Julkaiseminen ja julkaisutyypit

Julkaiseminen on julkisuuteen tulemista. Julkaisujen avulla  akateeminen yhteisö pystyy arvioimaan ja kritisoimaan tutkimusta, keskustelee.  Julkaisemalla tutkijat meritoituvat (pätevöityvät ja ansioituvat).

Eri tieteenaloilla julkaisemisen tavat ja kanavat vaihtelevat.  Luonnontieteissä ja lääketieteessä uusin tutkimustieto julkaistaan (artikkeleina) kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä, yhteiskuntatieteissä ja humanistisilla aloilla julkaisumuodot ovat moninaisempia. Kuitenkin melkein joka tieteenalalla artikkelijulkaiseminen englanniksi kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä on tärkeää.

Terveystieteissä väitöskirjat kootaan tavallisesti jo tiedelehdissä julkaistuista artikkeleista, ns. artikkeliväitöskirjat / nippuväitöskirjat, joissa on artikkelien lisäksi yhteenveto-osa.

Tavallisia julkaisukanavia ovat myös ammattilehdet sekä eri yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden julkaisusarjat. Näissä ilmestyy erilaisia tutkimusraportteja, selvityksiä ja katsauksia. Nämä eivät välttämättä täytä tieteellisyyden kriteereitä vaan näiden tieteellisyys on aina arvioitava erikseen. Myös väitöskirjat julkaistaan Suomessa yliopistojen sarjoissa lähes poikkeuksetta. Alan ammattilaisten lisäksi julkaisujen kohdeyleisöinä voidaan pitää poliittisia päätöksentekijöitä, rahoittajia, kaupallisten yritysten edustajia tai tavallisia kansalaisia.

Oppikirjat ja käsikirjat samoin kuin esimerkiksi hallinnollisiin tarpeisiin laaditut tilastot ovat vakiintuneen tiedon julkaisukanavia. Niistä löytyvät perusasiat, taustatiedot, teoriat tai tutkimusmenetelmät. Luonnon- ja lääketieteissä uusin tutkimustieto ei löydy kirjoista. Tietokirjat vanhenevat nopeasti, mutta kullakin alalla on klassikkonsa (auktoriteetit), joihin viitataan aina.

Julkaisutyyppijaottelua:

 • Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
  Tieteellisessä aikakauslehdessä, konferenssijulkaisussa tai kirjan/muun kokoomateoksen osana.
 • Tieteelliset kirjat
  Tieteellinen erillisteos (monografia) tai toimitettu kirja, kokoomateos.
 • Ammattiyhteisolle suunnatut julkaisut
  Näitä ovat esim. artikkeli ammattilehdessä, käsikirjassa tai oppikirjassa. Kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys. Eri alojen oppikirjat (textbook), ammatilliset käsi- tai opaskirjat tai sanakirjat. Toimitettu ammatillinen teos.
 • Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
  Yleistajuinen artikkeli tai sanomalehtiartikkeli. Yleistajuinen erillisteos tai toimitettu teos.
 • Opinnäytteet (väitöskirjat)
  Väitöskirjaa pidetään tutkijan ensimmäisenä itsenäisenä tutkimuksena. Väitöskirjojen laadunvarmistuksesta vastaa kaksi tohtoritasoista esitarkastajaa ja vastaväittäjänä on alan asiantuntija. Väittelijä joutuu puolustamaan tutkimustaan julkisesti.
  ⇒ Pro gradut ja amk-opinnäytetyöt (diplomityöt, master´s thesis, bachelor´s thesis yms.) ovat opiskelijoiden harjoitustöitä eikä niitä yleensä käytetä tieteellisen työn lähteinä kuin poikkeustapauksissa. Hyvätasoisten pro gradu -töiden lähdeluetteloista voi kuitenkin olla hyötyä ja niistä voi katoa myös mallia muotoseikkoihin. Opinnäytetöitä löytyy avoimesti verkosta (varsinkin, jos haku on tehty suomeksi; Scholar Googlenkin tuloksista).

Tutkimustieto jaetaan julkisuuteen eri reittejä pitkin ja erilaisissa muodoissa. Siksi sitä on haettava useista eri lähteistä. Julkaisu voi olla painettu tai elektroninen, muoto ei määrää tärkeyttä.

Vertaisarviointi

Tieteellisyyden kriteerinä yleisesti pidetään julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia, referee- / peer review -menettelyä. Tieteenalan asiantuntijat (”vertaiset”; refereet, peers) arvioivat käsikirjoitukset. Lisää vertaisarvioinnista Onko julkaisu tieteellinen? -kappaleessa.

Tutustu tieteenalasi julkaisukulttuuriin

Julkaisusarjat ovat erityisesti tutkimuslaitosten ja muiden julkisorganisaatioiden tavallinen väylä työn tulosten julkistamiseen. Suomessa esim. väitöskirjat julkaistaan lähes poikkeuksetta yliopistojen sarjoissa.

 • Tiedejatutkimus.fi -palvelussa voit selailla ja hakea Suomen tutkimusorganisaatioiden julkaisuja [aukeaa uuteen välilehteen]
  • Palveluun päivittyy tietoja mm. yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yliopistollisten sairaaloiden sekä tutkimusrahoittajien järjestelmistä.
  • Voit selata julkaisuja esim. organisaation, tieteenalan tai julkaisutyypin mukaan.
 • Suomalaisten yliopistojen tieteellisiä julkaisuja (määriä) taltioi myös Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen [linkki aukeaa uuteen välilehteen]
 • Itä-Suomen yliopiston julkaisut löytyvät eRepo-palvelusta [aukeaa omaan välilehteen]
  • eRepo sisältää yliopiston opinnäytetyöt sekä sarjajulkaisut, rinnakkaistallennetut artikkelit sekä tietoa tutkimusaineistoista.