Aihe hakusanoiksi

Tiedonhaku voidaan nähdä prosessina, jossa on erilaisia vaiheita.

Lähdemateriaalin kartoittaminen merkitsee myös tutkimustilanteen kartoittamista, mitä aiheesta on julkaistu ja miten aihetta on tutkittu. Se auttaa aiheen rajaamisessa ja oman työn näkökulman täsmentämisessä.

Tietokantahakuja ja niiden tuloksia voi käyttää hyväksi jo suunnittelu-, valmistelu- ja ideointivaiheessa. Tämä auttaa aiheen käsitteiden ja hakusanojen hahmottelussa ja keräämisessä. Alkuvaiheessa ei kannata uppoutua kovin syvälle tuloksiin. Ideointivaiheeseen menee jonkin verran aikaa, mutta samalla se täsmentää sekä aihettasi että suunnitelmallisempaa tiedonhakua.

Aluksi pitää tunnistaa oma aihe

Hyvien hakusanojen löytämiseksi pitää ensiksi tunnistaa oma aihe, ns. haku-/tutkimusongelma ja sen keskeiset käsitteet. Käsitteistä johdetaan hakusanat. Seuraavien seikkojen pohtiminen helpottaa aiheen määrittelyä, jäsentelyä ja rajaamista:

 • Mikä on aiheen/tehtävän otsikko?
 • Mikä on aiheen kannalta olennaista tai tärkeää?
 • Aiheen pääkysymykset, alakysymykset?
 • Millaisilla sanoilla aihetta on voitu kuvailla?
 • Mihin laajempaan/suppeampaan kokonaisuuteen aihe kuuluu?

Hakua suuntaa myös tarkoitus, johon tietoa ollaan hakemassa. Joskus riittää pikaisempi haku, jolla saadaan käsiin edes jotakin aiheesta.  Aihe täsmentyy ja rajautuu usein prosessin aikana. Tietoa voi joutua hakemaan myös tutkimusmenetelmistä, tilastomenetelmistä, aineiston käsittelystä tms.

Käsitteet ja hakusanat

Hakusanojen määrittäminen on tärkeää. Hakusanalla tarkoitetaan mitä sanaa tahansa, jolla haet tietoa.

Aiheen jäsentäminen helpottaa hakusanojen ideointia. Aihe palastellaan osiin:  Hakuaiheesta riippuen voi erottaa keskeiset käsitteet sekä niitä täydentävät apukäsitteet. Käsitteiden määrittely on olennaista sekä tiedonhaun, että koko tutkimusprosessin ja kirjoittamisen kannalta.

Mieti, etsi, kokeile:

 • Synonyymit tai lähes samaa tarkoittavat termit: esim. lihavuus, ylipaino,  obesity, overweight, nuoret, youth, adolescent, teenagers, …
 • Rinnakkaiset/läheiset käsitteet:  esim. liikunta, fyysinen aktiivisuus, urheilu, exercise, physical activity, sports, …
 • Lyhenteet (jos sellaisia on) ja täydelliset käsitteet vaihtoehtoina: esim. painoindeksi, BMI, body mass index, ADHD,  tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö, Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, … (Yksiselitteisiä ja yleisesti tunnettuja lyhenteitä voi käyttää sellaisenaan, mutta nekin on hyvä hakea yhdessä avattujen sanojen kanssa.)
 • Laajemmat ja suppeammat käsitteet: esim. urheilu, liikunta, juoksu, kävely, uinti, jalkapallo, pyöräily, …
 • Mitkä sanat ovat toisilleen vaihtoehtoisia, mitkä sanat toisiaan rajaavia? Liikunta, urheilu, kilpaurheilu, penkkiurheilu, …

Yksi käsite/hakusana riittää harvoin aiheen kuvaamiseen

 • Pohdi myös käsitteiden välisiä suhteita, koska sillä on ratkaiseva vaikutus haun onnistumisen: Mitkä ovat ydintermit, joiden tulee esiintyä haun tuloksissa? Mitkä ovat rinnakkaistermejä ja mitkä ovat toisilleen vaihtoehtoisia termejä?
 • Käsitteiden suhteet ilmaistaan tiedonhaussa Boolen logiikan AND-, OR- ja NOT -operaattoreilla. Asiasta tarkemmin Hakusanojen yhdistäminen ja muoto -osiossa.
 • Mieti käsitteet myös englanniksi. Suomenkieliset hakusanat tuottavat harvoin riittävän tuloksen. Suomessa käytetyt käsitteet eivät välttämättä käänny suoraan englanniksi. Joudut ehkä miettimään laajemmin, mitä etsimäsi aihe on ja millä sanoilla siitä on voitu kirjoittaa. Vältä genetiivillisiä hakusanoja, prepositioita, artikkeleita yms. sekä kokonaisia lauseita.

Miten keksiä hakusanoja?

Hyödynnä näitä työkaluja:

 • Sanakirjat, kuten MOT ja Terveysportin sanakirja (lääketieteen termit mm. suomeksi ja englanniksi. Terveysportin etusivu: Termit ja sanakirjat)
 • Taustatiedon ja käsitteistön selvittäminen alan oppikirjoista, tietosanakirjoista (ensyklopedioista) ja muista hakuteoksista.
 • Jo käsillä olevien julkaisujen sisällys- ja lähdeluettelot (mitä aiheeseesi liittyviä sanoja niissä on käytetty?)
 • Kokeilemalla hakuja Internetistä tai tietokannoista. Alkuun pääset millä tahansa aihettasi kuvaavalla sanalla! Kerää hakusanavinkkejä tuloksesta
 • Tietokannoista löytyneiden julkaisujen tiedoista. Katso varsinkin asia-/avainsanakenttiä (subject terms, keywords). Esim. MEDIC-tietokannasta voit suomeksi hakien löytää vinkin myös englanninkieliseksi hakusanaksi.
 • Sanastot ja asiasanastot, esim. Medical Subject Headings (MeSH) -sanasto PubMedissa tai suomalainen Finto-palvelu. Alla esimerkki palvelun antamasta asiasanasta. Asiasanoista  ja sanastoista on oma osionsa kurssimateriaalissa.
Kuvakaappaus sanaston hyvinvointi-termistä.
Kuvakaappaus Finto-ontologiasta. Asiasanan yhteydessä näkyy termiin liittyviä käsitteitä.

Myös käsitekartta on hyvä tapa hahmottaa kokonaiskuva aiheesta ja siihen sisältyvien käsitteiden välisistä suhteista. Käsitteitä voi hahmotella myös yksinkertaisesti kirjaamalla niitä ylös ranskalaisin viivoin.

Aiheesta hakusanoiksi ja niiden yhdistelmiksi esimerkin kautta

Tutkimusaihe: Kotona asuvien iäkkäiden hyvinvointi heidän itsensä kokemana.

Aihe palastellaan: käsitteet ja niistä johdetut hakusanat.

Iäkkäät

 • Olisiko vanhukset parempi? Entä synonyymit, ikääntyneet, …
 • Vastaavat englanninkieliset sanat+ Aged, elderly, old people, …

Hyvinvointi

 • Mitä sanalla oikeastaan tarkoitetaan? Mitä vaihtoehtoisia, rinnakkaisia tms. sanoja asialle olisi? Elämänlaatu…?
 • Englanninkieliset hakusanat/asiasanat: ”well-being”, ”quality of life”, ”activities of daily living”, ”health status” satisfaction, …

Kotona asuvat

 • Rajataanko vanhainkodit pois?
 • Ilmaistaanko mieluummin hakulausekkeessa NOT vanhainko* kuin syötetään termi ”kotona asuvat”, jota ei löydy suoranaisesti mistään asiasanastosta? Vai laajemmin termillä: koti?
 • Englanninkielisten hakusanojen kanssa samat mietinnät: NOT ”nursing home*”, NOT ”home health care”? Vai home, ”home environment”, home-based, housing, ”community-dwelling”, ”living at home”, independent living, ….

Itsensä kokemana

 • mahdollisia hakusanoja: kokemukset, mielipiteet, …
 • YSO-sanastosta mahdollisia muita vinkkejä, esim. asenteet, käsitykset, …
 • Englanninkieliset hakusanat esim.  experiences, perceptions, opinions, attitudes, …
 • Käytännössä vaikea rajata vain ”omiin kokemuksiin”’.

Seuraavaksi mietitään sanojen taipuminen ja se, miten sanoja yhdistellään

Laajemmasta suppeampaan: (voi tehdä myös päinvastoin, hakua muokataan saatujen tulosten mukaan)

 • (vanhu* OR iäkkä* OR ikäänty*) AND hyvinvoin*
 • (vanhu* OR iäkkä* OR ikäänty*) AND hyvinvoin* AND (kokemu* OR mielipi*)
 • (vanhu* OR iäkkä* OR ikäänty*) AND hyvinvoin* AND (kokemu* OR mielipi*)) NOT (vanhainko* OR palvelutalo*)
 • OR-kytkettyjen hakusanojen ympärillä tarvitaan sulut perus- ja komentohauissa. Katkaisumerkki on yleensä asteriski (*)

Englanninkielisillä hakusanoilla esim.

 •  (aged OR elder* OR ”old people”) AND home* AND (”well being” OR ”quality of life”) AND (experienc* OR perception* OR opinion* OR attitude*) NOT ”home nursing”
 • (aged OR elder* OR ”old people”) AND (”home environment” OR ”living at home” OR community-dwelling) AND (”well being” OR ”quality of life”) AND (experienc* OR perception* OR opinion* OR attitude*) NOT ”home nursing”

Mitä työhyvinvointi on englanniksi?

Termille ei ole vakiintunutta käsitettä. ”Work well-being” on yksi, mutta sille tarvitaan myös vaihtoehtoisia käsitteitä: ”occupational well-being”, ”work-related well-being”, ”well being at work”, ”employee well-being”,– tai ”job satisfaction”. Kaikki vaihtoehdot saa halutessaan samaan hakuun. Miten?