Avointa tiedettä relaatiopelinä | Open Science as a relational game

(Please, scroll down to read in English.)

Kuluvan syyslukukauden aikana kirjasto tarjoaa avoimen tieteen opetusta tuttuun tapaan verkkokurssina. Kansallisesti tuotettu kurssi jakautuu neljään osioon, joissa on tarjolla paitsi yleistietoa avoimesta tieteestä myös omat kokonaisuutensa avoimesta julkaisemisesta, avoimesta datasta sekä avoimesta tutkimusprosessista. Opetusmateriaali, joka koostuu pääosin h5p-moduuleista, videoista ja oheislukemistosta, antaa kattavan ja ajankohtaisen kuvan avoimen tieteen tämän hetken tilasta. Materiaalissa on syvempää, omatoimista asioihin perehtymistä ajatellen tarjolla runsaasti linkkejä mm. suomalaisten yliopistojen avoimen tieteen sivustoille, erilaisiin oppaisiin, tietokantoihin ja moneen muuhun. Kyseessä on siis todellinen rautaisannos avointa tiedettä.

Yleiskuvausosiossa käydään läpi avoimen tieteen peruskäsitteitä ja suurimpia haasteita. Avoimen julkaisemisen osiossa opastetaan mm. valitsemaan avoimen tieteen eri vaihtoehdoista itselleen sopivimmat sekä tunnistamaan ja karttamaan saalistajajulkaisuja. Avoimen datan osiosta puolestaan löytyy tukea esimerkiksi datanhallintasuunnitelman tekemiseen, datan avaamiseen sekä näkökulmia juridisiin ja eettisiin kysymyksiin. Viimeisessä osiossa käsitellään avointa tutkimusprosessia sekä akateemisen yhteistyön että kansalaistieteen ja yhteiskunnan kannalta.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta reflektoivaa kirjoitelmaa omasta oppimisestaan aiheen parissa ja omista avoimen tieteen hyödyntämismahdollisuuksistaan. Pakollisen tehtävän lisäksi voi opiskelija testata omaa osaamistaan relaatiopelillä.

Mikä ihmeen relaatiopeli?

Relaatiopelissä – tai tutummin relaatiossa – on ideana löytää toisiinsa liittyviä sanoja sekä mahdollinen loppuratkaisu. Kurssilla käytetty pelialusta toimii selaimessa ja on suomalaista tekoa useamman vuoden takaa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan pelissä arvataan annettuun aloitussanaan mahdollisesti liittyviä sanoja, jotka kohdalle osuessaan avaavat uusia arvattavia sanoja, kunnes kaikki relaation laatijan peliin sisällyttämät sanat on saatu auki. Sana on tässä tapauksessa ymmärrettävä laajemmin kuin yksittäinen sana tai yhdyssana; se voi olla vaikkapa lausahdus, erisnimi tai muu useammasta osasta koostuva kokonaisuus. Relaatioita voi pelata osoitteessa hyotynen.iki.fi/relaatiot, josta löytyy lähes 600 eri aihepiireihin liittyvää relaatiota.

Syyslukukauden opintojaksolta kerätään opiskelijapalautetta sekä koko kurssista että erikseen relaatiosta. Saadun palautteen perusteella päätetään, onko relaatio käytössä myös kevätlukukaudella 2021 ensimmäistä kertaa tarjolla olevassa uudistuneessa avoimen tieteen opintojaksossa Basics of Open and Responsible Science: Open Access Publishing and Research Data. Uutuuskurssi on yksi Itä-Suomen yliopiston YUFE-verkostolle (Young Universities for the Future of Europe) tarjoamista opintojaksoista.

P.S. Opintojaksolla käytetty relaatio on 575 Open science (O).

Kuvakaappaus aloitetusta relaatiosta. A screen capture of a started relational game.
Open science -relaation tilanne muutaman arvauksen jälkeen. | The situation of the open science relational game after a few guesses.

During the current fall semester, the library offers open science teaching in the familiar way as an online course. The nationally produced course is divided into four sections, offering not only general information on open science but also its own entities on open publishing, open data, and an open research process. The educational material, consisting mostly of h5p modules, videos and supplementary reading, provides a comprehensive and timely view of the current state of open science. There are plenty of links to open science sites in Finnish universities, various guides, databases etc. in order to support independent learning. So this is really an information pack about open science.

The general description section goes through the basic concepts and greatest challenges of open science. The Open Publication section provides guidance on selecting the most suitable options for open science and identifying and shunning predatory publications. The Open Data section, on the other hand, offers support for issues such as making a data management plan, opening data, and perspectives on legal and ethical issues. The final section discusses the open research process, both in terms of academic collaboration and in terms of civic science and society.

Completion of the course requires students to write a reflexive essay on their own learning in the subject and their own opportunities to exploit open science. In addition to the compulsory task, students can test their own competence with a relational game.

What on earth is a relational game?

In a relational game – or more familiar relation – the idea is to find related words, as well as a possible end result. The game platform of the course works on the browser and is a Finnish act from years back. In all its simplicity, the player guesses any words associated with the given starting word, which, when hit, open up new words to be guessed until all words included in the game by the author of the relation have been opened. In this case, a word must be understood more broadly than a single word or a compound word; it may be, say, a statement, a proper name, or any other entity consisting of several parts. The relational game can be played at hyotynen.iki.fi/relaatiot (user interface in Finnish only), where nearly 600 relations associated to different topics can be found.

Student feedback is collected from the fall semester course, both on the entire course and separately on the relational game. Based on the feedback received, it will be decided whether the relational game will also be in place in the renewed open science course offered for the first time in the spring semester 2021, Basics of Open and Responsible Science: Open Access Publishing and Research Data. The novelty course is one of the courses offered by the University of Eastern Finland to the Yufe network (Young Universities for the Future of Europe).

P.S. The relational game used in the study module is 575 Open science (O).

Marja Kuittinen
Tietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Tieto hukassa? | Missing information?

(Please, scroll down to read briefly in English.)

Kuva: Pixabay (CC0)

Useimmissa UEFin oppiaineissa opintoihin sisältyy kirjaston järjestämä tiedonhaun kurssi, tavallisimmin kandidaatinseminaarin yhteydessä. Mutta tiedonlähteet muuttuvat nopeasti, ainakin ulkoasultaan niin, että jo graduvaiheessa voi ihmetyttää, mistä kummasta tarvittavat kirjat ja artikkelit nyt löytää. Työelämässä välillä toimineella opiskelijalla taas voi olla pitkäkin aika siitä, kun on viimeksi tarvinnut kirjaston palveluja, ja osa akateemisen tiedon etsijöistä on ensikertalaisia.

Kirjaston kotisivuilta löytyy vapaasti käytettävissä olevia tiedonhaun kurssimateriaaleja. Aivan ensitutustumiseen sopii  Uuden UEFilaisen kirjasto-opas, johon on linkki myös kirjaston  etusivulta.

Kirjaston tuottamia eri alojen tiedonhaun oppimateriaaleja on vapaasti saatavilla verkossa. Niissä selvitetään, millaisia ovat tieteelliset julkaisut, mistä niitä löytää, ja miten niitä kannattaa hakea. Avoimet oppimateriaalit ovat samoja, joita opiskelijoiden kursseilla käytetään, tehtävät tai tentit vain puuttuvat. Linkit niihin ovat kirjaston Tiedonhaun tuki -sivuilla — ja tässä. Olisiko näiden joukossa sopivaa?

Biologian tiedonhaku
Englannin kielen tiedonhaku
Fysiikan tiedonhaku
Kulttuuritieteiden tiedonhaku
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku
Matematiikan tiedonhaku
Metsätieteen tiedonhaku
Psykologian tiedonhaku
Research Information Retrieval and Management
Varhaiskasvatuksen tiedonhaku
Vieraiden kielten tiedonhaku
Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku (sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka)

Aineistojen haku aloitetaan UEF-Finnasta, jonka yhteydessä on käyttöohjeita.

Opastusvideoita löytyy myös täältä. Ja tietenkin verkosta löytyvien oppaiden lisäksi kirjastosta saa myös henkilökohtaista opastusta!

Information retrieval support

Have you already noticed the library guide for new UEFians on the library’s home page?

See UEF library’s how-to videos on YouTube.

You can find instructions for information retrieval also in UEF Finna:

Open study materials for information retrieval:

Information skills and sources in Science and Forestry
Research Information Retrieval and Management (UEF Doctoral School studies)

You can find open study materials of other study fields in Moodle. Links to them can be found on the web pages of different departments and faculties. (In Moodle, sign in using your username and password.)

Naturally, personal guidance in information retrieval is also available at the library.

Merja Kauppinen, tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services