Pohjois-Karjalassa valmistaudutaan yhdessä kuntavetoiseen työllisyydenhoitoon. Itä-Suomen yliopisto vahvistaa koko maakunnan ohjausosaamista.

Suomessa on käynnissä historiallinen muutos, kun vuoden 2025 alusta työllisyydenhoito siirtyy kuntavetoiseksi. Itä-Suomen yliopisto on tukemassa muutosta osallistumalla TNO Pohjois-Karjala – tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi -ryhmähankkeeseen. Tavoitteena on tarjota nopeaa työllistymistä ja kouluttautumista tukevia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Työllisyydenhoidon haasteet ovat sekä alueellisia että globaaleja

Työ- ja koulutuspolut muuttuvat. Kohtaanto-ongelma, digitalisaatio, tekoälyn yleistyminen, prekarisaatio, polarisaatio sekä ilmastonmuutos ja ekologiset kriisit ovat vain muutamia ilmiöitä, joiden keskellä työikäiset ihmiset tekevät valintojaan. Ilmiöt näyttäytyvät alueellisesti ja globaalisti – aivan kaikkialla.

Työllisyydenhoidossa näiden asioiden äärellä ollaan päivittäin. Työelämän muuttuviin tarpeisiin vastaaminen, alueellisten erityistarpeiden huomioiminen, asiakkaiden osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen sekä jokaiselle sopivan polun löytäminen on haastavaa. Työllisyydenhoidon asiantuntijoilta vaaditaan ymmärrystä työmarkkinoista ja koulutustarjonnasta, mutta myös taitoa kohdata jokainen asiakas inhimillisesti, yksilöllisesti ja ammattimaisesti. Vahva ohjausosaaminen on merkittävä osa työllisyydenhoidon asiantuntemusta.

Itä-Suomen yliopisto on tukemassa muutosta osallistumalla TNO Pohjois-Karjala – tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi -ryhmähankkeeseen.

Ohjausosaamisen vahvistamista esihenkilöille ja henkilöstölle

Työllisyydenhoidossa ohjauksessa käsiteltävät asiat kytkeytyvät erityisesti työhön, koulutukseen ja uraan liittyviin siirtymiin. Laadukkaalla, saavutettavalla ja oikein kohdennetulla ohjauksella asiakkaiden toimijuus ja itseymmärrys vahvistuvat, ei pelkästään käsillä olevan siirtymän suhteen, vaan myös pidemmällä aikajänteellä asiakkaan oppiessa urasuunnittelussa tarvittavia taitoja.

Työllisyydenhoidossa ohjaustyötä tehdään mitä moninaisimmilla taustakoulutuksilla. Kaikilla ei ole koulutusta, joka tukisi asiakkaiden ammattimaista ja osuvaa sekä menetelmällisesti ja eettisesti kestävää ohjausta. Myös esihenkilöt tarvitsevat tukea toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä vastaamaan työn uusia vaatimuksia. Itä-Suomen yliopisto vastaa osaamisen kehittämisen tarpeeseen luomalla ohjauksen perustaitojen koulutuksen sekä ohjaustyötä tukevan esihenkilövalmennuksen.

Koulutuskokonaisuudet on aluksi kohdennettu ensisijaisesti työllisyydenhoidon organisaatioiden, julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoille. Jatkossa tavoitteena on tarjota ohjauksen koulutusta myös muille kohderyhmille ja organisaatioille.

Koulutustoiminta käynnistyy elo-syyskuussa 2024 Ohjausosaamisen kehittäminen ja johtaminen -esihenkilövalmennuksella. Sen tavoitteena on auttaa esihenkilöitä tukemaan ja johtamaan organisaation ohjaustyön kehittymistä ja arviointia sekä lisätä esihenkilöiden ymmärrystä ohjauksen erityisyydestä ja prosesseista.

Ohjauksen perustaitojen koulutuksen ensimmäinen pilottiryhmä aloittaa tammikuussa 2025. Siinä syvennytään ohjauksen keskeisiin osa-alueisiin moninäkökulmaisesti. Koulutus vahvistaa työllisyydenhoidon asiantuntijoiden ohjausosaamista ja ohjaajaksi kasvamista. Yleisesti ohjausosaamisen vahvistaminen lisää työn tuloksellisuutta ja tasalaatuisuutta koko maakunnassa.

Koulutukset vastaavat muuttuviin työelämän tarpeisiin

Ohjauksen yliopistotasoiselle täydennyskoulutukselle on selvä tarve, joka on tullut esiin sekä aiemmissa ohjauksen hankkeissa että TNO-hankevalmistelujen aikana käydyissä keskusteluissa. Itä-Suomen yliopistolla vuosina 2021–2023 toteutetussa Ohjausosaamista yhteistyössä -hankkeessa tunnistettiin kehittämisen tarpeita, jotka viitoittavat koulutusten suunnittelua. Kohderyhmän tarpeita ja toiveita kartoitetaan lisäksi ryhmähaastatteluiden avulla.

Isoihinkin muutoksiin on helpompi vastata, kun käytössä on ajankohtaista ja tutkittua tietoa. Osaamisen lisääminen vahvistaa organisaation resilienssiä ja työntekijöiden työhyvinvointia. Koulutukset tarjoavat oppimisen ja kehittymisen lisäksi mahdollisuuden kollegiaaliseen tukeen ja verkostoitumiseen. Yhteisen tekemisen ja oppimisen kautta saamme maakuntaamme vahvan työllisyyden ekosysteemin ja osaavia tekijöitä.

TNO Pohjois-Karjala – Tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi -ryhmähanke käynnistyi maaliskuussa 2024. Hankkeen päätoteuttajana on Joensuun kaupunki ja osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria sekä Rastor-instituutti ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). 

Lue lisää hankkeesta.