Etsitkö systemaattisia katsauksia lääketieteen tai hoitotieteen alalta? | Are you looking for systematic reviews in the field of medicine or nursing?

(Please, scroll down to read in English.)

Kuinka tavoittaa vaikuttaviksi todetut hoitomenetelmät ja -käytännöt sekä paras saatavilla oleva tieteellinen näyttö? Tähän tarpeeseen vastaavat kansainväliset näyttöön perustuvan tiedon palvelut. Vahvalle näytölle on vankka tarve – ei pelkästään kliinisessä potilastyössä, vaan myös julkisen terveydenhuollon päätöksenteossa. Hoitopäätösten ja käytänteiden perustaminen yksittäiseen tutkimukseen voi johtaa hoidon vaikuttavuuden ja laadun vaihteluun. Luotettavaksi arvioitua, riippumatonta ja nopeasti hyödynnettävää tutkimusnäyttöä on saatavilla useissa palveluissa:

Cochrane Library

Kansainvälinen Cochrane collaboration -verkosto toimii yli 130 maassa.  Suomessa verkoston toiminnasta vastaa Duodecimin Käypä hoito -yksikkö.  Cochrane Librarysta löytyy päivittyviä systemaattisia katsauksia (Cochrane Reviews) sekä tietoa valmisteilla olevista katsauksista (Protocols). Palvelu sisältää myös kontrolloitujen tutkimusten rekisterin, jossa on tutkimuksia, joita ei välttämättä PubMed / Medlinesta löydy. Cochrane-katsauksia käytetään hoitosuositusten ja menetelmien arviointiraporttien laadinnassa. Cochrane-katsaukset ovat käytettävissä kirjautumalla tietokantaan UEF-Primon kautta. Myös Terveysportissa on linkki Cochraneen.

Opasvideo (kesto 2.51): Searching the Cochrane Library

Epistemonikos

Epistemonikos on open access hakupalvelu systemaattisten katsausten etsimiseen. Sinne haravoidaan tietoa systemaattisista katsauksista useista tietokannoista, muun muassa Cochranesta ja PubMedista. Epistemonikos ei korvaa Cochranea, mutta sitä kannattaa tutkia Cochranen rinnalla.

JBI COnNECT+

Joanna Briggs Institute kokoaa ja tuottaa kansainvälisenä yhteistyönä näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollosta. Tietokannassa on koonteja tutkimustiedosta: muun muassa laajoja järjestelmällisiä katsauksia (Systematic Reviews) ja JBI-suosituksia (Best Practice Information Sheets). JBI-katsaukset perustuvat tiettyihin protokolliin ja JBI julkaisee katsausten protokollat. Verkostolla on 70 yhteistyökeskusta 34 maassa. Suomessa toimintaa koordinoi Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus). Kirjaudu JBI COnNECT+ tietokantaan UEF-Primon kautta.

McMaster

McMaster-tietokantaa ylläpitää kanadalaisen McMaster-yliopiston Health Information Research Unit (HIRU). Tietokannassa voi etsiä lääketieteen, hoitotieteen sekä fysioterapian ja toimintaterapian alan artikkeleita, jotka on arvioitu kliinisen merkityksen ja uutuusarvon näkökulmasta. McMaster-tiimi seuraa säännöllisesti yli 120 keskeistä julkaisusarjaa ja poimii niistä korkeatasoisia, määrätyt menetelmälliset kriteerit täyttäviä alkuperäistutkimuksia ja katsauksia, joita se lähettää arvioitavaksi artikkelin aihepiirin kliinikoille. Artikkelit on pisteytetty asteikolla 1-7.

McMaster+ on käytettävissä Terveysportin kautta.

Terveysportista löytyy myös DynaMed, joka on suunnattu kliinisten erikoisalojen tiedontarpeeseen. Edellä mainittujen lisäksi myös muista tietokannoista voi hakea näyttöön perustuvaa tietoa. Eri palvelut sisältävät myös keskenään päällekkäistä aineistoa.

Lue lisää näyttöön perustuvasta tiedoista terveysaloilla e-kirjoistamme: Kirjalistaus UEF-Primossa

The picture shows how to access McMaster via Terveysportti.
McMaster Terveysportissa. Access McMaster via Terveysportti.
Kuvassa näkyy MCMasterin arvosteluasteikko. A picture shows the McMaster's scale.
Artikkelit arvioidaan asteikolla 1-7. The articles are scored on a scale of 1–7.

How do you get access to the best scientific evidence? How do you find treatment methods and practices that have been proven effective? This need is addressed by international information services specialising in evidence-based information. There is a persistent need for solid evidence-based information – not just in clinical patient work, but in public health care decision-making as well. Basing care decisions and practices on a single study can lead to fluctuation in the effectiveness and quality of care. Independent and quickly utilisable evidence-based research that has been assessed as being reliable is available via several different services:

Cochrane Library

The international Cochrane Collaboration network operates in over 130 countries. In Finland, the network’s operations are overseen by Duodecim’s Current Care Guidelines unit. Cochrane Library includes updating systematic reviews (Cochrane Reviews) and information on reviews under preparation (Protocols). The service also includes a register of controlled trials, which includes studies that may not be available on PubMed / Medline. Cochrane reviews are used in the preparation of assessment reports on care recommendations and methods. Cochrane reviews can be accessed by logging in to the database via UEF Primo. Terveysportti also has a link to Cochrane.

Instructional video (duration 2.51): Searching the Cochrane Library

Epistemonikos

Epistemonikos is an open access search service for finding systematic reviews. It collects information on systematic reviews from several databases, including Cochrane and PubMed. Though Epistemonikos does not replace Cochrane, it should be explored alongside Cochrane.

JBI COnNECT+

The Joanna Briggs Institute develops and delivers the best available evidence in the field of health care through the international JBI Collaboration. The database includes compilations of evidence-based information, including broad systematic reviews and JBI Best Practice Information Sheets. The JBI reviews are based on protocols and also protocols are published. A protocol pre-defines the objectives and methods of the systematic review which allows transparency of the process. JBI is operating more than 70 collaborating entities in 34 countries. In Finland, operations are coordinated by the Nursing Research Foundation (NRF, Hotus in Finnish). Log in to the JBI COnNECT+ database via UEF Primo.

McMaster

McMaster is a database maintained by the Canadian McMaster University’s Health Information Research Unit (HIRU). The database includes articles on medicine, nursing science, physiotherapy and occupational therapy. The articles have been assessed from the perspective of clinical significance and novelty value. The McMaster team regularly follows over 120 notable publication series, picking out high-quality original studies and reviews that meet specific method-based criteria and sending them to clinicians for assessment. The articles are scored on a scale of 1–7.

Terveysportti also provides access to DynaMed, which is aimed at the information needs of clinical specialists. In addition to the aforementioned, evidence-based information can also be sought from other databases. Different services also contain overlapping material.

Read more about evidence-based information in health care in our e-books: Book listing on UEF Primo

 

Kirsi Salmi
tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Kirsi Vähäkangas
tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Virhe JBI CoNNECT+ -viitteiden viemisessä RefWorksiin / Error in exporting references from JBI CoNNECT+ to RefWorks

Viitteiden suorasiirto JBI CoNNECT+ -tietokannasta (Ovidin käyttöliittymä) RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmään ei toimi oikein, vaan tuottaa tyhjiä viitteitä. Ovid selvittää ja korjaa virhettä.

The direct export of references from JBI CoNNECT+ database (Ovid user interface) to RefWorks reference management software results in blank references. Ovid is currently working on rectification.