Mitä saa kun hakee UEF-Finnan kansainvälisistä e-aineistoista? | What can you find when searching through the international e-materials in UEF Finna?

(Please, scroll down to read in English.)

UEF-Finnassa voi valita haetaanko aineistoa kirjaston kokoelmista, Varastokirjastosta, Arto-tietokannasta tai kansainvälisistä e-aineistoista. Perushaun kirjaston kokoelmista voi tehdä heti ensimmäisellä hakusivulla jolloin haun tuloksen näkee Kirjaston kokoelmat -välilehdellä. Saman haun voi näppärästi toistaa klikkaamalla ensimmäisellä hakutulos-näytöllä Kansainväliset e-aineistot -välilehteä, jolloin pääsee suoraan katsomaan viitteitä, jotka tulevat Primo Central Indexistä (PCI). Koska kyseessä ovat kansainväliset aineistot, kannattaa yleensä hakea esimerkiksi englanniksi.

Kansainvälisistä e-aineistoista haun voi valita UEF-Finnan etusivulla myös suoraan, ja jos valitsee tarkennetun haun, voi haun kohdistaa esimerkiksi otsikkoon.

Minkälaisia viitteitä e-aineistohaulla saa?

Kansainvälisistä e-aineistoista haettaessa tuloslistalle tulee viitteitä esimerkiksi lehtiartikkeleista ja e-kirjoista useilta eri tieteenaloilta ja eri kustantajilta. Hakutulos on yleensä laaja ja sitä voi supistaa listan oikeassa reunassa näkyvillä vaihtoehdoilla muun muassa aiheen, aineistotyypin, tekijän, kielen ja lähteen mukaan.

Lähde onkin ”avain” siihen, mistä aineistoista hakutulokset ovat tulleet. Toisin kuin perinteisesti tiedonhaussa on aiemmin tehty eli ensin on valittu tarkkaan vaikkapa oman alan tietokanta, jossa hakua on lähdetty tekemään ja mahdollisesti jo heti alussa on asetettu haulle rajauksia esim. vuoden suhteen, PCI-haussa haku tehdään ensin suuresta joukosta tietokantoja ja kustantajien palveluita, jonka jälkeen hakutulosta sitten rajaamalla pienennetään.

Lähde kertoo, mistä aineistosta kulloisenkin haun viitteet ovat tulleet. Primo Central Index (PCI), johon kansainvälisten e-aineistojen haku siis kohdistuu, on erittäin suuri tietokanta, johon on indeksoitu valmiiksi haun nopeuttamiseksi useiden kustantajien viitetietoja. Kirjasto on aktivoinut palveluun sekä kirjaston hankkimia viitetietokantoja että ilmaisia aineistoja. Tuttuja tietokantoja tai kustantajia, joiden palveluita palveluun on aktivoitu ovat esim. Scopus, PubMed, Proquest, DOAJ, PsycArticles, Cambridge, Elsevier, Nature, Springer, Wiley, Sage, Web of Science, Lippincott Williams & Wilkins ja Oxford.

Tiedonhaun jälkeen e-aineiston kokotekstiin, esim. yksittäiseen lehtiartikkeliin pääsyn voi tarkistaa Verkossa saatavilla -linkeistä. PCI tarjoaa viitteitä aineistoihin, SFX-linkityspalvelu puolestaan ohjaa niihin aineistoihin, joihin on pääsy. Kannattaa siis huomioida, ettei läheskään kaikkien viitteiden kokoteksteihin ole pääsyä, ja että etäyhteydellä haettaessa on muistettava kirjautua UEF-Finnaan UEFin tunnuksilla tai etäyhteyden kautta.

Kansainvälisellä e-aineistohaulla haetaan siten erittäin laajasta joukosta aineistoja kerralla. Kirjaston lisensoimat yksittäiset tietokannat löytyvät UEF-Finnasta kirjaston kokoelmista. Niitä voi hakea tietokannan nimellä tai selailemalla aiheittain. Varsinainen tiedonhaku tehdään sitten tietokannan omassa käyttöliittymässä, johon UEF-Finnassa on linkki. Laajan yleissilmäyksen kiinnostuksen kohteeseen saa siten hakemalla Kansainvälisistä e-aineistoista ja tarkemman haun saa tehtyä alanmukaisessa tietokannassa.

 

In the UEF Finna, you can choose between searching the collections of the UEF Library, the National Repository Library, Arto database or international e-materials. A basic search focused on the UEF library’s collections can be performed via the home page, and the results will show up on the Library’s collections tab. You can repeat the same search just by clicking the International e-materials tab, which directly allows you to see references from Primo Central Index (PCI). Because the searches focus on international materials, it would be good to perform the searches in English.

You can also choose the International e-materials search straight away on the UEF Finna home page, and if you choose the Advanced search, you can target the search to, for instance, titles of articles.

What kind of references can you find using the e-materials search?

When searching from the international e-materials, references about journal articles and e-books of different fields of science and different publishers may show up in the results. The search results are usually extensive and can be narrowed down using the options on the right-hand side of the page by subject, format, author, language and source, for example.

The source is a “key” to see which materials the search results originate from. Unlike in traditional information retrieval where you first carefully choose a specific database of your own discipline and possibly restrict the search within a certain time limit, in PCI searching you first perform a broad search on a great number of databases and publisher services, after which you narrow down the results. The source indicates from which database the references of each search have been retrieved.

PCI, which is the focus of international e-materials searches, is an immensely vast database. Reference information from several publishers is indexed within it in order to speed up the searches. The UEF Library has activated purchased reference databases and free materials in the service. Services of popular databases or publishers that have been activated in the service include Scopus, PubMed, Proquest, DOAJ, PsycArticles, Cambridge, Elsevier, Nature, Springer, Wiley, Sage, Web of Science, Lippincott Williams & Wilkins and Oxford.

After the search, you can check the availability of full text e-material by using the Available online links. PCI provides references to materials, while SFX linking services directs you to the available materials. It is worth noting that not even nearly all the full text materials referred to in the results can be accessed, and that while searching outside the campus network, you are required to login to the UEF Finna using you UEF username and password or to use remote access.

Thus, the international e-materials search is used to get results from a great number of materials at one time. The separate databases licensed by the UEF Library can be found in the Library’s collections in UEF Finna. They can be searched by database title or by browsing each subject. The actual information retrieval is then performed in the databases own interface, which you are directed to via UEF Finna. You can get a broad general view to an interest by searching from the International e-materials, and a more precise search can be performed within a discipline-specific database.

Anu Eskelinen
Tietoasiantuntija | Information Speclialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services

UEF-Finnan käyttöönotto on sujunut hyvin

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu valtakunnallisen  Finna.fi:n lisäksi jo yli viisikymmentä Finna-alustalle rakennettua verkkokirjastoa ja muuta hakupalvelua. Kansalliskirjasto järjesti joulukuussa Finna-hakupalvelua koskevan asiakaskyselyn, johon vastasi yhteensä yli 14.000 käyttäjää.

Verkkokysely oli esillä Finna.fi:n lisäksi kaikissa Finna-näkymissä, myös UEF-Finnassa. Itä-Suomen yliopistosta kyselyyn saatiin 1117 vastausta. Vastanneet antoivat UEF-Finnalle yleiseksi arvosanaksi 8 asteikolla 1-10, ja käyttäjistä 85 % suosittelisi palvelua “enemmän kuin todennäköisesti” muillekin.

Itä-Suomen yliopistossa 91 % vastaajista piti UEF-Finnaa hyödyllisenä ja 70 % helppokäyttöisenä. Peräti 90 % vastaajista löysi palvelun avulla hakemansa tiedon tai aineiston, ja 58 % löysi myös jotain muuta kiinnostavaa. Eniten asiakkaat arvostavat suoraan verkossa saatavilla olevia aineistoja sekä aineistojen kattavuutta. Suurin osa vastaajista käyttää UEF-Finnaa vähintään kerran viikossa (66 %) tai muutaman kerran kuukaudessa (25 %).

Kehittämisehdotuksissa mainittiin usein tärkeinä kohteina ulkoasun selkeys ja hakemisen helppous. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että UEF-Finnan käyttöliittymä on tullut nopeasti tutuksi ja sitä on opittu käyttämään helposti. Josku ja Nelli ovat saaneet itselleen hyvän seuraajan.  

Tarkemmin UEF-Finnan käyttöönottoa tutki syksyllä Hanna Kamppuri opinnäytetyössään Oulun ammattikorkeakoululle. Tavoitteena oli selvittää kuinka kirjaston asiakkaat ovat kokeneet kirjaston uuden asiakasliittymän käyttöönoton. Myös tämän tutkimuksen perusteella UEF-Finnan käyttäjäkokemus ja käytettävyys ovat hyvät. Lisäksi kirjasto hyödyntää haastattelussa ilmi tulleita kokemuksia ja kehitystoiveita palveluiden ja asiakasliittymän kehittämisessä. Selväksi tuli sekin, että syksyllä opiskelijat olivat jo suurimmaksi osaksi alkaneet käyttää UEF-Finnaa tiedonhakuihin, kun taas henkilökunnan siirtyminen UEF-Finnaan on ollut hitaampaa. Opiskelijat olivat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä UEF-Finnaan ja kokivat sen käytön helpoksi. Opiskelijat eivät olleet kokeneet siirtymistä hankalana tai suurena muutoksena.

Opinnäytteen aineisto kerättiin teemahaastattelemalla 12:ta opiskelijaa ja viittä yliopiston henkilökuntaan kuuluvaa kirjaston asiakasta. Teemahaastatteluissa käsiteltiin seuraavia teemoja: yleistä UEF-Finnan käytöstä, kirjautuminen, tiedonhaku UEF-Finnassa, ohjaus ja ohjeet sekä yleistä palautetta.

Hanna Kamppurin opinnäyte on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksesta:

Itä-Suomen yliopiston kirjaston asiakkaiden käyttökokemuksia uudesta asiakaskäyttöliittymästä: Haastatteluja UEF-Finnasta

Lisätietoja:

Jukka Kananen, palvelupäällikkö