1.1 Tieteellinen julkaiseminen kasvatustieteissä

Koristekuva: Vanhoja painettuja kirjoja.

Tutkimukset tuottavat informaatiota, jonka tulkinta ja selittäminen muuttavat tutkimustiedoksi. Nykyaikana tieteellisen tutkimuksen tuloksena syntyy valtava määrä tutkimustietoa.

  • Julkaiseminen on julkisuuteen tulemista.
  • Julkaisujen avulla akateeminen yhteisö pystyy arvioimaan ja kritisoimaan tutkimusta.
  • Julkaisemalla tutkijat pätevöityvät ja ansioituvat.
  • Tieteellisessä julkaisussa kuvattu tutkimus on tehty tieteellisiä menetelmiä käyttäen, ja siitä on raportoitu vallitsevan tavan mukaisesti.

Eri tieteenaloilla julkaisemisen tavat ja kanavat vaihtelevat.

Kasvatustieteissä perinteisin julkaisumuoto on ollut kirja sekä kirjanmuotoisessa, toimitetussa kokoomateoksessa julkaistu kirja-artikkeli.  Uutta tutkimustietoakin julkaistaan kirjoissa. Kirja voi olla monografia, jonka on kirjoittanut yksi tai useampia kirjoittajia yhdessä, tai kokoomateos.  Kokoomateosten artikkeleilla on omat tekijänsä, mutta myös koko koosteella on toimittaja tai toimittajat.

Yleisiä julkaisukanavia ovat yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden julkaisusarjat. Niissä ilmestyy erilaisia tutkimusraportteja, selvityksiä, katsauksia, oppimateriaaleja jne. Myös väitöskirjoja julkaistaan usein yliopistojen julkaisusarjoissa.

Entistä tärkeämpää on myös artikkelien julkaiseminen sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä.  Tieteellisyyden takeena pidetään yleisesti julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia eli referee/ peer review –menettelyä. Tieteellisen lehden toimituskunta käyttää tieteenalan asiantuntijoita etukäteisarvioinnissa.

Julkaisu voi ilmestyä painettuna tai elektronisena, nykyään usein molempina.

Ennen lehtiartikkelin tai kirjan valmistumista tutkimustulokset on saatettu esitellä jossakin kongressissa. Kongressin esitelmistä voidaan koostaa kirja jo etukäteen kongressin osanottajia varten. Kongressin jälkeen esitelmät voidaan julkaista kokonaan tai tiivistelminä, tai jättää julkaisematta. Esitelmät voidaan myös työstää artikkeleiksi kirjaan, lehteen tai muuhun julkaisuun ja mahdollisesti lehden erikoisnumeroksi. Sekä kongressista tehdyn kirjan, että muun kokoomateoksen artikkelit voivat olla vertaisarvioituja.

Kaikki luotettavat ja hyödylliset julkaisut eivät ole tieteellisiä. Esimerkiksi voi mainita eri alojen ammattilehdet ja hallinnollisiin tarpeisiin laaditut raportit.

Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoista ja heidän julkaisuistaan löydät tietoja SoleCRIS-järjestelmästä.