Genomivallankumous on parhaillaan käynnissä – mitä se tarkoittaa?

Tieteentekijät ovat tunnetusti maltillisia erilaisten ilmiöiden liioittelussa. Emme todellakaan viittaa esimerkiksi jonkin asian vallankumoukselliseen luonteeseen kevyin perustein. Nyt sellainen on kuitenkin käynnissä, nimittäin genomivallankumous.

Genomisekvensoinnin avulla on mahdollista selvittää mikä tekee ihmisestä ihmisen suhteessa muihin nisäkkäisiiin.  Perimien ymmärtäminen auttaa myös ylläpitämään luonnon geneettistä monimuotoisuutta. Samalla on mahdollista vaikuttaa lajikirjon säilymiseen.

Vallankumous alkoi käytännössä jo vuonna 1990, jolloin tutkijat aloittivat selvittämään ihmisen perimää eli genomia osana niin sanottua genomiprojektia. Sen jälkeen vauhti on ollut hurja.

DNA-pohjainen teknologia on ottanut valtavia harppauksia viime vuosikymmenenä, tehden genomisekvensoinnista verraten halpaa ja helposti saavutettavaa. Painotus on ollut toki ihmisgenomien selvittämisessä, mutta samalla tietoa on alettu kerätä myös muiden eliöiden perimästä. Esimerkiksi ERGA-hankkeen kunnianhimoinen tavoite on tuottaa verrokkigenomit kaikille 70 000 tumalliselle eliölajille Euroopassa.

Verrokkigenomit kaiken ytimessä

Sekvenssin tuottaminen itsessään ei riitä eri eliölajien genomin eli geeniperimän selvittämiseen, vaan sekvenssin sisältö tulee myös ymmärtää. Siksi tarvitaan  verrokki- eli referenssigenomeita.

Verrokkigenomin voi ajatella hakuteoksena. Sekvenssisisältöjä voidaan verrata tähän “hakuteokseen” ja näin ymmärtää eliön geenien koostumusta ja toimintaa.

Verrokkigenomit koostetaan siten, että eliön kromosomien lukumäärän ohella sekvenssi- sekä informaatiosisältö, eli geenit ja näiden säätelyalueet, selvitetään  mahdollisimman tarkkaan.

Teknologisesti kyseessä on erittäin monimutkainen prosessi. Monimutkaisuus tekee genomitutkimuksesta samalla vallankumouksellista.

Genomisekvenssin kokoaminen kromosomeittain on teknisesti huomattavasti vaikeampaa kuin pelkän DNA-sekvenssin tuottaminen. Koko perimän paloina kattava DNA-sekvenssi voidaan tuottaa vaikka vanhoista luista, huolimatta siitä, ettei tiedossa ole mitkä palat kuuluvat yhteen toistensa kanssa.

Sen sijaan kromosomitasolle koottujen verrokkigenomien tuottaminen vaatii erittäin ehjää DNA:ta. Siksi verrokkigenominäytteiden tulee olla tuoreita tai tuoreena syväjäähän (-80°C) säilöttyjä. Näytteestä on mahdollista koostaa myös RNA-transkriptomi, eli selvittää kaikkien ilmentyneiden geenien sekvenssi. Näin onnistuu myös perimän sisältämien geenien tunnistus.

Verrokkigenomien kaupallinen ja terveydellinen hyödynnettävyys

Biotieteet ovat mullistuneet genomisen vallankumouksen myötä. Valtioiden ja organisaatioiden into rahoittaa erilaisten eliöiden perimän selvittämistä ei kuitenkaan johdu pelkästä akateemisesta uteliaisuudesta. Taustalla ovat myös taloudelliset intressit.

Sekä DNA-sekvenssien tuottaminen että rakentaminen verrokkigenomeiksi toimii ajurina  innovaatioille niin laiteteknologian kuin tietojenkäsittelyn osalta. Suurimpia genomiprojekteja onkin verrattu 1960-luvun kuumatkahankkeeseen. Hankkeen suurin anti ei ollut suinkaan Kuussa vierailu vaan sen myötä syntynyt teknologinen kehitys.

Vaikka DNA-sekvensointi on periaatteessa halpaa, helppoa ja nopeaa, nykyteknologia ei kuitenkaan riitä kymmenien tuhansien eliöiden perimän selvittämiseen. DNA-sekvensoinnin teknologinen kehitys tuleekin varmasti nopeutumaan aivan yhtä suurin harppauksin kuten tapahtui esimerkiksi  älypuhelinteknologian osalta. Itse asiassa ensimmäiset miniatyyrimäiset, älypuhelimiin kiinnitettävät DNA-sekvensaattorit ovat jo tuotetestauksessa.

Eliöiden genomien selvittäminen tuottaa tietoa sellaisistakin geeneistä, joista osaa on mahdollista hyödyntää kaupallisesti. Jo nyt kaupallisessa käytössä olevat entsyymit, juuston juoksuttimista ja farkkujen kivipesusta aina pesuaineisiin sekä selluloosan käsittelyyn saakka, ovat kaikki jonkin eliön geenien tuotteita.

Kaupallisen hyödynnettävyyden lisäksi verrokkigenomien avulla on mahdollista vaikuttaa ihmisten terveyteen. Terveyteen vaikuttavat sovellukset voivat olla hyvinkin mielikuvituksellisia. Esimerkiksi eliöiden antimikrobiologiset peptidit voivat toimia bakteereja ja viruksia tuhoavina geenituotteina. Lähitulevaisuudessa tulemmekin ehkä näkemään, kuinka merissä elävien vaippaeläinten tiettyä geeniä käytetään ihmisen aineenvaihdunnallisten sairauksien geeniterapiassa.

Lainsäädännöllä asetetaan rajat hyödynnettävyydelle

Verrokkigenomeihin liittyy muista teknologisista innovaatioista poikkeavia yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä.

Keskeinen säädöksellinen tekijä genomihankkeiden eettisyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyen on Nagoya-protokolla. Sen avulla on tarkoitus varmistaa geenitiedon hyötyjen jakautuminen oikeudenmukaisesti eri maiden välillä sekä edistää luonnon monimuotoisuutta.

Myös Suomen hallitus on tehnyt esityksen Nagoya-protokollaan liittyvistä kansallisista käytännöistä. Esitys antaa varsin vapaat mahdollisuudet geenitiedon hyödyntämisestä tutkimus- ja kehittämiskäyttöön.

Toinen olennainen kysymys liittyy siihen, miten geenitietoa voi ylipäätään kaupallistaa. Eri maiden GMO-lainsäädäntö asettaa toistaiseksi varsin kirjavia ehtoja kaupallisuuden hyödyntämiselle, vaikka esimerkiksi EU:lla on omia yhtenäisiä direktiivejä.

Kolmas genomitiedon hyödyntämisen liittyvä eettinen kysymys koskee biologisia aseita. Genomitiedon hyödyntäminen on mahdollista osana asevarustelua ja sodankäyntiä. Toistaiseksi kyseessä ei ole kuitenkaan suuri uhka jo pelkästään siksi, että biologisten aseiden kehittäminen on lähtökohtaisesti kansainvälisesti kiellettyä ja teknisesti erittäin vaativaa.

Neljäs keskeinen kysymys liittyy siihen, miten julkisesti rahoitettua genomitietoa hyödynnetään. Voisiko joku esimerkiksi omistaa tai patentoida löytämiään geenejä? Omistajuus konkretisoituu eettiseksi ongelmaksi ennen kaikkea sen vuoksi, että minkälaiset oikeudet paikallisyhteisöille, kuten saamelaisten kaltaiselle alkuperäisväestölle, annetaan alueellaan tuotettuun genomiseen tietoon.

EU:ssa tullaan jatkossa ottamaan todennäköisesti mallia Kanadan käytänteistä ja lainsäädännöstä alkuperäisväestön oikeuksien toteuttamisessa. EU:n esityksessä ehdotetaan perustettavaksi tietokanta saamelaisalueen geenivaroihin liittyen. Tietokantaa hallinnoisi saamelaiskäräjät. ILO:n alkuperäiskansojen aseman huomioiva yleissopimus nro 169 on keskeinen osa tätä prosessia.

Saamelaisten tilanne tuo toisaalta konkreettisesti esille geenitiedon omistajuuteen liittyvien yhteiskunnallisten kysymysten haastavuuden. On odotettavissa kiusallisia tilanteita, mikäli tutkijat kysyvät lupaa esimerkiksi saamelaisalueella esiintyvän hyönteisen perimän selvittämiseksi samaan aikaan kun huomattavasti konkreettisempiin asioihin, kuten vaikka maankäyttöön, liittyy ristiriitoja.

Järkevän yhteiskunnallisen keskustelun käymisen edellytyksenä tuleekin olemaan, että kansalaisilla sekä päättäjillä on riittävä ymmärrys genomisekvensointiin liittyvistä kysymyksistä. Haaste on suuri johtuen aiheen monimutkaisuudesta ja nopeasta kehityksestä.

 

Jaakko Pohjoismäki
Dosentti, molekyylibiologi, genetiikan yliopistotutkija
Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

 

Artikkeli on julkaistu alun perin MustRead Akatemia -palvelussa.

Afrika, tuko pamoja? Africa, are we together?

Ever since I entered the doors of the University of Eastern Finland, then University of Kuopio, I heard stories of Africa education and research collaboration. The team of researchers and educators that worked with the UN Food and Agriculture Organisation to develop fisheries and aquaculture on Lake Tanganyika, led by Professor Emeritus Ossi V. Lindqvist and the team of researchers and educators in Joensuu like Professor Emeritus Harri Siiskonen who worked on history and geographical research of Namibia. However, going a bit further back, we come to the beginnings of development cooperation in Finland, when forestry was identified as a focus. Although the first piloting of Finnish development aid support in the forestry sector was implemented in India in 1957, it was only later in the mid-60s that the training of forestry specialists using development aid started to become a main-stream activity in the Finnish development cooperation scene.[i] This was propelled by a visit of President Urho Kekkonen to Tunisia in 1965. He happened to be the very first Head of State of Finland to visit Africa. Needless to say, since then many forestry related projects have been implemented worldwide in developing countries by Finnish organisations. The other UEF parent university, University of Joensuu, was a forerunner in this area. After all, Joensuu is also known as the European Capital of Forests.

However, going even further back in history, we come to the roots of Finnish-African relations in the 1800s when Finnish missionaries found their way to present-day Namibia. Since then, we find that both Finland and Namibia have very close relations on many levels. Thus, so it is with UEF, where the first ever African students were Namibians, arriving in Joensuu in 1983 and in Kuopio in 1985. His Excellency, the Speaker of the Namibian National Assembly Peter Katjavivi was a researcher in the Department of History in the University of Joensuu in the 1980s and he planned the first history studies curriculum for the, then, future University of Namibia, and later became the first Vice-Chancellor of the University of Namibia. The current Vice-Chancellor of the University of Namibia, Professor Kenneth Matengu, is our alumnus, having completed both his master’s and doctoral degrees in Joensuu.  Hence, our connections are long and strong, and the University of Namibia remains a strategic partner for UEF. Our collaborations extend from history and geography research to teacher education, computing sciences, health sciences, and social sciences.

Fast forward to current day, UEF’s Africa collaborations have grown and evolved. On a student level, over 1000 Africans from 30 African countries have studies at UEF. Currently, we have 207 African students enrolled at UEF: 109 master’s students and 98 doctoral researchers, with the majority hailing from Nigeria and Ghana. On roster, we have 24 African staff from 14 different African countries. With this, it is fair to say that we have a vast alumni network in Africa that are doing amazing things on the continent. Photonics Ghana is one such organisation. This is a network organisation of Ghanaian UEF photonics alumni dedicated to developing photonics education and research in Ghana, and with ambitious plans to scale to the rest of Africa. We remain dedicated to supporting this endeavour and to deepen our interaction with our African alumni.

We have active collaborations in 11 African countries, mostly anglo-phone regions in southern Africa, East Africa and West Africa, on many different initiatives and through many different networks, such as the Southern Africa Nordic Centre (SANORD), the Finnish University Partnership for International Development (UniPID), not to mention the Finnish Ministry of Education and Culture’s Global Programme networks, four of which involve African partners: the EduCASE Platform, the Finland-Africa Platform for Innovation (FAPI), the Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL) and the Southern Africa Finnish Network for Health and Wellbeing (SAFINET). These networks are indeed important for deepened engagement with Africa on education and research.

While the roots of Finnish-Africa collaboration lie in development aid, the mechanisms and practices are of the past. Dambisa Moyo’s book ‘Dead Aid[ii]’, demonstrates this well. Indeed, the new word that has been around for years now is development cooperation. A nuance, one may say, and I have certainly criticised this many a time. While fulfilling our global responsibility goals, it is important to note that a paradigm shift has occurred and will continue to occur, on this front. Aid needs much decolonising and is not the main driver for engagement anymore. Rather, collaboration and equal partnership are given more and more importance. This is mentioned several times in Finland’s Africa Strategy. The European Union (EU) has also recognised that the engagement with Africa must undergo a transformation towards a mutually beneficial partnership and common actions aligned to policies in both regions.

The frameworks that guide us as western higher education institutions, however, tend to ignore the African frameworks, knowledge and contexts. This is apparent through the very premise of knowledge, or that what we class as knowledge. Dr Lata Narayanaswamy of the University of Leeds put this very well in a recent UniPID and Global Programmes training on ‘Responsible and Equitable Academic Partnerships’ saying: our thinking, our institutional frameworks, research and discourse are shaped by a bunch dead white men: Foucault, Hayek, Marx etc.

Funding instruments are certainly very euro-centric, from their very design and drive collaborations a great deal more than we in academia may actually give thought too. In addition, Finnish development policy guides much of the academic collaborations between Finnish and African institutions (and other Global South), whereas education and science policy take more or less of a back seat. This has many implications on the types of collaborations that end up being implemented, not to mention that there are few mechanisms to recognise the participation of academics in these types collaborations. Participation in development cooperation type of activities can sometimes, sadly, be a career-stopper especially for young researchers. The positionality of development cooperation is seen as something on the side, nice to do but certainly not of priority.

A question related very much to my own role at UEF, is to determine how we can be more acknowledging of the diversity of knowledge that exists in Africa- the cradle of mankind. How can we move to real equity? How can we better recognise the needs and strategies of our African partners (be they institutional partners or our students, staff and alumni) while at the same time balance those with our own interests at UEF? Certainly, we need to think of these questions, if not for the very fact that some of our biggest international student groups hail from Africa. A majority minority, if you will.

I think this demand for and starts with open communication. Communication that really is open to discussions on how partnership and collaborations are founded, what the aims are, where we shall go and how we shall do this. It’s like taking a trek to Mount Kenya where one needs to know what peak they aim to summit, what routes shall be taken, what gear and clothing is needed and a plan for time is considered, and a plan B made, in case all does not proceed as planned.  Communication to also ensure that parties are well aware of the commitments made and how data and benefits are shared, between the institutions. Communication to understand the different contexts of Finnish institutions and that of different African institutions. Communication to recognise that the same power dynamics that we are discussing between Finland and Africa, also exist within Africa and between different African institutions. It comes all down to voice. Who can be the 54 voices of Africa? So, on this Africa Day, while we celebrate, l invite Africa and Africans: Let’s talk to each other openly and set a foundation for research and education with excellence and impact. Tuko pamoja? Are we together, as we say in Kiswahili?

[i] Virtanen, R. 2013. Kaivoja Köyhille? Suomalaisen Kehitysyhteistyön Vuosikymmenet. WSOY. EU.

[ii] Moyo, D. 2009 Dead Aid. Why aid is not working and how there is another way for Africa. Farrar, Straus and Giroux: New York

 

Global Development Manager Roseanna AventoRoseanna Avento
Global Development Manage
University of Eastern Finland