Hakusanojen ideointi

Hakusanojen ideointi

Tutkimusongelma (tiedonhaun aihe) pilkotaan osakokonaisuuksiksi ja niitä kuvaaviksi käsitteiksi, hakusanoiksi/-termeiksi. Mitkä ovat aiheesi keskeiset osat ja niitä kuvaavat käsitteet? Millä käsitteillä/sanoilla aiheestasi on voitu kirjoittaa?

Tietokantahakuja ja niiden tuloksia voi käyttää hyväksi jo suunnittelu-, valmistelu- ja ideointivaiheessa. Tämä auttaa aiheen käsitteiden ja hakusanojen hahmottelussa ja keräämisessä. Tässä vaiheessa ei kannata uppoutua kovin syvälle tuloksiin. Ideointivaiheeseen menee jonkin verran aikaa, mutta samalla se täsmentää sekä aihettasi että suunnitelmallisempaa tiedonhakua.

Mieti ja etsi:

 • Synonyymit
  esim. young, youth, juvenile, adolescents, teenagers…
 • Rinnakkaiset käsitteet
  esim. sosiaali- ja terveyspalvelut -> sosiaalipalvelut/terveyspalvelut
  esim. tieto- ja viestintätekniikka -> tietotekniikka / viestintätekniikka
 • Lyhenteet ja täydelliset käsitteet vaihtoehtoina. Kannattaa suosia aukikirjoitettua muotoa hauissa. Lyhenne saattaa tarkoittaa muutakin,
  esim. HRM, ”human resource management” vai ”heart rate measure”?
 • Laajemmat käsitteet. Mihin laajempaan viitekehykseen aihe kuuluu?
 • Suppeammat käsitteet. Mitä suppeampia asiakokonaisuuksia aihe pitää sisällään?
 • Aihetta rajaavat sanat
 • Mitkä sanat ovat toisilleen vaihtoehtoisia, mitkä sanat toisiaan rajaavia?Suomenkieliset hakusanat tuottavat harvoin riittävän tuloksen, joten hakusanat pitää miettiä myös ainakin englanniksi. Suomessa käytetyt käsitteet eivät aina helposti käänny englanniksi. Eri maiden palvelujärjestelmien termit ovat hankalia. Englanniksikin termit vaihtelevat (Iso-Britannia, USA, Australia…)Vältä tietokantahauissa genetiivillisiä hakusanoja, prepositioita, artikkeleita yms. sekä kokonaisia lauseita.

  Mistä keksiä ja löytää hakusanoja?

 • Sanakirjoista, esim. MOT ja Terveysportin sanakirja (etusivulla Termit ja sanakirjat).
 • Taustatiedon ja käsitteistön selvittäminen alan oppikirjoista tai hakuteoksista.
 • Kokeile hakuja Internetistä tai tietokannoista -> Kerää hakusanavinkkejä tuloksesta! Alkuun pääset millä tahansa aihettasi kuvaavalla sanalla.
 • Jo löytyneiden tulosten tiedoista. Seuraa varsinkin asia-/avainsanakenttiä (subject terms, keywords). Esim. MEDIC-tietokannasta voit suomeksi hakien löytää vinkin englanninkieliseksi hakusanaksi.
 • Jo käsillä olevien julkaisujen sisällysluetteloista tai lähdeluetteloista. Mitä aiheeseesi liittyviä sanoja niissä on käytetty?
 • Sanastoista, asiasanastoista
  Finto.fi (suomalainen sanasto/ontologia, myös käännös englanniksi)
  Hoidokki (hoitotyön sanasto, fin-eng-swe)
  Termix (- MeSH fin-eng-fin, MeSH=medical subject headings)
  MeSH-asiasanasto PubMed-tietokannan sisällä (oikeassa alalaidassa MeSH database -linkki; aukeaa uuteen välilehteen]

Käytä käsitteiden hahmottelun apuna esim. käsitekarttaa, mind mapia tms. Tai voi sitä tehdä ranskalaisilla viivoillakin.

Mietittävää, esim. 1

Mitä työhyvinvointi on englanniksi?
”work well-being” tarvitsee synonyymejä ja vaihtoehtoisia käsitteitä mukaan hakuun. Voi olla myös esim. ”work-related well-being”, ”well being at work”, ”employee well-being”, ”occupational well-being” – tai ”job satisfaction”…

Mietittävää, esim. 2

Mitä kaikkea digitalisaatio on? Mitä omassa aiheessasi tarkoitat digitalisaatiolla? Millä sanoilla siitä on voitu kirjoittaa?

____________________________________________________

AIHEESTA HAKUSANOIKSI JA NIIDEN YHDISTELMIKSI ESIMERKIN KAUTTA

Tutkimusaihe: Kotona asuvien iäkkäiden hyvinvointi heidän itsensä kokemana.

Hakusanojen miettiminen ja niiden tarkistaminen asiasanastoista

Iäkkäät
– Olisiko vanhukset parempi? vai ikääntyneet?
– Tarkistus Fintosta: ikääntyneet + rinnakkaistermit: vanhukset, eläkeläiset
– Englanninkieliset hakusanat/asiasanat: aged, elderly, old people…

Hyvinvointi
– Mitä sanalla tarkoitan, mitä vaihtoehtoisia, rinnakkaisia tms. hakusanoja asialle olisi? Elämänlaatu?
– Tarkistus Fintosta: hyvinvointi + mahdollisia rinnakkaisia: elinolot, elämänlaatu, elintaso…
– Englanninkieliset hakusanat/asiasanat: ”well-being”, ”quality of life”, ”activities of daily living”, ”health status” satisfaction??? …

Kotona asuvat
– Rajataanko vanhainkodit pois?
– Ilmaistaanko mieluummin hakulausekkeessa NOT vanhainko* kuin syötetään termi ”kotona asuvat”, jota ei löydy mistään asiasanastosta? Vai laajemmin termillä: koti?
– Englanninkielisten hakusanojen kanssa samat mietinnät
NOT ”nursing home*”, NOT ”home health care”???
– home, ”home environment”, home-based, housing, ”community living”, ”living at home”…. kaikkea voi kokeilla…

Itsensä kokemana
– mahdollisia hakusanoja: kokemukset, mielipiteet…
– YSA-asiasanastosta mahdollisia muita vinkkejä, esim. ennakkoluulot, asenteet, käsitykset…
– Englanninkieliset hakusanat/asiasanat: experiences, perceptions, opinions… usein myös attitudes
– vaikea rajata vain itsensä kokemuksiin, ylipäätään kokemuksia

-> Tästä jatketaan miettien sanojen taipumisia ja sitä, miten näitä yhdistellään?
(katso kurssimateriaalista selitykset seuraaville hakulauseille: Hakusanojen yhdistäminen ja muoto)

Laajemmasta suppeampaan:
(voi tehdä myös päinvastoin, muokataan hakua tulosten määrän mukaan)
– (vanhu* OR iäkkä* OR ikäänty*) AND hyvinvoin*
– (vanhu* OR iäkkä* OR ikäänty*) AND hyvinvoin* AND (kokemu* OR mielipi*)
– (vanhu* OR iäkkä* OR ikäänty*) AND hyvinvoin* AND (kokemu* OR mielipi*)) NOT (vanhainko* OR palvelutalo*)
OR-kytkettyjen hakusanojen ympärillä tarvitaan sulut perus- ja komentohauissa. Merkit vaihtelevat eri järjestelmissä (? *)

Englanninkielisillä hakusanoilla esim.

– (aged OR elder* OR ”old people”) AND home* AND (”well being” OR ”quality of life”) AND (experienc* OR perception* OR opinion* OR attitude*) NOT ”home nursing”

– (aged OR elder* OR ”old people”) AND (”home environment” OR ”living at home” OR ”community living”) AND (”well being” OR ”quality of life”) AND (experienc* OR perception* OR opinion* OR attitude*) NOT ”home nursing”