Kotiseututunteet ja turve – miten alueellisuuden korostaminen näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa?

Turpeen energiakäyttö hiipuu väistämättä lähitulevaisuudessa. Marinin hallituksen tavoitteena on vähintäänkin puolittaa energiaturpeen tuotanto vuosikymmenen loppuun mennessä.

Venäjään kohdistuneiden pakotteiden vuoksi energiaomavaraisuuden vaatimus on kasvanut ja aiheuttanee jonkinlaisen väliaikaisen muutoksen suhtautumisessa turpeen hyödyntämiseen. Tämä ei kuitenkaan muuta tosiasiaa, että turpeen päästö- ja luontovaikutukset tekevät siitä vaikean energiavaihtoehdon sekä poliittisesti että taloudellisesti.

Turpeen energiakäytön alasajo näkyy ennen kaikkea syrjäseuduilla. Turpeen tuottajat kokevat, että toimeentulon ohella heiltä viedään perinteet, tavat ja identiteetti.

Turpeen ympärillä käytävästä keskustelusta löytyy vahva jännite kaupunkiseutujen ja syrjäseutujen välillä. Jännitteiden taustalla ovat erilaiset paikkakäsitykset sekä toisaalta vahvat kotiseututunteet. Vastaavat alueelliset jännitteet ovat tuttuja esimerkiksi käytäessä keskustelua korkeakoulujen sijoittumisesta, asumisesta tai liikenneverkostojen tarkoituksenmukaisuudesta.

Kotiseututunteita ohjataan ylhäältäpäin

Maailman monimutkaistuessa päättäjät ja poliitikot kaipaavat toiminnalleen koordinaatteja, joihin tärkeiksi koetut asiat ja ongelmat on helppo kiinnittää. Syrjäseutu-keskusalue -jakolinja on yksi kiinnittymisen paikka.

Standardioletus on, että puolueista keskusta ajaa syrjäalueiden, kokoomus ja vihreät taas suurempien kaupunkien etuja.

Todellisuudessa asetelma ei ole näin yksioikoinen. Keskusalueiden ja syrjäseutujen välinen jakolinja läpäisee puolueet, elinkeinoelämän ja lopulta koko yhteiskunnan. Jakolinja liittyy puolueohjelmia syvällisempään paikkakäsitysten ja mielenmaisemien eroihin. Kyse on poliittisiin rakenteisiin kiteytyneestä institutionaalisesta kotiseuturakkaudesta.

Siinä missä yksilön tuntema kotiseuturakkaus on usein spontaania, intiimiä ja altis muutoksille elämäntilanteiden vaihtuessa, institutionaalinen kotiseuturakkaus on tietoisemmin rakennettu, hitaasti muuttuva ja ylhäältäpäin ohjattu “franchising-kokemus”.

Institutionaalista kotiseuturakkautta suojaa ja ylläpitää mittava alueellisesti suuntautuneiden järjestöjen, säätiöiden, mediatoimijoiden ja julkishallinnon verkosto. Alueeseen kytkeytyvä mentaliteetti näkyy juhlatilaisuuksissa, matkailumarkkinoinnissa ja lopulta myös poliittisessa toiminnassa. Leikkimielinen maakunnallinen heimoperformanssi voi muuntua salamannopeasti aluepuolustukseksi, kun politiikassa sivutaan paikallisesti pyhiä arvoja.

Kun institutionaalinen retoriikka ottaa ylisuuren roolin, tilastot, asiakysymykset ja pitkäntähtäimen suunnittelu jäävät paitsioon. Silloin esimerkiksi turpeen päästöt muuttuvat maaseudun identiteetistä käytävän taistelun sivutuotteiksi ja ilmasto identiteettipohjaisen keskustelun sivulliseksi uhriksi.

Keskus-periferia -mentaliteetin pysyvyyden suomalaisessa yhteiskunnassa  takaavat myös konkreettiset erot ja eriarvoisuudet alueiden välillä: niitä kokevat niin Lapin reuna-alueiden synnyttäjät kuin syrjätaajamien asunnonmyyjät. Tästäkään huolimatta kyseessä ei ole ensisijaisesti maantieteellinen kysymys. Sen sijaan kyseessä on kulttuurinen prosessi, joka toteutuu vahvasti ihmisten omassa mielessä.

Kaupungistuminen ruokkii molemminpuolisia epäluuloja

Urbanisaatio eli kaupungistuminen on yksi keskus-periferia -dynamiikan keskeisiä määrittäjiä. Väestön sijoittuminen yhä suurempiin keskittymiin tarkoittaa tyypillisesti palvelutason heikkenemistä ja työpaikkojen vähenemistä lähtöalueilla.

Muuttajat ovat usein tietynlaisia. Se vaikuttaa syrjäseutujen henkiseen ilmapiiriin. Eri ryhmistä nimenomaan nuoret naiset ja koulutetut muuttavat maakunnista ruuhka-Suomeen. Heidän voi olettaa hakevan omasta näkökulmastaan väljempiä normirakenteita. Painottuminen selittänee syrjäalueiden konservatiivisempaa äänestyskäyttäytymistä monissa perinteisissä arvokysymyksissä ja siten myös konservatiivisempaa luontosuhdetta.

Negatiivisen muuttoliikkeen aiheuttama kehitys saattaa herättää katkeruutta ja merkityksettömyyden tunteita paikallisissa ihmisissä. Samalla tilanne vahvistaa ajatusta syrjäalueiden tietoisesta kurittamisesta esimerkiksi ympäristösääntelyllä.

Toisaalta väkeä vastaanottavilla urbaaneilla alueilla  on toisinaan nähtävissä ylimielisyyttä syrjäseutuja kohtaan: mitä tahansa siellä tapahtuvaa toimintaa tarkastellaan Syvä joki -elokuvasta tuttujen takamaastereotypioitten läpi.

Todellisuudessa syrjäseutujen väestö jakautuu suhtautumisessaan luontoon samoin kuin kasvukeskusten ihmiset.

Syrjäseuduista uhkaa tulla luonnonvarareservaatteja

Megatrendien, kuten kaupungistumisen, poliittinen ongelma on positiivisten vastavirtojen jääminen vähemmälle julkiselle huomiolle. Harvaan asuminen tuo kuitenkin tosiasiassa väljyyteen liittyviä etuja, kuten turmeltumatonta pohjavettä, maalämpökapasiteettia, etäisyyttä kohoavaan merenpintaan tai halpoja asuntoja.

Vaikka esimerkkejä on helppo kutsua väistämättömyyksien hyveellistämiseksi, on niissä  myös todellisen ”vastakaupungistumisen” tai ”älykkään sopeutumisen” oraita.

Syrjäseuduilla onkin kyetty laatimaan omaperäisiä sopeutumisen strategioita hiljaisuusmatkailusta elintarvikkeiden ja biopolttoaineiden lähituotantoon. Silti institutionaalista kotiseuturakkautta ylläpitävien tahojen lähtökohta-asetuksena on tyypillisesti ajatus, että luonto on ihmisen omaisuutta.

Yksi esimerkki tästä on monesta luonnonvara- tai petokiistasta tuttu asenne, että reaalimaailmasta vieraantunut kaupunkilainen ei kykene sisäistämään paikallisia luonnonoloja eikä siksi ymmärrä mitään oikeanlaisista ratkaisuista ympäristöongelmiin. Asenne on löydettävissä muun muassa populistipoliitikkojen ja paikallismedian kielenkäytöstä – ja kohdistuu myös niihin paikallisiin kriitikoihin, jotka suhtautuvat esimerkiksi susiin myötämielisemmin.

Toinen esimerkki on yliampuva imitaatio. Pienemmissä kaupungeissa tämä näkyy siten, että niiden päättäjät eivät tunnista omia vahvuuksiaan, vaan pyrkivät epätoivoisesti olemaan erityisen urbaaneja.

Kyse on päättäjien mieleen yleisen konsulttipuheen seurauksena syntyneestä havainnekuvasta, kaupungin illuusiosta, jonka mukaan varsinaisesta kaupunkimiljööstä poistetaan “citymäisyyttä” häiritseviä rönsyjä, kuten vanhoja rakennuksia ja järjestäytymätöntä kasvustoa. Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna juuri ne voisivat kuitenkin olla kaupunkien omaperäisiä vahvuuksia.

Institutionaalisesta kotiseuturakkaudesta tuleekin helposti pakonomaista ja alueitten omaehtoista harkinnanvaraa kaventavaa sääntelyä, kotiseutumustasukkaisuutta. Seurauksena syrjäseutu paalutetaan luonnonvarareservaatiksi, jolle keskusalueet ulkoistavat paheksuttavien välttämättömyyksien tekemisen: akkumineraaleja liikenteen sähköistykseen, puupeltoja metsäteollisuuden tarpeisiin ja turvetuotantoa kaupunkien energiatarpeisiin.

Strategia antaa vähän tilaa innovatiivisuudelle ja omaehtoiselle ulospääsylle luonnonvarakapitalismin tarjoamasta perinteisestä roolista. Institutionaalisesta kotiseuturakkaudesta on tullut paradoksi, jonka taustalla ympäröivää luontoa ahdetaan moderniin siirtomaamuottiin.

Yksipuolinen puhe johtaa muutoskyvyttömyyteen

Turpeesta on tullut poliittinen väline, joka viestittää identiteettikamppailun etulinjan pitävän. Pienenä, mutta kuvaavana esimerkkinä, toimii ympäristötoimia vastustavien ylivoima maakuntalehtien tekstiviestipalstoilla – on sitten kohteena turpeen poltto tai haja-asutusalueiden jätevesiuudistus.

Nykyiset yhteiskunnalliset ongelmat pandemioista ja sodista ilmastomuutokseen liittyvät toisiinsa eikä niiden ratkaiseminen vain yksien politiikan silmälasien kautta ole enää mahdollista. Luultavaa silti on, että institutionaalisen kotiseuturakkauteen pohjaava puhetapa säilyy politiikan metodina niin pitkään, kun se tuottaa voitonmerkkejä oman kannattajakunnan keskuudessa.

Varjopuolena on lokeroituminen muutoskyvyttömyyteen. Kuvitteellisten tilojen välisessä varjonyrkkeilyssä vahvistuu ajatus, että ilmasto on jossain muualla. Ilmasto on ikään kuin ei-paikallinen elementti, joka kutsumatta tunkeutuu normaalin arkielämän piiriin.

Kaikkien kannalta voisi olla parempi, että ihmisten halukkuus jäädä tai jopa muuttaa syrjäseudulle, päätöksenteon kohteena olevan luonnon äärelle, kasvaisi. Silloin alueiden puolesta puhuminen olisi monipuolisempaa ja ekologisuuskin saattaisi sisältyä franchising kotiseuturakkauteen.

Nykykehityksen jatkuessa keskusteluissa syrjäseuduista painottuu yhä enemmän erilaisten metsän- ja maanomistajien sekä raaka-aineiden tuottajien intressit.

Kirjoitus on julkaistu alun perin MustRead Akatemia -palvelussa.

Simo Häyrynen
Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori, kulttuuripolitiikan dosentti
Itä-Suomen yliopisto

 

“Saisit hävetä Sanna” – Suomen pääministeri naisvihan kohteena

Naisviha on monella tavalla läsnä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Törmäämme siihen niin politiikassa, internetissä kuin arkipäiväisissä kohtaamisissa. Naisviha on valtavirtaistunut ja koskettaa jokaista julkisuudessa esillä olevaa tyttöä ja naista.

Naisviha on erityinen ennakkoluulon muoto, joka loukkaa ihmisarvoa.  Se vaikuttaa naisten täysimääräisiin oikeuksiin, sananvapauteen, henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja osallistumiseen julkiseen keskusteluun.

Naisvihaa tuottavat internetin keskustelupalstoilla samat ihmiset, jotka toisaalla julistavat ennakkoluulottomuuttaan ja suvaitsevaisuuttaan sekä ottavat tietoista etäisyyttä manosfäärin radikaalimpiin naisvihan muotoihin.

Tarkastelimme tutkimuksessamme naisvihaa psykososiaalisena ilmiönä, jossa on kyse ennakkoluuloista, tunteista, toiseuttamisesta ja moraalisten ryhmärajojen rakentamisesta.

Kohdensimme analyysimme lokakuussa 2020 Sanna Marinin Trendi-lehden kansikuvaa seuranneeseen kohukeskusteluun. Otimme tarkasteluun yhden useista nettikeskusteluista, Vauva.fi-foorumin 797 kommenttia sisältävän ketjun. Mitä keskustelu kertoo suomalaisen naisvihan mekanismeista ja tavoista?

Moraaliton, epäpätevä, laskelmoiva ja miesten halujen kohde

Nettikeskusteluissa naisvihaa tuotetaan epäinhimillistävänä tunnepuheena. Konkreettiset epäinhimillistämisen lausumat vaihtelevat viattomammasta tytöttelystä rajumpaan seksualisointiin ja eläimellistämiseen.

Sanna Marinia kuvataan ja kommentoidaan keskusteluissa neljällä tavalla. Hän näyttäytyy kommenttien perusteella moraalittomana, epäpätevänä, laskelmoivana ja seksiobjektina.

Moraalittoman Marinin kuvaus ammentaa häpeän, paheksunnan ja inhon tunteista. Marin häpäisee kommenttien perusteella itsensä lisäksi koko Suomen kansan.

Pääministerin epäpätevyyttä korostava naisvihan muoto pohjautuu sen sijaan perinteisiin naisiin liitettyihin sukupuolistereotypioihin, jolloin heidät nähdään tunteellisina ja vähemmän rationaalisina toimijoina. Luomalla kuvan epäpätevästä poliitikosta, naisvihasta tehdään hyväksyttyä ja oikeutettua – ja samalla tuetaan epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita.

Toisaalta vaikka Marinia syytetään keskustelupalstalla epärationaalisena toimijana, nähdään hänet samaan aikaan  laskelmoivana strategistina ja tietoista peliä pelaavana eli tässä mielessä jopa rationaalisena toimijana.

Marin on nettikommentoinnin perusteella myös seksiobjekti. Räikeimmillään naisviha näyttäytyy kun hänestä maalataan miesten halujen kohde. Tekemällä Marinista seksiobjekti, unohdetaan ihmisyys. Samalla kyseenalaistetaan nuorten naisten osaamista ja moraalia sekä vertaillaan naisia negatiivisessa valossa suhteessa miehiin.

Vihan keskiössä on sukupuoli

Suomen pääministerin Sanna Marinin julkisuuskuva on yhdistelmä naisellisia piirteitä ja maskuliinisia ominaisuuksia.

Aiempien sukupuolistereotypioita politiikassa tarkastelevien tutkimusten mukaisesti nettikeskustelijat käyttävät Marinin ulkonäköä, pukeutumista ja nuoruutta perusteina hänen pätevyytensä kyseenalaistamiselle sekä vähättelylle.

Marin pelaa naisvihamielisten kommentoijien mukaan sukupuolikortin avulla.

Keskustelupalstan analyysin perusteella hän hakee tietoisesti huomiota ja poliittista etua sukupuolensa verukkeella. Tilanne ei ole millään tavoin uniikki kansainvälisesti.

Myös  Yhdysvaltojen entistä presidenttiehdokasta Hillary Clintonia tai Australian naispääministeriä Julia Gillardia on syytetty naisvihamielisten kommentoijien toimesta sukupuolikortilla pelaaviksi ehdokkaiksi.

Marinin ulkonäköön keskittyvissä kommenteissa mässäillään kehollista itsemääräämisoikeutta rikkovilla solvauksilla ja jopa väkivallalla. Usein humorististen solvausten ja vitsien ympärille muodostuu samanmielisten yhteisö, jonka tavoitteena on naispoliitikon vaientaminen.

Marin esitetään nettikommenteissa itsekeskeisenä ja tunteettomana pyrkyrinä myös koronapandemian hoidon kontekstissa. Tämä ilmentää osuvasti kuinka naispoliitikko tuomitaan, jos hänen katsotaan omaksuvan miespoliitikolle tyypillisiä toimintatapoja. Korostipa naispoliitikko feminiinisinä tai maskuliinisina pidettyjä ominaisuuksia, netin naisvihamielisen yleisö teilaa ja tuomitsee hänet.

Artikkeli on julkaistu alunperin MustRead Akatemia -palvelussa.

Inari Sakki
Sosiaalipsykologian professori
Itä-Suomen yliopisto

Jari Martikainen
Sosiaalipsykologian yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto