Lähdeviitteet ja lähdeluettelo

Tieteellisessä kirjoittamisessa käytetään lähteitä. Lähteisiin viittaamalla osoitetaan, mitä aikaisempia teorioita, metodeja ja tuloksia on ollut tiedossa ja miten omat tulokset suhteutetaan toisten tulkintoihin.

Ole huolellinen alusta alkaen. Ota talteen / kirjaa ylös mahdollisimman tarkat tiedot käyttämistäsi lähteistä. Viitteessä ja lähdeluettelossa on annettava riittävät tiedot tunnistaa ja löytää julkaisu, johon kirjoituksessa viitataan. Näin lukija, esim. tutkielman tarkastaja voi tarkistaa esitetyn paikkansapitävyyden. Lisäksi viitteillä annetaan tunnustus sille, jolle tunnustus kuuluu.

Lainaaminen ja viittaaminen ovat välttämättömiä ja tarpeellisia tieteellisessä tekstissä, plagiointi ei ole sallittua.

  • Viittaus (referointi) = toisen tekijän ajatusten ilmaisemista omin sanoin
  • Lainaus = suorasanainen ote toisen tekijän tekstistä, joka pitää erottaa lainausmerkeillä (”sitaatti”)
  • Plagiointi = toisen henkilön työn jäljentäminen ja esittäminen omanaan

Käytetyt lähteet mainitaan niin, että lainaukset ja viittaukset ovat selkeästi tunnistettavissa ja löydettävissä myöhemmin. Jos lähdettä ei mainita, vaan lainaus tai toisen henkilön tekemän materiaali esitetään omana, syyllistytään plagiointiin.

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta:

  • lähdeviitteestä (tekstiviitteestä)
  • lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta)

Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jonka tulee sisältää tarkat tiedot käytetyistä/viitatuista lähteistä. Sen avulla lukija halutessaan löytää lähteet.

Lähdeviitteiden merkitsemistapa vaihtelee tieteenaloittain, laitoksittain ja julkaisuittain. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.

Terveystieteellistä tutkimusta ohjaavat myös lait ja periaatteet.

Kaikille avoimia viittausohjeita:

Hyödynnä viitteidenhallintaohjelmia, esim. Zotero, tekstin sisäisten viitteiden ja lähdeluettelon tekemisessä > Lue lisää Viitteidenhallinta