Oikeustieteiden laitoksella kehitetään etäopiskelijoiden ohjausta

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori on myöntänyt oikeustieteiden laitokselle ohjauksen kannustinrahaa vuodelle 2019 etäopiskelijoiden ohjauksen kehittämiseksi. Ohjauksen kannustinrahaa myönnettiin hankkeille, jotka liittyvät Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja työelämäyhteyksien kehittämisohjelman toimintakokonaisuuteen ”Sujuvan oppimisen tuki, hyvinvoiva opiskeluyhteisö”.

Arviolta noin puolet oikeustieteiden opiskelijoista suorittavat opintojaan etänä. Etäopiskelijat muodostavat hyvin heterogeenisen joukon ikänsä, opiskelijahistoriansa ja elämäntilanteesta osalta. Heistä monet ovat mukana työelämässä, jolloin opinnot painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin. Nykyinen ohjausjärjestelmä on kuitenkin rakennettu ensijaisesti täysipäiväisesti opiskelevien ja opetukseen osallistuvien opiskelijoiden näkökulmasta, jolloin etäopiskelijat jäävät paitsi erilaisista opiskeluinfoista ja luentojen yhteydessä annettavasta ohjauksesta sekä vertaisryhmässä tapahtuvasta oppimisesta ja ryhmän tuesta.

Tavoitteenamme on tarjota etäopiskelijalle sellaista ohjausta, joka mahdollistaa opintojen sujuvan etenemisen. Kehittämällä vertaisryhmätoimintaa haluamme luoda myös etäopiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Toivomme heidän myös kiinnittyvän oikeustieteiden laitokseen sekä UEF-yhteisöön.

Etäohjauksen kehittämishankkeessa:

  • luodaan yhteisö etäopiskelijoille,
  • kehitetään ajasta ja paikasta riippumatonta ohjausta,
  • lisätään ohjauksen vuorovaikutusta esim. hyödyntämällä Skype-tapaamisia ja muita digitaalisia työvälineitä sekä
  • kehitetään vertaisryhmäohjausta.

Kehittämistyön lähtökohtana ovat etäopiskelijoiden toiveet ja tarpeet, joita kartoitamme sähköisellä kyselyllä. Haluamme kysyä opiskelijoilta, millaisia haasteita ohjauksen löytämisessä ja saamisessa on ollut, mikä olisi hyvä tapa ohjata etäopiskelijoita ja miten opintoja koskeva tieto tavoittaisi parhaiten myös etäopiskelijat. Analysoimme kyselyn tulokset yhdessä oikeustieteiden laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden ainejärjestöjen Legio Ostiensis ry:n ja Judican ry:n edustajien kanssa. Lisäksi järjestämme yliopiston sisäisen workshopin, jossa jaetaan etäohjauskokemuksia – sekä hyviä että huonoja! Kyselyn ja olemassa olevien hyvien käytäntöjen pohjalta kehitämme annettavaa ohjausta ja ohjausmenetelmiä sekä vertaisryhmätoimintaa ja selkeytämme ohjausta antavien henkilöiden työnjakoa ja ohjausprosessia.

Toivomme etäohjauksen kehittämistarpeita kartoittavaan kyselyyn vastauksia mahdollisimman monelta etänä opintojaan suorittavalta opiskelijalta pystyäksemme mahdollisimman hyvin vastaamaan opiskelijoidemme erilaisiin ohjaustarpeisiin. Vastaajien kesken arvomme kaksi UEF-reppua. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin ja vastauksia kerätään 10.3. asti.

Lisätietoja hankkeesta:
Hanna Partinen, projektitutkija, hanna.partinen@uef.fi
Veikko Vauhkonen, opetus- ja tutkimusavustaja, veikko.vauhkonen@uef.fi

Asiakkaiden tarpeiden tulisi ohjata sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista

 

 

Jarkko Pesu – Heidi Poikonen – Henna Nikumaa – Anna Mäki-Petäjä-Leinonen
Kirjoittajat työskentelevät oikeustieteiden laitoksella hallinto-, sosiaali- ja vanhuusoikeuden tutkijoina.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistäminen on ollut viime päivinä uutisotsikoissa vanhusten yksityisissä hoivapalveluissa ilmenneiden vakavien ongelmien vuoksi. Valvira jopa sulki Esperi Caren tehostetun palveluasumisen yksikön. Asiantuntijat ovat huomauttaneet, että puutteita on myös muiden haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien yksityistetyissä palveluissa, erityisesti asumis- ja laitospalveluissa. Ymmärrettävää on, että kunnat ovat säästöpaineiden alla, mutta viime kädessä kunnat järjestämisvastuussa olevina tahoina kantavat vastuun asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta ja siitä, että he saavat laadukasta palvelua. Liiallinen numeroihin tuijottaminen hankintavaiheessa voi myös johtaa siihen, että kustannuksia syntyy lisää, kun asiakkaiden palvelutarpeisiin ei vastata riittävästi.

Asiakkaiden saama palvelu koetaan laadultaan usein heikoksi. Tästä syytetään tyypillisesti julkisia hankintoja ja palveluiden kilpailuttamista. Luullaan, että julkiset hankinnat määrittävät palvelutuotannon järjestämistä ja kunnilla olisi jonkinlainen ulkoistus- ja kilpailutuspakko. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki 1397/2016) on kuitenkin menettelytapasääntelyä, eikä se pakota hankkimaan ulkopuolelta, vaan kunnat voivat tuottaa palvelunsa myös itse. Hankintalaki ei myöskään sääntele hankinnan sisältöä tai tarkoituksenmukaisuutta. Julkiset hankinnat itsessään eivät johda huonoihin palveluihin, mutta huonosti suunniteltu ja toteutettu kilpailutussekä heikko valvonta voivat siihen johtaa.

Ostopalvelut eivät ole oikotie onneen

Palveluita ulkoistettaessa taustalla on kunnan päätös siitä, miten se lakisääteisiä tehtäviään hoitaa. Näiden tehtävien hoitamista raamittavat poliittiset päätökset ja kuntastrategiat. Palvelun ulkoistamista koskeva päätös on samalla myös julkisten varojen käyttöä koskeva asia ja julkisten varojen käyttö edellyttää jo lakisääteisesti suunnitelmallisuutta. Julkisten hankintojen sääntelyn kontekstissa varojen käytön suunnitelmallisuus näkyy esimerkiksi hankinnan ennakoidun arvon laskennassa. Vaikka ennakoidun arvon laskennan tarkoitus on hankintalaillisesti lähinnä selvittää, mitä säännöksiä hankintaan sovelletaan, ei tämä laskenta tapahdu tyhjiössä. Kuntien on lisäksi huomioitava esimerkiksi kuntalain sääntely, joka edellyttää turvaamaan kunnan tehtävien hoitamisen. Palveluiden tarpeen määrät on siis laskettava huolellisesti ja objektiivisesti ja varattava tähän tarvittavat määrärahat.

Ostopalvelut tulisi kilpailuttaa asiakaslähtöisesti ja laatutekijöitä painottamalla

Sosiaali- ja terveyspalvelualan hankinnat muodostavat noin 2,5–3 miljardin euron markkinat. Yksityisten palvelutuottajien palvelujen laatua koskevissa keskusteluissa tuntuu usein unohtuvan se tosiasia, että kysyntä vaikuttaa siihen mitä tarjotaan. Keskittyminen pelkkään halpaan hintaan kehittää kilpailua siten, että hinta pyritään saamaan mahdollisimman matalaksi. Palveluiden laadun määrittely ja huomioiminen ovat hankintaa tekevän vastuulla. Palvelun laatu on ensisijaisesti sidoksissa palvelua käyttäviin asiakkaisiin, ja asiakkaiden tarpeiden tulisi ohjata keskeisesti hankinnan vähimmäis- ja laatuvaatimuksia. Hankintalaki ei mitenkään rajoita palvelun laadun huomioimista, vaan lain tavoitteena on ollut kannustaa tekemään laadukkaampia hankintoja ja maksimoimaan rahoille saatavan vastineen. Mitään estettä sille, että laadun arviointi perustuu kilpailutuksen aikana laatulupauksiin ja suunnitelmiin, ei ole. Se, että palvelun laatu selviää tosiasiallisesti vasta hankintakaudella, ei myöskään estä laadun ja sen tason kirjaamista sopimukseen. Kun tarjoajat saisivat kilpailuetua laadusta eivätkä pelkästään halvimmasta hinnasta, kehittäisi kilpailu myös palveluiden laatua.

On myös huomattava, että palvelutuotannon ulkoistaminen ei tarkoita sitä, että myös vastuu palvelun sisällön laadusta, tai jopa lakisääteisestä vähimmäistasosta, siirtyisi hankintasopimuksella yksityiselle tuottajalle. Hankintayksikön ja palveluntuottajan välistä suhdetta raamittaa hankintasopimus, joka on syntynyt kumulatiivisesti hankintamenettelyn aikana. Jos kunnalle asetetaan lainsäädännössä palvelun tasoa ja laatua koskevia vaatimuksia eikä kunta edellytä näitä palveluntuottajalta, ei palveluntuottajan niitä tarvitse noudattaa. Hankinta on tällöin selkeästi epäonnistunut, eikä kunta voi vedota siihen, että se hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa tällaisella hankinnalla. Hankinnoissa tulee aina huomioida muu hankinnan kohdetta koskeva lainsäädäntö. Ongelmalliseksi voi kuitenkin osoittautua se, ettei lainsäädännön palvelulle asettamien laadullisten vaatimusten noudattamatta jättämisestä seuraa mitään sanktiota tai palveluiden laatua ei valvota mitenkään. Tällaiset säännökset ovat omiaan johtamaan siihen, että kunta näennäisesti täyttää järjestämisvastuunsa tarjotessaan palvelua tarvitseville jotain, mikä nimellisesti voidaan katsoa vastaavan heidän palvelutarvettaan, mutta joka sisällöllisesti on jotain aivan muuta.

Julkisuudessakin on esitetty vahvoja kannanottoja sen puolesta, että palvelujen laadun varmistamiseksi yksiköiden omavalvonta ei ole riittävä keino. Olemme tästä samaa mieltä. Esimerkiksi muistisairaat vanhukset voivat olla asiakasryhmänä sellainen, ettei heillä ole voimavaroja aktiivisesti reklamoida puutteista, jolloin järjestämisvastuussa olevan kunnan tulee olla aktiivinen laadukkaan, asiakkaan tarpeisiin vastaavan palvelutason varmistamisessa. Lainsäädäntöä on kehitettävä siten, että se varmistaa ostopalvelusopimuksella hankittujen palveluiden ja hoivan laadun. Laadun tosiasiallisen toteutumisen valvonnan tulisi olla velvoittavaa ja laiminlyöntien tulisi olla selkeästi ja tuntuvasti sanktioituja.

Arvoisat juhlavieraat, hyvät ystävät!

Rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen esittämä juhlapuhe Oikeustieteiden laitoksen 20-vuotisjuhlassa 18.12.2018.

 

 

Oma kokemukseni Joensuun, sittemmin Itä-Suomen yliopistosta ulottuu jo 30 vuoden takaisiin aikoihin, jolloin pidin luentoja täydennyskoulutuskeskuksen järjestämillä yrittäjäkursseilla. Oikeustieteiden laitokseen tutustuin ensimmäisen kerran lähemmin oikeustieteen päivillä vuonna 1999. Noille oikeustieteen päiville oli tunnusomaista tieteen ja käytännön vuoropuhelu, jollaista tänä päivänä voi vain kaiholla muistella. Valitettavasti käytännön työelämässä toimivia juristeja ei ole oikeustieteen päivillä tuon jälkeen enemmälti näkynyt.

Opetustoimintani laitoksella alkoi 2000-luvun alussa rikosoikeuden tuntiopettajana rikos- ja prosessioikeuden peruskurssilla. Kokopäiväiseksi, aluksi määräaikaiseksi, professoriksi tulin 1.3.2003. Tässä, kuulijoiden onneksi lyhyessä, puheessani koetan hahmottaa laitoksen kehittymistä lähinnä oman kokemuksen kautta. Lupaan päästää kuulijat merkittävästi vähemmällä verrattuna siihen päivällispuheeseen, joka minulla oli kunnia pitää Olli Tiaisen majalla Joensuun yliopiston kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunnan päättäjäisissä joulukuussa 2009. Tuolloin puhe kesti lukuisine, lähes kahteenkymmeneen nousevine kiitosmainintoineen ja niihin liittyvine asianmukaisine maljan kohotuksineen hyvinkin tunnin verran. Kantavin jaloin siitäkin selvittiin. Puheen pitäminen ei tosin ollut mitään verrattuna päivällistä seuranneeseen liki viiden tunnin mittaiseen saunomissessioon. Seuraavana päivänä syntyi kaikesta huolimatta tasokkaita referee-artikkeleita. On pakko todeta: oi niitä aikoja.

Näin joulun alla lienee sopivaa aloittaa Jeesuksen vertauksella kylväjästä. Näin vertaus kuuluu kaimani Matteuksen mukaan: Mies lähti kylvämään. Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät.  Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta.  Osa taas putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan.  Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä sata, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä jyvää.

Mitähän tämä vertaus mahtaisi tarkoittaa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokseen sovitettuna? Mielestäni se kuvaa varsin sattuvasti laitoksen 20-vuotista taivalta. Kuvatkoot siemenet tässä ideoita, tutkimuksellisia ja opetuksellisia innovaatioita. Tien oheen pudonneet jyvät kuvaavat ideoita, joiden itämisen ja sadoksi kehittämisen ovat estäneet ministeriön tulostavoitteet ja rahoittajien kummalliset mieltymykset. Paljon hyödyllistä on jäänyt tekemättä siksi, ettei siitä ole palkittu rahoitusmallissa.

Kallioiseen maahan putoavat jyvät kuvaavat niitä runsaita ideoita, joilla ei ole ollut kasvamisen edellytyksiä. Taannoin pohdimme pienessä piirissä sitä, miten paljon on tullut vuosien mittaan tehtyä turhia avauksia, joista ei ole käteen jäänyt kuin tekemisen vaiva, jos sitäkään. Tämä huomio koskee toisaalta merkittävää määrää turhia rahoitushakemuksia, toisaalta lukuisia, sittemmin hedelmättömiksi jääneitä, avauksia kansainvälisen yhteistyön alalla. Osittain tätä turhaa työtä selittää se, että etenkin vuoteen 2012 asti laitos joutui jatkuvasti hakemaan profiiliaan oikeustieteellisten yksiköiden joukossa. Tuolle ajanjaksolle olivat tyypillisiä erilaiset tutkintorakennekokeilut sekä pääaineiden ja hakukohteiden runsaus. Oikeustieteellisen alan tutkinnonanto-oikeus selkeytti tilannetta tässä suhteessa ratkaisevasti. On kuitenkin syytä korostaa, että laitoksella on hyvin tilaa kahdelle eri tutkintorakenteelle ja kahdelle juridiselle maisteritutkinnolle. Pulmia on aiheuttanut omalla tavallaan myös tutkimuksen ja opetuksen vapaus. Varsin paljon on rakennettu kunkin laitokselle pääainetta johtamaan tulevan tutkijan tutkimusintressien ja jopa omien mieltymysten, etten sanoisi mielihalujen varaan. Tässä on se riski, että työntekijän siirtyessä muihin tehtäviin hänen työlleen on ollut vaikea löytää luontevaa jatkajaa, kun poislähtevän kehittämä tutkimus- ja opetussuuntaus ei ole vielä ehtinyt juurtua henkilövaihdokset kestäviksi pysyviksi käytännöiksi.

Ohdakkeisiin pudonneet jyvät kuvaavat sitä valitettavaa tosiasiaa, että monet hyvin aikein pystyyn pannut hankkeet ovat hukkuneet elatuksen murheisiin ja tekijöiden puutteeseen. Kaikkeen sinänsä hyödylliseenkään toimintaan eivät yksinkertaisesti aika ja voimat riitä.

Onneksi merkittävin osa työstämme on kuitenkin saanut otolliset kasvuolosuhteet. Laitoksen saavutukset ovat kiistattomia yhtä hyvin tutkimuksen kuin opetuksenkin alalla. Laitos on tuottanut merkittävän määrän eri tasojen tutkintoja ja laitoksen menestys rahoituksen hakumarkkinoilla kestää vertailun kolmeen muuhun oikeustieteellisen alan tutkintoja tuottavaan yksikköön. Tutkimus on keskittynyt yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna relevantteihin tutkimusaloihin, ja opetuksen menetelmien puolella laitos on ollut monessa suhteessa edelläkävijä. Myös maineemme työmarkkinoilla on hyvä.

Juhlankin hetkellä on aihetta kantaa huolta juridisesta perussivistyksestä. Sen alasajo alkoi jo kauan sitten, kun oikeustieteellisen alan perustutkinnosta katosi roomalaisen oikeuden opetus. Helsingissä roomalainen oikeus on vielä yhden professorin nimikkeessä mutta opetusta roomalaisesta oikeudesta ei ole saatavilla yhdessäkään koulutusyksikössä. Oman laitoksen murheellisempaan historiaan on luettavissa filosofian oppiaineen poistuminen professoritasoisten pääaineiden joukosta. Itsekin kannan huonoa omaatuntoa siitä, etten tullut voimallisemmin puolustaneeksi yliopiston rehtorin pyrkimystä kyseisen oppiaineen alas ajamiseksi. Onneksi sentään aineopintotasoista opetusta on filosofiassa laitoksellemme tarjolla, ovathan oikeudellisenkin ajattelun perusideat peräisin juuri filosofiasta. Tulkoon selvyyden vuoksi todetuksi, että minulla ei ole mitään sitä vastaan, että laitoksen tutkimusta suunnataan aloille, jossa on hyvät rahoituksen hankkimisen näkymät, kunhan samalla huolehditaan siitä, että tutkimus ja opetus rakentuvat perinteiselle, oikeudellisen ajattelun kovan ytimen tunnistavalle, kestävälle ja laaja-alaiselle juridiselle perusosaamiselle.

Juridisen perussivistyksen merkitys ei rajoitu vain yliopistoon. Eräät asianajajat ovat saattaneet tietooni, että asianajotoimistoissa harjoittelussa olleita oikeustieteen opiskelijoita on jouduttu vapauttamaan tehtävistään kesken harjoittelun, kun harjoittelijan juridinen perusosaaminen on ollut niin puutteellista, ettei harjoittelija ole selviytynyt hänelle uskotuista varsin vaatimattomistakaan työtehtävistä. Tämä on huolestuttavaa ja pulmaan on pyritty vastaamaan työelämälähtöisiä opintojaksoja kehittämällä. Mainitsemani asianajajat ovatkin korostaneet, että meidän laitokseltamme tulevien harjoittelijoiden osaaminen on ollut parempaa kuin muista koulutusyksiköistä tulleiden. Tämä on lohdullista kuultavaa, mutta ei kuitenkaan anna vähäisintäkään aihetta tinkiä oikeudellisen perusosaamisen huolehtimisesta.

Laitos on 20 vuodessa kasvanut muutaman henkilön ydinjoukosta lähemmäs sata tutkijaa ja opettajaa käsittäväksi laitokseksi. Kasvu on tietysti pääosin myönteinen ilmiö. Sillä on kuitenkin ollut hintansa. Laitoksen alkuaikoina kaikki laitoksella työskentelevät olivat laitoksen arjessa läsnä ja tunsivat toisensa. Toisin on nyt. Laitoskokouksissa kohtaa tuon tuostakin kollegoita, joita ei muista aiemmin työmaalla tavanneensa. Ymmärrän kyllä, että tutkimustyö ei ole sidottua laitokseen fyysisenä oliona, mutta uskallan kokemuksesta väittää, että ihmisten välistä välitöntä vuorovaikutusta ei voi sosiaalisella medialla paikata ilman, että menetetään jotain korvaamatonta. Etenkin syksyisin pidettävä kaksipäiväinen laitoskokous onkin ollut omiaan tutustuttamaan laitoksen työntekijöitä toisiinsa.

Suuresti arvostamani, jo edesmennyt presidentti Mauno Koivisto korosti, ettei tärkeintä ole päämäärä vaan liike. Hän ei tarkoittanut, ettei ihmisen toiminnan tulisi olla tavoitteellista. Vapaan tieteen olemukselle on kuitenkin vierasta se, että tutkimuksen tavoitteeksi määriteltäisiin suoraviivaisesti jonkin tahdotun yhteiskunnallisen päämäärän edistäminen. Aaro Hellaakosken sanoin: tietä käyden tien on vanki, vapaa vain on umpihanki. Tieteen tekeminen on parhaimmillaan umpihangessa tarpomista, uusien urien avaamista ja vallitsevien käsitysten kyseenalaistamista. Tähän yhteyteen sopivat hyvin myös tango Satumaan sanat: aavan meren tuolla puolen jossakin on maa ja niin edelleen. Tuota kaukaista tavoitellaan, mutta sinne ei ole tarkoituskaan päästä, vain aatoksin mi kauas entää sinne käydä saamme. Jos tiede jonain päivänä löytäisi lopullisen totuuden, nimitettäköönpä sitä vaikka perusnormiksi, tieteestä katoaisi se, mikä tekee siitä kiehtovaa, salaperäistä, suorastaan lumoavaa. Jatkakaamme siis perusnormin etsintää Hans Kelsenin viitoittamaa tietä seuraten. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Ei siis murskaten vaan hitaasti uurtaen.

Rauhallista joulunaikaa arvoisat kollegat! On aika tehdä työtä ja on aika levätä. Ultra posse nemo obligatur eli varokaamme pakottamasta ketään yrittämään yli voimiensa. Levossa ajatus kypsyy.

UEF Law School kokeili vertaisarviointia ja vertaispalautetta immateriaalioikeuden massakurssilla

Professori Katja Weckström Lindroos
Opetus- ja tutkimusavustaja Aaro Eränen

Immateriaalioikeuden massakurssilla toteutettiin vertaispalauteharjoitus, jossa opintojaksolle osallistuneet 83 opiskelijaa jaettiin noin kymmenen hengen ryhmiin. Opiskelijat olivat itsenäisesti laatineet soveltavaan viikkotehtävään vastauksen. Vertaispalauteharjoituksessa jokainen ryhmä sai noin kymmenen kappaletta opiskelijoiden anonymisoituja vastauksia sisältävän paketin luettavaksi.

Ensimmäiseksi tehtävänä oli arvioida vastaukset HYV/HYL- asteikolla alkuperäisen tehtävänannon mukaan. Ryhmän tuli tuottaa yhteinen yksimielinen arvostelupäätös kaikista vastauksista. Työskentely tapahtui Moodlen verkkokeskustelualueella. Toiseksi tehtävänä oli laatia yksi yhteinen mallivastaus alkuperäiseen tehtävänantoon, ja tässä osiossa työskentely tapahtui Sharepointissa, jossa jokainen ryhmän jäsenistä pääsi muokkaamaan ryhmän yhteistä Word-tiedostoa.

Tässä kirjoituksessa keskitymme erityisesti eroavaisuuksiin, joita arvostelussa ja opiskelijoiden arvioinnissa ilmeni sekä vertaispalauteharjoituskokemuksen antiin oppimista edistävänä työkaluna.

Vertaisarvioinnin ja arvosteluperusteiden vertailu

Varsinaisessa tehtävässä hyväksyttyyn vastaukseen vaaditaan vähintään puolet (10/20) tehtävän enimmäispistemäärästä. Opiskelijat arvioivat ylittikö vastaus 10 pisteen rajan.  Varsinaisessa arvostelussa vastaukset pisteytettiin 0-20 pisteen asteikolla.

 

Vastauksia (kpl) Vastauksia (%)
Vastauksia 83 100 %
Arvostelussa hylättyjä 14 17 %
Arvostelussa hyväksyttyjä 69 83 %
Hyväksytty sekä arvostelussa, että vertaisarvioinnissa 61 73 %
Hylätty sekä arvostelussa että vertaisarvioinnissa 6 7 %
Hyväksytty arvostelussa, mutta hylätty vertaisarvioinnissa 8 10 %
Hylätty arvostelussa, mutta hyväksytty vertaisarvioinnissa 8 10 %
Poikkeama (0-2 pistettä) 7 8 %
Poikkeama (yli 3 pistettä) 9 11 %
Arvostelussa hylätyt, mutta vertaisarvioinnissa hyviksi koetut vastaukset 2 2 %

Arvostelun ja vertaisarvioinnin vastaavuus oli 80 %. Näin ollen, vain joka viidennen vastauksen arvostelussa oli eroavaisuutta hyväksymiskynnyksen ylittymisestä. Lisäksi opiskelijoiden antama hylätty tai hyväksytty arvio vastauksen laadusta sisältää 10 pisteen haarukan, joten tarkkojen arvostelussa ilmenneiden pistemääräisten erojen osoittaminen on mahdotonta. Vertailun tueksi tarkastimme vastausten arvioinnissa esitettyjä perusteluja Moodlen keskustelualueella käydystä opiskelijoiden keskustelusta.

Tapauksia, joissa vastaus hylättiin ja opiskelijat puolestaan sen hyväksyivät, oli puolet eroavien arvosteluiden joukossa. Näissä vastauksissa korostui aktiivinen lakitekstin ja oikeuskirjallisuuden referointi, jolloin pohdiskelevampi, tehtävänannon mukainen soveltava osuus jäi vähemmälle. Varsinaisessa arvostelussa vaikutti ratkaisevasti se, että vastauksista ilmeni puutteita varsinaisen substanssin ymmärryksessä. Tämä näkyi esimerkiksi epärelevanttien oikeusohjeiden esille tuomisena, virheellisinä johtopäätöksinä tai oikeudellisten käsitteiden epäjohdonmukaisessa käytössä.

Opiskelijoiden arvioinnissa keskityttiin yleisesti tarkasteltuna eniten normilähtöiseen tai oikeuskirjallisuuteen perustuvaan perusteluun. Mikäli lakiin tai muihin oikeusohjeisiin ei oltu viitattu, päädyttiin pääsääntöisesti yksimielisesti hylättyyn. Tällainen yksimielinen hylkäys tuli esille myös koskien yhtä vastausta, joka arvostelussa oli saanut korkean pistemäärän (19/20). Vastauksessa opiskelija osoitti normikokonaisuuden syvällistä ymmärrystä viitaten oikeudellisiin käsitteisiin ja soveltaen niitä tapaukseen moniulotteisesti, johdonmukaisesti ja oikein.

Toiseksi opiskelijoiden arviointiperusteet käsittivät myös soveltamisen huomioonottamisen – mikäli vastauksessa oli perusteltu asioita oikeusohjeisiin viitaten, mutta ei sovellettu tehtävänannon tapaukseen, pääsääntöisesti vastaus arvosteltiin hylätyksi. Mikäli soveltamista kuitenkin oli edes muutaman lauseen verran, vastaus katsottiin hyväksytyksi – joissakin ryhmissä tällaisia vastauksia jopa pidettiin erityisen hyvinä.

Varsinaiset arvosteluperusteet noudattivat tehtävänantoa, jolloin korostui klassinen trio: oikeudellinen argumentaatio, oikeudelliset käsitteet ja tapaukseen soveltaminen. Vertaisarvioinnissa puolestaan hyväksyttyyn vastaukseen vaadittiin käytännössä: 1) oikean pykälän esille tuominen; 2) pykälään perustettu johtopäätös; ja 3) argumentointi liittyen siihen, miksi on päätynyt tapauksessa tällaiseen johtopäätökseen.

Opiskelijoiden arvioimissa vastauksissa pääsääntöisesti hyväksyttyyn vastaukseen riitti esimerkiksi johtopäätöksen argumentointi pelkkään tehtävänannossa annettuun tosiseikkaan viitaten. Päättely voidaan karrikoidusti esittää muodossa, koska väite loukkauksesta on esitetty, loukkaus on tapahtunut. Varsinaisessa arvostelussa tämä ei yksinään ollut riittävä perustelu tekijänoikeuden mahdolliselle loukkaukselle, ja edellytettiinkin enemmän perusteluja hyvältä vastaukselta. Johtopäätöksen perusteluiden painoarvoon kiteytyi suurin eroavaisuus varsinaisen arvostelun ja vertaisarvioinnin välillä.

Varsinaisessa arvostelussa pohtiva ja laadukas argumentointi saattoi kompensoida vastauksesta puuttuvista oikeusohjeista koituvaa vähennystä – puolestaan opiskelijoiden arvioinnissa tällaista syy-yhteyttä ei ollut huomattavissa. Opiskelijat hylkäsivät yleensä vastauksen, mikäli viittauksia lakeihin tai oikeuskirjallisuuteen ei ollut käytetty – arvostelija taas saattoi hyväksyä niukasti vastauksen, mikäli muodolliset viittaukset puuttuivat, mutta argumentointi oli perehtynyttä ja vastauksesta näki, että asia on ymmärretty. Oikeudellisten viittausten painoarvo oli toinen merkittävä eroavaisuus, joka näkyi opettajan ja opiskelijoiden arvostelussa.

Tältä osin eroavaisuus on hyvä muistutus työelämävalmiuksien kehittämisestä modernissa oppimisympäristössä. Opiskelijalla, kuten käytännön työelämätilanteessakin, oli tehtävänannossa rajaton käyttöoikeus kaikkeen oikeudelliseen aineistoon. Tehtävän ydin oli oikeudellisen tiedon soveltamisessa käsillä olevaan tapaukseen, johon ei valmista vastausta ollut. Normi on päättelyketjun alku, joka joko soveltuu tai ei sovellu kyseiseen tapaukseen. Hyvältä vastaukselta vaadittiin perustelut sille, miksi ja miltä osin normi soveltuu tapaukseen. Vertaisarvioinnissa yhden oikean ratkaisun etsiminen oikeudellisista lähteistä ja tämän tiedon esittäminen oli keskiössä. Varsinaisessa arvostelussa tapauksen olennaisten oikeudellisten kysymysten tunnistaminen ja oikeudellisesti perusteltujen ratkaisujen ehdottaminen olivat painoarvoltaan ratkaisevia. Kurssikirjallisuuden tai lakitekstin suora lainaaminen ei tuottanut pisteitä, ellei tietoa sovellettu tapaukseen.

Mallivastausten laadinta ryhmätyönä

Vertaispalauteharjoituksen toinen elementti liittyi mallivastauksen laadintaan. Tämä tapahtui heti tehtävien jättämisen jälkeen. Ryhmätyöskentelyyn varattiin 5 päivää, jonka jälkeen yhteensä 8 mallivastausta oli opiskelijoiden käytössä ennen tenttiä. Opettaja puolestaan laati myöhemmin varsinaisen tehtävien arvostelun yhteydessä yleispalautteen opiskelijoiden vastauksista. Vertaisarvioinnissa esille nousseet painotuksissa todetut eroavaisuudet näkyivät selvästi.

Taulukossa ilmenee ryhmätyöskentelyn onnistumisen arvioinnin kannalta tärkeää tietoa ryhmien konsensuksesta ja tehtävänannossa pysymisestä.

Määrä %
Yksimielisyys tehtävässä A 6 75
Yksimielisyys tehtävässä B 7 88
Välimääräajan noudattaminen 8 100
Tehtävänannon ja sivurajoituksen noudattaminen 8 100

Työskentely lähti ryhmissä hyvin käyntiin heti tehtävän avauduttua. Tehtävän suhteellisen lyhyt määräaika tiedostettiin heti alussa, ja 48 tunnin sisällä suurin osa opiskelijoista oli ilmoittanut keskustelualueelle omat HYV/HYL -arviointinsa. Tässä harjoituksessa kaikkien ryhmien jäsenten työskentelytavoissa oli osoitettavissa kolme yleistä roolia, jotka laskennallisesti jakautuivat kolmasosiin. Jokaisessa ryhmässä ensimmäinen joukko osoitti erittäin aktiivista otetta tehtävään, ja lähti organisoimaan ryhmän työnjakoa sekä kirjoittamaan mallivastausta. Toinen joukko osoitti keskinkertaista aktiivisuutta ilmoittamalla omat arvionsa päivän sisällä tehtävän avautumisesta ja ehdottamalla muutoksia jo hyvällä mallilla olleeseen mallivastaukseen. Viimeisen kolmanneksen työskentelymetodit osoittautuivat passiivisemmiksi kuin edellä mainituilla, ja tässä lievän passiivisuuden perusteeksi voitaisiin luokitella esimerkiksi määräaikaan suhteutettuna hidas aktivoituminen keskustelualueella, henkilön ilmoittaman arvostelun puutteellisuus tai osallistumattomuus yhteisen mallivastauksen kirjoittamiseen.

Lähes jokainen ryhmä saavutti kiitettävällä tavalla kompromissin. Ryhmät ratkaisivat erimielisyydet HYV/HYL- arvioinnissa pääsääntöisesti enemmistöperiaatteella. Vain kahdessa ryhmässä enemmistön päättämä lopullinen arvostelupäätös ei nauttinut luottamusta vähemmistöltä, joka reagoi osoittamalla lievää tyytymättömyyttä lopputulokseen. Kahdessa tapauksessa, jossa ryhmän sisällä esiintyi erimielisyyttä, osa esitti soveltamiseen liittyviä perusteluja kannalleen, kun muut korostivat viittauksia oikeusohjeisiin. Molemmat vastaukset olivat rajatapauksia myös arvostelussa. Kaikkien ryhmien jäsenet esittivät sekä hyviä perusteluja omille kannoilleen, että ongelmanratkaisukykyä ja joustavuutta ryhmätilanteessa.

Vertaispalauteharjoitus oli toteutettavissa lisätyövoiman avulla. Harjoitus osoitti käytännössä sen, että vertaispalautteella voidaan tukea oppimista kurssilla myös tiukan aikataulun puitteissa. Aiempina vuosina oli toivottu palautetta juuri kolmannen viikkotehtävän ja tentin välille. Vertaispalauteharjoitus mahdollisti vertaispalautteen, vaikka arvostelua ei voitu massakurssilla toteuttaa tässä aikataulussa. Vertaispalautteen lisäksi kurssin aikana julkaistiin yleispalautteet jokaisen tehtävän ja tentin jälkeen. Mallivastauksissa ja vertaisarvioinnissa toistuneet eroavaisuudet varsinaiseen arvosteluun olivat tehtävänannon kannalta hieman huolestuttavia. Toisaalta, ensimmäisen tenttikierroksen tuloksiin nähden opiskelijat eivät olleet kehittäneet vastaustekniikkaansa huonompaan suuntaan. Julkaisimme myös vertaisarvioinnin ja varsinaisen arvostelun vertailun Moodlessa, jotta opiskelijat näkivät, miten vertaisryhmä oli arvioinut heidän vastauksensa ja erosiko se varsinaisesta arvostelusta.

Kaiken kaikkiaan vertaispalauteharjoitus oli monella tapaa hyödyllinen jo pelkästään sen perusteella, että se tuotti uutta tietoa opiskelijoiden käsityksistä oppimisesta ja sen tavoitteista. Tietoa voimme hyödyntää opetuksen kehittämisessä vastaisuudessakin. Toistamme vertaispalauteharjoituskokeilun toisella siviilioikeuden opintojaksolla kevään 2019 aikana. Opiskelijoilta kerätään palautetta molempien kurssien lopulla. Kokemuksia kokeilun onnistumisesta jaamme laitoksen blogissa loppukeväästä.

Itä-Suomen oikeustieteen opiskelijoiden ruumiinavausekskursio Kuopioon

 

 

 

 

 

 

Keskiviikkona 21.11.2018 oikeustieteiden laitos järjesti opiskelijoilleen ruumiinavausekskursion Kuopioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Ruumiinavaus oli integroitu Esitutkinta ja pakkokeinot -kurssiin, ja mahdollisuus osallistua oli esitutkinta ja pakkokeinot -kurssin suorittaneilla sekä sitä parhaillaan suorittavilla. Ne lukuisat työtunnit, jotka käytin kyseiseen kurssiin jalkapallon MM-kisojen sijaan viime kesäkuussa ahtaassa ja kuumassa saksalaisessa solussa, antoivatkin lopulta enemmän kuin tuolloin olisin osannut arvata. Ekskursio oli ensimmäinen laatuaan ja oli todella hieno kokemus päästä pilotoimaan tätä kyseistä vierailua.

Lähdimme reissuun Auroralta yhteiskuljetuksella. Matka sujui leppoisasti ja Kuopiossa seuraamme liittyi vielä muutama opiskelija. Ekskursioon osallistuimme lopulta yhdentoista hengen voimin ja vierailumme THL:llä toteutti oikeuslääkäri Sari Papinaho. Ennen obduktiosalin oheistilojen esittelyä kävimme Papinahon kanssa yhdessä läpi kuolemansyyn selvittämistä lain sekä käytännön toiminnan näkökulmasta. Ennakkotehtävänämme oli ollut tutustua sekä lakiin että asetukseen kuolemansyyn selvittämisestä. Teoriaosuuden jälkeen oli aika allekirjoittaa salassapitosopimus koskien tulevaa ruumiinavausdemonstraatiota. Itse ruumiinavaus oli hyvin rauhallinen ja opettavainen tilaisuus, jossa pääsimme seuraamaan kahdelle eri vainajalle suoritettavia toimenpiteitä. Ekskursion aikana käydyissä keskusteluissa nousi esiin kysymys siitä, kuinka tärkeää myös juristien on ymmärtää oikeuslääketieteen ja kuolemansyynselvittämisen päälle. Kyse on lopulta tärkeästä ja kullanarvoisesta yhteistyöstä alojen välillä, jota on hankalaa yrittää parantaa ilman ymmärrystä toistemme työnkuviin.

 

 

 

 

 

 

Seuraava vierailu oikeuslääketieteen laitokselle on tarkoitus järjestää jo 20.2.2019. Suosittelen lämpimästi kaikkia kiinnostuneita opiskelijoita osallistumaan ekskursiolle, sillä tällainen mahdollisuus ei ole missään nimessä itsestäänselvyys. Seuratkaa siis laitoksen viestintää sekä esitutkinta ja pakkokeinot -kurssin moodlealustaa, joka löytyy nimellä esipakko. Lisätietoja ekskursiosta voi kysellä Matti Tolvaselta.

 

Riina Mäkikangas

Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuudentutkimuksen pääaineopiskelija

Tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon tärkeys korostuu suurissa uudistuksissa – Esimerkkinä kuntarakenneuudistukset  

 

 

 

Niko Vartiainen
Kirjoittaja toimii lainsäädäntötutkimuksen yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.                                                           

Poliittiset päätöksentekijät ovat viimeisen reilun kymmen vuoden aikana toteuttaneet kaksi suuren luokan kuntarakenneuudistusta. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) ajoittui vuosiin 2007–2013 ja tätä seurasi seuraavan hallituksen ajama kuntarakenneuudistus. Uudistuksissa tavoiteltiin eri hyötyvaikutuksia, kuten menosäästöjä, tuottavuuden kasvua ja elinvoimavaikutuksia. Hyötyvaikutuksiin pyrittiin lainsäädännöllä, joka kannusti kuntasektoria muodostamaan suurempia kuntia kuntaliitosten kautta. Kuntaliitoksia toteutettiinkin reilusti erityisesti PARAS-hankkeen aikana. Suurempiin yksiköihin tähtäävä politiikka näkyy myös käynnissä olevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa, jossa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu asetettaisiin kuntiakin suuremmille alueille. Mainittakoon vielä, että suurempiin paikallishallintoyksiköihin kannustava politiikka ei ole suinkaan vain kotimainen ilmiö, vaan myös muualla maailmassa suurempiin yksiköihin tähtäävää politiikkaa on harjoitettu mm. kuntaliitosten kautta. Tästä yksittäisenä esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa Tanskan kuntauudistus vuodelta 2007, jossa kuntien lukumäärää karsittiin reilulla kädellä.

Päätöksenteon ja sitä kautta lainsäädännön tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tutkitun tiedon hyödyntäminen edesauttaa oikeanlaisten sääntelykeinojen valintaa tavoiteltujen hyötyvaikutusten saavuttamisessa. Mitä suuremmista lakihankkeista ja uudistuksista on kyse, sitä perustellumpaa on tarve asianmukaiselle vaikutusarvioinnille ja tutkitun tiedon hyödyntämiselle. Kuntarakenneuudistuksissa on ollut kyse suuren luokan uudistuksista julkisten palvelujen tuotannon alalla. Voidaankin kysyä, missä määrin esim. kuntaliitoksiin kannustavan lainsäädännön kohdalla ratkaisuja on perusteltu tutkittuun tietoon pohjautuen? Uskaltaisin väittää, että ei ainakaan niin suuressa määrin, mikä olisi ollut uudistusten mittakaava huomioiden perusteltua.

Yksi syy tutkimustiedon vähäiselle käytölle voi olla siinä, että esim. PARAS-hanketta suunniteltaessa tutkimustietoa kuntaliitosten vaikutuksista ei ollut kovinkaan paljoa käytettävissä. Viime vuosina tilanteessa on kuitenkin tapahtunut muutosta. Esim. VATT:ssa on tehty kuntaliitosten vaikutuksiin liittyviä tutkimuksia. Esille voidaan nostaa mm. Harjusen ym. (2017) tutkimus, jonka mukaan kuntaliitosten ei havaittu vaikuttavan kuntien kokonaismenoihin. Myös aikaisemmat kotimaiset liitosten taloudellisia vaikutuksia käsitelleet tutkimukset eivät ole havainneet liitosten tuovan menosäästöjä hallinnollisia kustannuksia lukuun ottamatta, jotka käsittävät vain pienen osan kuntien kokonaismenoista. Lisäksi on vielä syytä mainita allekirjoittaneen vastattain Focus Localis -aikakauskirjassa julkaistu tutkimus PARAS-hankkeen aikana toteutettujen kuntaliitosten elinkeinovaikutuksista. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella kuntien yhdistymisten positiivisista elinkeinovaikutuksista ei ole havaittavissa minkäänlaisia viitteitä.

Edellä esitetyn perusteella vaikuttaakin siltä, että kuntaliitokset eivät ole ainakaan edellä mainituilla mittareilla mitattuna tuoneet niitä hyötyvaikutuksia, mitä niillä on tavoiteltu. Yhdistyminen naapurikunnan kanssa voi olla joillekin pienille kunnille viimeisiä keinoja selviytyjä julkisten palvelujen tuottamisvelvoitteista, mutta yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta tärkeämpää olisi, että liitoksilla saavutettaisiin lisäarvoa. Lisäarvo vaikuttaa kuitenkin jääneen ainakin menojen ja elinkeinovaikutusten näkökulmasta syntymättä. Tässä yhteydessä on myös syytä kysyä, missä määrin suuremmilla yksiköillä voidaan esim. hillitä kustannusten kasvua maakunta- ja sote-uudistuksen kohdalla, jos kuntaliitostenkaan osalta lisäarvoa ei ole pystytty tuottamaan?

Kuntaliitoksia koskevat tutkimustulokset korostavat tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon ja asianmukaisen vaikutusarvioinnin tärkeyttä lainvalmistelussa ja päätöksenteossa. Tärkeää on myös huomata lainsäädäntöhankkeiden jälkikäteisen arvioinnin merkitys. Esimerkiksi PARAS-hanketta koskevista tutkimustuloksista voidaan ottaa oppia ja tietoa hyödyntää tulevien kuntauudistushankkeiden tai lainsäädännön muutostarpeiden tukena. Jälkikäteisen arvioinnin tulisikin olla nykyistä keskeisemmässä roolissa erityisesti merkittävissä säädöshankkeissa.

Niko Vartiainen
Yliopisto-opettaja, lainsäädäntötutkimus
UEF, oikeustieteiden laitos
Puh. 050 4109 430
niko.vartiainen@uef.fi

Hävinneet tentit ja toimenpiteet tapahtuneen johdosta

 

 

 

 

 

Tapio Määttä
Kirjoittaja on Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja ja ympäristöoikeuden professori

 Oikeustieteiden laitoksen yhden tentin tenttivastauksista pääosa on mitä ilmeisimmin hävinnyt postissa. Vastausten häviäminen on tapahtunut, kun laitos postitti vastaukset tentaattorille korjattavaksi.

Laitos pahoittelee tapahtunutta. Opiskelijoille on tiedotettu vastausten häviämisestä heti kun asia on käynyt ilmi. Asiaa selvitellään edelleen yhteistyössä postin kanssa. Kyseisestä tentistä järjestetään kaksi ylimääräistä tenttikierrosta välittömästi kahdessa seuraavassa yleisessä tentissä. Tentaattori on myös ilmoittanut opiskelijoille, että hän ottaa tapahtuneen huomioon uusintatenttejä korjatessaan.

Osa etätenttipaikoista on skannannut vastaukset. Nämä tentit on arvosteltu normaalisti. Jos hävinneeksi epäillyt vastaukset vielä postista löytyvät, ne arvostellaan. Jos opiskelija on tällöin ehtinyt jo osallistua uusintatenttiin, parempi suoritus jää voimaan.

Itä-Suomen yliopisto on tehnyt tietosuojavaltuutetun toimistolle tietosuoja-asetuksen edellyttämän ilmoituksen henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Oikeustieteiden laitos tulee tapahtuneen johdosta muuttamaan prosessejaan tenttivastausten käsittelyssä siten, ettei vastaavaa enää voi tulevaisuudessa tapahtua.

Vastaan tässä blogissa keskitetysti tenttiin osallistuneilta opiskelijoilta tulleisiin kysymyksiin.

Kysymys: Kaikille tenttiin osallistuneille tulisi antaa suoritusmerkintä arvosanalla ”hyväksytty”.

Vastaus:Yhdenvertaisuussyistä tätä ei voida pitää perusteltuna. Osa tenttiin osallistujista on voinut luopua tentistä. Aiempien kyseisen opintojakson tenttikierrosten kokemusten perusteella on ilmeistä, että osa vastanneista olisi tullut hylätyksi. Kaikkien osallistuneiden suoritusten hyväksyminen ei ole perusteltua myöskään siksi, koska kyseinen opintojakso on osa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuutta, jonka suorittaneet saavat opiskelupaikan avoimen yliopiston väylän kautta oikeustieteiden laitoksella julkisoikeuden HTK/HTM-tutkintoihin.

Kysymys: Tenttiin osallistuneille tulisi järjestää korvaava suoritustapa.

Vastaus:Voimassa olevan opinto-oppaan mukaan ”Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin kuuluviin opintojaksoihin – – hyväksytään vaihtoehtoinen suoritustapa vain poikkeuksellisesti ja erityisestä syystä.” Kyseinen opinto-oppaan kohta on muotoiltu siten, että vaihtoehtoisen suoritustavan käyttöä voidaan harkita sellaisissa yksittäisissä tapauksissa, joissa opiskelijan mahdollisuudet suorittaa opintoja ovat vakavasti vaikeutuneet esimerkiksi henkilökohtaisen tilanteen vuoksi. Vaihtoehtoisen suoritustavan käyttö yleisiin oikeusjärjestysopintoihin sisältyvissä kursseissa on tarkoitettu äärimmäisen harvinaiseksi ja aina yksilölliseen, tapauskohtaiseen harkintaan perustuvaksi. Yleistä korvaavaa suoritustapaa ei siksi ole tässä valitettavassakaan tilanteessa pidetty perusteltuna.

Kysymys: Laitoksen tulisi korvata vahingot, jotka aiheutuvat tenttien häviämisestä.

Oikeustieteiden laitos vastaa tenttien häviämisestä aiheutuneista vahingoista voimassa olevan oikeuden mukaisesti eli esimerkiksi etätenttien valvontamaksut tai muut vastaavat selkeät ja vähäiset kustannukset voidaan korvata.

Elämää yliopistokaupunki Oxfordissa

 

Yliopistostaan tunnettu Oxford on viehättävä, noin 150 000 asukkaankaupunki, joka sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Lontoosta. Oxfordin yliopisto on englanninkielisen maailman vanhin yliopisto. Laitoksemme tutkijat viettivät siellä kuluvana vuonna aikaa yhteensä 4 kuukautta. Mika toimi vierailevana tutkijana oikeustieteellisen tiedekunnan kriminologian keskuksessa (Centre for Criminology) ja Moritz vierailevana tutkijana energiatutkimuksen instituutissa (Oxford Institute for Energy Studies).

Opiskelijoita koko Oxfordin yliopistossa on jatko-opiskelijat mukaan lukien yli 20 000, 140 eri maasta. Eniten opiskelijoita on Yhdysvalloista, Kiinasta ja Saksasta. Suomalaisopiskelijoita yliopistossa on noin 70. Perustutkinto-opiskelijoista valtaosa on brittejä, mutta jatkotutkintoa tekevistä suurin osa on Iso-Britannian ulkopuolelta. Vuonna 2017 oikeustieteitä opiskeli lähes 700 perustutkinto-opiskelijaa.

Kaupungin keskusta on suhteellisen pieni. Yliopisto koostuu 35 collegesta, jotka lukeutuvat kaupungin pääasiallisiin nähtävyyksiin. Oikeastaan joka puolella keskustaa ja sen tuntumassa voi törmätä college-rakennukseen. Bodleianin vanha kirjasto on myös suuri kaupungin nähtävyys. Kyseisen kirjaston aineistoihin on haettava erikseen käyttölupaa. Päivittäin yleisölle järjestetään eripituisia opastettuja kierroksia kirjaston tiloissa. Oikeustieteillä ja yhteiskuntatieteillä on omat kirjastonsa, joissa on helppo asioida kulkuluvan/kirjastokortin kanssa. Kirjastojen sähköiset tietokannat ovat hyviä ja niitä kannattaakin hyödyntää mahdollisimman paljon.

Tutkimusyhteisönä Oxford on omaa luokkaansa, koko kaupunki elää ja hengittää yliopistosta. Lukuvuosi koostuu kolmesta lukukaudesta: Michaelmas (9.10.-3.12.), Hilary (15.1.-11.3.) ja Trinity (23.4.-17.6).

Bussimatka Lontoosta Oxfordiin kestää 1,5–2 tuntia, ruuhkista riippuen. Eri bussiyhtiöiden vuoroja on noin 15 minuutin välein. Junamatka on nopeampi, mutta hintavampi. Liikkuminen kaupungissa onnistuu hyvin niin kävellen, pyörällä kuin myös bussilla. Majoittuminen Oxfordissa on kallista. Muutenkin kannattaa olla ajoissa liikkeellä, jos haluaa saada majoituksen esimerkiksi 1–3 kuukauden ajalle.

Joka tapauksessa, suosittelemme kaupunkia ja yliopistoa vierailukohteena lämpimästi, jos haluaa kokea historian havinaa ja akateemista ilmapiiriä.

 

 

 

Mika Sutela             Moritz Wüstenberg

Tutkijatohtori        Nuorempi tutkija

 

Kuvat: Mika Sutela

Vankeusrangaistukset eläintensuojelurikoksis-ta ovat lisääntyneet

 

 

 

Tarja Koskela (OTT) toimii rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtorina oikeustieteiden laitoksella.

Rikoslain muutoksen tavoitteena oli rangaistusasteikon laajempi käyttö eläinsuojelurikoksissa

Rikoslakiin lisättiin eläinsuojelurikoksen törkeä tekomuoto ja muutettiin eläintenpitokiellon sääntelyä vuonna 2011. Muutoksella tavoiteltiin sitä, että tuomioistuimet käyttäisivät rangaistuasteikkoa laajemmin ja aikaisemmin lieviksi katsottuja tekoja voitaisiin tuomita perustekomuotona. Eläinsuojelurikoksesta tuomittavaan rangaistukseen ei sen sijaan tehty muutoksia; edelleen rangaistuksena eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita joko sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Eläintenpitokiellon osalta haluttiin säätää määräaikaisen kiellon vähimmäispituudeksi yksi vuosi, koska tätä lyhyemmät eläintenpitokiellot eivät olleet osoittautuneet toimiviksi. Samalla säädettiin pysyvän eläintenpitokiellon kriteerit. Vaikka pysyvälle eläintenpitokiellolle asetettiin selkeät kriteerit, tarkoitus ei kuitenkaan ollut, ettei pitkiä määräaikaisia eläintenpitokieltoja enää määrättäisi.

Toteutuiko lainsäätäjän tavoitteet? Selvitin Defensor Legis -lehdessä (5/2018) julkaistussa tutkimuksessa, ankaroituiko oikeuskäytäntö eläinsuojelurikoksissa rikoslakiin tehtyjen muutosten jälkeen.  Tutkimuksessa analysoin vuosina 2011–2016 annettuja tuomioita (N=588) eläinsuojelurikoksissa ja vertasin niitä aikaisempiin tutkimustuloksiini vuosilta 2006–2009 (N=258).

Sakkorangaistusten osuus pieneni ja vankeusrangaistusten osuus kaksinkertaistui

Tutkimus osoitti, että merkittävin muutos eläinsuojelurikoksen rangaistavuudessa oli tapahtunut tuomittujen vankeusrangaistusten määrän osalta. Aikaisemmin eläinsuojelurikoksista tuomittiin noin 90 prosentissa tapauksista sakkorangaistus, uudemmassa aineistossa sakkorangaistusten osuus oli 80 prosenttia. Tuomittujen päiväsakkojen keskimääräinen lukumäärä oli kasvanut keskimäärin 39 päiväsakosta 43 päiväsakkoon, vaikkakin suurin osa päiväsakoista oli samalla tasolla kuin aikaisemminkin (mediaani ja moodi 40).

Vankeusrangaistusten osuus oli vajaat 20 prosenttia, kun se ennen oli noin 10 prosenttia. Aikaisemmin kaikki tuomitut vankeusrangaistukset olivat ehdollisia, uudemmassa aineistossa oli mukana neljä ehdotonta vankeusrangaistusta. Tosin niistä kaksi oli muunnettu yhdyskuntapalvelukseksi. Aikaisemmin vankeusrangaistusten keskimääräinen pituus oli 86 päivää, uudessa aineistossa 78 päivää. Vuosina 2006–2009 vankeusrangaistusten osuus oli kuitenkin määrällisesti niin pieni, ettei siitä voi tehdä tilastollisesti luotettavia johtopäätöksiä.

Muutoksen eläintenpitokielloissa ristiriitaisia

Vuonna 2011 rikoslakiin tehtiin muutoksia myös eläintenpitokieltosäännöksiin. Eläintenpitokiellon osalta oikeuskäytännön muutos näytti olevan jossain määrin ristiriitainen. Tutkimus osoitti, että tuomioistuimet olivat määränneet eläintenpitokieltoja aikaisempaa enemmän ja ne olivat olleet aikaisempaa useammin kaikkiin eläimiin kohdistuvia. Eläinten suojelun kannalta viimeksi mainittua muutosta voidaan pitää hyvänä, sillä ei kai voida olettaa, että esimerkiksi nautojaan kaltoin kohdellut kohtelisi tulevaisuudessa muita eläimiään paremmin.

Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että pysyvän eläintenpitokiellon perusteiden säätäminen vaikutti oikeuskäytäntöön siten, että tuomioistuimet eivät enää määränneet yhtä helposti pysyvää eläintenpitokieltoa. Tämä lienee ollut lainsäätäjän tarkoituksin, koska pysyvän eläintenpitokiellon perusteiden luettelo kirjoitettiin tyhjentäväksi, jolloin se voidaan määrätä vain laissa mainittujen edellytysten täyttyessä. Perusteiden säätämisellä ei kuitenkaan tarkoitettu sitä, ettei pitkiä eläintenpitokieltoja enää määrättäisi. Tuomioistuimet määräsivät aikaisempaa enemmän lyhyitä eläintenpitokieltoja. Tutkimustulokset olivat eläintenpitokiellon osalta niin ristiriitaisia, ettei niiden perusteella voi sanoa onko oikeuskäytäntö eläintenpitokieltojen määräämisessä ankaroitunut vai lieventynyt.

Mitä pitäisi tehdä?

Eläintenpitokieltojen analysointi herätti kysymyksen, ymmärretäänkö eri viranomaisissa riittävällä tavalla eläintenpitokiellon tarkoitus turvaamistoimena vai onko kysymys asenteista? Esimerkiksi eläintenpitokieltomääräys, jonka mukaan jo aikaisemminkin vastaavan laisesta eläinsuojelurikoksesta tuomittu henkilö määrätään yleiseen, kaikkia eläimiä koskevaan eläintenpitokieltoon siten, että hän saa edelleen maatalouslomittajana hoitaa tuotantoeläimiä, ei vastaa lainsäätäjän tarkoitusta. Eläintenpitokieltohan tarkoittaa sitä, ettei kieltoonmäärätty saa omistaa, pitää eikä hoitaa eläimiä eikä muuten vastata eläinten hyvinvoinnista.

Eläintenpitokiellon määräämisen perusteita olisikin rangaistukäytännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeen säännellä nykyistä tarkemmin. Samoin viranomaisten mahdollinen lisäkoulutustarve ja erikoistuminen eläimiin kohdistuneisiin rikoksiin olisi syytä ottaa arvioitavaksi.

Tarja Koskela

Alumnipaneeli 2.11.2018

Viikolla 44 vietimme Legio Ostiensis Ry:n vuosijuhlaviikkoa ja saimme tilaisuuden tutustua muutamaan Legion alumniin. Alumnit ovat oikeustieteiden laitoksen vanhoja opiskelijoita, jotka ovat oikeustieteiden laitokselle arvokkaita kumppaneita.

Legion alumnipaneelissa 2.11.2018 urapolustaan kertomaan saapuivat Heidi Poikonen, Denis Galkin, Mari Ojalammi, Outi Slant sekä Marianne Karppinen.

Heidi Poikonen toimii nykyisin sosiaalioikeuden yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.

Hänellä on aikaisempaa taustaa sosiaalityön parissa. Työura tarvitsi kuitenkin uutta potkua ja Poikosta alkoi kiinnostaa hallinnolliset asiat. Hän otti selvää asioista ja huomasi, että Joensuu oli ainut paikka, jossa järjestettiin sosiaalioikeuden opintoja.

Poikonen hakeutui Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan hallinto-oikeutta. Opiskellessaan hän osallistui Legion hallituksen toimintaan puheenjohtajan sekä vara puheenjohtajan tehtävien pariin.

Poikosen käytännön kokemus sosiaalioikeudesta nitoutui yhteen juridisen osaamisen kanssa ja hän pääsi yliopistolle työskentelemään opintojensa jälkeen.

Hänen mukaansa tutkijan uraa harkittaessa on hyvä opetella ajattelemaan juridiikkaa muustakin näkökulmasta kuin juristin näkökulmasta. Poikosen mukaan ”yliopistotyöt vaativat masokistisia piirteitä ja epävarmuuden sietämistä”, sillä työuran alussa ihminen työllistetään määräaikaisilla sopimuksilla ja vakituista työpaikkaa on vaikea saada ennen kuin on väitellyt itsensä tohtoriksi.

Hänellä ei ole tyypillistä työaikaa tai -paikkaa. Hän saattaa olla yhtenä päivänä Joensuussa, seuraavana Kuopiossa ja siitä siirtyä Kouvolaan. Tutkimusta tehdään aina, kun ei ole opetusta. Hänestä parasta tässä työssä on se, että voi itse suunnitella ja päättää mitä tekee ja milloin tekee.

Opiskelijoille vinkkinä hän kertoo, että verkostoituminen kannattaa ja nostaa esiin Twitterin merkityksen sosiaalisena verkostona. Ennakointitaitoa ja joustavuutta hän pitää tutkijan tärkeimpinä ominaisuuksina.

Denis Galkin puolestaan on päässyt projektipäällikön tehtäviin valtiovarainministeriöön. Hän pyrki alun perin Helsinkiin oikeustieteelliseen, mutta kun ovet sinne eivät avautuneet, haki hän Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan siviilioikeutta. Etenkin tietosuojaan liittyvät asiat kiinnostivat häntä.

Galkinin työhistoria on mielenkiintoinen. Hän pääsi heti lukion jälkeen työskentelemään Asianajotoimisto kalasatama Oy:lle ict- tehtäviin, jossa hän jatkoikin 10 vuoden ajan. Lisäksi hän on päässyt kahdesti kesätöihin kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Yliopistollakin hän on kerennyt työskentelemään tutkimusassistenttina.

Galkinin mukaan ”tutkijan hommissa voi saada burn outin siitä, ettei tee mitään”. Tämä johtuu siitä, että tekemättömyys alkaa stressaamaan, kun tutkimus ei etene mihinkään.

Hän kokee, että tuurilla on iso merkitys työnhaussa ja muistuttaa, että rekrytointitilanteessa työn saamattomuus ei välttämättä johdu työnhakijan osaamisesta.

Julkisella puolella tärkeänä hän pitää hankintaoikeuden perusteiden osaamista, sillä se helpottaa asioiden käsittämistä. Lisäksi esiin nousee hyvän kirjallisen ulosannin merkitys juristin työvälineenä. ”Pientä osaamattomuutta voi peitellä hyvällä kirjallisella ulosannilla.” – Hän sanoo.

Valtiovarainministeriössä perus työpäivä koostuu hänen mukaansa kokouksista sekä sähköposteihin vastaamisesta. Hän kertoo työn olevan itsenäistä ja vastuullista.

Mari Ojalammi toimii henkilöstösuunnittelijana Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa (Pohjois-Karjalan maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelutiimi).

Lukion jälkeisenä välivuotenaan hän tajusi olevansa kiinnostunut oikeustieteistä ja etenkin niihin liittyvistä henkilöstöasioista. Tämän vuoksi hän halusi lukea työoikeutta ja johtamista.

Kandidaatin tutkielman jälkeen hän pääsi harjoitteluun PKSSK:lle (nykyinen Siunsote) henkilöstöhallintoon, jonka jälkeen hän sai jatkaa kyseisessä työpaikassa muutaman kuukauden projektisuunnittelijana.

Maisteriksi valmistumisen jälkeen Ojalammi aloitti jälleen PKSSK:lla. Kun työt päättyivät, hakeutui hän jatko-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon. Puolen vuoden jälkeen hän pääsi Kiteelle töihin 6 kuukaudeksi, jonka jälkeen hän jatkoi opintojaan vuoden ajan.

Opinnot eivät kuitenkaan tuntunut omalta ja kuin tilauksesta, pääsi hän äitiyslomalle. Äitiysloman jälkeen Ojalammi ei halunnut jatkaa enää opintojaan ja pääsikin töihin Siunsotelle rekrytointisuunnittelijan tehtäviin puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen hän haki maakunta- ja soteuudistustiimiin, jossa hän tällä hetkellä työskentelee.

Tällä hetkellä hän kokee käyttävänsä oman potentiaalinsa työtehtävissään ja hän pitää työstään. Hän kokee, että työoikeus ja johtaminen on täydellinen pari hänen työssään.

Hän pitää tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioita sekä viestintäopintoja tärkeinä.

Kyseisessä työssä ei ole yhtään samanlaista työpäivää. Hänen kalenterinsa täyttyy noin kuukausi etukäteen erilaisista kokouksista, tapahtumista ja tilaisuuksista, joihin hän pääsee esiintymään. Lisäksi hänen töihinsä kuuluu erilaisia strategiapäiviä sekä sähköposteihin vastaamista. Hän kertoo tekevänsä aina sitä, mikä inspiroi.

Outi Slant työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä ydinenergiaan kohdistuvissa erityisasiantuntijan tehtävissä.

Hän on tiennyt lapsesta saakka, että oikeustieteet ovat hänen juttunsa. Hän pyrki oikeustieteelliseen, mutta ei päässyt sisään, joten hän lähti opiskelemaan matematiikkaa. Yliopistoon päästyään matematiikan opinnot kuitenkin siirtyivät oikeustieteiden kurssien tieltä ja hän haki uudelleen lukemaan valtiosääntöoikeutta. Hänen sivuaineitaan olivat Eurooppaoikeus sekä oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus.

Outi Slant toimi opiskeluaikanaan Legion hallituksen puheenjohtajana.

Opintojensa loppuvaiheessa hän oli tutkimusassistenttina yliopistolla, mutta muutti sittemmin Helsinkiin. Tällöin hänelle avautui mahdollisuus päästä oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle tutkijaksi. Työ edellytti kuitenkin opintojen loppuun saattamista.

Hän aloitti tutkijan uransa 2013 ja pääsi osallistumaan myös yhteiskunnallisen ja ympäristölainsäädännön yhteishankkeeseen.

Slant jäi työstään äitiyslomalle ja tuolloin lainvalmistelu alkoi kiinnostaa. Mielenkiintoisia työpaikkoja ei kuitenkaan ollut avoinna. Sitten hän löysi työpaikkailmoituksen, jossa etsittiin työntekijää työ- ja elinkeinoministeiöön. Hän haki ja sai kyseisen työn.

Nyt hän kokee pääsevänsä käyttämään valtiosääntöoikeudellista osaamistaan. Työtehtäviin kuuluu ydinenergiasääntelyyn liittyvää lainvalmistelua sekä hallintopäätöksiä. Hänen mukaansa virkamiehen uralla hallinto-oikeudellisesta osaamisesta on hyötyä. Hänen työpäiviinsä kuuluu kokouksia ja palavereja sekä sähköpostien lukemista ja niihin vastaamista. Lisäksi hänen tulee hoitaa hänelle kuuluvat muut tehtävät, kuten lainvalmistelu sekä äkilliset työt.

Marianne Karppinen työskentelee hallintopäällikkönä Kainuun Osuuspankissa. Lukioaikana hänen lempiaineisiin kuuluivat yhteiskuntaoppi sekä psykologia ja hän mietti uraa niiden kahden aineen välillä. Abiturienttina Joensuun oikeustieteiden laitoksen esittely kuitenkin vakuutti hänet. Hän pääsi heti lukion jälkeen sisään opiskelemaan Eurooppaoikeutta ja siviilioikeutta. Hän piti Eurooppaoikeuden opinnoista, koska englannin kielinen aineisto harjoitti hänen kielitaitoaan.

Opiskeluaikanaan hänen urahaaveisiinsa kuului työskentely ministeriössä, virkamiehenä, diplomaattina tai jatko-opiskelijana.

Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat opiskelujen edetessä loppua kohti.

Karppinen oli aikaisemmin työskennellyt kesätöissä pankissa ja hän päätti tiedustella olisiko siellä vapaita työpaikkoja. Hän pääsi pankin asiakasneuvojaksi, josta yleni pankkilakimieheksi. Kyseistä työtä hän teki 3.5 vuotta, jonka jälkeen hän haki hallintopäällikön paikkaa toiselta paikkakunnalta ja sai työn.

Hänen tehtäviinsä kuuluu henkilöstöasiat sekä pankin hallinnon pyörittäminen. Lisäksi hän vastaa pankin tasolla rahanpesua estävistä toimista.

Tässäkään työssä päivät eivät ole samanlaisia. Karppinen pyrkii olemaan töissä 9-17 välillä. Tehtävät jaksottuvat vuosikellomaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että loppuvuoden tehtäviin kuuluu muun muassa ensivuoden suunnittelu esimerkiksi tilinpäätöksen ja tulostavoitteiden osalta. Tyypilliseen päivään kuuluu tiimipalaveri, pankin johtoryhmän kokous sekä sähköpostien lukeminen ja niihin vastaaminen.

Marianne Karppisen mukaan parasta työssä on se, että se sisältää sopivan määrän itsenäistä työtä, mutta työssä pääsee kuitenkin olemaan myös ihmisten kanssa tekemisissä.

Ikävimpiin asioihin hän listaa henkilöstöhallintoon liittyvät toimet, kuten kurinpito. Hänen mukaansa seminaarikursseista on hyötyä, jos haluaa töihin, jossa pitää olla esillä.

Tämän vuoden alumnipaneelin vieraita yhdisti sattuman kautta löydetyt työpaikat. He korostivat sitä, että aluksi työt eivät välttämättä ole sitä, mitä haluaa loppu elämän tehdä, mutta lopulta työnteko kannattaa. Kaikki olivat myös yhtä mieltä siitä, että opintojen aikainen sosiaalistuminen ja kirjoitustaidon kehittäminen ovat nykypäivänä opiskelijalle tärkeitä asioita tulevaa työelämää ajatellen.

Krista Kokki
Legion hallituksen sihteeri

 

"Oikeutta kohtuudella" is the official blog of UEF Law School. Posts in Finnish or in English.