Viisi syytä opiskella teologiaa

Teologia oli ensimmäinen kolmesta yliopistollisesta koulutusalasta jo antiikin Kreikassa. Aristoteles (384-322 eaa.) kuitenkin nosti teologian kahden muun teoreettisen filosofian oppiaineen – matematiikan ja fysiikan – yläpuolelle ylevän tutkimuskohteen vuoksi. Noina aikoina tieteen keinoin pyrittiin ymmärtämään ja määrittelemään jumaluutta. Ihmisen ymmärrys ympäristöstään sekä luonnon ilmiöistä on parin tuhannen vuoden aikana kuitenkin kehittynyt ja näin ollen myös teologian tutkimus on muuttunut tieteenalan alkuvuosisadoilta. Teologia tieteenä ei ole kadonnut, sillä ihmisen kokemusmaailmassa on edelleen tilaa pyhälle sekä kaipaus jotain itseä isompaa kohti. Teologia tutkii niitä kokemuksia, jotka tässä maailmassa kumpuavat uskonnollisesta maailmankuvasta niin kristillisillä kuin ei-kristillisilläkin tahoilla. Tänä päivänä erilaisten uskontojen ja kulttuurien tunteminen on avainasemassa globaalissa kanssakäymisessä. Teologia avaa näköaloja ihmisen syvimpään minään, syvimpään ihmisyyteen sekä yhteisöllisyyden kaipuuseen. Millainen on uskontojen maailma, joka sekä yhdistää että erottaa; tuo rauhan ja julistaa sotia; antaa elämälle ja kuolemalle tarkoituksen, ja saa ihmiset määrittelemään toisensa kuuluviksi joko ‘meihin’ tai ‘niihin’?  

Miksi siis teologiaa? Vaikkapa näistä syistä:   

1. Teologia on tiede, joka tutkii ihmisen kokemuksia pyhästä.  

Pyhä on jotain itselle merkityksellistä ja itseä suurempaa, jotain mitä kohti haluaa pyrkiä. Mutta kuinka tätä oikein tutkitaan? Pitääkö sitä tutkia? 

Se, mikä on pyhää minulle, ei ole sitä välttämättä muille tai kovin monelle. Käytännöllisen teologian tutkimus pyrkii selvittämään tämän päivän uskonnollisuutta ja siinä vallitsevia trendejä, sukupolvikokemuksia sekä sitä, mitä ihmiset tätä nykyä pitävät pyhänä. Yleisen teologian käytännöllinen teologia keskittyy pääasiassa Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenten kokemuksiin uskosta ja uskonnollisuudesta. Tämä oppiala avaa näkymän ihmisen sisimpään ja kirjoittaa auki sitä, mikä meitä pohjimmiltamme liikuttaa, koskettaa ja lohduttaa. Näistä teemoista voit oppia lisää Johdatus käytännölliseen teologiaan (2op). 

Ortodoksinen kirkko sanoittaa pyhää ja kokemusta pyhästä tradition ja teologien kautta. Kuinka kirkkoisät sanoittivat yksityistä ja yleistä pyhää? Mitä se on ja mihin ihmisen pitäisi pyhän tavoittelussamme suunnata? Näihin teemoihin pääset syventymään Patristiikan (3op) opintojaksolla. 

Pyhän kokemus ei kuitenkaan kuulu yksin kristityille, vaan on maailmanlaajuinen kokemus ja ilmiö. Mihin maailma uskoo ja mikä voikaan olla pyhää? Uskontotieteet on oppiala, joka tutkii ja avartaa ymmärrystä siitä, minkä ihminen voi kokea pyhänä ja auttaa käsittämään sitä, miksi se, että joku toinen rikkoo sinulle pyhiä asioita suututtaa tai raivostuttaa. Näihin kysymyksiin etsitään vastausta Maailman uskonnot (4op) -opintojaksolla. 

2. Itä kohtaa lännen ja ymmärrys kasvaa 

Erilaiset maailmankatsomukset eivät ole yksin yksilöiden tai siviiliyhteisöjen välisiä jännitteitä, vaan aiheuttavat laajoja ja vakavia konflikteja, kuten Venäjän ja Ukrainan sota osoittaa. Idän ja lännen vastakkaisuus on valtapolitiikkaa, mutta sen jakolinjat näkyvät myös kirkoissa. Miksi Venäjän ortodoksinen kirkko siunaa sotaa ja miksi länsimaissa sekä ortodoksiset että muut kirkkokunnat sanoutuvat irti tästä siunauksesta? Onko siunaus sama Venäjällä ja Euroopassa? Kuinka ortodoksinen kirkko on rakentunut ja mitkä ovat sen historialliset suhteet valtaan? 

Itä-Suomen yliopiston Teologisella osastolla itä kohtaa lännen. Ortodoksista ja läntistä teologiaa opiskelevat teologit opiskelevat samoissa tiloissa ja jossain määrin samoilla kursseillakin. Teologiaa tehdään rinnakkain sekä itäisen että läntisen tradition jatkumossa. Voimme ymmärtää toisiamme vain tietämällä ja tutustumalla traditioihin ja käytäntöihin. Teologiassa itä voi kohdata lännen – mutta mitä näillä rajoilla tapahtuu, mistä rajat muodostuvat ja kuinka ne voidaan ylittää yhteistä hyvää etsien? Idän ja lännen rajalle voi sukeltaa muun muassa Itä-Suomen yliopiston Teologisen osaston East meets West -blogissa sekä Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa (3op), Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan (4op) ja  Ekumeniikka ja uskontodialogi (2op) -opintojaksoilla.

3. Valta, politiikka ja uskonto ovat kiinnostava yhdistelmä.  

Joissain maissa ja kulttuureissa valtaa, politiikkaa ja väkivaltaa ajetaan uskonnon avulla, toisissa taas uskonnot pyritään tukahduttamaan. Kristilliset yhteisöt eivät juurikaan loista vallan huipulla, vaan jostain syystä ne koetaan ennemminkin uhaksi kuin mahdollisuudeksi. Onkin varsin mielenkiintoista, että Raamattu on maailman varastetuin, salakuljetetuin ja vainotuin kirja, eikä maailman historiassa ole toista aikakautta, jolloin kristittyjä olisi vainottu yhtä ankarasti ja kovin ottein kuin nyt. Vaan mikä tekee Raamatusta niin vaarallisen kirjan, että sen maahantuojia ja myyjiä on rangaistava, ja omistajia vainottava?  

Raamattu on kristillisten kirkkojen yleisesti hyväksymä uskonelämän ylin auktoriteetti. Kun kyse on kuitenkin samasta kirjasta, niin kuinka kirkkokuntia on niin monta ja miksi kirkkokunnat tulkitsevat samoja tekstejä niin erilaisilla tavoilla ja onko jokin niistä oikeassa? Voiko Raamatun ymmärtää oikein?Tieteellinen raamatuntutkimus ei ota kantaa siihen, miten Raamattua maailmassa tulkitaan, vaan tutkii erilaisten metodien ja menetelmien avulla sitä, mistä koko kirjassa oikeastaan on kyse. Jumalaa ei näissäkään tutkimuksissa tavoitella. Mikä Raamattu siis oikeastaan on ja mitä siinä sanotaan? Näihin kysymyksiin ja Raamatun saloihin on mahdollista päästä sisään Uuden testamentin tutkimus (5op) sekä Vanhan testamentin tutkimus (4op) -opintojaksoilla. Kaikupohjaa näiden ilmiöiden ymmärtämiselle voi hakea myös Teologisen etiikan (2op) opintojaksolta, jossa pohditaan tarkemmin sitä maailmankuvaa, mitä kristillinen maailma pyrkii – ainakin teoriassa – noudattamaan.  

4. Kulttuuri on kehittynyt sekä lännessä että idässä kirkkojen ansiosta ja myötävaikutuksella.  

Klassiset taiteet, kuten maalaus- ja musiikkitaiteet, kehittyivät ja kukoistivat nimenomaan kirkkojen siipien suojissa vastaten kirkon tarpeisiin, mutta myös kristillisen elämän inspiroimina. Kristillinen maailmankuva ja värisymboliikka leimaa muun muassa keskiajan taidetta niin voimallisesti, ettei kyseisen aikakauden maalaustaidetta voi tulkita tai ymmärtää ilman teologian ja kirkollisen elämän syvällistä tuntemusta. Tämä huomio nousi keskeiseksi 2000-luvun taitteessa ranskalaisissa yliopistoissa, kun taidehistorian yliopisto-opiskelijat eivät ymmärtäneet taidehistorian kurssin analysointitehtävän maalausten värimaailman, asemoinnin ja kuvattujen esineiden symbolitasoja. Perimmäiseksi syyksi osoitettiin sekularisoituneen politiikan päätös poistaa uskonnon opetus peruskouluista 1900-luvun loppupuolella. Kuinka nykyinen sivistys-, koulutus- ja kulttuurimaailma on rakentunut? Missä määrin kirkot ovat edistäneet tai hidastaneet oppineisuuden leviämistä?

Itäisen kristikunnan kirkkotaide on tunnistettavaa ja länsimaisesta kulttuurista katsottuna varsin erilaista. Mitä ikonit ovat ja miksi niitä on olemassa? Miten ortodoksinen kirkkomusiikki on kehittynyt ja mistä se ammentaa ääni- ja tekstimateriaalinsa? Politiikasta, kulttuurista ja koulutuksesta opit lisää Ortodoksisen kirkkomusiikin opintojaksoilta Johdatus ortodoksiseen kirkkomusiikkiin (2op), sukelluksen ikonien maailmaan tarjoaa  Ikoniteologia (2op), ja koulutuksen ja politiikan näkökulmiin pääset tutustumaan Moderni uskonnollisuus (3op) sekä Euroopan uskonnollinen kenttä (3op) opintojaksoilla. 

5. Vahva kirkollinen vaikutus kulttuuriin niin kalenterivuoden kuin populäärikulttuurinkin saroilla. 

Kirkolla on ollut asemansa myös sosiaalisten suhteiden normittajana aina sääty-yhteiskunnasta avioliiton sisäisiin asioihin. Mihin kaikkeen läntinen kirkko on pyrkinyt valtaansa ulottamaan? Mikä kaikki nykyään yksityisyyden piiriin luettava on kuulunut aiemmin kirkoille? Tästä lisää muun muassa opintojaksolla Kristikunnan historia myöhäiskeskiajalta tähän päivään (4op). 

Tänä päivänä kirkkojen asema normien määrittelijänä on länsimaisessa kulttuurissa surkastunut. Kuitenkin meitä ympäröi edelleen vahva kirkollinen vaikutus niin kalenterivuoden kuin populäärikulttuurinkin saroilla. Uskonnollisuus, uususkonnollisuus ja uskonnottomuus ovat yksilöiden henkilökohtaisia valintoja, mutta esimerkiksi viikkorytmi, arkipyhät ja monet uskontoon liittyvä tavat ja perinteet pitävät pintansa –  esimerkiksi suomalaiset saavat lähtökohtaisesti jopa 10 lisävapaapäivää (tai pyhäkorvauksilla maksettavaa työpäivää) arkipyhiksi nimettyinä kirkkovuoden päivinä uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Populäärikulttuuri puolestaan ammentaa uskonnollisesta aineksesta niin elokuva- kuin musiikkiteollosuudessakin. Kaiken tämän keskellä ihmiset kuitenkin edelleen etsivät kokemusta pyhästä ja merkityksellisestä yhteydestä johonkin itseä suurempaan sekä toisiin samoin kokevaan. Näistä teemoista saat tietää lisää Maailman uskonnot (4op) sekä Moderni uskonnollisuus (3op) opintojaksoilla. 

Teologia ei ole enää vain jumaluusoppia. Teologian tutkimuskenttä on laaja ja ajankohtainen, ja teologisen tiedon avulla on mahdollista ymmärtää tämänpäivän fanaattisia ilmiöitä kaikkialla maailmassa. Uskontoja ja hengellisyyttä ei voida sulkea pois ihmisten kokemuskentästä, vaan sitä voi ja kannattaa tutkia ja tarkastella metodien ja validien aineistojen valossa.  

Viisi syytä lukea teologiaa on vasta alku. 
 
Tutustu oppiaineisiin ja sukella teologian maailmaan: Avoin yliopisto: Teologia ja filosofia | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi) 

Kirjoittaja Kaisa Puustinen on eksegetiikkaan hurahtanut Itä-Suomen yliopiston Teologisen osaston soveltavien opintojen ja jatkuvan oppimisen yliopistonlehtori. Hänen teologin ura alkoi avoimessa yliopistossa vuonna 2001.  Tähän mennessä polku on kulkenut maisteroitumisen, pappisvihkimyksen sekä tohtorintutkinnon kautta.