Tieteellinen artikkeli

Tieteellisellä julkaisulla on tietty rakenne

Tieteellisellä kirjallisella esityksellä on vakiintunut muoto, jota noudatetaan tieteellisiin lehtiin kirjoitettaessa. Yksityiskohtien osalta kullakin lehdellä on omat tarkat kirjoitusohjeensa, jonka mukaisesti siihen tarjottavan artikkeli on laadittava. Kirjoitusohjeet löytyvät kunkin lehden sivulta.

Esimerkiksi tieteellinen artikkeli sisältää yleensä seuraavat osat:

Otsikko (Title)
Tekijöiden nimet ja osoitteet (Authors)
Tiivistelmä (Abstract)
Johdanto (Introduction)
Menetelmät (Methods)
Tulokset (Results)
Tulosten pohdinta (Discussion)
Lähdeluettelo (References)

Terveystieteellistä tutkimusta ohjaavat myös lait ja periaatteet.

Tieteellisen lehden (journal) sisältö jakautuu yksittäisiin artikkeleihin.

Artikkeleita voidaan jaotella eri tyyppeihin, esim.

 • tutkimusartikkelit (article, original article, full paper) – alkuperäistutkimuksen esittelevä artikkeli
 • lyhyet tutkimusartikkelit (letter, brief communication)
 • katsausartikkelit (review) – kirjallisuuskatsaus alan/aiheen alkuperäistutkimuksiin. Näistä saa hyvän kokonaiskuvan, yleisnäkemyksen siihenastisesta tutkimuksesta. Uusista ja vähän tutkituista aiheista katsausta ei yleensä löydy.
 • systemaattiset (systemoidut) katsaukset (systematic review). Systemaattisten katsausten tavoitteena on yhdistää alkuperäistutkimusten tarjoama näyttö. Katsaukseen kerätään kaikki tietyt kriteerit täyttävät satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset. Informaatio kerätään järjestelmällisesti, prosessi suunnitellaan ja kuvataan niin tarkasti, että se on toistettavissa. Tämä on pitkäaikainen ja laaja prosessi.
 • meta-analyysit (meta-analysis) – yhdistetään useiden aiempien tutkimusten tulokset ja analysoidaan tilastollisesti ko. aineisto
 • Huomaa, että kaikki tieteellisissä lehdissä julkaistut kirjoitukset eivät ole tieteellisiä, mukana on myös mm. pääkirjoituksia (editorial) ja uutisia (news), mielipidekirjoituksia tai kommenttikirjoituksia muiden artikkeleihin (comment, letter) sekä kirja-arvosteluita (book review).

Lisäksi julkaistaan muun muassa:

 • kokousjulkaisuja (proceedings)
 • työpapereita (working papers, discussion papers) ja tapausselostuksia (case reports)
 • haastatteluja (interviews) ja luentoja (lectures)
 • hoitosuosituksia (practice guidelines, guidelines) – lue tarkemmin Käypä hoito -suosituksista
 • potilasohjeita (patient education handouts)
 • raportteja (technical reports, reports)

Myös tutkimusmetodi voi ilmetä julkaisutyypistä, esim. satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (randomized controlled trial/RCT), vertaileva tutkimus (comparative study),  kyselytutkimus (survey), haastattelututkimus, evaluation study, multicenter study, twin study, validation study.