Mentorointiohjelman ilmoittautuminen on käynnistynyt

Itä-Suomen ylipoiston humanistisen osaston mentorointiohjelman ilmoittautuminen on käynnissä osoitteessa: https://webropol.com/s/ilmoittaudumentoroitavaksi

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy joulukuussa 2020 humanistisille aloille suunnattu puolivuotinen mentorointiohjelma. Mentorointiohjelma tarjoaa humanististen alojen opiskelijoille ja niiltä valmistuneille tukea omien uratavoitteidensa saavuttamiseen ja lähentää heitä Itä-Suomen alueen työelämätoimijoiden kanssa. Mentorointiohjelma on käynnissä mentoroitaville 20.11.2020–31.5.2021 ja se on osa HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanketta (ESR).

Kenelle ohjelma on suunnattu?
Mentorointiohjelma on suunnattu Itä-Suomen yliopistossa opiskeleville, Itä-Suomen yliopistosta valmistuneille ja Itä-Suomesta työtä etsiville humanisteille, jotka tarvitsevat tukea opintojen jälkeisten uratavoitteiden ja niiden saavuttamiseen liittyvien valintojen selkeyttämiseen (erityisesti ns. generalistit).

Ohjelmaan voivat lukuvuonna 2020–2021 ilmoittautua:
• humanististen pääaineiden maisteriopiskelijat tai maisteriopintonsa tänä lukuvuonna aloittavat
• humanististen alojen jatko-opiskelijat
• humanistiselta alalta valmistuneet filosofian maisterit ja tohtorit.
Humanistisiksi aloiksi tässä yhteydessä katsotaan vieraat kielet, suomen kieli ja kirjallisuus, kulttuurintutkimuksen
suuntautumisalat sekä historia.

Mitä on mentorointi?
Humanistisen osaston ohjelmassa mentorointi toteutetaan parityöskentelynä. Mentorointi tarkoittaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa kokemusten jakamista, tietojen vaihtoa, tukemista ja kannustamista kokeneen työelämässä toimivan henkilön (mentori) ja työelämään hakeutumassa olevan henkilön välillä (mentoroitava/aktori). Kyse on luottamuksellisesta vastavuoroisuuteen perustuvasta suhteesta, jossa molemmat osapuolet oppivat toisiltaan yhteisten keskustelujen kautta. Parhaimmillaan mentorointisuhde on molemminpuolinen oppimiskokemus, joka vahvistaa oman osaamisen ja asiantuntijuuden arvostusta.

Mentoroitavalle pyritään etsimään sopiva mentori hänen toiveidensa ja tavoitteidensa perusteella.
Mentorit edustavat työelämän kenttää monipuolisesti.

Mentoroitavalle ohjelma antaa mahdollisuuden:
• harjoitella oman osaamisen ja vahvuuksien sanallistamista
• tunnistaa kieli- ja kulttuuriosaamisen soveltamismahdollisuuksia
• tunnistaa ja selkeyttää omia uratavoitteita
• tutustua työelämän edustajiin, toimintatapoihin ja osaajatarpeisiin Itä-Suomen alueella
• kehittää verkostoitumistaitoja
• kerryttää myös opintopisteitä FM- tai FT tutkintoosi.

Ilmoittautuminen

Mentorointiohjelmaan ilmoittaudutaan lomakkeella, joka aukeaa 18.9. klo 10.45 ja sulkeutuu 16.10. klo 16.00  tai kun ilmoittautuneiden enimmäismäärä täyttyy. Lomakkeella kysytään tietoja mm. opintojen tai työuran nykytilanteesta ja tavoitteista sekä mentoriin liittyvistä toiveista.

Ilmoittautuneille ohjelman aloittaminen on ehdollista. Ohjelman aloittamisen edellytyksenä on se, että ilmoittautuja kuuluu ohjelman kohderyhmään, osoittaa haastattelussa sitoutuneisuutensa
ohjelmaan ja hänelle löydetään mentori, joka vastaa hänen tavoitteitaan ja toiveitaan. Edellytykset täyttävät ilmoittautuneet otetaan ohjelmaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan enintään 30 ja ohjelmassa voi aloittaa enintään 20 mentoroitavaa.

Ilmoittautuneille järjestetään lyhyitä (10–20 min.) haastatteluita viikolla 43. Ohjelman koordinaattori kutsuu ilmoittautuneet haastatteluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Haastattelussa arvioidaan ilmoittautuneen sitoutuneisuus ja motivaatio osallistua mentoriohjelmaan sekä mentoriin liittyviä tavoitteita ja toiveita. Haastattelun perusteella ohjelman koordinaattori kartoittaa mentoroitavalle sopivia mentoriehdokkaita. Kartoituksen tuloksista kerrotaan 13.11.2020 mennessä.

Valmistaudu vastamaan haastattelussa seuraaviin kysymyksiin:
• Miksi tarvitset mentoria?
• Mitä työelämätaitoja toivot kehittäväsi mentoroinnin aikana?
• Mitä odotuksia sinulla on mentorointiohjelmasta?
• Minkä alan yritysten toimintaan haluaisit Itä-Suomessa tutustua?

Mentorointiohjelman aikataulu

  • 18.9.2020 klo 10.45: Ilmoittautuminen mentorointiohjelmaan aukeaa.
  • 16.10.2020 klo 16.00: Ilmoittautuminen päättyy, mikäli ilmoittautujamäärä ei ole aiemmin täyttynyt.
  • 19.–23.10.2020: Ilmoittautuneiden haastattelut. Tuloksista tiedotetaan 13.11.2020 mennessä.
  • 20.11.2020 klo 10.15–11.00: Aloitustapaaminen mentoroitaville.
  • 11.12.2020 klo 10.15–15.15: Yhteinen aloitustapaaminen mentoripareille. Tutustuminen mentorin kanssa, toimintaohjeet, tapaamisten sopiminen, Palautteen antaminen ja
    vastaanottaminen -koulutus.
  • 11.12.2020–31.5.2021: Mentoriparien omat tapaamiset noin kuukausittain.
  • 19.3.2021 klo 10.15–11.00: Mentoroitavien välitapaaminen.
  • 31.5.2021 klo 10.15–13.15: Yhteinen päätöstapaaminen mentoripareille. Kokemusten läpikäynti ja Asiantuntija neuvottelijana -koulutus.

Mentorointiohjelman yhteiset kokoontumiset järjestetään syyslukukaudella 2020 etätapaamisina. Kevään tapaamisten toteutuksesta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja ohjelmasta antaa HUMUS-hankkeen projektipäällikkö Anna Logrén (anna.logren@uef.fi).

Kevyesti ja kestävästi yrittämisen alkuun -paneelikeskustelu POLKU-tapahtumassa ti 22.9. klo 13

HUMUS-hanke (ESR) osallistuu POLKU-yrittäjyystapahtuman ohjelmaan Kevyesti ja kestävästi yrittämisen alkuun -paneelikeskustelulla tiistaina 22.9. klo 13–14 verkossa. Ilmoittaudu ja saat paneelikeskustelun Zoom-linkin sähköpostiisi.

Keskustelu esitetään myös Joensuun Tiedepuiston Temple of Challenge -salissa.

Panelistit:

Hanna Lusila, vastuulliseen designiin keskittyneen Weecos-verkkokaupan perustaja ja toimitusjohtaja

Anniina Löytönen, NY:n Vuosi yrittäjänä -ohjelman kautta Löytönen Wallpaper -yrityksen perustanut nuori yrittäjä

Hanna Männikkölahti, S2-opettaja, S2- ja selkokieliverkkokoulutuksia tarjoava yrittäjä

Juhana Venäläinen, FT, kulttuurintutkija, jonka tutkimusintresseinä ovat muun muassa työn ja talouden yhteiskunnalliset muutokset

Yksi kokeilee yrittäjämäistä toimintaa kevytyrittäjänä, toinen ryhtyy osa-aikaiseksi alustatyöntekijäksi, kolmas liittyy osuuskuntaan. Yritystoimintaa voi harjoittaa monin eri tavoin. Mistä lähteä liikkeelle, jos aiempaa kokemusta ei vielä ole, mutta yrittämisen halua on sitäkin enemmän? Mitä työelämän murroksesta ja sen vaikutuksista palvelujen tuottamiseen on tarpeen tietää ennen kuin ryhtyy toimeen? Miten aloitteleva itsensä työllistäjä voi hyötyä digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista? Mitä haasteita ja riskejä digitaalisten alusta-, jakamis- ja palvelutalouksien kentillä toimimisessa on? Kuinka varmistaa, että oma toiminta on paitsi taloudellisesti kannattavaa myös eettisesti kestävää ja vastuullista? Keskustelua näistä ja muista ajankohtaisista uuden yrittäjyyden kysymyksistä.

Työnantaja, tiesitkö että humanistit ovat työelämän ässiä?

Vierasblogissa Kieliasiantuntijat ry:n, TAKU ry:n ja MAL ry:n edustajat rohkaisevat työnantajia tutustumaan humanistiseen alaan.

Mistä yritykselle monitaitoinen ja tuottava työntekijä? Sitä varmasti monesti pohditaan, kun rekrytointi on ajankohtaista. Hyviä hakijoita löytyy aina, mutta liian monesti humanistit jäävät huomiotta.

Humanistinen osaaminen on laaja-alaista. Pääaineen tuoman substanssiosaamisen lisäksi humanistien ydintaitoja ovat analyyttisyys, laajojen kokonaisuuksien hallinta, kriittisyys ja tiedonhaku.

Osaamisensa pohjalta humanisti on suorastaan ihannetyöntekijä! Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi totesi kuluvana vuonna ilmestyneessä koulutusala-arvioinnissa, että humanistinen koulutus tuottaa runsaasti nykypäivän työelämässä tarvittavia taitoja. Karvin mukaan humanistien monipuolinen osaaminen mahdollistaa työnantajien janoamaa joustavuutta alati muuttuvassa maailmassa. Sen vuoksi on huolestuttavaa, että humanistien ammattitaito on edelleen huonosti tunnettua. Juuri tätä laajaa osaamista monien humanistien on vaikea sanoittaa työnhakutilanteessa, eikä työnantajallakaan ole usein riittävää tietoutta, että osaisi kysyä oikeita kysymyksiä.

Ihmistieteistä valmistunut asiantuntija olisi kuitenkin monelle yritykselle kilpailuvaltti ja humanistit ovat kautta aikojen olleet mestareita ratkomaan käytännön ongelmia. Haastammekin työnantajat pohtimaan hieman pintaa syvemmältä, mitä osaamista toimialanne tarvitsee nyt, ja erityisesti tulevaisuudessa?

Menestyvien tuotteiden ja palveluiden keskiössä on useimmiten ihmisymmärrys, jossa humanisti on ylivertainen. Monilla aloilla on kasvava tarve raivata tilaa työntekijöille, jotka toimisivat palveluiden suunnitteluprosessissa tulkkina tuotekehittelijän ja loppukäyttäjän välillä. Samoin ihmisymmärrys on keskeistä johtajuudessa; uusi johtamisen kulttuuri arvostaa hierarkioiden ja auktoriteetin sijaan tunnejohtamista ja vuorovaikutussuhteiden syvää ymmärrystä. Johtaja johtaa ihmisiä, ei asioita. Humanisteille ei tarvitse varta vasten tuottaa uusia työpaikkoja, koska ne ovat jo olemassa.

Rohkaisemme yrityksiä kääntymään korkeakoulujen puoleen, jos haussa on analyyttinen ja isot kokonaisuudet hahmottava tekijä. Tarjoamalla harjoittelumahdollisuuden tai tilaamalla gradun humanistiopiskelijalta yritys valjastaa vielä alikäytetyn potentiaalin ja parhaassa tapauksessa luoda työpaikan vastavalmistuneelle.

Yritys saa joukkoonsa nohevan moniosaajan kun rekrytoi humanistin. Kannustamme yrityksiä ja työnantajia tutustumaan rohkeasti humanistiseen alaan, ottamaan humanistit mukaan päätöksentekijöiden pöytään ja osallistamaan heidät ratkomaan yritysten haasteita. Onnistuneet rekrytointikokemukset kannattaa myös jakaa omissa verkostoissa. Oliko palkkaamasi humanisti kultakimpale yrityksellesi? Laita hyvät kokemukset kiertoon!

Vilja Byström, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
Heta Hedman, Museoalan ammattiliitto MAL
Taina Ukkola, Kieliasiantuntijat

Alumnien terveiset uusille opiskelijoille

Lukuvuosi käynnistyi ja yli 200 uutta opiskelijaa aloitti humanistisen alan opinnot Itä-Suomen yliopistossa. Alumnit eli yliopistosta jo valmistuneet lähettivät heille terveisensä työelämästä ja vinkkejä opintoihin. Videolla nähdään Valamis oyj:n Social Media Specialist Hanna Hotulainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lehtori Laura Hokkanen sekä Kieliasiantuntijat ry:n asiantuntija Taina Ukkola.