Mitä julkaisuille saa tehdä? Tekijänoikeudet, plagiointi, viittaaminen

Tekijänoikeuslaki (1961/404) ja -asetus säätelevät julkaisujen (julkaistujen teosten) käyttöä.
Elektroninenkin aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. Kuitenkin:

 • Esimerkiksi lainatusta kirjasta saa tehdä kopion yksityiseen käyttöön (Tekijänoikeuslain 12§)
 • Sitaattioikeus: ”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (Tekijänoikeuslaki 22 §). Hyvän tavan mukaisuudella tarkoitetaan sitä, että lainauksella on oltava asiallinen yhteys työhön, jossa lainausta käytetään ja siteerattaessa lähde on aina mainittava.

Mikä on viittaamisen ja plagioinnin välinen ero?

Viittaamalla lähteisiin kirjoittaja osoittaa, mitä aikaisempia teorioita, metodeja ja tuloksia hänellä on ollut tiedossaan ja miten hän suhteuttaa omat tuloksensa toisten tulkintoihin. Viitteessä ja lähdeluettelossa annetaan lukijalle riittävät tiedot tunnistaa ja löytää julkaisu, johon kirjoituksessa viitataan. Näin esim. tutkielman tarkastaja voi tarkistaa esitetyn paikkansapitävyyden. Lisäksi viitteillä annetaan tunnustus sille, jolle tunnustus kuuluu.

Viittaus = toisen tekijän ajatusten ilmaiseminen omin sanoin

Lainaus = suorasanainen ote, joka pitää erottaa lainausmerkeillä (”sitaatti”)

Käytetyt lähteet mainitaan niin, että lainaukset ja viittaukset ovat selkeästi tunnistettavissa ja löydettävissä myöhemmin.

Plagiointi = ”toisen henkilön työn jäljentäminen ja esittäminen omanaan, henkisen omaisuuden varastaminen”
(lähde: Nurmi T.: Suomen kielen sanakirja, Jyväskylä: Gummerus, 1992).

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta:

 • lähdeviitteestä (tekstiviitteestä) ja
 • lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta)

Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jonka tulee sisältää tarkat tiedot käytetyistä lähteistä. Sen avulla lukija halutessaan löytää lähteet. Lähdeluetteloon merkitään kaikki ne lähteet, joihin työssä on viitattu. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon tietojen täytyy vastata tarkasti toisiaan, jotta tekstissä mainittu lähde löytyy lähdeluettelosta helposti.

Saako teoksia ladata omaan käyttöön internetistä?

Teoksia saa ladata omaan käyttöön internetistä, jos ne on siellä saatettu yleisön saataviin laillisesti. Omaan käyttöön voi siis kopioida, mutta esim. omalle nettisivulle ei. Linkin toisen teokseen saa tehdä. Kuitenkin esimerkiksi kirjaston hankkimat e-kirjat ovat erillisten sopimusten alaista aineistoa ja niitä voi ladata omalle koneelle vain tietyin ehdoin ja niiden tulostamistakin on rajoitettu.

Mitä kirjaston hankkimilla elektronisilla julkaisuilla saa tehdä?

 • Käyttää opiskeluun ja tutkimukseen
 • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille ja tallentaa tiedostoon hakutuloksia ja artikkeleita
 • tulostaa tai tallentaa osia e-kirjasta
 • lähettää yksittäisiä tiedostoja sähköisesti kollegalle hänen omaan tutkimuskäyttöönsä (”tieteellisen kommunikaation nimissä”)
 • tehdä oppimisympäristöön tai www-sivulle linkin elektroniseen artikkeliin, e-kirjan kappaleeseen tms., jolloin aineiston käyttäjän käyttöoikeus tulee tarkistettua.

Mitä puolestaan ei saa tehdä?

 • käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
 • tallentaa hakutuloksia suuria määriä järjestelmällisesti
 • tulostaa tai tallentaa kokonaista e-kirjaa
 • jakaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille
 • kopioida (tallentaa) alkuperäistä e-aineistoa (esim. artikkelia) kurssisivulle tai oppimisympäristöön (esim. pdf-artikkelia)

Lisää tekijänoikeuksista voi lukea esim. Kopiraitti sivustolta osoitteesta kopiraittila.fi (avautuu uuteen välilehteen). Tutkimusetiikasta löydät lisätietoa yliopistomme verkkosivulta http://www.uef.fi/fi/tutkimusetiikka (avautuu uuteen ikkunaan).

(päivitetty 9/2023)

Siirry seuraavaan osioon Hakujen ja halutulosten tallentaminen auttaa