1.4 Erilaisia julkaisuja

Tieteellisiä aikakauslehtiä

Yleisin tapa julkaista tutkimustietoja on artikkeli tieteellisessä lehdessä. Myös kirjat, sarjat ja konferenssijulkaisut ovat keskeisiä julkaisukanavia.

Kaaviokuva, jossa esitetty julkaisutyyppejä ja niiden sisältöjä. Journal-julkaisun alla lueteltu Alkuperäis-/tutkimusartikkeli, katsausartikkeli, muut artikkelit. Kirjan alla lueteltu kirja, artikkelikokoelma. Sarjajulkaisun alla lueteltu kirja, artikkelikokoelma. Konferenssijulkaisun alla lueteltu esitelmä, posteri.

Artikkelit raportoivat uusista tutkimustuloksista

Tieteellisen lehden (journal) sisältö jakautuu yksittäisiin artikkeleihin. Artikkeleita on kahta päätyyppiä: alkuperäisartikkeleita ja katsaus- eli review-artikkeleita.

Varsinaisten tutkimusartikkelien lisäksi tieteelliset lehdet voivat sisältää myös erilaisia katsauksia, uutisia, kirjeitä ja keskustelua.

Lehdet ilmestyvät säännöllisesti, vuodessa / vuosikerrassa on tavallisesti tietty määrä numeroita.

Arkikielessä tieteellisiä lehtiä kutsutaan usein sarjoiksi, mikä voi aiheuttaa sekaannuksia (ks. alla sarjajulkaisuista). Jotkut tutkijat puhuvat myös ’journaaleista’.

Cell-lehden kansikuva.
Neuron-lehden kansi.
Ecocycles-llehden kansi.

On olemassa myös muutamia kotimaisia biologian alan tieteellisiä aikakauslehtiä. Esimerkkejä:

Entomologica fennica -lehden kansi.
Annales Botanici Fennici -lehden kansi.

Tiettyyn erikoisalaan liittyvien lehtien lisäksi on tärkeitä yleisluonnontieteellisiä lehtiä, kuten Nature ja Science.

Science-lehden kansi.
Nature-lehden kansi.

Alkuperäisartikkeli

Alkuperäisartikkeli (original/research article/paper) sisältää joko täysin uusia tutkimustuloksia tai vanhojen tulosten uutta tulkintaa.

Alkuperäisartikkeli on lyhyehkö, keskimäärin 7-20 sivun mittainen esitys jostain kyseisen lehden tieteenalaan liittyvästä selkeästi rajatusta ongelmasta. Pelkästään alkuperäisartikkeleita lukemalla on hankalaa saada yleiskäsitystä laajemmista aiheista ja tietämyksen tasosta tieteenalalla.

Katsausartikkeli

Katsausartikkelit (review article) kokoavat yhteen aikaisempien tutkimusten tuloksia.

Katsausartikkeleita laativat tieteenalojen kokeneet asiantuntijat. Katsausartikkelia varten käydään läpi kaikki tärkeimmät kyseiseen aiheeseen liittyvät alkuperäisartikkelit. Katsaukset ovat yleensä pitkiä, kymmenien sivujen mittaisia, ja niissä on kattavat lähdeluettelot.

Katsausartikkeleita julkaistaan sekä tavanomaisissa tieteellisissä lehdissä että erityisissä katsaussarjoissa. Annual Reviews -sarja julkaisee eri biologian osa-alueiden katsausartikkeleita.

Kirjat kertovat aiheestaan laajasti

Kirja eli monografia kirjoitetaan yleensä siinä vaiheessa, kun tietämys aiheesta on yleisesti hyväksyttyä ja vakiintunutta. Kirjan julkaiseminen vie aikaa, ja kirjatiedoilta yleensä myös odotetaan tiettyä pysyvyyttä.

Kirja esittelee ilmiön taustat ja antaa kokonaiskuvan aiheesta.

Kirjan Ecology of urban environments kansikuva.
Kirjan Eco-evolutionary dynamics kansi.

Kirjastoon tulee jatkuvasti sekä painettuja että sähköisiä tieteellisiä kirjoja; joistakin voi olla käytettävissä molemmat versiot.

Sen mukaan, miten tietosisältö on tuotettu, kirjat voidaan jakaa:

  • tekijän tai tekijöiden itsensä kirjoittamiin (authored) ja
  • toimitettuihin (edited).

Toimitetut kirjat ovat usein kokoomateoksia, joissa on useita itsenäisiä eri tekijöiden kirjoittamia artikkeleita. Toimittaja on sitten koonnut nämä artikkelit kirjan lukujen kaltaiseksi kokonaisuudeksi yhden otsikon alle.

Kirja voi olla vertaisarvioitu tai se voi olla käytännön ammattikirjallisuutta tai yleistä tietokirjallisuutta.

Sarjat kertovat tietyssä organisaatiossa tehdystä tutkimuksesta

Julkaisusarjat ovat erityisesti tutkimuslaitosten ja muiden julkisorganisaatioiden tavallinen väylä työn tulosten julkistamiseen ja siten tärkeitä tiedonlähteitä.

Esimerkiksi väitöskirjat julkaistaan Suomessa yliopistojen sarjoissa lähes poikkeuksetta.

Sarja ilmestyy tietyllä nimellä ja toistuvina osina kuten lehtikin. Sarjat ja lehdet ovatkin yhteiseltä nimeltään kausijulkaisut. Sarjan osat eivät kuitenkaan välttämättä ilmesty yhtä säännöllisin välein kuin lehtien numerot. Sarjan osa ilmestyy, kun julkaisu on valmis. Osien määrä per vuosi voi sekin vaihdella. Yleensä eri osilla on omat teemansa tai aiheensa kirjan tapaan. Sarjajulkaisu voi olla yksittäinen kirja tai kokoomateos.

Dissertations in forestry and natural sciences -sarjan yhden osan kansi.

Kaikkein ”tieteellisimmät” uudet tulokset julkaistaan nykyisin mieluiten artikkelina vertaisarvioiduissa lehdissä, mutta sarjajulkaisujen kautta välitetään edelleenkin runsaasti raportti-, selvitys- ja casetyyppistä tutkimustietoa. Sarjajulkaisu ei useinkaan ole vertaisarvioitu, mutta silti käyttökelpoinen lähde.

Viime vuosina paljon sarjajulkaisuja on siirtynyt vain verkossa julkaistaviksi, mikä on heikentänyt niiden löytyvyyttä esim. kirjastotietokannoista. Sarjoja löytää paremmin eri organisaatioiden omista verkkojulkaisujärjestelmistä. Hakukoneiden tuloksiin voi myös tarttua sarjajulkaisuja.

Konferenssijulkaisut ovat nopea tapa julkaista uusia asioita

Uusia tutkimustuloksia esitellään aluksi tieteellisissä kokouksissa. Kokouksessa pidetyt esitelmät tai niiden lyhennelmät sekä mahdollisesti posterit kootaan yleensä kokousjulkaisun muotoon. Tämä pyritään tekemään mahdollisimman lyhyellä viiveellä, usein jopa ennen kokouksen alkua.

Kansainvälisten kokousten julkaisut tunnistaa usein siitä, että niiden nimessä esiintyy sana ”proceedings.”

Comparative genomics -konferenssijulkaisun kansi.

Opinnäytteet

Erilaisten opinnäytteiden muoto, julkisuus, ja mahdollisuus löytää niitä ovat vaihdelleet ajan myötä oppiaineen, oppilaitoksen käytäntöjen ja teknisten mahdollisuuksien mukaan. Viitetietoja vanhemmista pro gradu -töistä löytyy UEF-Primosta, kansallisesta Finnasta ja myös eri yliopistojen opinnäytetietokannoista (UEFissa eRepo).

Työt voivat olla paperimuodossa tai kuvattuina mikrokorteille. Uudemmat työt ovat yhä enemmän sähköisinä verkossa, joko vapaasti tai vain kirjastossa luettavissa.

Muita aineistotyyppejä

  • patentit
  • standardit
  • tilastot
  • kartta-aineistot
  • av-aineistot
  • data

Seuraava sivu: Avoin julkaiseminen