Luottamus – etäkontekstissa

Meillä kaikilla on kokemusta luottamuksesta tai sen puutteesta, sillä se tulee punnituksi itselle tärkeissä ihmissuhteissa. Joudumme pohtimaan, onko tuo toinen tai toiset esimerkiksi perheessä, ystäväpiirissä, työyhteisössä tai johdossa luottamukseni arvoisia. Tätä mietimme ehkä useammin kuin sitä, olenko itse ansainnut toisten luottamuksen. Aika ajoin joudumme myös arvioimaan voiko elämään ja maailmanmenoon luottaa. Tänä keväänä olemme tämän suhteen olleet eri puolilla maailmaa yhteisessä ’veneessä’. Tässä hiljattain koronapandemian hoitoon liittyvää luottamusta myös mitattiin maamme ylimmässä johdossa. Luottamus on aivan keskeistä ja äärimmäisen tärkeää, mutta mitä se on.

Miten luottamuksen esiin nosto liittyy hoitotyön johtamiseen, jonka opetuksesta ja tutkimuksesta vastaan hoitotieteen laitoksella. Hoitotyöntekijöihin liittyvät tutkimukset ovat minulle opettaneet, että työhyvinvointia tuottavat hoitotyöntekijän ja lähijohdon vastavuoroiset luottamukseen perustuvat yhteistyösuhteet. Hyvinvoivat työntekijät lisäävät puolestaan luottamusta palvelujärjestelmäämme, sillä he kohtelevat asiakkaita ja potilaita hyvin, tuottavat laadukkaita palveluita ja varmistavat hoidon vaikuttavuutta. Tärkeäksi kysymykseksi hoitotieteessä muodostuukin: millainen on vastavuoroinen luottamusta herättävä ja vahvistava yhteistyösuhde työntekijän ja lähijohdon välillä hoitotyön kontekstissa ja miten näitä yhteistyösuhteita voidaan vahvistaa.

Tutkimusperinne aihealueella on kohdentunut joko yksipuolisesti hoitotyöntekijöihin tai hoitotyön johtajiin ja usein heidän stressinhallintakeinoihinsa eikä juurikaan tähän luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen. Luottamuksen tarkastelun merkittävyyttä lisää se, että luottamus on yhteydessä avoimeen, rehelliseksi ja turvalliseksi koettuun työilmapiiriin, jossa uskalletaan olla eri mieltä ja vaalitaan tasapuolisuutta. Kun työyhteisössä vallitsee molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus, uskalletaan myös antaa toisille rakentavaa palautetta ja yhdessä kehittyä ja palvella asiakkaita ja potilaita entistä paremmin ja vaikuttavammin.

Pelkän kokemuksen tai tunteen mittaaminen luottamuksesta ei auta meitä tunnistamaan luottamusta herättävän tai sitä vahvistavan yhteistyösuhteen tunnuspiirteitä tai keinoja, joilla voidaan suhdetta vahvistaa, vaan tarvitaan käsiteanalyysejä. Tähän tarjoutuukin hyviä lähtökohtia muilta tieteenaloilta. Sieltä löytyy luottamusta operationalisoivia käsitteitä kuten laskennallinen, kompetenssipohjainen, relationaalinen, integroitunut tai altruistinen luottamus.

Olemme tehneet tutkimusryhmässämme systemaattista katsausta johtamiseen etäkonteksteissa. Sosiaali- ja terveydenhuollosta emme löytäneet tämän vuoden alkuun mennessä yhtään tutkimusta. Tutkimukset muilta tieteenaloilta osoittavat, että johtaminen etäkontekstissa kulminoituu luottamukseen työntekijän ja johtajan välillä.

Olemme mukana yhdessä yliopistomme sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen kanssa Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimassa ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa valtakunnallisessa Etänä Enemmän – Sotetyö uudistuu -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään etä- ja muutosjohtamista, etätyönohjausta ja -vertaistukea yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston ja heidän alueellisten toimijoidensa kanssa. Vastuullamme on etäjohtamisen kehittäminen yhdessä Ylä-Savon Sotekuntayhtymän kanssa. Olemme vaiheessa, jossa työpajatoiminnan avulla syvennämme tutkimustiedon tuottamaa ymmärrystämme etäjohtamisesta. Olen hyvilläni siitä, että voimme hoitotieteessä työskennellä näin tärkeän ja ajankohtaisen tutkimusteeman parissa.

Professori Arja Häggman-Laitila
Hoitotieteen laitos
Itä-Suomen yliopisto

The 31st International Nursing Research Congress

At the beginning of corona time working remotely at home was inspiring, challenging and relaxing experience. I have been traveling quite a lot, and stayed abroad from days to some months, so I had used to work in different places with my laptop, not having always the electronic worktable and very convenient chair as I have in my office. Working there and here have been my own choices which I have been privileged to do. Staying at home like this spring was first very nice, but then I started to miss the international scientific community, even though I had several Teams, Zoom, Skype meetings to allover the world.

I had been planning to attend to the International Nursing Research Congress of Sigma Theta Tau International on 22-24 July 2020 in Abu Dhabi. At the beginning of summer, it was changed to the virtual congress because of COVID-19. First, I was wondering if it is worth of attending, but I had missed the conferences and also the fee came very low compared to the original one, so I decided to be a part of this international researcher community for three days.

It was not so simple as “normal” conference, before the conference all oral presentations needed to be recorded by Zoom and sent to the organizers. I was very happy to manage to record presentation alone at home with my own skills, thanks to my good college, who was a little bit supporting me beforehand. It is great to have skillful colleges who can give advice. As usual, recording was not satisfying me, and I had to take it several times again. Later in conference I noticed it was quite a tolerable presentation.

Conference was at 22-24 July, starting every day at 2pm Finnish time and 7am US time and finished lately after midnight. So, I had also time for holiday activities before the conference, and usually I finished my part at 10-11 pm. The conference was well organized as Sigma’s conferences usually are. Very good and clear instructions were given beforehand how to follow the sessions. There were several sessions in same time and sometimes it was difficult to decide which session I would like to follow and unfortunately sometimes I felt there was nothing interesting (maybe once). It was easy to choose the sessions based on the abstracts and short information of the presenters. Every presenter was asked when sending the presentation if they would like to have a real life discussion after the presentation. I took this chance to have the discussion after my presentation. The participants were able to write the questions and comments for me, but not ask aloud, then I read the questions and answered for them.

I was satisfied that I decided to “go to this conference”. It is always empowering to be part of international community, get to know high quality research, understand the reality of different countries and cultures. This year we had online conference, maybe next summer we can meet in Singapore, where the next Research Congress will be held. Our national Nursing Science conference is very close. I highly recommend to attend it. You will have wonderful two days in virtual conference!

Professor Tarja Kvist
Department of Nursing Science
University of Eastern Finland