Monikulttuuriset opintopolut tavoittaa korkeakouluopinnoista kiinnostuneita romaneja

Itä-Suomen korkeakoulut etsivät parhaillaan Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa romaneja, joilla on mielenkiintoa opiskella korkeakoulussa, nostaa koulutusastettaan ja edetä työurallaan. Romanit ovat tähän mennessä olleet selvästi aliedustettu ryhmä ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa.

Romaneille on tänä keväänä järjestetty hakevaa toimintaa, infoja ja keskustelutilaisuuksia korkeakouluopinnoista Kuopiossa, Mikkelissä ja Iisalmessa. Toimintaa ja kohtaamisia ovat organisoineet DIAK, Savonia ja Itä-Suomen yliopisto (UEF), josta mukana ovat jatkuvan oppimisen keskus sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.  

Hakevassa toiminnassa korkeakoulut menevät sinne, missä ihmiset ovat. Kuopiossa tapaaminen järjestettiin tammikuussa, Savonia-ammattikorkeakoulun tiloissa. Iisalmessa ja Mikkelissä kokoonnuttiin tammi-helmikuussa romaneille tutuissa seurakuntatiloissa ja romanikahvilassa, jotta kynnys tulla tapaamiseen olisi mahdollisimman matala.

Paikalle on tullut kaikilla paikkakunnilla mukavasti eri ikäisiä osallistujia, nuoria ja nuoria aikuisia. Kaikkiaan osallistujia on ollut kymmeniä. Tapaamiset jatkuvat kevään aikana eri puolilla Itä-Suomea.

Hakeva toiminta aktivoi ja rohkaisee

Ensimmäisistä yhteisistä kohtaamisista haluttiin tehdä tietoisesti avoimia ja aikataulullisesti väljiä, vailla tarkkaa suunnittelua ja jähmeitä diaesityksiä. Näin rohkaisimme osallistujia välittömään keskusteluun. Samalla kartoitettiin tarpeita, joihin voimme jatkossa vastata monin eri keinoin.

Ensimmäisten tapaamisten jälkeen Kuopion ja Mikkelin ryhmät ovat kokoontuneet sovittujen teemojen merkeissä. Kuopiossa on tutustuttu mm. ammattikorkeakoulun valintakokeisiin, avoimen yliopiston opintoihin ja avoimen väylään; mietitty ja treenattu tehtäviin vastaamista ja englanninkielisen tekstin tulkintaa. Pohjois-Savon romaniryhmä pitää tiivistä yhteyttä WhatsApp -ryhmässä.

Mikkelissä on tutustuttu Mikkelin kesäyliopiston tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin ja avoimen yliopiston tarjontaan. Tapaamisia tullaan jatkamaan.

Ohjaus ja työpajat opinto- ja urapolun tukena

Useat romanit ovat jo hakeutuneet kohtaamisten kautta avoimen yliopiston yksilölliseen opinto-ohjaukseen. Sitä tarjoavat opinto-ohjaaja Marika Thure ja projektipäällikkö Heli Kaarniemi. Tavoitteena on suunnitella ura- ja opintopolkua – sekä mahdollisesti löytää ensimmäinen omiin suunnitelmiin soveltuva kurssi avoimen yliopiston tarjonnasta. Opintojen aloittamisen tueksi UEFissa on ensi syksynä tarjolla mm. starttiryhmä, uraohjausta ja vertaistukea.

Eri korkeakouluilla on erilaisia toimintoja monikulttuuristen opintopolkujen tukemiseksi. DIAK tukee romanien korkeakouluopintoja mm. opiskeluvalmiuksiin ja -mahdollisuuksiin liittyvien valmennuspajojen, mentoroinnin ja korkeakouluhenkilöstön koulutuksen kautta. Savonia on käynnistämässä syksyllä Nonstop-työpajoja, joissa pureudutaan esimerkiksi äidinkielen, englannin kielen ja matematiikan osaamisen vahvistamiseen.

Tietoa, tukea ja ohjausta tarvitaan

Romanitapaamisissa on noussut esiin lukuisia syitä siihen, mikä on ehkäissyt romanien hakeutumista korkeakouluihin. Ammattikorkeakoulu on osalle tuttu, mutta yliopisto on useimmille täysin tuntematon maailma.

Romanien heikko korkeakoulujärjestelmän tuntemus voi jättää heidät monien ohjaus- ja tukitoimien ulkopuolelle. He tekevät usein valintojaan suppean tiedon varassa. Näyttää siltä, että valintoihin vaikuttaa vahvasti se, millä aloilla romaneja on jo ollut opiskelemassa ja työelämässä.

Opintoihin hakeutuessa ja opintojen alussa on moninaisia tuen tarpeita. Pääsykokeisiin toivotaan enemmän valmentavaa ohjausta. Osalla opiskelua ovat rajoittaneet oppimiseen liittyvät ongelmat, kuten lukivaikeus tai opiskelutekniikan puutteet. Muutamat kokivat haasteelliseksi matematiikan, toiset taas vieraan kielen. Oma oppimiskyky saattaa epäilyttää. Siksi tarvitaan myös yksilöllistä tukea ja ohjausta ryhmänohjauksen rinnalle.

Haasteita luovat myös taloudellinen tilanne, oman ajankäytön suunnittelu sekä kodin, opiskelun ja työn yhteensovittaminen – tuttuja ilmiöitä kenelle tahansa aikuisopiskelijalle. Matala koulutustaso hankaloittaa työllistymistä ja on keskeisesti sidoksissa huono-osaisuuteen. Koulutusuraa tukemalla myös nämä syrjäytymisriskitekijät pienenevät ja oma taloudellinen tilanne sekä hyvinvointi paranevat.

Vahvat romaniverkostot tärkeitä

Osallistujien määrä ja kiinnostus on yllättänyt toimintaa käynnistäneet korkeakoulut myönteisesti. Sujuvan käynnistymisen on tehnyt mahdolliseksi DIAKin pitkä kokemus ja osaaminen romaniväestön kanssa tehtävästä työstä ja hankkeista. Etelä-Suomessa romanien hakeutuminen korkeakouluihin on jo saatu kasvuun ESR-hankkeiden kautta.

Kohderyhmän saavuttamiseen vaaditaan vahvat sosiaaliset verkostot ja tietämystä paikallisesta romaniväestöstä. DIAKin romaniasiantuntija Inga Angersaari on vastannut ensimmäisistä yhteyksistä ja avannut kumppanikorkeakouluille romanikulttuurin ilmiöitä. Tukena verkostojen rakentamisessa ja romanien hakevan toiminnan käynnistämisessä on ollut suunnittelija Helena Valentin Itä-Suomen aluehallintovirastosta sekä romaniasiain neuvottelukunnan jäseniä, kuten Janne Blomerus Rom-Mikkeli Ry:stä tai Tino Grönfors Elämä ja Valo Ry:stä.

Tunnemmeko riittävästi romanikulttuuria?

Romanitapaamisten automatkoilla olemme käyneet opettajina, ohjaajina ja kollegoina läpi havaintojamme. Vaihdoimme myös uusia oivalluksia ja kokemuksia omista opiskelupoluistamme. Mietimme jatkuvasti, miten voisimme vaikuttaa korkeakouluihin ja tukea romaniyksilöitä kohti korkeakouluopintoja.

Korkeakoulujen ohjaus- ja tukihenkilöstön oma puutteellinen tuntemus romanikulttuurista voi vaikeuttaa yhteistyötä romanien kanssa. Monikulttuuriset opintopolut-hankkeessa nähdään tärkeänä tiedon tarjoaminen myös korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutus on aloitettu omasta hankehenkilöstöstä, mutta se laajenee myös muuhun henkilöstöön.

Korkeakoulujen on edelleen parannettava omaa saavutettavuutta ja viestintää, jotta pystymme kertomaan opinnoissa ja palveluista riittävän selvästi, ymmärrettävästi ja kannustavasti. Romaniyhteisö tarvitsee myös osallisuuden kokemuksia ja näkyviä esimerkkejä: romaneja, jotka ovat päässeet opiskelemaan ja suorittaneet tutkintoja korkeakouluissa. Sitten kun romaneja nähdään osana koko korkeakouluyhteisöä, opiskelijoina, ohjaajina ja opettajina, on muidenkin helpompi hakeutua opiskelemaan ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Monikulttuuriset opintopolut – hanke

Kolme vuotta kestävä Monikulttuuriset opintopolut-hanke on käynnistynyt lokakuussa 2023.  Hanke toimii Itä-Suomessa, Etelä ja Pohjois-Savossa, sekä Pohjois-Karjalassa.  Mukana hankkeessa on viisi korkeakoulua: DIAK, UEF, Savonia, Karelia ja Xamk. Hankkeen tavoitteena on edistää aliedustettujen ryhmien kuten esimerkiksi romanien koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Rahoittajana toimii Euroopan Unionin osarahoittama ja kansallinen rahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus.

Lue lisää:
Monikulttuuriset opintopolut: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/monikulttuuriset-opintopolut/ ja Monikulttuuriset opintopolut -hanke – Monikulttuuriset opintopolut -hanke

SEURAA HANKETTA SOMESSA:
#MonikulttuurisetOpintopolut