Lähdeluettelot ja lähdeviitteet

Muistathan merkitä käyttämäsi lähteet

Viittaamalla lähteisiin kirjoittaja osoittaa, mitä aikaisempia teorioita, metodeja ja tuloksia hänellä on ollut tiedossaan ja miten hän suhteuttaa omat tuloksensa toisten tulkintoihin. Viitteessä ja lähdeluettelossa annetaan lukijalle riittävät tiedot tunnistaa ja löytää julkaisu, johon kirjoituksessa viitataan. Näin esim. tutkielman tarkastaja voi tarkistaa esitetyn paikkansapitävyyden. Lisäksi viitteillä annetaan tunnustus sille, jolle tunnustus kuuluu.

Lainaaminen ja viittaaminen ovat välttämättömiä ja tarpeellisia tieteellisessä kirjoittamisessa.

Viittaus = toisen tekijän ajatusten ilmaiseminen omin sanoin.
Lainaus = suorasanainen ote, joka pitää erottaa lainausmerkeillä (”sitaatti”).
Plagiointi = toisen henkilön työn jäljentäminen ja esittäminen omanaan.

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta:
lähdeviitteestä (tekstiviitteestä) ja lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta)

Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jonka tulee sisältää tarkat tiedot käytetyistä lähteistä. Sen avulla lukija halutessaan löytää lähteet. Lähdeluetteloon merkitään kaikki ne lähteet, joihin työssä on viitattu. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon tietojen täytyy vastata tarkasti toisiaan, jotta tekstissä mainittu lähde löytyy lähdeluettelosta helposti.

Lähdeviitteiden merkitsemistapa vaihtelee tieteenaloittain, laitoksittain ja julkaisuittain. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen ohjeet: Tutkielmien ja seminaaritöiden kirjoitusohje: [aukeaa uuteen välilehteen; UEF Kamussa, vaatii kirjautumisen UEF käyttäjätunnuksin]

Lähdeviitteistä UEF-kirjaston sivulla, myös viitteidenhallintajärjestelmät Zotero ja Mendeley [aukeaa uuteen välilehteen]

Muutama huomio lähdemerkinnöistä

  • Kustannuspaikka / julkaisupaikka <> Painopaikka

”Lähteeseen merkitään kustannuspaikka, ei painopaikka. Esimerkiksi Vastapainon kustannuspaikka on Tampere, vaikka kirja olisi painettu Juvalla tai Tallinnassa.”

Esim. Vammalan kirjapaino, Juvenes Print eivät ole kustantajia vaan kirjapainoja / painotaloja.

  • Progradu-, väitöskirja- ym. opinnäytetieto lähdemerkintään!
    Esim.
    Ainokainen Aino 2009. Johtamisen karikot. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopio.
    – Tepponen Merja 2009. Kotihoidon integrointi ja laatu. Väitöskirja. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 171. Kuopion yliopisto, Kuopio.

Jo pelkän lähdemerkinnän avulla on silloin helpompi arvioida teoksen tasoa.

Millaisia tietoja tarvitaan lähdemerkintään (stj-laitoksen ohjeesta):

Kirja
Sukunimi Etunimi vuosiluku. Kirjan nimi. Mahdollinen sarja ja sen numero. Kustantaja, kustannuspaikka.

Artikkeli toimitetussa kirjassa (kokoomateoksessa):
Sukunimi Etunimi vuosiluku. Artikkelin nimi. Teoksessa Sukunimi Etunimi, Sukunimi Etunimi & Sukunimi Etunimi (toim.) Teoksen nimi. Mahdollinen sarja ja sen numero. Kustantaja, kustannuspaikka, artikkelin ensimmäisen sivun numero–artikkelin viimeisen sivun numero.

Lehtiartikkeli:
Sukunimi Etunimi vuosiluku. Artikkelin nimi. Lehden nimi, kyseisen lehden numeron volyymi (numero/issue), artikkelin ensimmäisen sivun numero–artikkelin viimeisen sivun numero.

Mikä on sarja?
Esim.
Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies (esimerkkiteos) [aukeaa uuteen välilehteen]
– Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia (esimerkkiteos) [aukeaa uuteen välilehteen]
– Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja (esimerkkiteos) [aukeaa uuteen välilehteen]
– Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita (esimerkkiteos) [aukeaa uuteen välilehteen]