2.5 Erilaisia hakutapoja

”Quick and simple”, pikahaku

Haetaan yksittäisellä sanalla tai fraasilla, jolloin saadaan käsitystä siitä, onko aihepiiri yleinen tai harvinainen (kyseisessä tietokannassa tai yleensäkin). Tuloksista voi löytyä hyviä osumia omaan aiheeseen.

kielikylpyhaku

Esimerkkihaku UEF-Finnasta yhdellä sanalla ”kielikylpy” on tuottanut 94 osumaa. Relevanssijärjestys näyttää hakuohjelman parhaiksi arvioimat tulokset ensin.

 

Laajasta suppeampaan

Aluksi valitaan tarpeeksi suuri aihealue, ja aletaan rajata sitä tarkentavilla ja rajaavilla käsitteillä (tai esim. kielellä, julkaisuvuodella yms.).

Esimerkki UEF-Finnasta, josta haetaan aluksi yhdistämällä kaksi fraasia ja saadaan iso tulosjoukko.

Laajastasuppeaan1

Lisätään tarkentava hakusana, ja valitaan sille hakukentäksi otsikko.

Laajastasuppeaan2

Nyt saadaan 404 hakutulosta

Laajastasuppeaan3

Rajataan hakutulokset vielä vertaisarvioituihin lehtiin

laajastasuppeaan4

Näin saatiin 268 hakutulosta. Ne voisi järjestää myös ikäjärjestykseen ja lisää rajausmahdollisuuksiakin on vielä.

 

Suppeasta laajempaan

Ellei tarkka hakutermi anna tulosta tai tuloksia on kovin vähän, mietitään, mihin laajempaan aihealueeseen ongelma kuuluu tai muuten muutetaan hakutermiä.

suppeastalaajempaan

suppeastalaajempaanb

Laajemmalla termillä haettaessa saadaan todennäköisesti mukaan myös vähemmän relevanttia aineistoa; tuloksia on tarpeen arvioida.

 

Jäljityshaku l. helmenkasvatus

Lähdetään liikkeelle niukoista tiedoista ja täydennetään hakua ja hakutermejä haun aikana saatujen tulosten perusteella. Seurataan aineiston tarjoamia johtolankoja uusiin relevantteihin lähteisiin. Tuloksesta saadaan vihjeitä uusiksi hakusanoiksi, tiedonlähteiksi, tekijöiksi, alan julkaisusarjan tai organisaation löytämiseksi tai omien ideoiden täsmentämiseksi.

Esimerkissä on haettu Arto-tietokannasta sanalla teatterikasvatus. Viitteessä on näkyvillä koko joukko muita ao. julkaisua kuvaavia asiasanoja, joista osaa voisi käyttää hakuihin.

teatterikasvatus
Hyvän kirjan tai artikkelin löydyttyä haetaan sen kirjoittajan muita julkaisuja, tai katsotaan lähteen sisältöä kuvaavia asiasanoja, ja haetaan niillä lisää aineistoa.
Mielenkiintoisen julkaisun lähdeluettelo johtaa uusiin julkaisuihin, samoin Internetistä löytyneen dokumentin tarjoama linkkikokoelma.

 

Selaileva haku

Tietokannoissa voidaan selailla (browse) esim. tietyn lehden artikkeleita.

selailu

 

Systemaattinen haku

Kattava, systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarvitsee kattavan ja systemaattisen tiedonhaun. Tieteellisen työn (esim. opinnäytetyön) pohjaksi selvitetään systemaattisella aiheenmukaisella haulla mahdollisimman tarkkaan, mitä aiheesta on julkaistu ja saatavilla.

Tee hakusuunnitelma: Laadi aiheestasi hakulauseita ja valitse sopivat tietokannat.

Systemaattinen tiedonhaku kattaa:

  • Kotimaiset ja ulkomaiset tiedonlähteet
  • Eri tyyppiset tiedonlähteet (kirjat, väitöskirjat, artikkelit lehdissä, kirjoissa, kongressijulkaisuissa)
  • Eri tietokannat ja muut tiedonhaun apuneuvot
    Eri tietokantoihin tallennetaan tietoja erilaisista primäärilähteistä. Harvoin haku vain yhdestä tietokannasta on riittävä. Mikäli aiheesi on monialainen/tieteidenvälinen, tee hakusi tarvittavien alojen tietokannoista.
  • Kattavat aihetta kuvaavat hakusanat ja niiden yhdistelmät

Tallenna itsellesi tekemiesi hakujen hakuhistoriat. Silloin pystyt jälkeenpäin palaamaan asiaan, mistä ja miten olet tietoa hakenut.