Tieteellinen julkaiseminen

aika

Tieteellinen tutkimus ja asiantuntijatyö tuottavat valtaisan määrän perusteltua, luotettavaa tutkimustietoa. Erilaisin koejärjestelyin, kuten mittaamalla tai haastattelemalla saadaan dataa. Data jalostuu tutkimustiedoksi, kun löydöksiä selitetään kattavasti, kriittisesti ja järjestelmällisesti aikaisempiin tutkimuksiin peilaten.

Tutkimustieto jaetaan julkisuuteen eri reittejä pitkin ja erilaisissa muodoissa. Siksi sitä on myös haettava useista eri lähteistä.
Julkaisuista tärkeimpiä ovat artikkelit ja kirjat. Näitäkin on erityyppisiä.

Tieteellisen julkaisemisen ydin on uuden tiedon tuottaminen sekä sen arvioiminen tiedeyhteisössä. Julkaisemalla tutkijat meritoituvat (pätevöityvät ja ansioituvat).

Julkaisun tieteellisyyden takeena pidetään yleisesti julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia (englanniksi refereed tai peer reviewed). Tästä lisää seuraavassa luvussa.
Julkaisu on tieteellinen, kun tutkimus on tehty käyttäen hyväksyttyjä tieteellisiä menetelmiä, ja siitä on raportoitu tieteenalalla vallitsevan tavan mukaisesti. Tämän vuoksi käsikirjoitus arvioidaan ennen julkaisua.
Lisäksi julkaisukanavan tulee olla tieteellisille julkaisuille tarkoitettu ja muiden tutkijoiden saavutettavissa.

MUUTKIN JULKAISUT VOIVAT OLLA KÄYTTÖKELPOISIA LÄHDEAINEISTOJA

Useilla aloilla julkaistaan paljon myös alan ammattilaisille, yrityksille ja viranomaisille.
Tutkimuslaitokset, ministeriöt, kunnat sekä erilaiset järjestöt, seurat ja liitot julkaisevat selvitys- tai raporttityyppistä kirjallisuutta ja myös ammattilehdissä julkaistaan artikkeleita.
Tärkeintä on itse tekstin sisältö: kuinka luotettavasti ja yksiselitteisesti kohteena oleva asia pystytään kuvaamaan, todentamaan ja perustelemaan.
Julkaisu voi yhtä hyvin olla painettu tai elektroninen, muoto ei määrää tärkeyttä.

TIETEELLISELLÄ JULKAISULLA ON TIETTY RAKENNE

Tieteellisellä kirjallisella esityksellä on vakiintunut muoto, jota noudatetaan tieteellisiin lehtiin kirjoitettaessa. Yksityiskohtien osalta kullakin lehdellä on omat tarkat kirjoitusohjeensa, jonka mukaisesti siihen tarjottavan artikkeli on laadittava. Kirjoitusohjeet löytyvät kunkin lehden sivulta.

Esimerkiksi tieteellinen artikkeli sisältää yleensä seuraavat osat:

  • Otsikko (Title)
  • Tekijöiden nimet ja osoitteet (Authors)
  • Tiivistelmä (Abstract)
  • Johdanto (Introduction)
  • Menetelmät (Methods)
  • Tulokset (Results)
  • Tulosten pohdinta (Discussion)
  • Lähdeluettelo (References)