Uudistukset antavat mahdollisuuden kehittyä johtajana

Johtaja on näköalapaikalla

Sosiaali- ja terveysalalla johtajien työssä näkyvät oman organisaation hallinnon, henkilöstön ja palvelujen johtamisen sekä sisäisten muutosten ohella myös organisaation ulkopuoliset, johtamista muuttavat asiat. Näitä ovat esimerkiksi hallinnon rakenteiden uudistukset, väestön ja työntekijöiden ikääntyminen ja muuttoliike, sekä ulkoapäin tulevat, äkilliset ja vaikeasti ennakoitavat rakennemuutokset. Odotukset vaihtelevat sen mukaan, onko kyse lähijohtajasta, organisaation keskijohtoon kuluvasta vai strategisen tason johtajasta – vaikka eri johtajatasojen väliset erot eivät olekaan enää kovin jyrkkiä tai yksiselitteisiä.

Johtaminen on moniulotteista ja usein myös tasapainoilua

Toimintaympäristön muutokset ja oman organisaation konkreettiset uudistukset muuttavat johtajan työn painopisteitä. Kuntien organisaatiouudistuksissa johtajien määrää vähennetään ja jäljelle jäävien johtajien työmäärä saattaa lisääntyä. Lisäksi johtajat kohtaavat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa myös vahvojen ammattien reviiriajattelua siitä, kuka mitäkin ammattiryhmää voi ja saa johtaa. Supistuvan organisaation johtaminen edellyttää osittain erilaisia johtamistaitoja ja osaamista kuin kasvavan organisaation johtaminen. Kaksoisjohtajuus eli johtajan tehtävien sijoittuminen yhtäaikaisesti organisaation eri tasoille tai tehtäväalueille tuo uusia piirteitä ja joskus myös jännitteitä johtamistyöhön. Johtajan ei aina ole helppo tasapainoilla esimerkiksi lähellä asiakasrajapintaa olevan yhden ammattiryhmän lähijohtajana ja samanaikaisesti laajemman moniammatillisen palvelukokonaisuuden johtajana.

Tuloksia saadaan motivoituneen ja osaavan henkilöstön avulla. Palveluiden on vastattava strategisia linjauksia, käyttäjien tarpeita, ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa myös yhteiskunnan ja lainsäädännön vaatimuksiin. Johtajana kehittyminen ja myös vuorovaikutuksellisuus eri tasoilla olevien johtajien välillä näyttävät muotoutuvan koko ajan uudelleen. Työyhteisöissä tehdään samanaikaisesti sekä sisällöllisiä että rakenteellisia uudistuksia, tai uudistukset seuraavat toisiaan hyvin lyhyellä aikavälillä. Johtajan työ on moniulotteinen kokonaisuus ja johtajat ovat aina myös näköalapaikalla. Muutokset antavat mahdollisuuden tehdä tulevaisuutta ja kehittää toimintaa uuteen suuntaan. Konkreettisesti kyse on usein siitä, että työtapojen uudistuessa myös toiminnan rakenteiden uudistuessa myös työtapoja pitäisi uudistaa.

Vertaisverkostot ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä

Vertaisverkostojen merkitys korostuu erityisesti uudistuksissa, uusien toimintamallien omaksumisessa ja oman ja uuden opettelussa. Joskus on helpompi keskustella sekä tunnistaa omia kehittymistarpeitaan ja mahdollisuuksiaan oman työyhteisön ulkopuolisissa vertaiskeskustelussa kuin oman työyhteisön johtajakollegojen kanssa. Sosiaali- ja terveysalan uudistukset vaativat johtajalta joustavuutta ja myös uudenlaista johtamisosaamista. Samalla ne antavat mahdollisuuden johtajana kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Organisaatiouudistuksissa johtamisosaaminen ja sen uudistaminen saattavat kuitenkin jäädä muiden prosessien varjoon ja joskus johtaja voi jäädä yksin.

Sosiaali- ja terveysalan johtajat Kaipaavat usein johtamisessaan sekä koulutusta että foorumeja, joissa he voivat keskustella työyhteisön kehittämiseen ja uudistuksiin liittyvistä asioista. Johtamistyön sisältö muuttuu ja johtamiseen tulee alati uusia ulottuvuuksia. Muutosjohtaminen ja muutoksen hallintaan liittyvät taidot ovat erityisen tärkeitä paitsi johtajalle itselleen, myös koko työyhteisölle.

Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA-ohjelmassa voit suunnata opintoja Sosiaali-, terveys- ja lääkealan johtamiseen. Lisää EMBA-opinnoista osoitteessa: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/emba

vuokkoniiranen

Kirjoittaja Vuokko Niiranen on sosiaalihallintotieteen professori Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella, sekä UEF EMBA -koulutuksen Academic Boardin jäsen.

Blogi perustuu professori Vuokko Niirasen johtamien tutkimushankkeiden tuloksiin: Johtaminen Sosiaali- ja terveyspalveluissa – JOHTAVATsekä Tieto, osaaminen ja verkostot sosiaali- ja terveysjohdon työssä –TOVER.

Lisää tästä aiheesta löytyy mm. kirjasta Vuokko Niiranen, Minna Joensuu, Johanna Lammintakanen ja Mervi Kerkkänen ( toim.) Johtajana muutoksissa. Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2014. (verkkokirjana osoitteessa http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3000)