Pedagogisella osaamisella tehokkaampaan toimintaan

toinen_tutkinto_aikuiskoulutus

Työ on aina sosiaalista kanssakäymistä ja hyvän sosiaalisen ilmapiirin odotukset ovat selvästi nähtävillä työpaikoilla. Sosiaalinen aspekti ei ole tärkeä vain inhimillisten syiden vuoksi – se vaikuttaa viime kädessä myös työtuloksiin. Oppiminen on luonnollinen ihmisen käyttövoima. Ihminen haluaa oppia työssään jatkuvasti lisää. Työhön perehtyminen ja työtä koskeva tieto vahvistavat tärkeyden kokemista. Ihmisellä on luontainen pyrkimys laajentaa näkökenttää työn mukanaan tuoman vastuun yli. Tämän mahdollistaa pedagogisesti hyvin johdettu oppiva organisaatio.

Työssä oleville ihmiselle elin- ja työympäristön tuottamat viimeaikaiset signaalit merkitsevät muutosta – melkeinpä myrskyä – monilla alueilla. Työtehtävät, osaamisvaatimukset tai sosiaaliset sidokset eivät ole pysyviä. Lisäksi teknologinen kehitys on tuonut mukanaan muutoksia. Useampaan työhön kuuluu yhä useammin asiakaskontakti ja vaikka työllä olisi tukitoiminnan luonne, se silti edellyttää asiakastietoisuutta.

Työprosesseja, joita leimaa jatkuva osaamisen kehittäminen, kuvataan työelämässä oppivina organisaatioina. Sekä itse johtaminen että oppiminen edellyttävät monilukuisia pedagogisia ja tiedon kulkuun liittyviä prosesseja organisaatiossa, niin horisontaalisesti, vertikaalisesti kuin dimensionaalisestikin. Tällaisessa todellisuudessa työskentely saa pedagogisen luonteen sekä rooleja, joilla on aivan uusia ulottuvuuksia.

Suhtautumistapa pedagogiseksi

Varmin ja pysyvin tietoon ja työn tuottavuuteen johtava tie on pohdiskelu siitä, mitä minä teen, miksi teen sen, mitä teen, miksi muut valitsevat omalla tavallaan työmallinsa. Yksilöllisen pohdinnan tuloksena ja usein ryhmissä työstäen, kasvaa ymmärrys ja siitä syntyvät luovat kehittämisideat. Jotta näitä ajatuksia, ideoita, ehdotuksia ja kyseenalaistamisia siedettäisiin ja osattaisiin hyödyntää organisaatiossa, tarvitaan toiminnan johtamiseen pedagogista näkemystä. Pelkkä puhe oppivista organisaatioista ja ja niiden kuvailu on turhaa. Oppimisprosessit vaativat yksiselitteisen ja selvästi pedagogisen suhtautumistavan.

Pedagogiikan tehtävänä on stimuloida ihmisen oppimisprosesseja. Pedagoginen ajattelu ja toiminta vaatii erityistä valmiutta ja erityistä kykyä, joka perustuu henkilöllä oleviin piileviin asenteisiin ja käsityksiin. Tämänkaltaisia asenteita ovat mm. näkemys oppimisesta, työtavoista ja erityisesti käsitys itsestään oppijana. Henkilön työhön ja työtapaan vaikuttaa pohjalla oleva ihmiskäsitys, näkemys tiedosta ja osaamisesta.

Oppimisen kautta tapahtuva organisaation kehittyminen merkitsee siten jotain aivan muuta kuin tarpeiden luettelointia ja koulutusohjelmien toteuttamista. Aikuiskasvatuksellisesti hyvin sovellettu metodiikka tarvepohjaisten ohjelmien toteuttamisessa voi johtaa yksilön oppimiseen, mutta ei välttämättä kehitykseen organisaatiotasolla.

Oppiminen tuloksellisena koulutuksena

Tarjoamme päivitystä pedagogiseen ajatteluun ja toimintaan Opi ja innosta oppimaan -koulutuksella. Koulutuksen käyneet ovat kertoneet, että “Olen toiminut 18 vuotta koulutustehtävissä. Tämä oli ensimmäinen kerta opetusalan koulutukseen. Erittäin mielenkiintoinen paketti, varsinkin kun ymmärsi teorian ja käytännön yhteyden”. Osallistujat oppivat koulutuksessa uuden tavan tarkastella opetusta ja ohjausta sekä ennen kaikkea ajattelemaan opetusta. Koulutuksen hyöty ilmaistiin näin: “Erilaisten oppimistapojen ymmärtämisestä tulee myös olemaan jatkossa hyötyä erilaisten ihmisten kanssa toimiessa” .

Koulutus antaa osallistujille tietoa kouluttamisen ja oppimaan oppimisen uusista trendeistä. Koulutuksessa viritellään uusia välineitä koulutustilanteiden suunnitteluun, oman työn kehittämiseen, koulutusten toteuttamiseen sekä vuorovaikutustilanteiden ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja, menetelmiä ja taitoa soveltaa pedagogista ajattelua kouluttajan ja johtajan työssä.

Koulutuksesta johtajat, esimiehet ja ohjaajat/kouluttajat saavat uusia tehokkaita työvälineitä ja -tapoja. Koulutuksissa otetaan suoraan tulevaisuuden välineet käyttöön. Tieto- ja viestintätekniikka ja sosiaalinen media tarjoavat uusia mahdollisuuksia myös koulutukseen. Ohjaajien ja kouluttajien ajankäyttö tehostuu, kun kouluttamisesta tulee hyvin suunniteltu oppimisprosessi. Koulutuksessa omaksutut yhteisölliset työtavat, vuorovaikutustaidot ja -välineet leviävät muidenkin käyttöön, jolloin koko organisaation työskentely tehostuu. Kun kouluttaja/johtaja ymmärtää oppimisen lainalaisuudet/perusteet ja hallitsee opetustilanteet koulutuksen vaikuttavuus paranee. Asiakastyytyväisyys paranee kun oppimisesta tulee positiivinen ja tuloksellinen kokemus.

Ymmärrystä ryhmien toimintaan

Ryhmänohjaustaidoilla ja ryhmädynamiikan ymmärryksellä voidaan tehostaa työskentelyä. Kun oppii ymmärtämään ryhmän toimintaa, voi luoda tehokkaan toiminnan edellytykset ja ohjata ryhmää kohti tavoitteiden mukaista toimintaa.  Ryhmänohjauksesta tarjoamme 3 opintopisteen laajuista koulutusta, joka soveltuu kaikille ryhmien kanssa työskenteleville, esimiehille, kouluttajille ja ohjaajille. Koulutus on ryhmätyöskentelyä, jossa ryhmä tutkii ryhmänä itseään ja toimintaansa. Ryhmätyöskentelyä jäsennetään ryhmäteorioilla työskentelyn lomassa.

Koulutuksen suorittaneet saavat paitsi pedagogista osaamista myös yliopiston antaman todistuksen osaamisestaan. Kouluttajamme ovat ohjauksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita.

Tervetuloa kehittämään pedagogista osaamista ja yhteistyötä!

Juvonen-LiisiKirjoittaja on Liisi Juvonen, kouluttaja ja ohjaaja