallissa tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut (A, C), jotka ovat avoimesti saatavilla, saavat lisäkertoimen 1,2. Myös vuosien 2017-2018 julkaisuja kannattaa siis vielä rinnakkaistallentaa UEF eRepoon takautuvasti. Niiden final draftit tulee lähettää osoitteeseen erepo@uef.fi.

Ennen kesälomalle lähtöä jokaisen kannattaa siis tarkistaa, että kaikki tähän mennessä ilmestyneet alkuvuoden julkaisut ja mahdollisesti vuoden 2018 puuttuvat julkaisut on ilmoitettu palvelulomakkeella (tai tallennettu SoleCRISiin). Näin voi olla varma, että kaikki julkaisut ehtivät mukaan lopulliseen julkaisuraportointiin eivätkä jumitu vuodenvaihteen ruuhkaan.

julkaisutietojen ilmoittamislomakkeen alkua

Publication data collecting has started for 2019

Annual reporting has started for the year 2019. It is recommended to send the publication information to the library to be saved into the SoleCRIS by using the e-services form. The library will add the rest of the information needed. It is also recommended to include the final draft in the form. It will be added to UEF eRepository for self-archiving.

It is now even more important to self-archive or in other way publish open access, because the Ministry of education and culture will add additional 1.2% factor to every peer reviewed publication (types A, C). This has an effect on funding and affects also publications from 2017 to 2018. The final drafts of these older publications should be sent by e-mail to: erepo@uef.fi.

So before the summer reaches us, it is important to check that every needed publication information is reported to  the library already or it can be found in the SoleCris-system. Next autumn and winter will be busy for everyone, so it is better be on time with publication data collecting.

Mari Niemi, tietoasiantuntija | Information specialist
Taina Sahlman, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services