Vain muutos on pysyvää – BMF ry:n syysseminaari | Only change is permanent – autumn seminar of Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) association

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Lääke- ja terveystieteiden sekä lähialojen kirjasto- ja tietopalveluammattilaisten yhdistys Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) ry auttaa jäseniään luomaan ammatillisia verkostoja ja kehittämään ammattitaitoaan sekä järjestää koulutusta ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Pieni mutta aktiivinen yhdistys järjestää vuosittain ammatillisen syysseminaarin jäsenilleen ja muille kiinnostuneille.

Tämänvuotinen syysseminaari pidettiin Tieteiden talossa Helsingissä. Pääpuhuja oli tutkijatohtori Anna-Maija Multas (Oulun yliopisto) aiheenaan terveystiedon muuttuvat lukutaidot. Esitys perustui hänen neksusanalyyttiseen väitöskirjatutkimukseensa uusista terveystiedon lukutaidoista. Multas on tutkinut, miten ihmiset toimivat terveystiedon kanssa arjen verkkoympäristöissä. Multas pyrkii hahmottamaan uudenlaisia tapoja ymmärtää terveystiedon lukutaitoja uusiutuvien teknologioiden aikakaudella, sillä uudet teknologiat vaikuttavat siihen, miten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää informaatiota luodaan, hankitaan ja arvioidaan.

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa Multas selvitti verkkoympäristöihin keskittynyttä terveyden lukutaidon tutkimusta tavoitteenaan hahmottaa, miten terveyden lukutaitoa on määritelty, mitattu ja tutkittu tieteellisissä julkaisuissa. Kirjallisuuskatsauksesta löytyneiden tutkimuksellisten aukkojen täyttämiseksi Multas tutki nuorten arkielämän terveystiedon lukutaitoja sosiaalisessa mediassa. Neksusanalysoitu aineisto koostuu kolmen videobloggaajan haastatteluista, videopäiväkirjoista ja YouTube-videoista.

Multaksen esitys herätti ajattelemaan kuinka yhteiskunnassa todellakin eletään erikoisia, koronapandemian ja sodanuhkan, määrittelemiä aikoja, mikä johtaa infodemiaan. Ihmiskunta on pakotettu luomaan uusia ja toisaalta muokkaamaan vanhoja tietokäytänteitä, jotta se osaisi toimia uuden informaation edessä. Somevaikuttajien, kuten tubettajien, tiedonvälitys on yksi esimerkki tästä, ja heillä todellakin on vaikutusta, etenkin nuorison informaation keruuseen.

Lyhyemmissä esityksissä aiheina olivat mm. LAB-ammattikorkeakoulun selvitys tiedonhaun osaamisesta YAMK-opinnoissa (Heli Vilja-Sarromaa, LUT-tiedekirjasto), yritys kirjasto- ja hankintapalvelujen tuottajana (Aila Ruokokoski, SOTE-virtuaalikirjasto) ja tieteenalaryhmien palvelukonseptien luominen palvelumuotoilun menetelmin (Päivi Letonsaari, Turun yliopiston kirjasto). Etenkin Vilja-Sarromaan ja Letonsaaren esitykset saivat huomaamaan kuinka samantapaisissa asioissa korkeakoulujen kirjastot tekevät kehitystyötä. Täten yhteisseminaareihin osallistumalla saamme ideoita ja työkaluja myös oman kirjaston palveluiden kehittämiseen.

Myös tämän blogitekstin kirjoittajat pitivät lyhyet esitykset: Taisan aiheena olivat selvityskyselyn tulokset perusopiskelijoiden tutkimusaineistonhallinnan opetuksesta ja ohjauksesta Itä-Suomen yliopistossa ja Tuulevi puhui kirjaston viestintäsuunnitelman toteutumisesta. Esitykset toivat hyvin esiin sen, kuinka monipuolista akateemisten kirjastojen työ opiskelu- ja tutkimusmaailmassa onkaan ja kuinka vain muutos on pysyvää akateemisten kirjastojen työntekijöiden osaamisen kehittymisessä.

Esitysten aineistot

Seminaarit ovat aina erinomainen tilaisuus tavata vanhoja ja uusia kollegoja eri organisaatioista ja verkostoitua. Seminaarin jälkeen BMF piti syyskokouksensa ja Taisa valittiin hallitukseen yhtenä kahdesta uudesta jäsenestä kaksivuotiskaudelle 2023-2024.

nainen, puhuja, esitys, seminaari. woman, speaker, presentation, seminar.
Taisa Sallinen
nainen, esitys, seminaari. woman, presentation, seminar.
Tuulevi Ovaska

Briefly in English

Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) is a professional association for medical and health librarians and information professionals in Finland. Among other things, the association organizes seminars.

In this autumn’s seminar the keynote speaker was Anna-Maija Multas, Postdoctoral Researcher at the University of Oulu, who spoke about the topic of her PhD thesis that investigates new health information literacies as sociocultural phenomena and employs nexus analysis as its methodology.

The presentation of Multas prompted us to think of the unusual times that our world lives in, with the corona pandemic and the threat of war, which leads to infodemic. Mankind has been forced to create new and, on the other hand, to shape old information practices in order to face new information. The communication of social media, such as YouTube influencers, is one example of this and indeed has an impact, especially on young people that are gathering information about the situation that our world lives in.

In shorter presentations, subjects included LAB University of Applied Sciences study on knowledge retrieval competence, a company as a producer of library and acquisition services, and using service design methods to create service concepts for discipline groups. The presentations made it clear how academic libraries do development work in similar matters. Thus, by participating in joint seminars, we get ideas and tools for developing the services of our own library.

The authors gave short presentations, too: Taisa’s subject was the results of a survey on the teaching and guidance of research data management for undergraduate students at UEF and Tuulevi talked about the implementation of the library’s communication plan. The presentations highlighted how diverse the work of academic libraries is in both education and research and how change is permanent in the development of the skills of academic library workers.

The seminars are always an excellent opportunity to meet old and new colleagues from different organizations and to network. After the seminar BMF had its autumn meeting, and Taisa was elected to the board as one of the two new members for the two-year period of 2023-2024.

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior Information Specialist
Taisa Sallinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Seminaari- ja verkostoitumismatkalla ensimmäistä kertaa sitten koronakevään | Seminar and networking trip for the first time since spring 2020

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Osallistuimme BMF ry:n (Bibliothecarii Medicinae Fenniae) syysseminaariin 12.11. Terkossa eli Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjastossa. Olimme jo melkein unohtaneet, millaista on työmatkailla. Se on sellaista, että istutaan paljon junassa, käytetään perillä kaikki aika tehokkaasti, osallistutaan aktiivisesti seminaariin ja verkostoidutaan innokkaasti.

Ennen seminaaria helsinkiläiskollegat esittelevät meille kirjaston ja Terkko Health Hubin tiloja ja toimintaa. Health Hub on startup-yhteisö, yhteistyötila sekä terveys- ja biotieteisiin keskittyvä tapahtumapaikka, jossa edistetään uudenlaista yhteistyötä yrittäjyyden, tutkimuksen ja terveydenhuollon välillä. Oli todella inspiroivaa nähdä kuinka Terkossa on huomioitu asiakkaiden eri tarpeet etenkin ympäristön viihtyvyyteen panostamalla.

Seminaarin otsikkona oli “Korona vie ja työelämä vikisee?” Syysseminaarin ohjelma oli hienosti ammattiimme sidottu ja toisaalta todella käytännönläheinen. Pääesityksiä oli kaksi: pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo totesi otsikon “Joustavasti lähi- ja etäopetusta – opetus koronan jälkeen” alla, ettei paluuta koronaa edeltävään aikaan ole. Korona-aika on muuttanut opetustamme lähiopetuksesta etäopetukseen, ja onkin hyvä miettiä kuinka saamme opetuksen pysymään pedagogiesti laadukkaana menetelmistä huolimatta. On ilahduttavaa huomata kuinka myös akateemisissa kirjastoissa panostetaan opetusten laatuun ja mietitään tarkasti kuinka opetukset vastaavat oppimistavoitteisiin.

Esityksessään “Tietotyöläisen työhyvinvointi” psykologi Liisa Puskala puhui aivoergonomiasta eli kognitiivisesta ergonomiasta. Hän painotti, miten tärkeää on suojella keskittynyttä työaikaa, ja huomautti, että oman työn johtaminen on joukkuelaji. Hän antoi myös hyviä vinkkejä tietotyöläisen hyvinvointiin. Aivojakin on hyvä lepuuttaa silloin tällöin.

Kahdesta lyhyemmästä esityksestä eli tapauksesta toinen oli meiltä: “Open access viikko 2021 Itä-Suomen yliopiston kirjastossa”, josta puhui Tuulevi, ja toinen Terkosta: “Uuden työvälineen haltuunotto etäaikana: case RedCap”, josta puhui informaatikko Katri Larmo. REDCap (Research Electronic Data Capture) on datanhallintajärjestelmä, joka onkin UEFissa jo käytössä. UEFissa RedCapin ylläpitämisestä vastaa Bioinformatiikkakeskus.

Esitysmateriaalit on linkitetty BMF:n sivulle. Mukana on myös linkki ohjelmasta poisjääneen esityksen lähteeseen eli Ina Antellin opinnäytetyöhön “BMF ry:n jäsenten työnkuvankartoitus : osaaminen ja tulevaisuus”.

Kokonaisuudessaan seminaari oli todella onnistunut ja tunnelma siellä lämmin terveystieteiden tietotyöläisten välillä. Sekä ammatillinen että sosiaalinen verkostoituminen onnistui yli odotusten. Seminaarin yhteydessä oli helppoa verkostoitua ja tutustua uusiin alan kollegoihin, sillä sekä seminaarissa että sen tauoilla oli varattu hyvin aikaa keskustelulle. Keskustelu olikin vilkasta ja saimme kotiin viemisiksi paljon kollegiaalista vertaistukea sekä käytänteiden jakoa.

Matkalla konkarilla ja keltanokalla oli myös aikaa tutustua toisiinsa, mikä on valitettavasti korona-aikana jäänyt melko pinnalliseksi. Mutta nyt saimme tutustua toisiimme paremmin, mikä ilman muuta oli tämän työmatkan parasta antia.

Seuraava BMF-tapahtuma onkin opintomatka tänne meille, Kuopion kampuksen molempiin kirjastoihin ja Savonia-ammattikorkeakoulun kirjastoon, huhtikuussa 2022. Pääsemme siis tapaamaan kollegoita jälleen.

Taisa Sallinen, tietoasiantuntija
Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

 

Seminaarissa: ihmisiä, pöytiä joilla kahvikuppeja muistiinpanovälineitä, lasiseinä.| In the seminar: participants, tables, glass wall.
Keskusteleva seminaari. Kuva: Tiina Heino | Conversational seminar. Photo: Tiina Heino

Briefly in English

We attended the autumn seminar of the Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF, a professional association for medical and health librarians and information professionals in Finland) in Helsinki on the 12th of November. We had already almost forgotten what it is like to travel for work purposes. It means sitting hours on the train, using the time efficiently, actively participating in the seminar and networking enthusiastically.

Before the seminar, we had a short guided tour at Terkko Health Hub. It was really inspiring to see how the different needs of customers have been taken in account, especially by investing in the comfort of the environment.

The seminar program was nicely tied to our profession and, on the other hand, really pragmatic. There were two main presentations: pedagogical university lecturer Saara Repo stated that there is no return to the times before Covid-19. Psychologist Liisa Puskala spoke about cognitive ergonomics.

One of the two shorter case presentations was from us, as Tuulevi spoke about the Open access week 2021 at UEF. RedCap was the topic of information specialist Katri Larmo from Terkko. REDCap (Research Electronic Data Capture) is a browser-based, metadata-driven software solution and workflow methodology for designing clinical and translational research databases. It is also in use at UEF and here the Bioinformatics Centre is responsible for it.

Presentation materials (in Finnish) are available at the BMF webpage. There is also a link to the source of the presentation left out of the programme, Ina Antelli’s Bachelor’s thesis.

Both professional and social networking succeeded beyond expectations. It was easy to network and get to know new colleagues in the field, since both the seminar and its breaks allotted time for discussion.

During the trip, the old hand and newbie also had time to get to know each other, which, unfortunately, has remained quite superficial during the pandemic. Now we got a chance to get to know each other better.

The next BMF event will be a study trip to Kuopio, to visit UEF’s both libraries in Kuopio and the library of Savonia university of applied sciences, in April 2022. We are already looking forward to meeting colleagues again.

Taisa Sallinen, tietoasiantuntija | Information specialist
Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

EAHIL2014 Roomassa, osa 5

Konferenssin teema Divided we fall, united we inform. Building alliances for a new European cooperation huipentui viimeisenä päivänä.

Kerroin yhdessä rinnakkaissessiossa yhdessä Katri Larmon ja Tiina Heinon (Terkko) ja Leena Lodeniuksen (Duodecim) kanssa tuloksista, joita saimme kyselyymme BMF:n jäsenille yhteistyöstä tiedonhaun opetuksessa, opetusmateriaalien jakamisessa sekä palveluiden markkinnoinnissa ja tuotteistamisessa. Oli hauskaa tehdä esitelmä yhdessä ja vielä mukavampaa esittää se nelisin. Saimme hyvin positiivista palautetta.

Kuulijoitamme. Pienempi kahdesta luentosalista oli usein tupaten täynnä.
Kuulijoitamme. Pienempi kahdesta luentosalista oli usein tupaten täynnä.

EAHIL:n yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten budjetti ja julkistettiin puheenjohtajan — Marshall Dozier toiselle kaudelle 2015-2016 — ja hallituksen jäsenten — Lotta Haglund varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2015-2018 sekä Karen Buset ja Francesca Gualtieri varajäseniksi kaudelle 2015-2016 — vaalitulokset. Äänestysprosentti oli noin 17 eli alhainen, mutta korkeampi kuin edellisissä vaaleissa, kun 1475 jäsenestä 257 äänesti. Lisäksi hyväksyttiin neljä pientä muutosta yhdistyksen työjärjestykseen ja toimintaohjeisiin.

Konferenssin viimeinen esitelmä, jonka pitivät Anna Kågedal ja Sara Janzen, oli hieno yhteenveto kovasti kehutusta viimevuotisesta workshopista.

Konferenssin päätteeksi palkittiin parhaat esitelmät ja posterit, toivotettiin yleisö tervetulleiksi ensi vuoden workshopiin Edinburghissa ja kiitettiin järjestäjiä kukkasin.

20140614-111342-40422042.jpg
Palanen 2013-workshopin yhteenvedosta

Tuulevi Ovaska, palvelupäällikkö, KYSin tieteellinen kirjasto
(Osallistuin konferenssiin BMF ry:n ja TSV:n avustuksella)