ArtWell: Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi on vähäistä ja tarvitsee ennakkoluulotonta yhteiskehittämistä toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi

Millaisia lähestymistapoja kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudelliseen arviointiin on käytetty ja millaista tutkimusta tällä hetkellä tarvitaan päätöksenteon tueksi? ArtWell-selvityshankkeessa on kartoitettu kulttuurihyvinvointitoimintaan ja sen arviointiin liittyvää tutkimusta sekä selvitetty tarpeita jatkoa varten.

ArtWell-selvityshanke syventyy kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudelliseen arviointiin

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke (ArtWell) on keväällä 2022 käynnistynyt selvityshanke, jossa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on tukea päätöksentekoa sekä vaikuttaa yleiseen tietouteen taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoituksella mahdollistettua hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus sekä Kulttuurihyvinvointipooli.

ArtWellin kolmesta osatavoitteesta kaksi on nyt saavutettu. Tässä blogikirjoituksessa avaamme kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuutta sekä taloudellista arviointia kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tuloksia.

Kulttuurihyvinvointitoiminnan operationalisointi – miksi ihmeessä?

ArtWell-selvityshankkeessa kulttuurihyvinvointitoiminnan monitahoista ja laajaa toiminta-aluetta havainnollistettiin sateenvarjokäsitteen avulla, johon sisältyy ihmisen merkityksellinen toiminta taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin ympäristöissä. Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa, että ihmisen hyvinvointia vahvistaa hänen aktiivinen osallistumisensa taide- ja kulttuuritoimintaan ja -tapahtumiin. Kulttuuritoiminta voi olla muun muassa esittävää ja osallistavaa taidetta, kuten tanssia ja laulamista, tai visuaalista taidetta, kuten maalausta ja valokuvausta. Kulttuuritapahtumat voivat pitää sisällään esimerkiksi nähtävyyksiä, museotoimintaa ja muuta koettavaa taidetta.

Kulttuurihyvinvointitoiminnan käsitteen määrittely on perustavanlaatuinen tekijä, kun halutaan mitata toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnan eri tasoilla. Käsite voidaan operationalisoida eli muuttaa mitattavaan muotoon tarkemman määrittelyn ja rajauksen avulla, jolloin siihen liittyvät muuttujat voidaan luokitella. Näin voidaan saada päätöksenteon tueksi luotettavampaa tietoa kulttuurihyvinvointitoiminnasta.

Kulttuurihyvinvointitoiminta vaikuttavuustiedon äärellä

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastelluissa julkaisuissa tutkittiin kulttuurihyvinvointitoimintaa yhteiskunnan mikro-, meso-, ja makrotasoilla, mikä on keskeistä vaikuttavuuden todentamisessa. Mukaan otetut tutkimukset käsittelivät laaja-alaisesti elämänlaadun eri osa-alueita, kuten psyykkistä ja fyysistä elämänlaatua. Taloudellista arviointinäkökulmaa tarkasteltiin tutkimuksissa kuitenkin niukasti sosiaalisen ja ympäristöllisen elämänlaadun osa-alueilla.

Taloudellinen arviointi kulttuurihyvinvointitoiminnan alueella on ollut toistaiseksi vähäistä, ja kuudestatoista julkaisusta ainoastaan neljä sisälsi tarkempaa tietoa aiheesta. Julkaisuista esiin nousi erityisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mittari, jota voitaisiin hyödyntää kustannus-hyötyanalyysissä. Kyseisen mittarin mallintaminen ja kehittäminen aloitetaankin ArtWellin viimeiseen osatavoitteeseen liittyen seuraavaksi.

Kulttuurihyvinvoinnin ytimessä on ihminen ja hänen tarpeensa liittyen taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuuden tutkimuksessa tarvitaan yhteiskehittämistä ja ennakkoluulotonta yhteistoimintaa, jossa lähdetään rohkeasti tarkastelemaan mahdollisuuksia syy-seuraussuhteiden todentamiseen. Taiteen ja kulttuurin ensisijaisena tehtävänä ei ole tuottaa hyvinvointia, mutta se voi kokonaisvaltaisuudessaan vaikuttaa monella tapaa ihmisen hyvinvointiin, esimerkiksi yhteisön rakentajana tai terveyttä edistävänä tekijänä.

ArtWell-selvityshankkeen jatko

ArtWellin tavoitteena on syksyllä 2022 mallintaa kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia kahden case-esimerkin avulla. Koko hankkeen tulokset esitellään seminaarissa huhtikuussa 2023. Lisätietoa tilaisuudesta julkaistaan hankkeen verkkosivuilla myöhemmin.

Sonja Kippo.Sonja Kippo (Kuva: Via Ramstén)

Projektitutkija

Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto

 

Taru KoivistoTaru Koivisto (Kuva: Anita Salo)

Tutkija

CERADA-tutkimuskeskus, Taideyliopisto

 

 

Climate change in a box of wasps

Summer is not over yet. There are still festivals and barbeques. With butterflies… and wasps. Many people consider wasps ugly and useless. However, researchers from the University of Eastern Finland and the Finnish Museum of Natural History (Luomus) don’t think so. Let’s see what makes these insects so interesting!

Wasps aren’t just annoying creatures. They provide many ecosystem services. For example, they help in flower pollination, hunt agricultural and garden pests, protect crops, and regulate food chains. Furthermore, they have developed conspicuous colouration as visual signals to predators. Birds know that it is dangerous to hunt insects that are yellow and black. So, wasps’ stripy appearance also has a protective value for many other insects, such as beneficial hoverflies, which mimic wasp colouration.

Illustration photo on research of wasps.Illustration photo for research on wasps.

“Climate change affects insect and plant physiology and their interactions with each other in many ways”, says leader of the Environmental Ecology Research Group (EERG) Professor James Blande. When it is getting hot, we change the clothes we wear. But what about insects? Do they have a chance “to change clothes” in the face of climate change?

Master’s student from the EERG Quang Nguyen was intrigued to find out if changes in the size and colouration of the rare and red-listed red wasp species (Vespula rufa) have occurred during the last century. For that purpose, Quang and his supervisors Dr. Oksana Skaldina and Dr. Oluwatobi Badejo used museum collections borrowed from the Finnish Museum of Natural History Luomus. Altogether, the collection contained 392 wasp specimens sampled between 1865 and 2004 by many Finnish entomologists. It felt like a magic tour through history to find specimens collected by famous late researchers, such as Antti Pekkarinen or William Nylander, who inspired us through their publications!

Wasp specimens from several locations in Finland were digitally photographed at the SIB Labs unit of the UEF. These insects were not uniformly striped but varied in the colouration of their faces and bodies. Do red wasps have their “preferred fashion style” – the most widely spread trends or varieties? Indeed, they do. There are very common varieties, but also those which were extremely rare. Overall, results of the Master’s project revealed that during the last century wasps appeared to get smaller and to possess paler colour variations. That lightening was associated with climatic conditions. This trend has earlier been shown for other insects such as butterflies and dragonflies. But for the first time, UEF’s researchers have revealed that for wasps! “It is important to use museum collections for ecological research purposes, as we can look back into the past and anticipate future trends!”, says Juho Paukkunen, curator of insects’ collections in Luomus.

The project was financially supported by the Kuopio Naturalists’ Society (KLYY).

To summarize, wasps are fashionable, smart, and multitasking! So, when a wasp comes to your home, garden, or barbeque, please don’t be quick to kill it. Who knows, maybe after a hundred years it will be found in the “box of wasps” and will convey important information on climate change to the next generation of enthusiastic researchers!

Oksana Skaldina
PhD, Postdoctoral Researcher, Stipendiat of the Maj and Tor Nessling Foundation (UTU, UEF)

Oppeja saksalaisten yritysten ja oppilaitosten toimintamalleista

Tekniikan koulutusta edistävä UpTech-hanke on koonnut yhteen Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun työntekijöitä ratkaisemaan kiperiä haasteita itäsuomalaisessa tekniikan kentässä.

Millaisia visioita osaamisesta oppilaitoksilla ja teknologiateollisuuden yrityksillä on seuraaville vuosille? Miten oppilaitokset ja yritykset voisivat tehdä entistä läheisemmin yhteistyötä? Miten sitouttaa osaajat alueelle ja saada työllistymään yrityksiin? Näitä, ja muita mieltä askarruttavia kysymyksiä lähdettiin selvittämään viikoksi Saksaan benchmarkkausmielessä. Mukana matkalla oli oppilaitosten lisäksi Business Joensuun kokoamaa yritysväkeä noin kymmenen hengen verran.

Kuva 1. Oppia Saksasta hakemassa Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun ryhmä. Kuva: Mika Raatikainen.
Kuva 1. Oppia Saksasta hakemassa Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun ryhmä. Kuva: Mika Raatikainen.

Hannoverin messut yritysten ja osaamisen näyttämönä – klusteritoiminta keskiössä

Suomalais-saksalaisen konsulttitoimiston rakentama matkaohjelma käynnistyi Hannoverin messujen kahdella ensimmäisellä päivällä, joiden aikana delegaatiollemme oli varattu aikataulutetut käynnit muutamien yritysten esittelypisteillä. Oppilaitoksina halusimme tietysti saada ymmärrystä siitä, miten oppilaitokset ja yritykset toimivat tekniikan koulutuksen kentällä Saksassa. Ensimmäisiksi tavattaviksi yrityksiksi oli valikoitunut teollisuusklusteri Zukunftsallianz Maschinenbaun yritykset: Dassault Systemes, Lenze ja Phoenix Contact.

Kuva 2. Hannoverin messujen pääsisäänkäynti. Kuva: Ville Nivalainen.
Kuva 2. Hannoverin messujen pääsisäänkäynti. Kuva: Ville Nivalainen.

Virallisten esittelysanojen ja formaalimpien yleisesitysten jälkeen delegaatiolla oli ohjelman aikarajojen puitteissa mahdollisuuksia saada lisätietoa yritysten esittelijöiltä koulutusteemoissa. Yksittäiset toimintamallit eivät korostuneet näiden myyntitykkien kuvauksissa, vaan jo ennakkoon konsulttienkin korostama klusteritoiminta nosti päätään monessa keskustelussa.

Klusterit ovat osin sisäkkäisiä ja tässäkin tapauksessa yritykset ovat mukana myös yritysten ja oppilaitosten It’s OWL –verkostossa (Intelligent Technical Systems OstWestfalenLippe). It’s OWL on alkujaan suurten yritysten toimitusjohtajien käynnistämä kokonaisuus, jossa yritykset ovat nähneet vahvan yhteistyön johtavan laajoihin yhteisiin hyötyihin, ja joihin koulutusyhteistyötä on kytketty mukaan pitkällä aikajänteellä. It’s OWL on jo vuosien 2012-2017 aikana mm. tehnyt 171 ‘transferprojektia’ joiden kautta osaamista saadaan jalkautettua yrityksiin, toteuttanut noin 80 miljoonalla eurolla kehitysprojekteja ja muuta toimintaa sekä auttanut 48% kasvun STEM-aineiden opiskelijamääriin, näin aluksi mainiten. Erilaisia tunnuslukuja jo valmiista projekteista löytyy lisää kuvasta 3. Uusia projekteja on toki meneillään ja yhteistyö on toimivaa.

Kuva 3. It’s OWL Track Record. Lähde: It’s OWL –verkkosivut.
Kuva 3. It’s OWL Track Record. Lähde: It’s OWL –verkkosivut.

Yksittäisiltä yrityksiltä osaamisen visiointia seuraaville viidelle vuodelle kysyessä yleisemmät vastaukset liittyivät laajempaan osaamispohjaan ja monialaisuuteen. Soft/transversal skills lienevät käsitteitä, jotka läpileikkaavat jokaista koulutuksen astetta nykypäivänä. Yksittäiset spesifit osaamisteemat eivät juuri enää korostu, joskin digitalisaatio, automaatio sekä älykäs ja kestävä toiminta ovat usein esillä. Nämä teemat ovat hyvinkin globaaleja, eli ennustamattomassa pirstaleisessa VUCA-maailmassa työntekijöiden tulee olla valmiita ottamaan uutta osaamista ja työkaluja käyttöön joustavasti oman työuransa aikana. Holistiset näkemykset systeemeihin ja järjestelmiin korostuvat ja yksittäisten työvaiheiden tai prosessien painoarvo on pienempi. Osa yrityksistä, kuten Claas, tekee omien työntekijöidensä scouttaamista ja lähettää ‘talentit’ jatkokoulutuksiin kohti johtotehtäviä.

Yhtenä kotiintuomisena klustereiden toiminnasta oppilaitosten suuntaan saatiin eväitä Beckhoffin standilla toisena vierailupäivänä. Beckhoff suurena automaatiotoimittajana kerää omalla alueellaan useita yrityksiä tiiviimmäksi ryppääksi, joka yhteisesti miettii tulevia osaamisteemoja. Tätä yhteisesti jaettua yritysten näkemystä viestitetään oppilaitoksille, jotka saavat laajan kuvan osaamistarpeista.. Tällaisessa mallissa esipureskeltu koulutustarve välittyy suoraan yrityksistä oppilaitoksiin, ei niinkään oppilaitoksien tekemien tiedusteluiden kautta. Vastaavanlaista mallia toivottaisiin myös Suomeen ja mukana olevat oppilaitokset haastavatkin yritykset tämäntyyppiseen klusteroitumiseen ja yhteisten koulutusteemojen miettimiseen.

Projektirahoitusta ja yhteisiä esittelytiloja

Hannoverin yliopiston esittelyissä kuulimme miten aluehallinto jakaa avokätisesti rahoitusta innovaatiotoimintaan. Toiminta jalkautetaan erilaisina projekteina, joiden tukiosuudet ovat yliopistolle ja yrityksille jopa 100 prosentin suuruisia.  Osassa innovaatiotoiminnasta noin puolet yritysten kustannuksista rahoitetaan aluehallinnon kautta. Aluehallinnon rahoittamat projektit kiinnittyvät hyvin paikallisiin klustereihin, josta johtuen alueiden yli menevät projektit ovat harvinaisempia. Voidaankin ajatella, että alueellinen rahoitusmalli ajaa yrityksiä ja oppilaitoksia paikallisemmiksi klustereiksi, joissa yhteistyö tiivistyy paremmin kuin kansallisen tason klustereissa. Rahoitus ja yritysten kiinnittyminen kiinteäksi osaksi oppilaitosten toimintaa erottuu hyvin kävellessä oppilaitosten tiloissa. Kuvassa 4 on Hannoverin yliopiston yksi laboratorioista, johon yritysten ja oppilaitosten yhteisten tutkimusprojektien ja investointien kautta on rakennettu huomattava laitekanta.

Kuva 4. Hannoverin yliopiston ja yritysten yhteiskäyttölaboratorio. Kuva: Ville Nivalainen.
Kuva 4. Hannoverin yliopiston ja yritysten yhteiskäyttölaboratorio. Kuva: Ville Nivalainen.

Toinen esimerkki yritysten yhdessä rakentamasta esittelytilasta sijaitsi Fraunhofer IOSB:n Smart Factory OWL:ssa (kuva 5). Kyseessä on tulevaisuuden tehtaan menetelmiin keskittyvä teollisuuden testilaboratorio joka sijaitsee yliopiston kyljessä.

Kuva 5. Smart Factory OWL. Kuva: Ville Nivalainen.
Kuva 5. Smart Factory OWL. Kuva: Ville Nivalainen.

Klusterit haluavat näkyä ja toimia yhteisissä oppimisympäristöissä myös oppilaitosten ulkopuolella. Hannoverin messualueen Deutsche Messe Innovation Academyssa tutustuimme ryhmään liittyneiden yritysten esittely- ja koulutustiloihin. Yhteistä henkilöstöä hyödyntävässä tilassa yritykset järjestävät oman organisaationsa koulutuksia ja käyttävät omia asiakkaitaan katsomassa teknologiaratkaisuja. Samalla eri yritysten yhteinen tila antaa käsitystä koko arvoketjusta ja toimijoiden kiinteästä yhteistyöstä. Tila ei jostakin syystä ole kuitenkaan suoraan oppilaitoksille avoin, vaikka sen voisi kuvitella herättävän kiinnostusta teknologia-alaan.

Kuva 6. Deutsche Messe Innovation Academyn vierailulla Hannoverin messujen yhdessä lukuisista halleista. Kuvassa konsultit Yrjö Kemppi, Pekka Stuckert ja akatemian toimitusjohtaja Thomas Rilke Kuva: Ville Nivalainen.
Kuva 6. Deutsche Messe Innovation Academyn vierailulla Hannoverin messujen yhdessä lukuisista halleista. Kuvassa konsultit Yrjö Kemppi, Pekka Stuckert ja akatemian toimitusjohtaja Thomas Rilke Kuva: Ville Nivalainen.
Kuva 7. Volkkarin kokoonpanolinjan pienoismalli Innovation Academyssa. Kuva: Ville Nivalainen.
Kuva 7. Volkkarin kokoonpanolinjan pienoismalli Innovation Academyssa. Kuva: Ville Nivalainen.

Yritysyhteistyöstä voimaa opiskelijavajeeseen

Bielefeldissa vieraillessamme Fachhochschule des Mittelstandesin yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa kuulimme laajasta yrityspartneriverkostosta. Ammattikorkeakoululla on yli 150 yrityspartneria ja yliopiston esittelykalvot puhuvat jopa 5000 yrityksen kumppaniverkostosta. Tietysti verkoston laajuus jo antanee viitteitä siitä, että yhteistyö ei voi olla kovin vahvaa jokaisen kumppanin kanssa, vaikka numerona verkoston koko näyttääkin vaikuttavalta. Erilaisina opiskelumuotoina oppilaitoksilla ovat “full time/part time, work-integrated study ja cooperative PhD”. Yhteistyömuotoihin yritysten kanssa kuuluvat käytännön projektit ja opinnäytteet yrityksissä, yritysvierailut, työ- ja verkostoitumismahdollisuudet, yritysten ja oppilaitosten asiantuntijaringit, nuorten talenttien tunnistaminen, henkilökohtainen kehittyminen ja työntekijöiden pysyttäminen.

Lounaalla dekaani Ballschmieterin kanssa keskustellessa ymmärrettiin, että alueella on hyvin paljon samantyyppistä vajetta mitä Itä-Suomessa. Osaajia tarvitaan lisää ja työntekijöiden houkuttelemiseksi mietitään jatkuvasti uusia tapoja. Itä-Suomen aivovuoto Etelä- ja Länsi-Suomeen oli hyvin rinnastettavissa Bielefeldin kontekstiin. Vaikka Bielefeld on yli 300 000 asukkaan kaupunki, pyrkivät nuoret töihin suurimpiin kaupunkeihin ja laajasta yritysverkostosta huolimatta työntekijöitä voi olla haastava saada pysymään alueella.

Güterslohin kampuksen koulutusmallissa oltiin otettu askel pidemmälle yritysten ja oppilaitoksen tarjoaman koulutuksen osalta. Kandidaatin koulutuksessa käytettävässä mallissa opiskelijat ovat kunakin lukukautena 11 viikkoa yrityksessä töissä ja 12 viikkoa oppilaitoksessa opiskelemassa. Mallin mukainen kandidaattikoulutus kestää 7 lukukautta, eli 3,5 vuotta.

Koulutusmallissa yritys kasvattaa vuosien aikana itselleen sopivan työntekijän pitämällä samaa opiskelijaa palkattuna läpi opintojen. Mallissa yritysten ja oppilaitoksen roolitus on selkeä ja opiskelija saa opintojen aikana palkkaa. Näin ollen opiskelijalla ei ole tarvetta etsiä iltatöitä opintojensa rahoittamiseksi. Mallia täydentää saksalaisten yritysten tahtotila siitä, että opiskelijat valmistuvat oppilaitoksesta.

Klusterit toimivat Saksassa – entä Itä-Suomessa?

Saksan matkasta voitaneen todeta, että vahva klusteritoiminta ja yritysten kanssa yhdessä tekeminen korostuu teknologia-alalla. Yritykset etsivät yhteisiä teemoja koulutustarpeille välittäen niitä oppilaitoksille. Klustereissa avataan hyvinkin paljon omia kehitystarpeita, vaikka yritykset olisivat samalla toimialalla. Keskinäinen kilpailu ei toteudu klustereissa tehtävässä toiminnassa, vaan vasta loppumarkkinalla. Klusterit mahdollistavat myös yritysten tulon kiinteäksi osaksi oppilaitosten toimintaa tuomalla omaa laitekantaansa laboratorioihin, varmistaen samalla sen, että opiskelijat tutustuvat yritysten ongelmakenttään ja ainakin jossakin määrin yrityksen tuotteisin jo koulutuksen aikana.

Yhteiset projektit yritysten ja oppilaitosten välillä tuovat uutta osaamista yritysten käyttöön ja vahvimmillaan koulutuksen ja työelämän välinen raja on erittäinkin hämärä. Yhteistyö on monitasoista opetussuunnitelmien valmistelusta yksittäisiin opiskelijaprojekteihin. Saksan perinteikkäät teollisuusjätit toimivat vahvana runkona klusteriyhteistyölle ja näkevät, että koulutusyhteistyö on ainoa keino taata osaavaa työvoimaa alueelle jatkossakin. Alueellinen rahoitus varmistaa yhteisten investointien ja projektien syntymisen.

Satunnaisen benchmarkkaajan päähän jää matkan jälkeen kysymys siitä, onko itäisessä Suomessa riittävän suuri kriittinen massa saman toimialan tekijöitä, että jollakin aikajänteellä vastaavanlaista vahvaa klusteritoimintaa voidaan synnyttää. Kuka tai mikä on se alueellinen veturi, joka ottaa asemalta muut kyytiin ja antaa suunnan Itä-Suomen koulutukselle ja työvoiman tarpeelle. Kerätäänkö matkustajat mukaan koko Oy Suomi Ab:n rataverkosta?

Ville Nivalainen ja Juha-Matti Huusko
Itä-Suomen yliopisto

Atte Enwald
Karelia-ammattikorkeakoulu

Jari Lipponen, Markus Kauppinen, Pasi Heiskanen ja Henri Juntunen
Savonia-ammattikorkeakoulu

Tämä artikkeli on julkaisusarjan toinen artikkeli UpTech-hankkeen vierailusta Saksassa. Julkaisusarjassa käydään vierailua läpi eri näkökulmista, ja ennen kaikkea nostetaan esiin matkalta saatuja oppeja ja hyviä käytänteitä. #uptechsaksassa2022

 

Millainen Suomi on vuonna 2040? Kuljemmeko kohti globaalia Suomea, raaka-aine-Suomea, tilkkutäkki-Suomea vai tasapainoista Suomea?

Suomen suurimmat yliopistokaupungit ja niiden lähiseudut ovat olleet 1990-luvulta lähtien työpaikka- ja talouskehityksen voittajia. Samaan aikaan ydinmaaseudun ja reuna-alueiden kunnat ja keskukset ovat heikentyneet.

Hahmottelimme työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta neljä skenaariota vuoteen 2040 kuvaamaan Suomen aluekehityksen mahdollisia kehityskulkuja.

Jokainen skenaario havainnollistaa yksinkertaistetun kehityssuunnan seuraaville parillekymmenelle vuodelle. Jo nyt Suomessa on nähtävissä merkkejä kaikista neljästä skenaarioista.

Skenaariot eivät sisällä ajatusta suuresta murroksesta. Pikemminkin kukin niistä avaa näkymän polkuun, joka jatkaa nykykehitystä. Samalla ne helpottavat keskustelua mahdollisista tulevaisuuksista ja niihin liittyvistä arvovalinnoista.

Oletamme, että Suomi on tarkasteluajanjaksolla koordinoitu markkinatalous, ja että aluekehitys on edelleen tavalla tai toisella sidoksissa globaaliin markkinatalouteen.

Ilmastonmuutos, mahdolliset epidemiat, konfliktit, muutokset Euroopan unionin politiikoissa ja monet muut tapahtumat – kuten meneillään oleva sota Ukrainassa – saattavat kuitenkin vaikuttaa monin tavoin Suomeen ja sen tulevaan aluekehitykseen.

Skenaario 1: Globaalisti valikoitunut Suomi

Globaalisti valikoitunut Suomi -skenaariossa oletuksena on, että talouden globalisaatio ei muutu merkittävästi seuraavan 20 vuoden ajanjaksolla. Yritysten välinen globaali työnjako vain tiivistyy ja kilpailu teknologia- ja innovaatioherruudesta kiihtyy entisestään.

Yhdysvallat ja Kiina hallitsevat markkinoita. Euroopan suhteellinen osuus maailmaa muuttavista innovaatioista laskee.

Globaalisti valikoitunut Suomi on ääriesimerkki skenaariosta, jossa sekä valtion, alueiden, kuntien, korkeakoulujen ja yritysten strategioiden ytimessä ovat innovatiivisuus, teknologia ja kansainväliset markkinat. Kehitys määräytyy ennen kaikkea sen mukaan, mitkä toimialat ja toimijat menestyvät globaalissa talouskilpailussa.

Globaalisti valikoituneessa Suomessa aluerakenne jatkaa keskittymistä. Kuilu alueiden välillä kasvaa. Pääjako on pääkaupunkiseudun sekä muutaman suuren kaupunkiseudun ja muun Suomen välillä.

Pääkaupunkiseudun osuus kaikista Suomessa tuotetuista radikaaleista innovaatioista ja niiden kaupallistamisesta saattaa nousta yli 70 prosenttiin.

Samalla koko Etelä-Suomen verkostometropoli vahvistuu, kun ihmiset ja yritykset etsivät sijaintipaikkaa hyvien liikenneyhteyksien varrelta pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun muodostamassa kolmiossa. Tampere ja Turku saattavat muodostua pääkaupunkiseudun satelliiteiksi, joiden elinympäristöt ja palvelutaso miellyttävät osaajia, mutta työmahdollisuudet eivät vastaa korkeasti koulutetun väestönosan vaatimuksia.

Valtaosa Suomesta ajautuu negatiivisten polkujen kierteeseen. Vuosikymmenien kuluessa maan eri alueille rakentunut osaamispääoma alkaa rapautua. Koulutustaso, tutkimus- ja kehittämiskapasiteetti sekä palveluiden laatu ja määrä heikkenevät tasaisesti.

Skenaario 2: Raaka-aineiden ja turismin Suomi

Raaka-aineiden ja turismin Suomi -skenaario perustuu oletukselle, että kansallinen itsekkyys kasvaa EU:n sisäisten jännitteiden ja kansainvälisen politiikan kriisiytymisen myötä. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen jännite tekee globaaleista markkinoista vaikeasti ennakoitavia ja pienille toimijoille vaikean toimintaympäristön.

Monet Suomen avainyrityksistä siirtävät toimintojaan alhaisten liiketoimintariskien ja kustannusten maihin. Samalla valtaosa yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestoinneista sekä päätösvallasta siirtyy kotimaan rajojen ulkopuolelle.

Taloudellisten resurssien heikentyessä alueellinen uudistumiskapasiteetti näivettyy. Suomalaisten toimijoiden kyky panostaa omaan tulevaisuuteensa laskee. Osaamiseen perustuva kilpailukyky murenee ja raaka-aineiden suhteellinen merkitys kansantaloudessa kasvaa.

Suomen talouden ytimeen nousevat alat, joille on edes jollain tavalla mahdollista kiinnittyä kansainväliseen talouteen ja tuoda maahan valuuttatuloja. Tällaisia aloja ovat turismi, kaivosteollisuus ja metsäraaka-aineiden hyödyntäminen sekä datakeskukset ja tuulivoimalapuistot.

Suomi myy maailmalle luonnonresursseja eli puuta ja kaivannaisia sekä kaunista luontoa turisteille. Suuret monikansalliset yhtiöt hyödyntävät Suomen raaka-ainevarantoja ja maan talous perustuu aiempaa vahvemmin raaka-aineiden ja alhaisten kustannusten yhdistelmään. Askel askeleelta Suomesta muodostuu raaka-aineiden varassa elävä tytäryhtiötalous.

Tutkimus- ja kehitystoiminta kohdistuu ennen kaikkea suurten monikansallisten yritysten palvelemiseen. Alhaisen osaamisen alojen osuus Suomen taloudessa kasvaa ja suomalaisten yritysten asema globaaleissa arvoverkostoissa ohentuu. Suurin osa maasta ajautuu negatiivisten polkujen kierteeseen.

Alueiden välisen kuilun kasvu kuitenkin hidastuu, koska pääkaupunkiseudun sekä muiden suurten kaupunkiseutujen vetovoima ja suhteellinen merkitys ei enää kasva. Niiden työmahdollisuudet supistuvat. Samalla huono-osaisten ihmisryhmien ja kaupunginosien määrä lisääntyy.

Voittajiksi nousevat pienet ja keskisuuret kaupungit sekä maaseutualueet, jotka sijaitsevat resurssi- ja matkailualueiden ytimessä.

Skenaario 3: Tilkkutäkki-Suomi

Tilkkutäkki-Suomessa sekä talouden ydin että kiinnittyminen globaaliin talouteen perustuvat erillisiin toimintasaarekkeisiin. Teknologinen kehitys, jatkuva innovatiivisuus ja raaka-aineiden hyödyntäminen ovat talouden keskeisiä voimia.

Selkein ero kahteen ensimmäiseen skenaarioon on, että mikään toimiala tai alue ei nouse talouden veturiksi vaan talouden klusterit pirstoutuvat. Sekä yritykset että korkeakoulut ja tutkimuslaitokset tunnistavat entistä tarkemmin oman paikkansa globaaleissa arvoverkostoissa. Niillä ei ole erityistä tarvetta vahvistaa omaa kilpailukykyään osana kansallisia tai alueellisia klustereita.

Pistemäisesti kehittyvässä tilkkutäkki-Suomessa positiiviset kehityspolut kiinnittyvät niihin paikkoihin, joissa avaintoimijat ovat kyenneet rakentamaan itselleen vahvan aseman globaaleissa verkostoissa.

Esimerkinomaisesti tilkkuja voisivat olla Otaniemi (teknologia), Hervanta (teknologia), Äänekoski (biotalous) ja vaikkapa Ylläs (elämystalous). Positiiviset kehityspolut rakentuvat joidenkin yksittäisten osaamiskeskittymien, yksittäisten yritysten ja/tai resurssivarantojen varaan.

Aluekehityksen pistemäinen luonne kasvattaa alueiden välistä kuilua – muttei niinkään akselilla kaupunki/maaseutu vaan tilkut/muu Suomi. Tilkkutäkki-Suomessa ei voitane puhua alueiden välisestä kuilusta vaan monista pienistä halkeamista, jotka saattavat laajentua monin vaikeasti ennakoitavin tavoin.

Tilkkutäkki-Suomessa pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkiseutujen kasvu hidastuu, mutta resurssi- ja turismialueiden palvelukeskusten suhteellinen merkitys kasvaa. Kaupungistuminen eriytyy tilkkujen kehityksen mukaisesti.

Muutaman teknologisesti vahvan kaupungin lisäksi joidenkin pienten ja keskisuurten kaupunkien ja maaseudun palvelukeskusten suhteellisen aseman alkaa vahvistua.

Skenaario 4: Tasapainoinen Suomi

Tasapainoisessa Suomessa kehitys on tasaista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Oletuksena on, että Suomi painottaa kansallista koheesiota, ja että globaalin toimintaympäristön ei haluta antaa ohjaavan maan kehitystä.

Markkinoilta tuleviin paineisiin tai muutoksiin ei reagoida kovinkaan herkästi. Strategisten valintojen tekemistä ei nähdä tarpeellisena, koska ne huojuttaisivat institutionaalista tasapainoa.

Suomi on ennemminkin mukana hyödyntämässä uusien kehityspolkujen nousua kuin synnyttämässä niitä. Talous kehittyy tasaisesti mutta selvästi verrokkimaita hitaammin. Mikään toimiala ei nouse kansantalouden veturiksi. Korkeakoulujärjestelmä kehittyy hyvin, mutta mikään tieteenala ei nouse kansainväliseen kärkeen.

Tasapainoisessa Suomessa alueiden välillä on suhteellisen hyvä tasapaino, eikä edes pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkiseutujen merkitys kasva aiempaa hallitsevammaksi. Perusajatuksena on, että koko maan resurssit ja kehityspotentiaali pitää tunnistaa ja kääntää sekä maan että sen alueiden kehitystä tukeviksi voimiksi.

Pääkaupunkiseutu ja maakuntakeskukset muodostavat Suomen aluerakenteen rungon, mutta mikään seutu ei nouse erityiseksi kasvukeskukseksi. Osaaminen ei myöskään keskity erityisen vahvasti, vaan yritysten, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden T&K-toiminta hajautuu moniin paikkoihin. Tämä tukee tasapainoista aluekehitystä mutta ei skaalautuvia osaajien, tiedon ja resurssien kansainvälisesti vahvoja keskittymiä.

Pienten ja keskisuurten kaupunkien ja maaseudun väestön väheneminen hidastuu ja joissain kunnissa jopa pysähtyy. Kaupungistuminen tasaantuu ja jakautuu aiempaa laajemmin koko kaupunkijärjestelmään. Suomen kaupunkiseudut jäävät hitaasti pohjoismaisten verrokkiensa kehityksestä.

Menestyksen avainnippu: osaamiskeskittymät, roolitus ja älykäs sopeutuminen

Skenaariot on laadittu siten, että niiden väliltä ei ole mahdollista tehdä yksiselitteistä valintaa. Yksikään niistä ei toteudu sellaisenaan, vaan tulevaisuus muotoutuu skenaarioiden kudelmana.

Tulevaisuuden aluekehityksen keskeisimmäksi kysymykseksi nousee joka tapauksessa sen varmistaminen, että Suomessa on maailmanluokan osaamiskeskittymiä, jotka ovat tiukasti kiinni jatkuvasti uudistuvan globaalin talouden virroissa ja verkostoissa.

Yhtä tärkeää on löytää kullekin alueelle (maakunnat ja seutukunnat) parhaiten sopiva rooli osana Suomen valtion kokonaisuutta.

Tätä raporttia kirjoitettaessa näyttää siltä, että monet Suomen kunnat ja seutukunnat eivät tule lähitulevaisuudessa kasvamaan taloudeltaan tai väestöltään. Tämä nostaa kolmanneksi haasteeksi mahdollisimman älykkään sopeutumisen mahdollistamisen ja hyvien elinolosuhteiden varmistamisen myös taloudellisen kärjen ulkopuolisessa Suomessa.

Kirjoitus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta laadittuun raporttiin Suomen aluekehityksen tulevaisuuden skenaarioista. Sotarauta, M., Makkonen, T., Moisio, S. & Kurikka, H. (2021). Suomen aluekehityksen skenaariot 2040. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:60. Helsinki.

Artikkeli on julkaistu alunperin MustRead Akatemia -verkkopalvelussa.

Teemu Makkonen
Aluetutkimuksen ja talousmaantieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

Sami Moisio
Aluesuunnittelun ja -politiikan professori, Helsingin yliopisto

Heli Kurikka
Tutkija, Tampereen yliopisto