1.1 Tieteellinen julkaiseminen biologiassa

Tieteellisen julkaisemisen ydin on uuden tiedon tuottaminen sekä sen arvioiminen tiedeyhteisössä. Tutkimustieto jaetaan julkisuuteen eri reittejä pitkin ja erilaisissa muodoissa. Siksi sitä on myös haettava useista eri lähteistä.

Kaaviokuva. Aikajanalla järjestyksessä: tutkimustyö – data – posteri/konferenssiesitelmä – käsikirjoitus – vertaisarviointi – korjattu käsikirjoitus – julkaisu lehdessä – tieto löytyy kirjoista. Nuolin on osoitettu, että tutkimustyötä ja vertaisarviointia lukuun ottamatta aineistot ovat haettavissa ja luettavissa.
Tutkimuksen eri vaiheissa tietoa julkaistaan eri tavoin. Yksittäisen tutkimuksen tuloksen päätyminen vakiintuneeksi tiedoksi saattaa kaikkiaan kestää jopa vuosia.

Tieteellinen tutkimus ja asiantuntijatyö tuottavat valtaisan määrän perusteltua, luotettavaa tutkimustietoa. Erilaisin koejärjestelyin, kuten mittaamalla tai haastattelemalla saadaan dataa. Data jalostuu tutkimustiedoksi, kun löydöksiä selitetään kattavasti, kriittisesti ja järjestelmällisesti aikaisempiin tutkimuksiin peilaten.

Tieteellisessä julkaisussa kuvattu tutkimus on tehty tieteellisiä menetelmiä käyttäen, ja siitä on raportoitu vallitsevan tavan mukaisesti. Eri tieteenaloilla julkaisemisen tavat ja kanavat vaihtelevat. Yleisin ja tärkein julkaisukanava on tieteellinen lehti (englanniksi journal).

Julkaisu voi ilmestyä painettuna tai elektronisena, nykyään usein molempina.

Julkaisun tieteellisyyden takeena pidetään yleisesti julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia (englanniksi refereed tai peer reviewed). Tästä kerrotaan lisää seuraavassa luvussa.

Kotimaisia, tieteellisiä referee-julkaisuja on luonnontieteissä vähän. Näitä ovat esim. Annales Botanici Fennici, Annales Zoologici Fennici ja Entomologica Fennica. Luonnontieteiden kotimaiset lehdet, joita julkaisevat ennen kaikkea tieteelliset seurat, pyrkivät olemaan enemmän yleistajuisia lehtiä (Esim. Luonnon tutkija).

Muutkin julkaisut voivat olla käyttökelpoisia lähdeaineistoja

Useilla aloilla julkaistaan paljon myös alan ammattilaisille, yrityksille ja viranomaisille.
Tutkimuslaitokset, ministeriöt, kunnat sekä erilaiset järjestöt, seurat ja liitot julkaisevat selvitys- tai raporttityyppistä kirjallisuutta ja myös ammattilehdissä julkaistaan artikkeleita.
Tärkeintä on itse tekstin sisältö: kuinka luotettavasti ja yksiselitteisesti kohteena oleva asia pystytään kuvaamaan, todentamaan ja perustelemaan.

Kuinka paljon julkaistaan?

Science & Engineering indicators 2018 -raportin mukaan maailmassa julkaistiin vuonna 2016 noin 2,3 miljoonaa tieteellistä artikkelia. Näistä biologisia tieteitä oli 15,3 % eli yli 350 000 artikkelia.

Erityisen paljon biologian artikkeleita julkaistaan Yhdysvalloissa, 17,9% kaikista.

Suomessa biologian alan tieteelliset artikkelit (2 071 kpl) kattoivat n. 7 % kaikista suomalaisten yliopistojen artikkeleista vuonna 2020. (lähde: OKM:n tilastotietokanta Vipunen)