Ajatuksia TET-harjoittelusta kirjastossa | Thoughts on work practice program internship in the library

(Please, scroll down to read in English.)

Hei! Olen Inka Verronen ja käyn yhdeksättä luokkaa Minna Canthin koulussa Kuopiossa. Pääsin seitsemäksi päiväksi yliopiston kirjastolle TET-harjoitteluun ja sen lisäksi olin kolmena päivänä Savonia-ammattikorkeakoulun kirjastolla.

Harjoittelun aikana kirjastossa pääsin tekemään töitä fyysisten kirjojen kanssa, mutta tutustuin myös e-kirjoihin ja -lehtiin. Pääsin tutustumaan vuorotellen kirjaston työntekijöiden tehtäviin ja sain auttaa niissä monipuolisesti. Mielestäni töiden tekemisessä oli mukavinta, kun minuun luotettiin, että saan annetut työt tehtyä loppuun asti ja hyvin.

Ennen harjoitteluun tuloa olin ajatellut, että kirjastotyö on enimmäkseen kirjojen hyllyttämistä ja varauksien keräämistä. Yllätyin siitä, että oikeastaan kaikista tekemistäni töistä hyllyttämistä oli vähiten. En juurikaan tehnyt töitä kirjastosalissa vaan yleensä henkilökunnan tiloissa ja kirjaston varastossa. Töitä tehtiin paljon tietokoneella, ja kirjojakin oli enemmän e-kirjoina kuin fyysisinä.

TET-jaksoni aikana huomasin, että kirjastoissa on paljon erilaisia töitä ja niitä jaetaan eri tyylillä riippuen kirjastosta. Savonian kirjasto on pienempi kuin yliopiston ja siellä on vähemmän työntekijöitä. Jokaiselle työntekijälle ei siis ole ainoastaan yhtä tehtävää, vaan niitä tehdään enemmän yhteistyönä. Yliopiston kirjastossa taas työntekijät keskittyvät paljon vain yhteen työnkuvaan, koska työntekijöitä on enemmän.

Molemmat kirjastot on sisustettu viihtyisiksi, ja siksi minusta oli mukava olla niissä harjoittelussa. Huomasin kuitenkin, että Savonialla kirjasto on tarkoitettu enemmän ryhmätöiden tekemiseen, ja siellä olikin äänekkäämpää kuin yliopistolla, jossa kirjastosali on hiljainen ja opiskelijat tekevät töitä enimmäkseen yksin. Myös kirjat ovat huomattavasti erilaisia. Savonian kirjastossa luin kirjojen nimiä ja löysin sieltä kirjoja, jotka minua kiinnostavat. Täällä yliopistolla keskityin oikeastaan katselemaan ja ihmettelemään kirjojen kansia ja paksuutta. Arvostan, jos joku oikeasti lukee kannesta kanteen kymmenen senttiä paksun kirjan, joka kertoo kemiasta ja fysiikasta.

Kirjaston työntekijät tarvitsevat työssään erilaisia taitoja, kuten asiakaspalvelua ja tietotekniikkaa. Kirjastossa työskennellessä tarvitsee myös osata tiedonhakua. Lisäksi olisi hyvä olla kiinnostunut jossain määrin kirjoista, sekä fyysisistä että e-kirjoista.

Yliopiston kirjasto on rauhallinen paikka olla TET-harjoittelussa. Suosittelisin paikkaa niille, jotka viihtyvät melko hiljaisissa paikoissa ja tykkäävät, että työ on monipuolista. Tylsiä hetkiä kirjastolla ei kerennyt juurikaan tulemaan ja päivät olivat mukavia.

Inkan käsi poimimassa hyllystä raskasta ja laajaa Chemistry and physics -teosta.
Tämän kirjan lukemalla teet Inkaan vaikutuksen. | By reading this book, you will impress Inka.

Hi! I am Inka Verronen and attend the ninth grade at Minna Canth School in Kuopio. I worked at the University of Eastern Finland Library for seven days as a work practice program intern. In addition to that I also worked at the Savonia University of Applied Sciences Library for three days.

During my internship at the UEF Library, I was able to work with physical books, but I also got to know e-books and e-journals. I got to take turns getting to know the tasks of the library employees and was able to help them in a variety of ways. I enjoyed my work the most when I was trusted to complete the given task and do it well.

Beforehand I had thought that library work was mostly about shelving books and picking up reservations. I was surprised to find out that of all the tasks I had, shelving was the smallest part. I did not work much in the library’s customer facilities but usually in the staff premises and in the library’s storage space. A lot of the work was done on the computer and there were more books as e-books than physical ones.

During my internship, I noticed that libraries have a lot of different tasks, and they are distributed differently depending on the library. The Savonia Library is smaller than the UEF Library and has fewer employees. Thus, there is not just one task for each employee, but the work is done in cooperation. In the UEF Library, on the other hand, employees focus on just one job description because there are more employees.

Both libraries are decorated to be comfortable and that’s why I enjoyed my time at the library. However, I noticed that in Savonia the library is more intended for group work, and it was louder than at the university, where the library is quiet and where students work mostly alone. The books are also significantly different. At the Savonia Library, I read the names of books and found books that interest me. Here at the university, I focused on looking at and wondering about the covers and the thickness of the books. I appreciate it if someone actually reads a book about chemistry and physics that is six inches thick from cover to cover.

Library employees need a variety of skills in their work, such as customer service and information technology skills. When working in a library, you also need to know how to search for information. In addition, it would be good to have some interest in books, both physical and e-books.

The UEF Library is a peaceful place to work as a work practice program intern. I would recommend this place for those who enjoy fairly quiet places and like the fact that the work is diverse. There weren’t many boring moments in the UEF Library and the days were nice.

Inka Verronen, TET-harjoittelija | WPP intern
Englanninkielinen käännös | English translation:
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | Infomation services advisor
Asiakaspalvelut | Customer services