Tiedonhaun tarkistuslista

Hakusanat ja niiden yhdistelmät

 • Vastaako hakustrategia tutkimuskysymyksetä?
 • Onko haussa liian monia tai liian vähän tutkimuskysymyksen asiakokonaisuuksista (tai PICO/PICo-elementeistä ym.)?
 • Ovatko käsitteet selviä?
 • Ovatko hakusanat relevantteja?
 • Ovatko hakusanat liian laajoja tai liian suppeita?
 • Antavatko tietokantahaut liian vähän vai liikaa hakutuloksia?
 • Onko käytetty sekä asiasanaston asiasanoja että vapaita hakusanoja? (jokaiselle asiakokonaisuudelle/käsitteelle?)
  Onko ylipäätään huomioitu eri tietokantojen asiasanat?
 • Puuttuuko jokin oleellinen relevantti asiasana tai vapaa hakusana?
  Onko haussa mukana kaikki tarpeelliset synonyymit?
  (synonyymi, rinnakkaistermi, aikaisemmin käytetty termi tms.)
 • Onko liikaa vai liian vähän vaihtoehtoisia hakusanoja?
 • Ovatko hakusanat tarpeeksi tarkkoja vai liian laajoja?
 • Ovatko asiasanat liian laajoja tai liian suppeita?
  MeSH-hierarkia, explodattu, jos tarpeen (tai päinvastoin)?
 • Onko eri kirjoitusmuodot huomioitu hakusanoissa? (UK-US, organization, behavior…)
 • Onko sanojen katkaisua käytetty taivutusmuotojen yms. mukaan saamiseksi? Onko katkaisu liian väljä tai tiukka?
 • Onko lyhenteitä käytetty järkevästi? Tuleeko niillä myös irrelevanttia tulosta? Ovatko aukikirjoitetut muodot mukana hauissa?
 • Onko hakusanat yhdistetty loogisesti oikein ANDilla ja ORilla?
 • Jos on käytetty läheisyysoperaattoreita (proximity operators), onko loogisesti ja järkevästi?
 • Jos on käytetty NOTia, tuleeko tarkoittamattomia poissulkuja?
 • Voisiko haun tarkkuutta parantaa käyttämällä ANDin (välilyönnin) sijaan ””-merkkejä (tai läheisyysoperaattoreita)?
 • Voisiko pitkät fraasit/sanaliitot purkaa osiinsa? (väljentää hakua)
 • Voisiko hakua jotenkin yksinkertaistaa? (jättämättä pois välttämättömiä termejä/hakusanoja)

Haun rajaukset ja filtterit

 • ovatko tietokantojen kenttävalinnat järkeviä? Ei liian tiukkoja rajauksia? Liian väljä? (yleisimmin oletus: title-abstract-keyword (all fields laajentaa, title, keyword supistaa ja kohdistaa)
 • ovatko rajaukset ja filtterit järkeviä ja relevantteja tutkimuskysymykseen?
 • onko rajauksia ja filttereitä käytetty kunkin tietokannan mukaisesti? (appropriate, sopivasti?)

Tietokantavalinnat/Hakuvälinevalinnat

 • Ovatko tietokantavalinnat aiheen kannalta relevantteja?
 • Onko haettu tarpeeksi monesta tietokannasta?
 • Onko hakutulosten päällekkäisyydet (duplikaatit) poistettu ja raportoitu?
 • Millaisia täydentävien hakujen (”manuaalihaut”) keinoja on käytetty?
 • Miten on pyritty löytämään ns. harmaata kirjallisuutta?

-> Haun supistamisen ja laajentamisen keinoja: Liikaa vai liian vähän tuloksia

Lähteet

McGowan J, Sampson M, Salzwedel DM, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. J Clin Epidemiol. 2016 Jul;75:40-6. doi: 10.1016/j.jclinepi.2016.01.021

PRESS 2015: checklist for search strategies (tiivistelmä; Karolinska institut)