1.3 Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

  • Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Metsätieteet, terveystieteet ja muut soveltavat tieteet:

  • Metsätieteissä ja terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin näillä aloilla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Tekniikka

  • Tekniikan alallakin julkaistaan paljon artikkeleita, myös kokousjulkaisuissa. Lisäksi on tavallista julkaista tutkimustiedon lisäksi patentteja.

Yhteiskuntatieteet

  • Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.

Humanistiset tieteet

  • Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Erityyppisten julkaisujen osuus eri tieteenaloilla:

Taulukko julkaisumääristä. Kaikilla tieteenaloilla on eniten vertaisarvioituja artikkeleita. Näitä on eniten luonnontieteissä, 8468 kpl ja vähiten maa- ja metsätalouden alalla, 513 kpl. Biologian alan julkaisut: : vertaisarvioidut artikkelit 2068 kpl, muut tieteelliset artikkelit 139 kpl, tieteelliset kirjat 9 kpl, ammattijulkaisut 71 kpl, yleistajuiset122 kpl. Kaikki taulukon luvut ovat saatavilla kuvatekstin linkistä.
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2022 julkaisutyypeittäin ja aloittain, kpl. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Biologian aloista ekologia poikkeaa hieman muista siten, että tästä aiheesta julkaistaan artikkeleiden lisäksi myös vertaisarvioimatonta tieteellistä sekä yleistajuista kirjallisuutta suhteellisesti enemmän kuin muilla biologian aloilla. Ekologian suuri osuus kirjallisuudesta vaikuttaa myös koko biologian alan julkaisuprofiiliin.

Erot tieteenaloilla tasottuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Maailmassa julkaistiin vuonna 2020 lähes kolme miljoona tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 52 % kymmenessä vuodessa (2010-2020). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo puolet kaikista julkaisuista. Suomen osuus julkaisuista on alle yhden prosentin.

Lähde:
National Science Board (2021). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus
.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Aukaise sivusto worldmapper.org nähdäksesi alkuperäisen kuvan, joka havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Kartogrammi eli maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0

Biologian alan julkaisut

Em. Science and engineering indicators -raportin mukaan biologian ja biolääketieteen alan julkaisuja oli kaikista julkaisuista reilut kymmenen prosenttia v. 2020. Kehittyneissä maissa julkaistiin näiden alojen artikkeleita suhteellisesti hieman enemmän kuin kehittyvissä maissa, joissa julkaistiin puolestaan enemmän tekniikkaan ja tietotekniikkaan liittyviä artikkeleita. Vuoden 2020 aineistossa terveystieteet ja biologiset ja biolääketieteelliset aineistot korostuvat ehkäpä normaalia enemmän johtuen koronaan liittyvästä tutkimuksesta.

Suomen sisällä biologian alan (sisältää myös biokemian) julkaisut (2 409 kpl) olivat noin 6% kaikista yliopistojen julkaisuista (40 813 kpl) vuonna 2022. (Lähde: OKM:n tilastotietokanta Vipunen).

Seuraava sivu: Erilaisia julkaisutyyppejä