Vertaispalauteharjoitus 2.0 ja ryhmätyöskentelyn onnistuminen

Katja Weckström Lindroos & Janne Parhamaa

Weckström Lindroos on professori ja Parhamaa tutkimusavustaja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.

Kirjoituksessa keskitymme opiskelijoiden kokemuksiin ryhmätyöskentelystä oman oppimisensa tukena. Havaintomme perustuu opiskelijapalautteeseen, keskustelualueella toteutuneeseen työskentelyyn ja vertaispalauteharjoituksessa tuotettujen vastausten oppimistulosten vertailuun.

 

Vertaispalauteharjoituksen toteutus massakurssilla verkossa

Immateriaalioikeuden massakurssilla toteutettiin toistamiseen vertaispalauteharjoitus, jossa opintojaksolle osallistuneet jaettiin noin kymmenen hengen ryhmiin. Ennen harjoitusta opiskelijat olivat itsenäisesti laatineet soveltavaan viikkotehtävään vastauksen, ja arvioivat sitten vertaispalauteharjoituksessa ryhmittäin noin kymmenen muun opiskelijan vastauksia. Tämän jälkeen ryhmät laativat samasta viikkotehtävästä yhteisen mallivastauksen SharePoint -alustalle. Mallivastaukset jaettiin kurssin kaikille osallistujille ennen tenttiä. Opettaja arvosteli opiskelijan laatiman vastauksen ja ryhmän mallivastauksen 0–10 pisteen asteikolla. Mallivastauksen pistemäärä muodosti 10 % ja itse laadittu vastaus 10% kurssin arvosanasta.

Vertaisarvioinnin ja arvostelun tulosten vertailu vuosilta 2018 ja 2019

Vertaisarvioinnin ja arvostelun tulosten vertailu vuosilta 2018 ja 2019
2018 2019
Vastauksia (kpl.) 83 100 % 133 100 %
Opettajan arvostelussa hylättyjä 14 17 % 37 28 %
Opettajan arvostelussa hyväksyttyjä 69 83 % 96 72 %
Hyväksytty sekä opettajan arvostelussa, että vertaisarvioinnissa 61 73 % 84 63 %
Hylätty sekä opettajan arvostelussa että vertaisarvioinnissa 6 7 % 19 14 %
Hyväksytty opettajan arvostelussa, mutta hylätty vertaisarvioinnissa 8 10 % 12 9 %
Hylätty opettajan arvostelussa, mutta hyväksytty vertaisarvioinnissa 8 10 % 18 14 %

Taulukko 1. Vertaisarvioinnin ja arvostelun tulosten vertailu vuosilta 2018 ja 2019

Varsinaisen arvostelun ja vertaisarvioinnin tuloksia vertaamalla on nähtävissä, että varsinaisessa arvostelussa hyväksymisen raja on matalammalla kuin opiskelijoiden suorittamassa vertaisarvioinnissa. Opettaja hyväksyi molempina vuosina n. 10 % enemmän vastauksia kuin vertaisryhmät. Toisaalta vertaisryhmät tunnistivat vertaisarvioinnissa vain puolet arvostelussa hylätyistä vastauksista, ja olivat tänä vuonna hyväksyneet 18 (2018: 8 kpl,10 %, 2019: 18 kpl, 14%) vastausta, jotka arvostelussa hylättiin. Vertaisarvioinnissa hylättiin 12 vastausta (2018: 8 kpl, 10 %, 2019: 12 kpl, 9 %), jotka arvostelussa hyväksyttiin.

Molempina vuosina on vertaisarviointivaiheessa nähtävissä, että hyvän soveltavan vastauksen ainesosien tunnistaminen on vertaisryhmissä haastavaa. Syy voi löytyä vastausten sisällöstä tai ryhmädynamiikasta. Tänä vuonna keskitymme ryhmädynamiikkaan. Laajemmin vastausten sisältöön liittyvistä painotuseroista voi lukea täältä.

 

Mallivastausten ja yksittäisten vastausten arvostelu

Mallivastausten ja yksittäisten vastausten arvostelu 2019
Mallivastaus parempi kuin oma vastaus 98 73,68 %
Oma vastaus parempi kuin mallivastaus 18 13,53 %
Mallivastaus sama kuin oma vastaus 14 10,53 %
Oma vastaus hylätty, mutta mallivastaus 5 p. ja hyväksytty 3 2,26 %
Yhteensä 133 100 %
Mallivastauksen hyöty (pisteissä)
Poikkeama: saatu hyöty 1 piste 29 29,59 %
Poikkeama: saatu hyöty 2 pistettä 22 22,45 %
Poikkeama: saatu hyöty 3 pistettä tai enemmän 44 44,90 %
Oma vastaus hylätty, mutta mallivastaus 5 p. ja hyväksytty 3 3,06 %
Mallivastaus parempi kuin oma vastaus

Yhteensä:

98 100 %

Taulukko 2. Vertailua mallivastauksen ja oman vastauksen välillä.

Tänä vuonna myös mallivastaukset pisteytettiin, joten yksittäisen opiskelijan vastaus ja ryhmien mallivastaukset ovat vertailukelpoisia keskenään. Omasta vastauksesta saadut pisteet muodostivat 10 % kurssin kokonaispistemäärästä ja ryhmän mallivastauksesta saadut pisteet 10% kurssin kokonaispistemäärästä.  Hyväksytyn vastauksen raja oli 5/10 pistettä. Opiskelijoiden yhteinen keskiarvo omasta vastauksesta oli 6,26 ja kaikkien mallivastausten keskiarvo oli 7,40.

Suuri enemmistö (73,68 %) opiskelijoista hyötyi vertaistyöskentelystä, ja saivat mallivastauksesta paremmat pisteet kuin omasta vastauksestaan. Tämä kertoo siitä, että muiden vastausten lukemisen, HYV/HYL- arvioinnin ja ryhmätyöskentelyn aikana on tapahtunut oppimista. Noin 13 % opiskelijoista eli 18 opiskelijaa saivat mallivastauksesta huonommat pisteet kuin omasta vastauksesta. Selvitimme miten ryhmät toimivat kiinnittämällä huomiota esimerkiksi siihen, 1) ketkä osallistuivat ryhmätyöskentelyyn ja missä laajuudessa; 2) miten laajasti keskusteltiin ja esitettiin perusteluja ryhmässä; ja 3) miten erimielisyydet ratkaistiin.

Vain yhdessä ryhmässä ilmeni erimielisyyksiä, joita ei saatu ratkaistua tavalla, joka olisi tuottanut kaikille hyvän suorituksen. Usealla oli ryhmässä paremmat pisteet kuin mallivastauksesta saatu pistemäärä. Ryhmässä esiintyi erimielisyyksiä jo muiden vastausten HYV/HYL arvioinnin osalta, ja vastuu mallivastauksen kirjoittamisesta oli siirretty vain muutamalle ryhmän jäsenelle. Eriäviä mielipiteitä esiintyi toki kaikissa ryhmissä, mutta ne ratkaistiin perustelemalla ja kompromisseilla, joihin ryhmän jäsenet olivat tyytyväisiä.

Muissa ryhmissä oli teknisen jalanjäljen perusteella huomattavissa, että myös hyvän oman vastauksen kirjoittaneet opiskelijat osallistuivat aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ja mallivastauksen laadintaan. Siten mallivastauksesta saatua huonompaa tulosta ei voida selittää sillä, etteivätkö paremman oman vastauksen tuloksen saaneet tekijät olisivat osallistuneet mallivastauksen tekemiseen yhtä aktiivisesti kuin muutkin. Todennäköisempää on, että he ovat tehneet ryhmässä yhteistyötä ja kompromisseja.

Yhdessä ryhmässä otettiin yhdessä oppimisloikka, sillä useampi jäsen oli kirjoittanut oman vastauksen, joka arvostelussa hylättiin, mutta yhdessä kirjoittivat 8 pisteen arvoisen mallivastauksen. Yli puolet paremman mallivastauksen kirjoittaneista opiskelijoista hyötyivät vertaistyöskentelystä 1 tai 2 pisteen verran, ja heistä 44 % hyötyivät vertaistyöskentelystä 3 pistettä tai enemmän.

Parasta:
Ryhmätyöskentely ja muiden ryhmien mallivastausten lukeminen. Omassa ryhmässäni syntyi aitoa keskustelua. Se oli hyvä. – opiskelija

 

Johtopäätöksiä

133 opiskelijasta 25 (19 %) antoi kurssipalautetta sähköisen palautejärjestelmän kautta (UEF E-lomake). Opiskelijapalaute antaa viitteitä siitä, että ryhmätyöskentely tukee oppimista monella tapaa. Muiden opiskelijoiden vastausten ja muiden ryhmien mallivastausten lukeminen toi uusia näkökulmia tehtävään ja vastaustekniikkaan. Keskustelu ryhmissä ja mallivastauksen yhdessä kirjoittaminen vaikuttivat positiivisesti oppimiseen.

Ilahduttavaa oli, että opiskelijapalautekyselyyn saatiin vastauksia eri syistä kurssille tulleilta opiskelijoilta. Kurssi on pakollinen vain ON/OTM-tutkinnon suorittajille, jolloin ainakin puolet kurssin osallistujista ovat kurssille tulleet muista syystä. Myös oikeustieteiden laitoksen tutkinto-opiskelijat suorittavat opintojaan sekä kampuksella että etänä. Varsin luonnollista oli, että etäopiskelijat arvostivat etäsuoritusmahdollisuuksia ja joustavia aikatauluja. Päätoimiset opiskelijat toivoivat oikeita vastauksia ja suosivat opettajalta saatua palautetta.

Myös ryhmätyöskentelyyn usein liitetty kritiikki tuli palautteessa ilmi. Koettiin, että heterogeeninen opiskelijajoukko sisältää liian eritaustaisia opiskelijoita, jotta verkossa työskentely voisi onnistua. Yksi vastaaja jätti kurssin kesken sen toteuttamistavan takia.

Kehitettävää:
En pidä siitä, että oma arvosana on kiinni ryhmätyön tuloksesta. Tai päinvastoin eli että omat väärinymmärrykset vaikuttaisivat muiden arvosanoihin. – opiskelija

Monesta asiasta oltiin kuitenkin samaa mieltä. Koettiin tärkeäksi, että kurssilla saa palautetta myös opettajalta.

Opiskelijapalautteessa nousi esille, että ryhmän koko koettiin liian suureksi, jotta vertaispalauteharjoituksessa olisi voinut keskittyä vähemmän työn organisointiin ja enemmän varsinaisen tehtävän suorittamiseen. Palaute osuu ryhmätyöskentelyn Akilleen kantapäähän, ja on perusteltu. Jatkossa on syytä kokeilla toteutusta pienemmissä ryhmissä. Vertaispalauteharjoitus toteutettiin tänä vuonna kolmen päivän aikana, ja vuonna 2018 viiden päivän aikavälillä. Vuoden 2018 palautteen perusteella viiden päivän harjoitus koettiin liian pitkäksi viitaten siihen, että ryhmätyöskentelyn aloittaminen ja toteutus viivästyivät hitaimmin käynnistyvien ryhmänjäsenten mukaan. Tämä puolestaan herätti muiden ryhmäläisten keskuudessa turhautumista.

Palautteen perusteella on myös syytä arvioida työskentelyn sisäisten määräaikojen selkeyttämistä, jotta kaikki opiskelijat ohjataan aktiiviseen työpanokseen ryhmässä riittävän ajoissa. Yhtäältä on huomioitava, että massakurssille osallistuu eri elämäntilanteissa olevia päätoimisia ja sivutoimisia opiskelijoita. Kaikille on varattava realistinen mahdollisuus lukea muiden opiskelijoiden vastaukset, esittämään jokaisesta HYV/HYL-arvionsa, ja osallistumaan mallivastauksen laadintaan. Lisäksi ryhmäkeskustelussa on päästävä yksimieliseen arviointipäätökseen. Vuonna 2018 aikaa varattiin 3 vuorokautta työn käynnistymiselle ja vuonna 2019 1,5 vuorokautta. Vuonna 2018 sisäinen määräaika kytkettiin mallivastauksen laadintaan, jolloin määräaikaan mennessä oli jätettävä tehtävän a-kohdan mallivastaus (3vrk), ja valmiin mallivastauksen (a ja b kohta) sekä ryhmän yksimielisen arviointipäätöksen tehtävän määräaikaan mennessä (5 vrk). Vuonna 2019 ryhmän yksimielinen arviointipäätös oli jätettävä 34 tunnin (1,5 vrk) määräaikaan mennessä, ja valmis mallivastaus 59 tunnin (2,5 vrk) sisällä.  Molempina vuosina yksittäinen ryhmän jäsen, joka ei aktivoitunut ensimmäiseen määräaikaan mennessä hylättiin.

Vuonna 2019 suuri enemmistö opiskelijoista osallistui aktiivisesti työskentelyyn ensimmäisen päivän aikana ja viimeistään seuraavaan aamuun mennessä. Ryhmät saavuttivat nopeasti yksimielisen arviointipäätöksen. Mallivastausten laadinta lähti myös hyvin käyntiin. 133 opiskelijasta vain 3 hylättiin. Ensimmäisen määräajan aikaistaminen ja sen kytkeminen arviointisuoritukseen vaikuttaa onnistuneelta ratkaisulta. Mallivastauksen laadinnassa ryhmän jäsenten työskentelytapojen erilaisuus ja eriaikaisuus korostuu ja onnistuneen ryhmätyöskentelyn vaikutus korostuu, jolloin vaikuttaa kohtuulliselta kokeilla neljän päivän pituista vertaispalauteharjoitusta vuonna 2020.

Lue artikkeli vuoden 2018 vertaispalautekokeilusta:
https://blogs.uef.fi/oikeuttakohtuudella/2019/01/16/uef-law-school-kokeili-vertaisarviointia-ja-vertaispalautetta-immateriaalioikeuden-massakurssilla/

Perustuslain 19 §:n oikeus riittäviin terveyspalveluihin – ja milloin palveluja on riittävästi?

Eeva Nykänen ja Tiina Laatikainen

Nykänen työskentelee professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella (hyvinvointioikeus ja lainsäädäntötutkimus) ja Laatikainen terveyden edistämisen professorina Itä-Suomen yliopistossa ja tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Nykänen ja Laatikainen toimivat lisäksi molemmat Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talossa ja Vaikuttavuus SOTE:ssa tutkimusyhteisössä.

 

Suomen perustuslain 19 §:n 3 momentti velvoittaa julkisen vallan turvaamaan jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Terveydenhuoltolain 10 §:ssä tätä velvoitetta täsmennetään osoittamalla kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän velvollisuudeksi järjestää terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin alueen asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttävät. Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava vastuullaan olevien palvelujen järjestämisestä ja saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan.

Palvelujen yhdenvertaisuutta on arvioitava sekä tietyn alueellisen kokonaisuuden sisällä että koko maan laajuisesti. Eduskunnan perustuslakivaliokunta, jonka tehtävänä on arvioida, vastaavatko hallituksen ehdottamat lait perustuslaista seuraavia vaatimuksia, on korostanut perustuslain edellyttävän, että palveluja tulee olla riittävästi tarjolla maan eri osissa asuville. Palvelujen riittävyyden arvioinnissa lähtökohtana on sellainen palvelujen taso, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Tämä edellyttää valiokunnan mukaan viime kädessä yksilökohtaista arviointia palvelujen riittävyydestä. Perustuslaki ei siis edellytä, että kautta maan olisi tarjolla täysin samanlaiset palvelut, vaan että kaikilla alueilla on palveluja yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti siellä asuvien ihmisten tarpeita vastaavasti. Palvelujen riittävyyteen liittyy paitsi määrällinen myös laadullinen ulottuvuus. Ollakseen riittäviä, ei riitä, että palveluja on saatavilla, vaan niiden tulee lisäksi olla riittävän laadukkaita, jotta niillä voidaan vastata ihmisten tarpeisiin.

Miten terveyspalvelujen riittävyyttä voidaan arvioida?

Perustuslaki ja muu lainsäädäntö määrittelevät näin erilaisia oikeudellisia vaatimuksia, joita terveyspalvelujen tulee täyttää. Lainsäädäntö ja lainsäädäntöä tulkitseva ja systematisoiva oikeustiede ja muut oikeudelliset käytännöt eivät kuitenkaan tarjoa välineitä sen konkretisoimiseksi, mitä nämä oikeudelliset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa. Toisin sanoen, vaatimukset ovat oikeudellisia, ja palvelujen järjestäjän, jota ne velvoittavat, voidaan katsoa rikkoneen laissa säädettyjä velvollisuuksiaan, jos se ei kykene niitä noudattamaan, mutta oikeustiede ei kykene yksin tarjoamaan kriteerejä vaatimusten noudattamisen arvioimiselle. Tässä tarvitaan muiden tieteenalojen tuottamaa tietoa.

Mitä tällainen tieto sitten voi olla? Sen arvioimiseksi, onko palvelujen järjestämisestä vastuussa oleva toimija täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä palvelujen laatu ja vaikuttavuus käytännössä tarkoittavat ja miten niitä voidaan arvioida ja mitata.

Kysymystä palvelujen yhdenvertaisesta alueellisesta saatavuudesta ja saavutettavuudesta voidaan lähestyä esimerkiksi tarkastelemalla palvelujen sijainnin ja väestön asuinpaikkojen välisiä etäisyyksiä. Onko tunnistettavissa alueita, joissa arjessa usein tarvittavien palvelujen keskittämisen vuoksi etäisyys niihin on kasvanut niin suureksi, että sillä on vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen? Erilaisia hallinnollisia luokituksia (esimerkiksi kunta ja postinumeroalue) ja paikkatietopohjaisia alueluokituksia voidaan puolestaan hyödyntää sairauksien esiintyvyyden, hoitoprosessien ja hoidon vaikuttavuuden ja laadun alueellisten erojen tarkastelussa.

Esimerkiksi havainto, että tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden seurantaa toteutetaan vähiten maaseutukeskuksissa, ja hoitotasapaino potilailla on saavutettu huonoiten maaseutukeskuksissa, haja-asutusalueilla ja harvaan asutulla maaseudulla, ei ole vailla oikeudellista merkitystä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Se, että samaa lääkehoitoa käyttävien diabetespotilaiden hoitotasapainossa voi tutkimuksen mukaan olla merkittävää kuntakohtaista vaihtelua, voi puolestaan kertoa eroista esimerkiksi ammattilaisten osaamisessa. Ammattihenkilöstön osaamiserot korostuvat insuliinihoidossa olevien potilaiden kohdalla, sillä heidän hoidossaan sekä ammattilaisten osaamisella että potilas-lääkärisuhteella on suuri merkitys.

Palvelujen laatua kuvaa esimerkiksi tieto, että päihdepalveluissa tiivis hoitokontakti mielenterveyshoitajaan kasvattaa raitistumisen todennäköisyyttä ja yksistään terveyskeskuslääkärin hoidon varassa oleminen kasvattaa kuolemanriskiä. Tämänkaltainen tieto auttaa ymmärtämään, mitä riittäviltä päihdepalveluilta voidaan vaatia, ja sillä on oikeudellista merkitystä arvioitaessa, toteuttaako järjestämisvastuussa oleva taho järjestämisvastuutaan lain edellyttämättä tavalla – ja vastaavatko alueen palvelut väestön tarpeita.

Tieteenalojen rajat ylittävän yhteistyön tarve

Tämänkaltainen systemaattinen tutkimukseen perustuva tieto lisää ymmärrystämme siitä, mitä terveyspalveluilta ja palvelujärjestelmältä voidaan vaatia, jotta palveluja voidaan pitää perustuslain tarkoittamalla tavalla riittävinä. Lainsäädännön vaatimukset eivät luonnollisestikaan asetu täsmällisiksi, symmetrisiksi ja numeerisiksi kriteereiksi, jotka voisivat ohjata palvelujen järjestämistä koskevaa päätöksentekoa. Päätöksenteossa tulee lisäksi olla liikkumavaraa ja mahdollisuus ottaa huomioon muun muassa alueellisia erityispiirteitä. Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja laatu sekä niissä esiintyvät alueelliset erot eivät myöskään palaudu suoraviivaisesti palvelujen järjestämistä koskevaan päätöksentekoon, vaan erilaiset vaikutusprosessit ovat monimutkaisempia. Yhtä kaikki, tieteenalojen rajat ylittäen asioita yhdessä pohtimalla tähän monimutkaiseen kokonaisuuteen on mahdollista saada selvyyttä.

 

Kirjallisuutta:

Toivakka M, Laatikainen T, Kumpula T, Tykkyläinen M. Do the classification of areas and distance matter to the assessment results of achieving the treatment targets among type 2 diabetes patients? Int J Health Geogr 2015;14:27.

Rautiainen E, Ryynänen OP, Reissell E, Kauhanen J, Laatikainen T. Alcohol-related social and health service use patterns as predictors of death and remission in patients with AUD. J Subst Abuse Treat 2019;96:65-74. doi: 10.1016/j.jsat.2018.10.013.

Ramirez N. Treatment lines and glycemic control among patients with type 2 diabetes in North Karelia, Finland. Master’s thesis. University of Eastern Finland, 2020. https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20200756/urn_nbn_fi_uef-20200756.pdf

Mallikasta ohjausta meillä ja maailmalla

Maria Turunen

Kirjoittaja on kasvatustieteen maisteri, joka työskentelee projektitutkijana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.

Opiskelijoiden saaman palautteen ja muun oppimisen ohjauksen kehittäminen on tällä hetkellä oikeustieteen opetuksen kehittämisen ydintavoitteita. Tarve kehittämiseen nousee muun muassa kansallisesta palautetiedosta. Teemasta järjestettiin webinaari tammikuussa 2020.

Sekä meillä että Suomen muissa oikeustieteellisissä yksiköissä on loistavia opiskelijoiden oppimista tukevia käytäntöjä, joten pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Tässä tekstissä esitellään haastatteluiden perusteella hyviä ohjauskäytäntöjä ja opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta.

Oppimisen tukeminen luentokursseilla

Luennot ja kirjatentit ovat edelleen yleisiä oikeustieteiden opinnoissa. Massaluennoilla yksittäinen opiskelija on kuitenkin herkästi juuri osa massaa, eikä omia kommentteja tai kysymyksiä aina uskalleta esittää. Tätä ongelmaa on ratkaistu esimerkiksi anonyymien keskustelualustojen avulla (kuten Padlet ja Presemo), jotka tukevat opiskelijoiden näkemysten ja kysymysten käsittelyä opetuksessa.

Turun yliopistossa oppimista tuetaan kurssien aikaisilla vapaaehtoisilla opintopiireillä, joita vetävät vanhempien vuosikurssien opiskelijat eli opintopiirituutorit. Näin opiskelijoilla on mahdollisuus yhteisölliseen oppimiseen ja vertaistukeen. Kurssin vastuuopettaja käy opintopiirien tapaamisessa vähintään kerran kurssin aikana, jolloin opiskelijat voivat esittää kysymyksiä myös hänelle. Sekä opintopiiriin osallistuvat opiskelijat että opintopiirituutorit saavat opintopisteitä.

Luentokurssien ja opintojaksojen oppimista tuetaan sekä meillä että muualla myös erilaisilla vapaaehtoisilla lisätehtävillä. Toteutustapoja on monia. Tehtävät voivat yksinkertaisimmillaan olla esimerkiksi edellisen tentin kysymyksiä ja mallivastauksia. Joillain kursseilla lisätehtävistä saa lisäpisteitä tenttiin, ja joillain kursseilla edellisellä kerralla annetut luentotehtävät käydään seuraavan luennon aluksi läpi yhdessä. Hyväksi on koettu myös Moodleen tai muulle verkkoalustalle luodut harjoitustentit tai automaattisesti tarkistuvat monivalintakysymykset.

Palautetta se on pienikin palaute

Opiskelijat kaipaavat palautetta suoriutumisestaan ja tekemästään työstä. He kuulevat mielellään kommentteja ja vinkkejä toisilta opiskelijoilta ja kavereiltaan, mutta opettajan palaute on muita korkeammassa arvossa. Opettaja on alueensa asiantuntija ja konkari, jonka näkemystä ja ohjausta opiskelijat oppimisen tueksi eniten kaipaavat. Kaikille opiskelijoille ei ole mahdollista antaa laajaa ja yksilöityä palautetta, mutta usein pienikin palaute riittää pitkälle.

Yleinen tenttipalaute on opiskelijalle tärkeää, ja suurin osa opiskelijoista saa siitä paljon irti. Palautteen ei siis aina tarvitse olla henkilökohtaista, vaan opettajan näkemykset tentin yleisistä haasteista ja vahvuuksista koetaan hyödyllisiksi. Erityisesti ne opiskelijat, jotka lähtevät uusimaan tenttiä, kuulevat mielellään edellisen kierroksen kompastuskivistä. Näiden avulla opiskelua ja asioiden kertausta on hyvä kohdentaa, joten opettajan näkemykset vastauksista ja erityisesti tentin haasteista ja vahvuuksista kannattaa tuoda julki.

Yksilölliset kommentit ja palaute omasta suorituksesta ovat kaikkein hyödyllisimpiä opiskelijan oppimisen kannalta. Moni opiskelija muistaa vielä vuosien jälkeen sen, kuinka opettaja on yksityiskohtaisesti keskittynyt opiskelijan tenttivastaukseen tai muuhun kurssisuoritukseen; osoittanut vastausten haasteet ja vahvuudet selkeästi sekä panostanut palautteen antamiseen. Yksilöllinen palaute ja ohjaus on opettajan vahvimpia keinoja jättää jälki opiskelijan oppimiseen. Opiskelijoiden positiivisten kokemusten mukaan moni laitoksemme opettaja panostaakin myös yksilölliseen palautteeseen – kiitos siitä!

Sähköisten oppimisalustojen lisääntyvä käyttö tentteihin ja tehtävien palautukseen lisää opettajien mahdollisuuksia edes lyhyen yksilöllisen palautteen antamiseen. Suppeakin kommentti tai kannustava lause auttaa opiskelijaa eteenpäin paremmin kuin pelkkä arvosana.

Anna opiskelijalle mahdollisuus lähestyä

Haastatteluissa opiskelijat nostavat toistuvasti esille sen, kuinka innostavia ja kannustavia opettajia laitoksellamme on. Opiskelijoilla on lukuisia hyviä kokemuksia opettajien kannustuksesta ja avoimuudesta opiskelijoita kohtaan sekä armollisesta suhtautumisesta opintojen alkuvaiheen tehtäviin. Esimerkiksi notaarityön ohjaajia kiitetään siitä, että he kannustavat kysymään ja pyytämään apua opinnäytetyön tekemisen aikana. Ohjaajien ja opettajien positiivinen suhtautuminen palautteen pyytämiseen ja sen antamiseen on madaltanut kynnystä pyytää neuvoa ja kysyä niitä ”tyhmiäkin” kysymyksiä.

Turun oikeustieteellisen tiedekunnan opettajat ovat ottaneet tavaksi jäädä jokaisen luennon jälkeen luentosaliin muutamaksi minuutiksi odottamaan, jos joku opiskelijoista haluaa tulla kysymään jotain. UEF:n opiskelijat kysyvät palautetta tai tarkennusta mielellään sähköpostilla, jolloin he arvostavat nopeaa vastausta tai lupausta palata asiaan uudelleen vähemmän kiireisellä hetkellä. Opiskelijoiden mielestä on myös ollut hienoa, että joillain kursseilla opettajat ovat tarjonneet mahdollisuuden kurssin jälkeiseen palaute- tai keskustelutilaisuuteen. Jo tällaisen mahdollisuuden tarjoaminen on sinänsä madaltanut kynnystä lähestyä opettajia ja henkilökuntaa.

Lopuksi

Yliopistossa vastuu omasta oppimisesta ja opiskelujen etenemisestä on viime kädessä opiskelijalla itsellään, ja opiskelijat myös oppivat kantamaan tämän vastuun. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei opettajan tukea ja palautetta tarvittaisi. Opiskelijat kaipaavat positiivista palautetta sekä rakentavaa virheiden osoittamista ja korjausta, jotta toistuvat virheet ja epävarmuus omasta osaamisesta eivät muodostu opiskelun hidasteeksi. Kokemusten mukaan palautetta myös yleensä saa, jos sitä vain rohkaistuu pyytämään.

Opiskelija! – Älä jää pohtimaan ja epäröimään haasteitasi yksin. Kysy rohkeasti palautetta vastauksistasi ja tehtävistäsi, jos sitä kaipaat. Älä anna epäröinnin nostaa kynnystä palautteen pyytämiseen.

Opettaja! – Aina kun opiskelija pyytää sinulta apua, tukea ja palautetta, sinulla on hieno mahdollisuus ohjata hänen oppimistaan oikeaan suuntaan ja vahvistaa hänen opiskelumotivaatiotaan. Opiskelija arvostaa sinua nimenomaan alasi asiantuntijana. Kun opiskelija ylittää kynnyksen palautteen pyytämiseen, sinun on hyvä olla vastassa toisella puolella.

Yliopisto! – Palautteen antaminen ja oppimisen ohjaus vaatii aikaa ja hyvät välineet. Siksi käytäntöjä, toimintakulttuuria ja työvälineitä on jatkuvasti arvioitava ja kehitettävä, jotta palautekulttuuri vahvistuu. Aina on myös hyvä miettiä, mistä vanhasta voitaisiin luopua, jotta uudelle tulee tilaa. Kynnyksiä voidaan madaltaa myös rakenteellisilla ratkaisuilla.

Teksti perustuu UEF:n tukeman Oppimisen ohjauksen kehittäminen oikeustieteissä -hankkeen aineistoon, joka on koostettu opiskelijoiden haastattelujen ja vertaiskehittämisen avulla keväällä 2020. Hankkeessa tuotetaan aineistoa, jota hyödynnetään opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen kehittämisen tukena. Hanke on osa oikeustieteiden opetuksen kehittämisyksikkö OSKU:n toimintaa.

Vapaaehtoisten päästöhyvitysten sääntelyyn tarvitaan selkeyttä

Hanna-Mari Ahonen, Kari Hämekoski, Matti Kahra, Kati Kulovesi, Anna Laine ja Maija Saijonmaa

 

Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta on lisännyt kasvihuonekaasupäästöjen vapaaehtoisen hyvittämisen eli päästökompensaation suosiota. Julkisuuteenkin nousseet ongelmat osoittavat, että toiminnan sääntely laahaa jäljessä. Nostamme tässä kirjoituksessa esiin kaksi tärkeintä ongelmaa peräänkuuluttaen sekä selkeyttä kompensaatiomarkkinoiden toimintaympäristöön että päästökompensaatioiden laadun riittävää varmistamista.

Kompensaatio täydentää, mutta ei korvaa omia toimia päästöjen vähentämiseksi

Kompensoinnin logiikka on periaatteessa selkeä. Siltä osin kun valtio, yritys tai yksityishenkilö ei pysty itse vähentämään päästöjään lyhyellä tähtäimellä kustannustehokkaasti, on mahdollista maksaa jollekin toiselle siitä, että päästöt vähenevät. Ilmakehän ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta päästöjen vähentämispaikalla ei ole merkitystä. Päästöjä voidaan yhä vähentää kehitysmaissa jopa kertaluokkaa edullisemmin kuin EU:ssa.

Yrityksen tai yksityishenkilön näkökulmasta oman hiilijalanjäljen hyvittämisen voi nähdä keinona kantaa vastuuta niistä arjen päästöistä, joita ei syystä tai toisesta ole mahdollista välttää. Päästöjen kompensointi on toisaalta herättänyt myös vastustusta. Pahimmillaan sitä on luonnehdittu eriarvoistavaksi anekaupaksi, jonka turvin varakkaat henkilöt tai valtiot voivat jatkaa saastuttavaa elämäntyyliään. Kompensaatioon liittyy myös laajempi kysymys yksilöiden ja valtioiden vastuusta ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Ihannetapauksessa vapaaehtoista kompensaatiota ei tarvittaisi, vaan eri maat ryhtyisivät riittävän kunnianhimoisiin toimiin Pariisin sopimukseen sisältyvän 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi. Tällä hetkellä globaalien ilmastotoimien taso on kuitenkin YK:n ympäristöohjelma UNEP:in mukaan selvästi riittämätön. Nykytoimet yltävät vain viidennekseen tarvittavista päästövähennyksistä ja ovat aiheuttamassa yli kolmen asteen nousun maapallon keskilämpötilassa.  Vapaaehtoisilla ja aina luonteeltaan täydentävillä lisätoimilla pyritään kuromaan umpeen tätä kuilua – eräänlaisena kiireapuna.

Päästökompensaatiosta on tyypillisesti myös muita kuin ilmastollisia hyötyjä. Nämä riippuvat hankkeen tyypistä, sijainnista ja toteutuksesta. Syrjäisten kylien sähköistäminen aurinkopaneeleilla voi tukea koulunkäyntiä ja pienyrityksiä, ekoliedet voivat säästää metsiä sekä naisten ja tyttöjen aikaa. Metsityshankkeet voivat suojata eroosiolta ja kuivuudelta sekä vaalia luonnon monimuotoisuutta. Pariisin sopimuksessa hankkeiden kestävän kehityksen hyötyjä on entisestään painotettu.

Päästövähennyshanke voi toki aiheuttaa myös haittoja, kuten mikä tahansa huonosti ja vastuuttomasti toteutettu hanke. Käytännössä ongelmia ovat aiheuttaneet niin ympäristölliset kuin sosiaaliset ja ihmisoikeusnäkökohdatkin.

Milloin päästökompensaatio on vastikkeetonta? Arpajaislain tulkintaa on tarve selkiyttää tavalla, joka huomioi hiilimarkkinoiden olemassaolon

Päästökompensaatiota tarjoavien yritysten ja muiden toimijoiden näkökulmasta suomalainen toimintaympäristö on tällä hetkellä vähintäänkin hämmentävä. Arpajaishallinnon tulkinta, joka luokittelee Finnairin ja Compensate-säätiön kompensaatiojärjestelmät rahankeräyslupaa edellyttäväksi vastikkeettomaksi hyväntekeväisyydeksi, on herättänyt kritiikkiä ilmastoasiantuntijoiden keskuudessa. Tämä johtuu siitä, että päästövähennysyksiköille on syntynyt  kaupallinen  arvo jo yli 20 vuotta sitten kansainvälisten hiilimarkkinoiden kautta.

Arpajaishallinnon kannanotot kompensaatiojärjestelmistä sen sijaan korostavat ilmastonsuojelutyötä hyväntekeväisyytenä. Päästöhyvitysten rahoittajat eivät sen mukaan saa vastineeksi mitään ’tosiasiallista hyödykettä kuten istutettua puuta tai tosiasiallista päätäntävaltaa päästövähennyshankkeen hallinnointiin,’ vaan ainoastaan lupauksen, että rahat käytetään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Päästövähennysten myönteisistä vaikutuksista pääsevät lisäksi nauttimaan kaikki nekin henkilöt, jotka eivät ole valinneet ostopäätöstä tehdessään kompensoitua tuotetta. Arpajaishallinto onkin rinnastanut päästökompensaation lähinnä kummilapsitoimintaan.

Näistä kannoista syntyy mielikuva, ettei hiilimarkkinoiden toimintamallia ole sisäistetty. Vaikka päästöjen vähentämisestä hyötyvät kaikki, vastuuta tästä valtavasta globaalista urakasta on pyritty jakamaan eri toimijoille sekä oikeudellisesti sitovin keinoin että erilaisten kannustimien ja vapaaehtoisten järjestelmien kautta. Päästökauppa on ilmastopolitiikan ohjauskeino, joka on käytössä muun muassa kansainvälisessä Kioton pöytäkirjassa, Euroopan unionissa (EU), Kaliforniassa sekä Kiinassa. Päästökaupan piiriin kuuluvien toimijoiden on luovutettava vuosittain viranomaisille päästökaupan piiriin kuuluvia päästöjään vastaava määrä päästöoikeusyksiköitä. Esimerkiksi EU:ssa tämä velvoite koskee yli 11 000 toimijaa ja EU:n päästöoikeusyksiköitä koskevat huutokaupat tuottivat jäsenmaiden viranomaisille vuonna 2018 yhteensä yli 14 miljardia euroa. Vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla puolestaan vaihdettiin 2018 päästöyksiköitä yhteensä lähes 300 miljoonalla dollarilla.

Päästöoikeusyksiköiden olemassaolo perustuu esimerkiksi EU:ssa lainsäädäntöön ja niillä on kysynnän ja tarjonnan funktiona muodostuva markkinahinta. Yksiköiden oikeudellista luonnetta ei ole EU:ssa yhdenmukaisesti säännelty, vaan eri jäsenmaiden oikeusjärjestelmät määrittelevät ne eri tavoin esimerkiksi hallinnolliksi luviksi tai aineettomiksi oikeuksiksi. Näistä jälkimmäinen vastaa verottajan Suomessa omaksumaa lähestymistapaa. Myöskään EU:n tuomioistuin ei ole nähnyt tarpeelliseksi tyhjentävästi määritellä EU:n päästökauppajärjestelmän piirissä vaihdettavien yksiköiden oikeudellista luonnetta. Olennaista on, että yksiköillä on taloudellinen arvo ja niillä käydään vakiintuneesti kauppaa päästöoikeusmarkkinoilla.

Eri päästökauppajärjestelmissä on saatettu mahdollistaa myös järjestelmän ulkopuolisten eli muiden kuin viranomaisten myöntämien päästöyksiköiden käyttö. Tällaisia yksiköitä ostetaan päästövähennyksiä toteuttavista tai hiilinieluja lisäävistä hankkeista eri puolilla maailmaa. Ostajat eivät tyypillisesti itse osallistu hankkeiden hallinnointiin, eivätkä saa omistusoikeutta esimerkiksi istutettuihin puihin tai hankkeen puitteissa asennettuihin aurinkopaneeleihin.  Vaihdannan kohteena ovat sen sijaan erilaisten kansainvälisten standardien mukaisesti sertifioidut päästöyksiköt. Esimerkiksi Compensaten ja Finnairin kompensaatiotoiminta perustuvat tällaisten yksiköiden hankkimiseen.

On mahdollista – joskaan ei arpajaishallinnon kantojen perusteella riittävän selvää – että päätös määritellä tietty suomalainen kompensaatiotoiminta vastikkeettomaksi hyväntekeväisyydeksi johtuu valitusta toimintamallista. Toiminnan luokittelu vastikkeettomaksi hyväntekeväisyydeksi voisi johtua esimerkiksi siitä, ettei kompensaatiomaksuilla hankittavien päästöyksiköiden hintaa, määrää ja luonnetta ole riittävän tarkasti määritelty tai ettei toimintaa ole luonnehdittu palveluksi, joka sisältää sekä hyvitysyksiköiden hankkimisen että niiden mitätöinnin asiakkaan puolesta. Päästökompensaatiossa yksiköiden hankkiminen on nimittäin vain väliaskel ja vasta niiden poistaminen markkinoilta eli mitätöinti johtaa päästöjen kompensoitumiseen. Kompensaatiopalvelun tuottajat tyypillisesti hoitavat koko vaivalloisen, asiantuntemusta vaativan prosessin keskitetysti yksittäisten maksajien puolesta.

Arpajaishallinnon nykyiset kannat kompensaatiotoiminnan vastikkeettomuudesta ovat epäselviä luoden tarpeetonta epävarmuutta toimintaympäristöön. Kompensaatiotoiminnan oikeudellisten puitteiden selkiyttämiselle on tärkeä ilmastopoliittinen tilaus. Suomen lainsäädännön valossa on kiistatonta, että erilaiset päästöoikeusyksiköt voivat olla vastikkeellisen vaihdannan kohteena. Tätä säänteleviä lakeja ovat esimerkiksi päästökauppalaki, laki lentoliikenteen päästökaupasta sekä laki Kioton mekanismien käytöstä. Myös verottaja on antanut ohjeistusta päästöoikeuksien kaupan verotuksesta.  Ainoa ilmastopoliittisesti ja oikeudellisesti perusteltavissa oleva tulkinta onkin ottaa arpajaislain soveltamisen lähtökohdaksi hiilimarkkinoiden sekä taloudellisen arvon omaavien päästöyksiköiden olemassaolo.

Tästä lähtökohdasta on selvää, että kompensaatiojärjestelmien on periaatteessa mahdollista toimia tavalla, joka täyttää vastikkeellisuuden kriteerit. Esimerkiksi järjestelmä, joka siirtäisi maksajalle omistusoikeuden Suomen lainsäädännössä määriteltyihin EU:n päästöoikeusyksiköihin tai CDM-hankkeista saataviin yksiköihin olisi kiistatta vastikkeellinen. Lisäksi myös erilaisiin vapaaehtoisilla markkinoilla vakiintuneisiin päästöyksiköihin – joita on määritelty tarkemmin esimerkiksi Ilmastopaneelin raportissa – perustuvan kompensaatiotoiminnan luokittelulle vastikkeelliseksi on vahvat perustelut.

Arpajaishallinnon tulisikin määritellä vastikkeellisina ja vastikkeettomina pidetyn kompensaatiotoiminnan yksityiskohdat tavalla, joka aidosti hyödyttää alan toimijoita ja luo niiden toiminnalle selkeät sekä ennakoitavat puitteet. Tämän jälkeen on mahdollista arvioida, onko lainsäädäntöä tarpeen lisäksi muuttaa ilmastopolitiikan tarpeita paremmin palvelevaksi.

Miten varmistaa tarjolla olevien päästöhyvitysten laatu?

Toinen haaste on, että vapaaehtoisista kompensaatiomarkkinoista on nopeasti kehittymässä suoranainen ”villi länsi.” Suomeen on syntynyt viime aikoina esimerkiksi useita kotimaisia metsänistutushankkeita, joita markkinoidaan hiilijalanjäljen kompensointiin, mutta jotka tosiasiassa tukevat vain Suomen valtion tavoitetta. Suomessa ja muualla toteutettavat kompensaatiopalvelut ovat ilmastonäkökulmasta muutenkin varsin kirjavia, mikä on herättänyt tärkeän keskustelun tarjolla olevien päästöhyvitysten laadusta. Pahimmillaan tarjolla on ”kuumaa ilmaa” eli hyvityksiä, jotka eivät tosiasiassa vähennä päästöjä eivätkä edistä ilmastonmuutoksen torjumista.

Laadukas päästöjen hyvittäminen edellyttää ensinnäkin, että kompensaatioon käytetään lisäisiä päästövähennyksiä. Näillä tarkoitetaan toimia, jotka menevät voimassa olevaa lainsäädäntöä pidemmälle, eivät ole taloudellisesti kannattavin vaihtoehto eivätkä siten todennäköisesti toteutuisi ilman päästöyksikön myynnistä saatavan maksun tarjoamaa lisätukea.

Laadukas päästöjen hyvittäminen edellyttää lisäksi luotettavia menetelmiä toteutuneiden päästövähennysten mittaamiseksi sekä riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta tapahtuvaa todentamista. Laadun osalta on tärkeää huomioida myös ilmastovaikutuksen pysyvyys, joka on etenkin hiilensidontaan eli tyypillisesti metsähankkeisiin liittyvä haaste.

Uusi päästöyksiköiden laatuun vaikuttava haaste on lisäksi nk. ’kaksoislaskenta.’ Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi tai pahimmassa tapauksessa useampikin eri taho laskee saman päästövähennyksen hyväkseen.

Kaksoislaskennan ongelmaa voi havainnollistaa Suomea koskevalla esimerkillä. Esimerkiksi puiden istuttaminen Suomessa on ilmastoteko, mutta sellainen, josta aiheutuvat ilmastohyödyt Suomen valtio laskee automaattisesti omaksi hyväkseen pitäessään kirjaa edistyksestä kohti kansainvälisiä ilmastovelvoitteitaan. Tästä seuraa, etteivät suomalaiset yritykset tai yksityishenkilöt pääsääntöisesti voi nykyjärjestelmän puitteissa uskottavasti kompensoida omia päästöjään Suomessa toteutettavilla toimilla.

Sama ongelma koskee kaikkia vuodesta 2021 soveltuvan Pariisin sopimuksen piirissä olevia maita –  197 sopijapuolen sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan on merkittävästi lisännyt kaksoislaskennan riskiä verrattuna Kioton pöytäkirjaan, jonka ulkopuolelle jäivät mm. kehitysmaiden päästöt. Ongelman ratkaisu edellyttää kaksoislaskennan estävän järjestelmän luomista. Pariisin sopimukseen sisältyykin tätä koskeva vaatimus kansainvälisen päästökaupan yhteydessä. Kansainväliset neuvottelut kaksoislaskennan estävän järjestelmän yksityiskohdista ovat kuitenkin vielä kesken.

Kansainvälisiä periaatteita voi järjestelmän valmistuttua soveltaa myös vapaaehtoiseen kompensaatioon. Suomi voisi myös oma-aloitteisesti perustaa rekisterin, johon kerättäisiin viranomaisten hyväksymien vapaaehtoisten toimien aikaansaamat päästövähennykset ja hiilinielujen lisäysten aikaansaamat poistot (kokonaan tai osittain). Sen lisäksi Suomen tulisi sitoutua ylittämään kansainväliset päästövähennysvelvoitteensa vähintään rekisteriin merkittyjen päästövähennysten määrällä. Tällainen järjestelmä mahdollistaisi kotimaisten päästövähennysten käytön ilmastonäkökulmasta uskottavasti myös muiden toimijoiden kuin Suomen valtion hiilineutraaliuspyrkimyksiin.

Päästöyksiköihin liittyviä kaksoislaskenta- ja laatuongelmia voisi ratkoa myös yhteispohjoismaisesti. Viime vuonna Pohjoismaat kannustivat yhteisessä hiilineutraaliusjulistuksessaan pohjoismaisia yrityksiä, sijoittajia, kuntia, kaupunkeja, järjestöjä ja kansalaisia vauhdittamaan omia hiilineutraaliuspyrkimyksiään. Pohjoismaat voisivat yhdessä pohtia ja kehittää keinoja laadukkaan vapaaehtoisen kompensaation edistämiseksi kotimaista ilmastopolitiikkaa täydentävinä toimina.

Jo kaksi vuosikymmentä päästövähennysten sertifiointia

Päästöyksiköiden laadun varmistavaa järjestelmää ei tarvitse luoda tyhjästä. Sekä YK:n ilmastosopimusjärjestelmä että useat vapaaehtoiset järjestelmät ovat tehneet kaksi vuosikymmentä työtä luodakseen luotettavat käytännöt päästövähennyshankkeiden sertifiointiin. Vuonna 2000 käynnistynyt Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismi (Clean Development Mechanism, CDM) on järjestelmistä vanhin ja tunnetuin. Nyt CDM on kuitenkin väistymässä uuden, Pariisin sopimukseen perustuvan mekanismin tieltä, jonka yksityiskohdista vielä neuvotellaan.

Vapaaehtoiseen kompensaatioon käytetään pääasiassa muiden kansainvälisten järjestelmien, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen perustaman Gold Standardin, puitteissa sertifioituja päästövähennysyksiköitä. Vapaaehtoiset hiilimarkkinat toimivat siis osittain päällekkäin ja osin rinnakkain velvoitteita palvelevien hiilimarkkinoiden kanssa, ja näillä markkinoilla käydään kauppaa useilla päästöyksikkötyypeillä.

Yritysten ja kuluttajan näkökulmasta vakiintuneisiin kansainvälisiin standardeihin perustuvien päästöyksiköiden hankkiminen on varmin tapa pyrkiä varmistamaan kompensaation todellinen ilmastohyöty. Toisaalta ongelmia on raportoitu myös esimerkiksi CDM- ja Gold Standard -hankkeisiin liittyen. Ylipäätään päästöyksiköiden laatu vaihtelee eri järjestelmien välillä – ja myös niiden sisällä. Kompensaatiopalvelujen tarjoajilla on tärkeä rooli hankkeiden laadun yksityiskohtaisessa arvioinnissa asiakkaidensa puolesta.

Viranomaiset voivat edistää vapaaehtoisen kompensaation laatua esimerkiksi laatimalla suositukset vapaaehtoisen kompensaation minimikriteereistä. Niitä voisivat olla lisäisyyden osoittaminen, vankkojen laskentamenetelmien käyttäminen ja riippumattoman osapuolen suorittama todentaminen olemassa olevien standardien mukaisesti, sekä vankat ja läpinäkyvät prosessit kaksoislaskennan estämiseksi. Tulkinnanvaran vähentämiseksi viranomaiset voivat suositella olemassa olevien standardien käyttöä, ja päästövähennysyksiköiden mitätöintiä läpinäkyvästi standardien hallinnoimissa päästörekistereissä.

Esimerkkejä vastaavista toimintamalleista tarjoavat kansainvälisen ilmailualan CORSIA-päästöhyvitysjärjestelmä ja Perun vapaaehtoinen hiilijalanjälkijärjestelmä, jotka hyväksyvät vain tietyt standardit. CORSIA hyväksyy lisäksi vain tietyn ajankohdan jälkeen alkaneet päästövähennyshankkeet. Peru kokoaa tiedot vapaaehtoista kompensaatiota varten mitätöidyistä yksiköistä kansalliseen tietokantaan. Costa Rican ilmastoviranomaiset ovat puolestaan kehittäneet kansallisen standardin vapaaehtoisille ilmastohankkeille, jotka edistävät maan hiilineutraaliuspyrkimyksiä. Suomi voisikin hyödyntää tässä suhteessa Perun ja Costa Rican malleja, joita on itse asiassa rahoitettu muun muassa Suomen tuella.

Nykysääntelyn vahvistaminen ja selkiyttäminen on tarpeen

Päästökompensaatio on ilmastopoliittisesti tärkeä ja kustannustehokas tapa täydentää nykyisiä, 1,5 asteen tavoitteen näkökulmasta selvästi riittämättömiä ilmastotoimia. Lisäksi se tukee useiden eri toimijoiden hiilineutraalisuustavoitteita ja kestävää kehitystä kohdemaissa. Tätä taustaa vasten Suomessa olisi tärkeä ryhtyä toimiin sekä kompensaatiomarkkinoiden toimintaympäristön selkiyttämiseksi että päästökompensaatioiden laadun riittäväksi varmistamiseksi.

 

Hanna-Mari Ahonen on vanhempi konsultti ilmastopolitiikkaan erikoistuvassa Perspectives -konsulttiyrityksessä. Hän on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien kansainvälisten päästövähennyshankkeiden ja päästöjen hinnoittelun parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hanna-Mari on osallistunut hiilimarkkinoiden kehittämiseen ja toimeenpanoon monessa roolissa mm. Suomen Kioton mekanismien koe- ja osto-ohjelmissa, useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hiilirahastoissa, YK:n ilmastoneuvotteluissa ja Pariisin sopimuksen hiilimarkkinapiloteissa.

Kari Hämekoski on työskennellyt 20 vuotta kansainvälisten päästövähennyshankkeiden parissa mm. Suomen Kioton mekanismeja testaavassa koeohjelmassa, Maailmanpankissa sekä Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiössä NEFCOssa.

Matti Kahra on johtava asiantuntija ilmasto -ja kiertotalousasioissa Elinkeinoelämän keskusliitossa. Hän on työskennellyt ilmastopolitiikan parissa yli 10 vuotta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, keskittyen erityisesti päästöjen hinnoitteluun ja markkinamekanismeihin. Matti on osallistunut päästömarkkinoiden kehitys -ja toimeenpanotyöhön eri tasoilla mm. Suomen Kioton mekanismien osto-ohjelma, kansainvälisten kehityspankkien päästömarkkinaohjelmat sekä neuvottelijana YK:n ilmastoneuvotteluissa.

Kati Kulovesi on kansainvälisen oikeuden professori ja Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskuksen johtaja Itä-Suomen yliopistossa. Hän on työskennellyt ilmasto-oikeuden sekä kansainvälisen kauppaoikeuden parissa yli 20 vuotta ja toimi Suomen ilmastopaneelin jäsenenä kaksi kautta välillä 2014-2019.  Hän oli Suomen Kioton mekanismeja testaavan koeohjelman oikeudellinen neuvonantaja v. 2001-2003 ja on sen jälkeen konsultoinut mm. ympäristö- ja ulkoministeriötä, NEFCOa sekä Maailmanpankkia hiilimarkkinoihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Anna Laine on Gaia Consulting Oy:n vanhempi asiantuntija, jolla on 15 vuoden kokemus ilmastopolitiikasta, kompensointimekanismeista ja päästövähennyshankkeista, sekä julkiselta että yksityisellä sektorilta. Hän työskenteli vuosina 2007-2014 Suomen Kioton mekanismien osto-ohjelmassa ja on tukenut Suomen valtiota esimerkiksi Pariisin sopimuksen toimeenpanossa. Hän on lisäksi hallinnoinut yksityisiä päästöyksikkörahastoja ja auttanut useita yrityksiä kompensointihankkeiden valinnassa.

Maija Saijonmaa on Nordic Offset Oy:n johtava asiantuntija sekä toimii teknologia- ja ympäristöasiantuntijana Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiössä (NEFCOssa). Hänellä on yli 15 vuoden kokemus ilmastorahoituksesta ja päästövähennyshankkeista sekä yksityiseltä sektorilta että kansainvälisestä rahoituslaitoksesta. Hän on kehittänyt päästövähennyshankkeiden laskentametodologioita ja työkaluja  päästövähennyshankkeiden lisäisyyden tarkasteluun, analysoinut lukuisten eri teollisuussektorien päästövähennyshankkeiden laatuvaatimusten toteutumista sekä hallinnoinut julkisia ja yksityisiä päästöyksikkörahastoja.

Opiskelisinko avoimessa uusia julkishallinnon opintomoduuleita vai suorittaisinko koko julkishallinnon HTK-tutkinnon avoimessa?

Jonna Kosonen ja Niina Mäntylä
Kosonen työskentelee hallinto-oikeuden ylipisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Mäntylä työskentelee julkisoikeuden apulaisprofessorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä (julkisoikeus).

 

Moduuliopintoja?

Itä-Suomen yliopiston Oikeustieteiden laitos ja Vaasan yliopiston Hallintotieteet ovat kehittäneet yhteistyössä neljä etäopintoina suoritettavissa olevaa julkishallinnon opintomoduulia: Hallinnon muutos, Julkisten varojen käyttö, Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja Muuttava työ. Moduulit ovat laajuudeltaan noin 30 opintopistettä ja kukin niistä koostuu oikeustieteellisistä ja hallintotieteellisistä opintojaksoista. Tarkoituksena on, että moduulin suorittaneelle opiskelijalle muodostuu kokonaisvaltainen temaattinen osaaminen. Tämän vuoksi moduulit on rakennettu poikkitieteellisiksi ja niihin on sisällytetty opintojaksojen yhteennivovia osioita.

Hallinnon muutos -moduuli

Millaisten muutosten keskellä julkishallinto on? Miten organisaatio- ja toimintakulttuuri muuttuvat? Miten nämä organisaatiomuotojen ja toiminnan muutokset vaikuttavat organisaatioiden hallintaan ja johtamiseen?

Moduulissa tarkastellaan kansallista ja eurooppalaistaa hallintoimintaa. Huomio on julkishallintoa, mm. kuntien, päätöksenteossa ja palveluissa. Moduulissa käsitellään myös tiedonhallinnan oikeudellisia puitteita. Moduuli antaa myös valmiuksia näiden muutosten johtamiseen.

 

Muuttuva työ -moduuli

Nykyajan työelämään liittyviä ilmiöitä ovat esimerkiksi perinteisessä työntekijä-työnantaja-asetelmasta luopuminen, työn määräaikaisuus, osa-aikaisuus ja etätyö sekä erilaistuviin työsuhteisiin liittyvät turvaverkot.

Moduulissa tarkastellaan työsuorituksiin ja työtehtäviin liittyviä muutoksia sekä näiden muutosten johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Moduulissa annetaan myös valmiuksia työntekijöiden hyvinvoinnin huomioimiseen. Moduulin käytyään opiskelija ymmärtää työoikeuden ja virkamiesoikeuden periaatteet ja työsuhteen ehtojen määräytymiseen liittyvän normijärjestelmän sekä tuntee työnantajan ja työntekijän oikeusaseman perusteet.

Julkisten varojen käyttö -moduuli

Moduulissa huomio on viime vuosina korostuneessa julkisten varojen käytössä ja hallinnassa.

Moduulin käytyään opiskelija tuntee julkisen talouden keskeiset rakenteet, systematiikan ja taloushallinnon perusteet. Opiskelija ymmärtää valtion ja kuntien toiminnan talouden suunnitteluun, talousarvioon, tilinpäätökseen ja valvontajärjestelmiin sekä julkisiin hankintoihin liittyviä seikkoja. Moduulissa tutustutaan myös keskeiseen verotuslainsäädäntöön, kuten tulo- ja arvonlisäverotukseen sekä sopimusoikeuden yleisiin oppeihin ja sopimuksen laadintaan ja tulkintaan. Lisäksi käsitellään julkisten palveluiden tuottamiseen liittyviä ulkoistuksia ja palvelusetelijärjestelmiä.

Hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen  -moduuli

Mitä ovat hyvinvointipalvelut? Miten tuottaa hyvinvointipalveluita?

Moduulin keskiössä on hyvinvointipalveluiden järjestäminen palveluita tuottavien organisaatioiden ja palveluiden asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi moduulissa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota, sosiaaliturvajärjestelmää, toimeentuloturvaa ja terveydenhuollon lainsäädäntöä sekä valvontajärjestelmiin. Moduuliin sisältyy myös vanhusten ja lasten asemaa käsitteleviä opintoja.

Moduulit on rakennettu siten, että ne vastaavat julkishallinnollissa jo toimivien yksilöiden osaamistarpeeseen. Opinnoissa on myös mahdollista huomoida työelämässä toimivien yksilöllisiä työnkehittämishankkeita. Moduulien sisällöt on rakennettu siten, että ne palvelevat myös sellaisia yksilöitä, joilla ei ole työkokemusta tai, jotka eivät ole saaneet koulutusta julkishallinnon tehtäviin.

Opiskelija voi omien tarpeidensa ja kiinnostuksensa perusteella valita, haluaako hän suorittaa yhden tai useamman moduulin taikka moduuleihin sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja.

Kaikki opinnot suoritettavissa avoimessa yliopistossa

Koulutus järjestetään avoimen yliopiston opetuksena. Opiskelija suorittaa opintojaksot ovat Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon tai Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon. Opinnot on hinnoiteltu opintojaksokohtaisesti.

Vaiko sittenkin koko tutkinto?

Opiskelija voi halutessaan koostaa moduuleista kokonaisen hallintotieteen kandidaatin tutkinnon. Tällöin neljästä temaattisesta moduulista tulee valita kolme. Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa peruskursseista muodostuva aloitusmoduuli, viestintä-  ja kieliopinnot -moduuli sekä tutkielmamoduuli. Tämän lisäksi tutkintoon voi sisältyä vapaasti valittavia opintoja suositelluista opintojaksoista, jotka liittyvät esimerkiksi johtamiseen, valvontaan sekä koulutukseen ja hallintoon.

Tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet oikeudellista ja julkishallinnollista asiantuntemusta edellyttäviin työtehtäviin, julkisen sektorin esimiestyöhön, johtamiseen ja hallintotyöhön sekä johtamiskäytäntöihin. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan rakenteet ja sen palveluiden järjestämisen lähtökohdat. Opiskelija osaa myös tehdä perusteltuja oikeudellisia ratkaisuja sekä hankkia ja hallita oikeudellista ja muuta tietoa.

Koska avoin yliopisto ei voi myöntää tutkintoja, opiskelijan tulee suorittaa ensin tutkintoon kuuluvat opinnot (180 op) Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan yliopiston avoimissa yliopistoissa, jonka jälkeen hän saadakseen tutkinnon hakee opinto-oikeutta joko Itä-Suomen yliopistosta tai Vaasan yliopistosta pääasiassa opinnäytetyön tematiikan mukaisesti. Opintoihin sisältyvä tutkielmamoduuli (14–20 opintopistettä) on opiskelijoille ilmainen.

Mikä erona Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan yliopiston jo aiemmin olemassa oleviin HTK/HTM –väyliin?

Molemmissa yksiköissä on jo aiemmin ollut olemassa avoimen väylät. Nämä hyväksikoetut ja yksiköille tärkeät väylät jatkavat edelleen. Erona näiden vakiintuneiden väylien ja uuden modulaarisen HTK-väylän välillä on HTK-tutkinnon

 • moduulimalli
 • oikeustieteen ja hallintotieteen yhdistävä näkökulma
 • temaattisesti rakennettu sisältö
 • mahdollisuus suorittaa opinnot kokonaan etänä
 • julkishallinnon työtehtävien jo toimivien huomioiminen.

Modulaarisessa HTK-tutkinnossa on kyse alemmasta korkeakoulututkinnosta. Tarkoituksena ei ole luonnollisesti luoda koulutuksellista umpiperää, vaan opiskelijat voivat hakeutua Itä-Suomen yliopistoon tai Vaasan yliopistoon taikka johonkin muuhun yliopistoon suorittamaan ylempää tutkintoa.

 

Lisätietoja:

Koulutuksen internet -sivut: https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/tavoitteena_tutkinto/julkishallinnon_htk-tutkinto/

Sway-esitys koulutuksesta:
https://sway.office.com/190fKGGg31Th6qzW?accessible=true

Koulutus opintopolussa:
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/julkishallinnon%20htk-tutkinto?page=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los

Koulutus on toteutettu osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Toinen reitti yliopistoon –hanketta.

Kuukausi vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa

 

 

 

Tarja Koskela
Kirjoittaja työskentelee rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.

 

Olin kuukauden vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa ja vierailun innoittamana haluan jakaa positiivisen kokemukseni muillekin, jotka mahdollisesti miettivät lähtöä tutkimusvierailulle Suomen ulkopuolelle.

Väittelin Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella helmikuussa 2017. Väitöskirjani otsikkona oli Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa. Väitöskirjatutkimukseni keskiössä olivat eläimiin kohdistuneet rikokset. Vaikka Suomessa ei puhuta virallisesti eläinoikeudesta, tutkimukseni voisi sanoa kuuluvan eläinoikeuden alaan. Eläinoikeutta (englanniksi luontevammin Animal Law) ei ole varsinaisesti määritelty, mutta yksinkertaistaen sen voisi sanoa tarkoittavan useammasta oikeudenalasta koostuvaa oikeuden alaa, jossa asioita lähestytään perinteisestä antroposentrisestä näkökulmasta poiketen eläimen näkökulmasta.

Olen vuosien varrella verkostoitunut sekä suomalaisten että ulkomaisten eläinoikeustutkijoiden kanssa. Viime vuoden keväänä eräässä eläinoikeuskonferenssissa Puolassa keskustelin minulle jo entuudestaan tutun Lewis & Clark Law Schoolissa varadekaanina toimivan oikeustieteen professori Pamela Fraschin kanssa eläinoikeustutkimuksesta ja päädyimme siihen, että voisin lähteä vierailevaksi tutkijaksi kyseiseen opinahjoon.

Lewis and Clark Law Schoolissa toimii Center for Animal Law Studies, jossa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet voivat vuoden opinnoilla erikoistua eläinoikeuteen (Animal Law, LLM). Vastaavaa koulutusta ei ole tarjolla muualla maailmassa. Koulutukseen voivat hakea myös ulkomaiset opiskelijat.

 

Haarukoimme Fraschin kanssa kalentereita ja päädyimme siihen, että helmikuu 2020 olisi molemmille osapuolille sopiva ajankohta. Niinpä hain Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiöltä matka-apurahaa ja suureksi ilokseni he myönsivät minulle matkaa varten 4.000 euron opintoapurahan. Apuraha olikin tarpeen, sillä kuukausi matkoineen ja asumisineen Portlandissa osoittautui yllättävän kalliiksi.

Osallistuin vierailuni aikana joka viikko Animal Law (Animal Law Legislation & Lobbying, Animal Philosophy, Advanced Animal Law, Animals in Agriculture), Food Law, Criminal Procedure ja Evidence -luennoille. Opiskelijat tulivat luennoille mukanaan paksut kirjat, joihin kirjoitettuja oikeustapauksia käytiin opettajan johdolla läpi. Opiskelijoiden oletettiin ennen luentoja perehtyvän luennoilla läpi käytävään materiaaliin hyvin.

En esimerkiksi aikaisemmin tiennyt, että Yhdysvalloissa on koko valtion tasolla säädetty poliisikoiria ja -hevosia kohtaan tehdyistä rikoksista ankarampi rangaistus, kuin jos samat eläimet olisivat kotieläiminä.  Yhdellä rikosprosessioikeuden luennolla pohdittiin poliisien toimivaltuutta mennä asuntoon ilman kotietsintälupaa.

Näyttöä käsittelevällä luennolla puolestaan katsottiin videopätkiä tutuista elokuvista ja tv:n lakisarjoista, joissa asianajajat esittivät kysymyksiä todistajille. Vastapuolen asianajaja huudahti elokuvista tuttuun tyyliin ”Objection, your Honor”, jonka jälkeen pohdittiin minkälaisia kysymyksiä kuultaville voidaan esittää. Opetus oli erittäin vuorovaikutteista ja opiskelijat olivat aktiivisia keskustelijoita.

Työyhteisö oli mukavaa ja minulla oli monia hedelmällisiä keskusteluja opettajien kanssa. Sen lisäksi, että kävin luennoilla, minulla oli hyvää aikaa tehdä omaa tutkimustani ilman tavanomaista ”multitaskausta”. Minulle myönnettiin myös pääsy opinahjon kirjastoon (Boley Library) ja sitä kautta pääsin käsiksi moninaisiin internetlähteisiin.

Lewis and Clark Law School sijaitsee kauniilla paikalla Tryon Creek State Natural Arean vieressä ja viikonloppuisin tein pitkiä kävelyretkiä luonnonpuiston upeilla reiteillä. Vierailuni aikana tuli kuluneeksi kolme vuotta väitöspäivästäni ja sen kunniaksi kävin retkellä Columbia River Gorge -vesiputouksilla. Vesiputouksia Portlandissa riittääkin, niitä on oppaan mukaan yhteensä 77 kappaletta.

Pidän kuukauden tutkijavierailukokemusta Yhdysvalloissa erittäin hyvänä ja suosittelen sitä kaikille niille, joiden elämäntilanne sallii kuukauden poissaolon kotoa.

Oikeustieteiden opiskelun ja ohjauksen kehittämistyön uusia tuulia

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos sai vuodelle 2019 ohjauksen kannustinrahaa etäohjauksen kehittämiseksi. Tavoitteena oli digitaalisia työvälineitä hyödyntämällä parantaa etäopiskelijoiden ohjausta ja vuorovaikutusta ohjaajien sekä toisten opiskelijoiden kanssa ja siten tukea heidän toimijuuttaan, opiskelukykyään ja hyvinvointiaan.

Hanke käynnistyi opiskelijoille toteutetulla kyselyllä. Vastausten perusteella etäopiskelijat kokivat haastavaksi ohjausta ja opintoja koskevan tiedon löytämisen yliopiston lukuisista eri tietojärjestelmistä. He toivoivat, että kaikki tarpeellinen tieto löytyisi yhdeltä henkilöltä tai yhdestä paikasta. Tätä toivetta ei valitettavasti aivan sellaisenaan kyetty toteuttamaan. Laitoksen nettisivuille ja opintoyhteisöön koottiin kuitenkin yhdelle sivulle tiedot siitä, keneltä saa ohjausta missäkin asiassa ja mitä tietoa löytyy mistäkin järjestelmästä. Tämä kehittämistyö jatkuu yliopiston verkkosivuja uudistettaessa.

Ohjauksen saatavuutta etäopiskelijoille edistettiin kevään kuluessa erilaisin toimenpitein:

 • Mahdollisuus tavata amanuenssi Skype-yhteydellä
 • Amanuenssien ja opettajatuutoreiden info Skypellä uusille opiskelijoille
 • Skype-info jatkaville opiskelijoille (esim. tutkintorakenteet, valmistuminen)
 • Mahdollisuus osallistua opettajatuutoreiden järjestämiin tilaisuuksiin etäyhteydellä
 • Mahdollisuus osallistua HOPS-työpajaan etäyhteydellä
 • Tenttivastausklinikat kolme kertaa Skype-yhteydellä keväällä 2019
 • Tenttivideot (3 kpl erilaisista tenteistä ja niihin vastaamisesta) syksyllä 2019
 • Tallenne tuomioistuinharjoitteluinfosta
 • Yammerin etäopiskelijoiden tiedotus- ja keskusteluryhmä

Joulukuussa 2019 toteutettiin palautekysely, jossa pyydettiin palautetta toimenpiteistä. Vastaukset jäivät niukoiksi, mutta niistä voitiin kuitenkin päätellä, että suunta on oikea. Toimenpiteitä ja uusien keinojen ideointia jatketaan edelleen. Esimerkiksi helmikuussa juridisen oppimisen klinikalle voi osallistua paikan päällä kampuksella tai etänä Zoom-yhteydellä. Myös huhtikuussa järjestettäville opintojen suunnittelumessuille on mahdollista osallistua etänä.

Kyselyistä kävi ilmi, että etäohjauksen lisäksi opiskelijat toivovat myös opintojaksoille monipuolisia etäopiskelumahdollisuuksia. Monet laitoksen opettajat kehittävätkin opintojaksoilleen aktiivisesti uusia etäsuoritusmuotoja eri opintojaksoille. Näin laitos samalla terävöittää profiiliaan johtavana oikeustieteen jatkuvan oppimisen toimijana.

Myös yliopisto tukee laitoksen pedagogista kehittämistyötä: vuodelle 2020 oikeustieteiden laitos sai sekä ohjauksen kehittämisrahaa että oppimisympäristöjen kehittämisrahaa. Viimeksi mainitulla rakennetaan opiskelijoiden yhteisoppimiskäytäntöjä kaikille pakollisille yleisten oikeusjärjestysopintojen opintojaksoille.  Erityistä huomiota kiinnitetään etäopiskelijoiden yhteisoppimistilanteiden fasilitointiin. Hanke myös parantaa opiskelijoiden ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia, kun yhteisoppimistilanteissa syntyvää materiaalia voi myöhemminkin hyödyntää itsenäisesti.

Ohjauksen kehittämisrahaa myönnettiin oppimisen ohjauksen kehittämiseen. Tavoitteena on 1) tuottaa tietoa siitä, millaiset ohjauskäytännöt tukevat oikeustieteiden oppimista mahdollisimman osuvasti, sekä 2) kehittää tältä pohjalta laitoksen ohjauskäytäntöjä sekä opiskelijoiden valmiuksia hyödyntää saamaansa palautetta ja muuta ohjausta.

Kaikki oikeustieteiden kehittämishankkeet toteutetaan yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa, ja työ perustuu opiskelijoilta kerättyyn palautteeseen. Hankkeiden lähtökohtana on oikeustieteiden opiskelijoiden heterogeenisuus: oikeustieteitä opiskelee päätoimisia, työssäkäyviä, etä- ja vaihto-opiskelijoita, alanvaihtajia, sivuaineopiskelijoita sekä avoimen yliopiston opiskelijoita. Tämä lähtökohta kannustaa toteuttamaan joustavia ja eri tarpeisiin vastaavia opiskelu- ja ohjauskäytäntöjä.

 

Lisätietoja hankkeista:
Sampo Mielityinen (sampo.mielityinen@uef.fi)
Hanna Partinen (hanna.partinen@uef.fi)

Digisti kohti yliopistojen yhteisiä oikeustieteen opintoja

UEF Law School toteutti oikeustieteen opintoja Digicampus-pilvioppimisympäristössä. Law and the Internet-verkkokurssi toteutettiin yhteistyönä Turun yliopiston kanssa 80 opiskelijalle. Lisäksi UEF tuottaa Lainsäädäntötutkimuksen perusteet -kurssin myös Turun oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. OKM:n rahoittaman hankkeen tarkoitus on purkaa yksiköiden päällekkäisyyksiä ja luoda edellytykset alan valtakunnallisen opetusyhteistyön syventämiselle.

 

Mikä on DigiCampus?

DigiCampus on syksyllä 2018 käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Itä-Suomen yliopiston koordinoima korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö (Digicampus) ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä Exam-tenttipalvelua. Hankkeen tärkeitä arvoja ja osa-alueita ovat saavutettavuus, osallisuus ja esteettömyys.

Digicampukseen kuuluu kolme sisältöhanketta (biotalous, kemia ja oikeustiede), jotka toimivat pilotteina ja tuottavat sisältöä pilvioppimisympäristöön. Oikeustieteen DigiPeda-osahankkeen tavoitteena on ollut kehittää Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteisiä opintoja. Tarkoitus on purkaa yksiköiden päällekkäisyyksiä ja luoda edellytyksiä alan valtakunnallisen opetusyhteistyön syventämiselle.

Päällekkäisyyksien purkaminen mahdollistaa osallistuvien yksiköiden profiloitumisen sekä opetusresurssien kustannustehokkaan käytön opetuksen kehittämisessä. Esimerkiksi tänä keväänä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden on mahdollista suorittaa UEF:n Lainsäädäntötutkimuksen perusteet -opintojakso, josta Turussa ei muuten olisi opetusta. Hankkeessa kehitettävät mallit siis parantavat opiskelijoiden mahdollisuuksia saada kattavasti mahdollisimman asiantuntevaa opetusta.

 

Law and the Internet -kurssi yhteistyön pilottina

Lokakuussa 2019 toteutettiin ensimmäinen UEF:n oikeustieteiden laitoksen ja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen opintojakso Law and the Internet. Opintojaksolle hyväksyttiin yhteinen opetussuunnitelma molemmissa yliopistoissa  keväällä 2019. Kurssin sisältö ja suoritustapa olivat molemmissa yksiköissä yhtenevät. Kurssin pystyi suorittamaan sekä 3 op että 5 op laajuisena.

Law and the Internet -kurssilla oli  40 opiskelijaa molemmissa yliopistoissa, eli yhteensä kurssilla oli opiskelijoita 80. Heterogeeniseen opiskelijajoukkoon kuului sekä perustutkinto-opiskelijoita että kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Turun yliopistossa kurssille osallistui myös kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoita. Noin 60 opiskelijaa suoritti kurssin 5 op:n laajuisena ja 20 3 op:n laajuisena.

Itä-Suomen yliopistossa kurssin vastuuopettajana toimi professori Katja Lindroos ja Turun yliopistossa  tutkijatohtori Daniel Acquah. Lindroosin kokemukset yhteisestä kurssista olivat pääosin positiiviset.

Opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssiin. Kurssin suoritusmuoto ja verkkokurssin toteus saivat erityisen positiivista palautetta. Opiskelijat suhtautuivat myös ymmärtäväisesti Digicampus-pilvialustan alkukankeuteen, ja kiittivät Digicampuksen teknistä tukea nopeasta reagoinnista ongelmiin.

Opettajan näkökulmasta haasteita aiheuttivat muun muassa yliopistojen erilaiset tekniset ratkaisut esimerkiksi luentojen striimauksessa. Opettajan ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen toteuttaminen alustan  välityksellä toimi hyvin. Opiskelijoiden kyselyjen ohjaamisessa oikean yliopiston vastuuopettajalle oli haasteita. Verkkokurssin toteuttaminen vaati toki opettajaltakin kokemusta ja teknisen alusta tuntemusta.

Parhaimmillaan yhteistyössä toteutettava kurssi kuitenkin mahdollistaa resurssien ja asiantuntemuksen jakamisen ja antaa opiskelijoille tilaisuuden verkostoitua toisen tiedekunnan opiskelijakollegoiden kanssa. Opiskelijat pitivät kurssialustalla suoritettavaa pienryhmäkeskustelua antoisana juuri siksi, että pääsivät keskustelemaan muiden kuin oman yliopistonsa opiskelijoiden kanssa.

 

Katja Lindroos
Hanna Partinen
Sampo Mielityinen

Yhteishankintayksikön asema ja julkinen hallintotehtävä


Tomi Voutilainen
Kirjoittaja työskentelee julkisoikeuden professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.

 

Perustuslakivaliokunta antoi viime viikolla julkisten hankintojen toteuttamiseen liittyvän merkityksellisen lausunnon (PeVL 15/2019 vp). Perustuslakivaliokunta arvioi talousvaliokunnan pyynnöstä hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan muutettavaksi valtion yhteishankintayksikkönä toimivan yksityisoikeudellisen osakeyhtiön Hansel Oy:n toimintaa sääntelevää lakia. Arvioitavana perustuslakivaliokunnassa oli kysymys siitä, onko yhteishankintayksikkönä toimivan osakeyhtiön toiminta sellaista, että se hoitaa julkista hallintotehtävää perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

 

Taustaa

Olen käsitellyt yhteishankintayksikköjen asemaa ja niiden luonnetta eri yhteyksissä ja todennut niiden olevan julkisia hallintotehtäviä, koska yhteishankintayksiköt kuuluvat viranomaisina toimivien hankintayksikköjen lukuun. Hankinnoilla toteutetaan viranomaisille ja muille hankintayksiköille säädettyä kilpailuttamisvelvollisuutta. Niin ikään hankintojen toteuttamista koskeva sääntely on monin osin sidoksissa julkisoikeudelliseen sääntelyyn.

Nostin julkista hallintotehtävää koskevan kysymyksen esille käydessäni kuultavana 28.1.2015 työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, jossa valmisteltiin hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta. Tuolloin kiinnitin huomiota yhteishankintayksikköjen asemaan, mutta myös julkisten hankintojen neuvontaan liittyvien tehtävien organisointiin ja sen suhteeseen julkiseen hallintotehtävään. Asia oli selkeästi jonkinlainen tabu työryhmässä, koska valmistelussa en havainnut, että valtiosääntöistä arviointia olisi tältä osin olisi tehty.

Kiinnitin julkisia hallintotehtäviä koskevaan kysymykseen huomiota myös hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen (HE 108/2016) eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Hallintovaliokunnalle antamassani lausunnossa (23.10.2016) totesin, että ”Nähdäkseni niin valtion kuin kuntienkin yhteishankintayksikköjen tehtävät ovat julkisia hallintotehtäviä, koska niissä hankinnat suoritetaan valtion ja kuntien viranomaisten puolesta. Myös tällä perusteella pitäisi olla selvää, että hallinnon yleislakeja sovellettaisiin valtion ja kuntien yhteishankintayksikköjen toimintaan. Kuitenkaan nykyinen asiaintila selkeän sääntelyn puuttuessa, ei yhdenmukaisesti tue sitä tulkintaa, että hallinnon yleislait, mukaan lukien julkisuuslaki, tulisivat sovellettavaksi yhteishankintayksikköjen toimintaan, vaikka ne toimivat käytännössä valtion ja kuntien viranomaisten lukuun tai olisivat hankintalaissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia laitoksia.”

Niin ikään totesin lausunnossani johtopäätöksenä, että ”Sovellettavan sääntelyn näkökulmasta ei liene kestävää, että hallinnon yleislakeja sovelletaan toissijaisesti pelkästään kunnan tai valtion viranomaiseen sekä liikelaitokseen, muttei julkisoikeudelliseen laitokseen, kuten valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:öön tai kuntien yhteishankintayksikkö KL Kuntahankinnat Oy:öön, kun ne toteuttavat ja päättävät hankinnoista. Myös hallinnon esteellisyyssäännösten asianmukainen soveltaminen ja tähän liittyvä rakenteellisen korruption ennalta ehkäisy edellyttävät nähdäkseni, että sääntely on tältä osin selkeää ja yksikäsitteistä ilman, että julkisten varojen käyttöön liittyvään päätöksentekoon syntyy olemassa olevia harmaita alueita osakeyhtiömuotoisen julkisoikeudellisten laitosten osalta”.

Käsittelin asiaa lausunnossani myös julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontavelvollisuuden toteuttamisen näkökulmasta, kun hankintojen neuvonta on organisoitu yksityisoikeudellisena yhdistyksenä toimivalle Suomen Kuntaliitto ry:lle. Neuvontapalvelua oli tuotettu vuosikausia työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteisenä hankkeena. Esittämäni näkökulmat eivät saaneet huomiota hallintovaliokunnassa. Hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta käsiteltiin myös perustuslakivaliokunnassa (PeVL 49/2016 vp), mutta siellä julkiseen hallintotehtävään liittyvät kysymykset eivät nousseet esille hallituksen esityksen valtiosääntöisessä arvioinnissa.

Hankintalainsäädännön uudistamisen jälkeen julkaistussa teoksessa Julkisten hankintojen sääntely (2017, s. 302-309 ja 526-530) käsittelin myös yhteishankintayksikköjen asemaa ja arvioin niiden tehtäviä julkisina hallintotehtävinä sekä laajemmin julkisoikeudellisen sääntelyn soveltamista julkisten hankintojen toteuttamiseen.

Perustuslakivaliokunnan kannanotot

Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan (PeVL 15/2019 vp), että nykyisen Hansel-lain säätämiseen johtanut hallituksen esitys ei ole ollut perustuslakivaliokunnan arvioitavana, eikä yhtiön tehtäviä ole lakiin sittemmin ehdotettujen muutostenkaan yhteydessä tarkasteltu perustuslain kannalta. Perustuslakivaliokunta piti lakiehdotuksen valtiosääntöisen arvion kannalta välttämättömänä arvioida yhtiön tehtäviä laajemminkin.

Perustuslakivaliokunta käy lausunnossaan läpi julkisen hallintotehtävän sisältöä ja valiokunnan aiempaa lausuntokäytäntöä. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että ”Valtion ja kuntien viranomaisilla ja muilla hankintayksiköillä on lakiin perustuva velvollisuus kilpailuttaa hankintansa. Toimiessaan yhteishankintayksikkönä Hansel Oy osallistuu julkisten hankintojen toteuttamiseen asiakkaidensa, kuten valtion ja kuntien, puolesta. Hankintamenettelyä ja siihen liittyviä oikeussuojakeinoja säännellään laissa yksityiskohtaisesti. Hanselin tehtävät kiinnittyvät siten julkisyhteisöjen laissa säädettyjen velvollisuuksien toteuttamiseen”.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ”Hansel Oy:n tehtävillä on merkitystä julkisyhteisöjen varojen käytön kannalta. Vaikka hankintojen tekemiseen liittyy myös vahvoja yksityisoikeudellisia piirteitä, perustuslakivaliokunnan mielestä Hanselin tehtävässä yhteishankintayksikkönä painottuvat julkisen hallintotehtävän piirteet. Lisäksi Hanselilla jo olevia ja sille ehdotettuja asiantuntija- ja tukitehtäviä ei perustuslakivaliokunnan mielestä voi kokonaisuutena kuvata sillä tavoin teknisiksi, ettei niissäkin olisi osin kyse julkisen hallintotehtävän hoitamisesta”.

Perustuslakivaliokunta katsoi, että esteitä antaa sinällään hankintoihin liittyviä julkisia hallintotehtäviä osakeyhtiönä toimivalle yhteishankintayksikölle ei ole, mutta sääntelyssä on otettava huomioon perustuslain 124 §:stä johtuvat vaatimukset hallinnon yleislakien soveltamisesta sekä rikosoikeudellisen virkavastuun ulottamisesta julkisten hallintotehtävien hoitoon.

Jatkovalmisteluun lausuntovaliokuntaan jäi arvioitavaksi, millainen sääntelyvaihtoehto on tässä yhteydessä tarpeellinen. Mielenkiintoiseksi arvioinnin kohteeksi jää, miten mietinnön laativassa talousvaliokunnassa ratkaistaan kysymys julkisuuslain (621/1999) soveltamisesta julkisen hallintotehtävän hoitoon. Yhteishankintayksiköt toimivat lähtökohtaisesti viranomaisen toimeksiannosta. Joten tällä perusteella, julkisuuslain 5.2 §:ssä säädetty huomioiden, yhteishankintayksiköt käsittelevät toimeksiantotehtävissään viranomaisen asiakirjoja ja niihin sovelletaan julkisuuslakia. Kuitenkin yksittäisen hallinto-oikeuden päätöksen (Hämeenlinnan HaO 17.5.2010 t. 10/0336/3) perusteella tämä ei näytä olevan hallintolainkäytössä tehdyn arvioinnin perusteella selvää. Perustuslakivaliokunta (ks. PeVL 46/2002 vp ym.) on katsonut, että perustuslain 124 §:n sisällöstä johtuva vaatimus hallinnon yleislakien soveltamisesta koskee myös julkisuuslain sääntelyn ulottamista julkista hallintotehtävää hoitavaan yksityiseen.

 

Johtopäätökset

Vaikka perustuslakivaliokunnan lausunto koskikin yksittäistä yhteishankintayksikköä, on asiaa arvioitava kaikkien yksityisoikeudellisten yhteishankintayksikköjen suhteen vastaavalla tavalla. Julkisten hankintojen toteuttaminen liittyy viranomaistoiminnassa selvästi julkisten hallintotehtävien toteuttamiseen. Asiaa ei ole aiemmin arvioitu virallisesti, mutta nyt perustuslakivaliokunnan muodostaman käsityksen perusteella myös hankintalakia joudutaan arvioimaan perustuslain 124 §:n kannalta.

Täysin selvää on, että puutteet ovat olleet jo vuonna 2016 annetussa hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä ja näitä puutteita on nostettu esille jo tuolloin valmistelun eri vaiheissa. Niin ikään selvää on, että seuraavien hankintalakiin tehtävien muutosten yhteydessä myös julkista hallintotehtävän antamista ja hoitamista koskeva sääntely on muutettava vastaamaan niitä vaatimuksia, jotka johtuvat perustuslain 124 §:stä. Muutoksia ja täydennyksiä edellyttävä sääntely koskee yhteishankintayksikköjä, eräiltä osin sidosyksikköjä sekä julkisen hankintojen neuvonnan järjestelyjä.

Perustuslakivaliokunta on viime aikoina ottanut merkityksellisesti kantaa hallinnon toiminnan järjestelyihin. Muutama viikko sitten perustuslakivaliokunta (PeVL 7/2019 vp) toisti aiemmat kantansa automatisoidusta päätöksenteosta ja siihen liittyvistä hallinnollisen päätöksenteon sääntelypuutteista. Tuore lausunto yhteishankintayksikön tehtävien julkisen hallintotehtävän luonteesta korostaa perustuslain 2.3 §:ään perustuvaa hallinnon lainalaisuusperiaatetta ja nostaa sen takaisin merkitykselliseen valtiosääntöiseen arviointiin perustuslain 124 §:n rinnalle. Lausunto korostaa myös periaatteen merkitystä jo hallituksen esitysten valmisteluvaiheessa tapahtuvissa perustuslainmukaisuusarvioinneissa.

Lainvalmisteluvaiheessa ei voida pitäytyä vain lainvalmistelijoiden näkemyksiä tukevien sääntelyvaihtoehtojen arvioinnissa, vaan asiantuntijakuulemisia järjestettäessä arvioinnissa on erityisesti otettava huomioon relevantit valtiosääntöiset kannanotot. Arviointi on tehtävä asianmukaisesti ja tasapuolisesti. Ministeriöillä voidaan katsoa olevan tähän jopa osoitusvelvollisuus, kun kysymys on sääntelykohteista, joihin liittyy valtiosääntöisiä kysymyksiä.

Traineeship Report

 

UEF Law School
Joensuu, October 2019

Academia’s Life

October 2019 brings fascinating experience in my daily life. STEP Traineeship at the University of Eastern Finland (UEF), Law School was a brilliant experience from the starting point till the end. Participation in the mentioned Program gave me an excellent opportunity to both meet new friends and get a more in-depth insight into the University law spirit. I feel very honored to become a part of UEF Law School, at least for one month.

As a trainee, I was involved in the FORK project (Fraud-Free Food and Regulatory Know How) as well as collecting information concerning the Conference on Innovation and Communications Law. Cooperation with Professor Katja Lindroos’ team was an unforgettable experience for my pocket. Attending the class “Law and the Internet” enriched my profile of useful knowledge, which I got to use during the Helsinki IP Summit 2019.

I have gotten to improve my professional working skills in English as well as have received an excellent opportunity to work in a multicultural environment. I believe that the mentioned experience fortified my profile with flexibility and the possibility to adapt quickly to new circumstances. I am grateful to all the people who came up with the idea of this exchange traineeship program and made it happen.

Life Outside of the Academia

Joensuu is a cozy city in North Karelia. It’s not too big, but there are enough things to do. During my month’s traineeship in Joensuu, I have enjoyed firstly the lovely purple autumn (Kuhasalo in the autumn is fantastic) and then a mysterious winter. Travel always expands your outlook on life, as you get to observe the different ways of people’s living. Lucky me since I had a chance to explore for myself not just Joensuu but also Helsinki, Kuopio, and Kouvola.

Finnish landscapes are amazing. The mysterious forests, many beautiful lakes and boats – I would assume it’s the business card of Finland. I haven’t mentioned the mysterious woods accidentally since Kuopio and Kouvola remind me of some scenes from the high-fantasy novel “The Lord of the Rings.”

Also, I should mention the delicious finish cuisine. Karelian pastry will not leave anyone indifferent. It is a traditional Finnish dish made from a thin rye crust with a filling of barley or rice. Hey reader, you should try it with butter mixed with boiled egg for sure.

I was surprised a little bit at first when I noticed that the lunch, due to the “Finnish Regulation”, started at 11 am. But now, when the snow has become a regular occurrence, I have realized from my own experience, that sometimes you can get hungry on your way to the University despite having a hearty breakfast.

The one and only disappointment is the fact that I have not seen the Northern Lights, even though I was close to it. That is why I suppose that my mission is not completed in Joensuu.

To conclude, my traineeship at UEF Law School, was an outstanding experience. One month went by fast, but I am grateful for my experience. I learned a lot about the University, gained new skills, and got some ideas of what I want to do in the future. Without any doubt, the traineeship, as mentioned above, is an excellent opportunity to receive some experience in the law sphere of knowledge. Still, it is also a unique chance to touch a new culture, to communicate with locals, and to live and work in an international environment.

 

Lidiia Levitska
Writer was a STEP-trainee at the University of Eastern Finland