Avoin yliopisto avaa uusia oppimisen mahdollisuuksia kielestä ja kulttuurista riippumatta

Avoimen yliopiston monet mahdollisuudet, opintojen joustavat suoritustavat, oman osaamisen kartuttaminen ja tutustuminen korkeakouluopintoihin tunnetaan jo laajalti suomenkielisten keskuudessa.  Englanninkielisen opetustarjonnan laajentaminen avaa samat mahdollisuudet myös heille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Itä-Suomen yliopisto (UEF) on viime vuosina laajentanut englanninkielistä opetustarjontaansa avoimessa yliopistossa. Englanninkielisiä opintojaksoja on jo yli sata, kymmenissä eri oppiaineissa. Syksystä 2023 alkaen myös muilla kuin suomenkielisillä on mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintoja suorittamalla (avoimen yliopiston väylä).

Opintomahdollisuudet ovat tavoittaneet kasvavan määrän kansainvälisiä opiskelijoita, mutta heidän osuutensa avoimen yliopiston opiskelijoista on toistaiseksi ollut vähäinen. Avoin yliopisto on vielä yllättävän huonosti tunnettu ja vähän hyödynnetty väline

  • Kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemisessa Suomeen,
  • Suomessa jo asuvien maahanmuuttaneiden opintopolkujen suuntaamisessa korkeakouluihin,
  • maahanmuuttaneiden urakehityksen ja työllistymismahdollisuuksien vahvistamisessa

UEF Jatkuvan oppimisen keskus pyrkii lisäämään tietoisuutta opinnoista ja parantamaan niiden saavutettavuutta.

Opinnot ja suomen kieli tutuksi kotimaasta käsin

Korkeakoulut tekevät jo aktiivista opiskelijarekrytointia Suomen rajojen ulkopuolella. Maailmalla avoimen yliopiston opinnot ja väylät voitaisiin nähdä mielenkiintoisena opiskelumahdollisuutena, englanninkielisten tutkinto-ohjelmien rinnalla.

Kansainvälisiä opiskelijoita kiinnostavat samat edut, jotka saavat suomalaiset opiskelijat aloittamaan opintonsa avoimessa yliopistossa. Mahdollisuus kokeilla kiinnostavan alan opiskelua varmistaa motivaation ja sitouttaa opiskelijan vahvemmin opiskeluun. Toisaalta se myös mahdollistaa suunnitelmien muuttamisen, jos ala ei tunnukaan omalta.

Ulkomaalaiselle opiskelijalle hyöty voi olla jopa suurempi: avoimen yliopiston joustavat verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun omasta kotimaasta käsin. Kun osa tutkintoon kuuluvista opinnoista on jo valmiina ja opiskelun käytännöt tuttuja, tutkinto-opiskelijana opintojen aloittaminen sujuu jouhevammin. Myös suomen kielen opintojen aloittaminen avoimessa yliopistossa voi sujuvoittaa opiskelun aloittamista.

Avoimen yliopiston väylä on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla opintoja avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston väylien kautta hyväksytään vuosittain kasvava määrä opiskelijoita. Syksyllä 2023 avattiin Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen avoimen yliopiston väylä kasvatustieteiden englanninkieliseen Lifelong Learning and Sustainable Development -kandidaattiohjelmaan ja lisää väyliä englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin on kehitteillä. Parhaimmillaan avoimen yliopiston väyläopinnot tukevat opintoihin kiinnittymistä ja orientoitumista.

Oma kokemus opiskelusta ohjaa korkeakoulupolulle

Maahanmuutto- ja ulkomaalaistaustaisten osuus korkeakouluopiskelijoista kaksinkertaistui Opetushallituksen mukaan vuosina 2010–2020. Parlamentaarisen jatkuvan oppimisen uudistusryhmän (2020) mukaan meillä on vielä paljon tehtävää aliedustettujen ryhmien ohjaamisessa ja integroimisessa korkeakoulutukseen. Pulmia tuottaa mm. ohjaus- ja neuvontapalvelujen riittämättömyys, kohdennetun koulutustarjonnan puute sekä hakevan toiminnan puuttuminen.  

Oppilaitosten ja työvoimapalvelujen asiantuntijoilla, opinto- ja uraohjaajilla on keskeinen rooli siinä, että erilaiset yliopistoissa aliedustetut ryhmät ohjautuvat korkeakoulupolulle. Korkeakoulujärjestelmä, erilaiset opiskelumuodot ja -mahdollisuudet sekä opiskelun vaativuus tulisi avata realistisesti – silti korottamatta opintojen kynnystä liian korkealle.

Opiskeluun liittyviä valintoja tukee mahdollisuus kokeilla opintoja konkreettisesti. Avoin yliopisto tarjoaa lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla opiskelua ilmaiseksi, mikäli he opiskelevat yhteistyösopimuksen solmineissa oppilaitoksissa.

Tukea ja tietoa saa tarvittaessa UEF opinto- ja uraohjaajilta. UEF Jatkuvan oppimisen keskuksessa avoimesta yliopistosta ja täydennyskoulutuksesta kiinnostuneita kansainvälisiä asiakkaita palvelevat aiheeseen erikoistuneet opinto- ja uraohjaajat. Ohjausta saa englannin ja venäjän kielellä.

Äskettäin käynnistynyt viiden itäsuomalaisen korkeakoulun yhteinen Monikulttuuriset opintopolut-hanke tarjoaa maahanmuuttaneille ja romaneille mahdollisuuden kartoittaa sopivia opintoja, kehittää osaamista ja parantaa urakehitystään.  He voivat kokeilla opintoja ilmaiseksi sekä saada ohjausta ja tukea opintojen aloittamiseen. Samalla kehitetään avoimen yliopiston saavutettavuutta. Ilmaisia opintoja tarjotaan myös mm. ukrainalaisille, joilla on tilapäisen suojelun status.

Vauhtia uralle, tukea työllistymiseen

Suomalaiset yliopisto-opinnot tarjoavat mahdollisuuden luoda verkostoja, saada työpaikka ja sen myötä asettautua Suomeen pysyvämmin. Avoin yliopisto toimii myös ikkunana suomalaiseen opiskelukulttuuriin, yhteiskuntaan ja kieleen kenelle tahansa kiinnostuneelle.

Suomessa jo asuvat, valmiiksi korkeakoulutetut maahanmuuttaneet eivät työllisty koulutustaan vastaavalle alalle. Moni heistä päätyy suorittamaan uuden tutkinnon toisella asteella tai ammattikorkeakoulussa. Osaamisen päivittäminen ja työelämän verkostojen rakentaminen voi toteutua tehokkaasti myös yliopiston jatkuvan oppimisen palvelujen ja avoimen yliopiston opintojen kautta. Hyviä esimerkkejä ovat työelämälle räätälöidyt kielivalmennukset tai ajankohtaisiin kysymyksiin pureutuvat opinnot, jotka vahvistavat mm. kestävän kehityksen osaamista tai työelämävalmiuksia.

OKM on esittänyt maahanmuuttaneiden opintojen rahoitukseen liittyviä rajoituksia viimeksi avoimen yliopiston neuvottelupäivillä marraskuussa 2023. Kaikkien täällä asuvien, myös maahanmuuttaneiden ja kansainvälisten osaajien panosta ja osaamista tarvitaan suomalaisessa työelämässä. Nyt ei ole oikea aika rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan kehittää omaa osaamistaan. Tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä on suomalaisille keskeinen arvo. Avoin yliopisto on tämän arvon ilmentymä.

Avoin yliopisto on kaikille avoin. Edellä mainitsemamme hyödyt ovat vain osa mahdollisuuksista, joita avoimen yliopiston opinnot voivat tarjota. Myös Suomen rajojen ulkopuolella olevat voivat hyödyntää avoimen yliopiston opintoja oman osaamisensa kehittämisessä tai opiskella omaksi ilokseen, vaikkei heillä olisi minkäänlaista aikomusta tulla Suomeen. Kuka tahansa kiinnostunut voi hyödyntää avointa yliopistoa ikkunana suomalaiseen opiskelukulttuuriin, yhteiskuntaan tai vaikkapa suomen kieleen.

Sanna Vikla työskentelee Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa suunnittelijana mm. kieli- ja viestintäopinnoissa sekä englanninkielisen Lifelong Learning and Sustainable Development -kokonaisuuden parissa.

Heli Kaarniemi on suunnittelija, opinto-ohjaaja ja Monikulttuuriset opintopolut -hankkeen projektipäällikkö. Hän on toiminut pitkään UEFissa kansainvälisten osaajien ja maahanmuuttaneiden kotoutumisen, työllistymisen ja pätevöitymisen parissa.