UEF-Finnan käyttöönotto on sujunut hyvin

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu valtakunnallisen  Finna.fi:n lisäksi jo yli viisikymmentä Finna-alustalle rakennettua verkkokirjastoa ja muuta hakupalvelua. Kansalliskirjasto järjesti joulukuussa Finna-hakupalvelua koskevan asiakaskyselyn, johon vastasi yhteensä yli 14.000 käyttäjää.

Verkkokysely oli esillä Finna.fi:n lisäksi kaikissa Finna-näkymissä, myös UEF-Finnassa. Itä-Suomen yliopistosta kyselyyn saatiin 1117 vastausta. Vastanneet antoivat UEF-Finnalle yleiseksi arvosanaksi 8 asteikolla 1-10, ja käyttäjistä 85 % suosittelisi palvelua “enemmän kuin todennäköisesti” muillekin.

Itä-Suomen yliopistossa 91 % vastaajista piti UEF-Finnaa hyödyllisenä ja 70 % helppokäyttöisenä. Peräti 90 % vastaajista löysi palvelun avulla hakemansa tiedon tai aineiston, ja 58 % löysi myös jotain muuta kiinnostavaa. Eniten asiakkaat arvostavat suoraan verkossa saatavilla olevia aineistoja sekä aineistojen kattavuutta. Suurin osa vastaajista käyttää UEF-Finnaa vähintään kerran viikossa (66 %) tai muutaman kerran kuukaudessa (25 %).

Kehittämisehdotuksissa mainittiin usein tärkeinä kohteina ulkoasun selkeys ja hakemisen helppous. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että UEF-Finnan käyttöliittymä on tullut nopeasti tutuksi ja sitä on opittu käyttämään helposti. Josku ja Nelli ovat saaneet itselleen hyvän seuraajan.  

Tarkemmin UEF-Finnan käyttöönottoa tutki syksyllä Hanna Kamppuri opinnäytetyössään Oulun ammattikorkeakoululle. Tavoitteena oli selvittää kuinka kirjaston asiakkaat ovat kokeneet kirjaston uuden asiakasliittymän käyttöönoton. Myös tämän tutkimuksen perusteella UEF-Finnan käyttäjäkokemus ja käytettävyys ovat hyvät. Lisäksi kirjasto hyödyntää haastattelussa ilmi tulleita kokemuksia ja kehitystoiveita palveluiden ja asiakasliittymän kehittämisessä. Selväksi tuli sekin, että syksyllä opiskelijat olivat jo suurimmaksi osaksi alkaneet käyttää UEF-Finnaa tiedonhakuihin, kun taas henkilökunnan siirtyminen UEF-Finnaan on ollut hitaampaa. Opiskelijat olivat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä UEF-Finnaan ja kokivat sen käytön helpoksi. Opiskelijat eivät olleet kokeneet siirtymistä hankalana tai suurena muutoksena.

Opinnäytteen aineisto kerättiin teemahaastattelemalla 12:ta opiskelijaa ja viittä yliopiston henkilökuntaan kuuluvaa kirjaston asiakasta. Teemahaastatteluissa käsiteltiin seuraavia teemoja: yleistä UEF-Finnan käytöstä, kirjautuminen, tiedonhaku UEF-Finnassa, ohjaus ja ohjeet sekä yleistä palautetta.

Hanna Kamppurin opinnäyte on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksesta:

Itä-Suomen yliopiston kirjaston asiakkaiden käyttökokemuksia uudesta asiakaskäyttöliittymästä: Haastatteluja UEF-Finnasta

Lisätietoja:

Jukka Kananen, palvelupäällikkö